Хъарас щаврил хIакъираву

useg_3ХIурмат бусса «Илчи» кказитрал зузалт!

ТакIуй ттигъаннунин кказит­райн макьала чирчусса инсан акъара на, тти ца-кIива масъалалул ялув ттула пикри бусан ччай ура.
Жула кказитрай чIяруми макьалартту ххуйсса ккаккиярттаяту буслай, чичлай дикIай, амма диялда­къашиврияту хъинну чансса чирчуну дикIай. Хаснува, ГьунчIукьатIрал шяраваллияту ххуйсса бакъа къачичай. Гьаксса ххарира мунияту. Амма гьарца кIанай кунна, жул шяравугу дуссар

диялдакъашивуртту. Минния бусан ччай ура.
Гьашину хъинну ххуйсса хъарас щаву (хъурзиккаву) дурунни ХIажимирзаев Зиябуттиннул. Мунияту ччарча телевизорданувух, ччарча кказитрай бувсунни. КIанал ххуйсса къатригу дурну, кIай барачат дан хъарасгу щунни. Му ххуйсса аьдат хъанай дур ГьунчIукьатIув – къатри дурнал хъарас щаву. ЧIявусса щарнил агьлу бучIай личIи-личIисса шагьрурдаяту, чIявусса хъамал бучIай хъарас щайни. Мигу чIявуми кIюрххил бувкIун, ахттакьунмай махъунмай лагай, гьаннайсса ца кьини­сса бучIай. Ва хъарас щаврицIун дархIусса ца диялдакъашиврияту бусанна.
Хъарас щайсса кьини, кIюр­ххил­ва трактордануцIун бахIин­тIиссар 2-тонна лагайсса кьали. БуцIинтIиссар га щинал. Хъарас щайсса къурув, 3-4 жагьилнал увгьуну увкIсса хъамаличу икIу, шяравачу икIу бутIинтIиссар бакIрайх ялавай бадрарду щинал, чят антIиссар лархсса янналущал архIал. Вар, гила бувкIминнахь ца кьинисса, дакъархха янна даххана дансса сант. Къашай хъанай бур, март зуруй гъилишиву къадикIайхха. Мукунсса аьдат жула буттахъал къадикIайва, гъарал гьарзасса шин хьуннав куну, чансса щинал чIентIру, ягу мар­ххалданул кIама бищайва куннал куннайх.
5-6 шинал хьхьичI Карашрал гаражрая шяравун бияннин, ххуллул тийгу, шийгу бивкIссар бувгьуну мурхьру. Мунияту «Илчи» кказитрайгу бивкIссар чивчуну. Хъинну ххуйсса даву. Амма гара шинал, гайннуйн щин къарутIлай, кьавкьун лавгссар. Цуксса авурсса ххуллу бикIанссия шяравун нанисса кIанай. КIивагу чулух мурхьру. Гара тракторгу, гава кьалигу гай мурхьирдайн щин рутIин занай бивкIссания нюжмардий цалвагу я багьлух, ягу чирилун, мунияту бикIанссия хайр цинявннан.
Мува куццуй, шагьрурдаяту бувкIун, бувгьуну бивкIссар чIявусса мурхьру, «Дяъвилия къабувкIсса ва дяъвилий гьурттухьуминнан» хас дурсса хъинну ххаллилсса гьайкалданул лагма. КIай мурхьирдайнгу щин къарутIлай (ми мурхьру бувгьусса кIанттул ялув чIярусса щин нанисса зилу буссар) кьакьан бувну гьан бувссар. КIайннин щин рутIлай бивкIссания, кIикку цIана хIалу (парк) хьуну бикIантIиссия.
Укунсса, бартбигьин хъунма­сса захIмат бишин къааьркинсса, масъалартту бакIуйн буккан бан шяраваллил администрациялунгу аьркинссар. Къулагъасгу дан аьркинссар шагьрурдая бувкIун, захIмат бивхьуну дурсса даврих, пикрибакъулшиву къадурну.
Шиккува ца пикри ттигу бусан ччай ура хъарас щаврия. ГьунчIукьатIув хъарас щайсса кьини, хъузалачIан, къурув бу­кканнин кIюрххил батIайссар циняв ккунуккирттал ххункIру букан. Амма столданий дакъасса зад къадикIайссар. Яла кIичча гьайссар хъарас щун. Яла кьунниялай хъузалал, тIитIинтIиссар чIявусса столлу клубраву, чIявусса инсантуран. Ми столлу тIитIин хъунмасса харж буккан буван багьлагьиссар. Куннал сант дикIай, куннал къадикIай. Сант дакъама буржиравун увххун, щаллу буллай ур масъала.
Цайми шяраваллаву кув цал щябикIайсса бур, куннал 2-3-муннал цачIу щайсса дур хъарас. Мунияту, ттул пикрилий, цал щябикIаву гьар, кьунниялай тIурча, клубраву дан аьркинни тяхъашиву, шадшиву, дялахъру.
Нагу щаргу, жяматгу
ххирасса гьунчIукьатIиричу

Редакциялул чулуха
Жу, авторнал цIа дакъа дуркIсса макьала къарищайссия. Амма чирчунал цIа дакъанугу, шикку гьаз буллали­сса масъала агьамссагу, щийчIав аьй ляхълахъиссагу бакъар. МаслихIат хIисаврай кьамул бан бучIир.