Михаил Лермонтов — 200 шин

useg_5Ккавкказуллахь
Къапкъаз! Архсса билаят!
Тархъан дакIурдил минай!
Тти инагу дяъвилий
Щала бура оьттул най!..
Лажинни вил ххяллангу,
Веврдавух хIала бизлай,
БаллантIиссарив утти
Щинзиртрал ва мусил зяй?..
Юх! ТамахI бити, чаргас,
Лавгмур цIухьунссар тIисса:
БивкIлай най бур вил улча,
Тархъанний сагъну бивкIсса.

Ккавкказ

Оьрмулул кIюрххила кьисматрал ххуллул,
Зунттурдув, на зуя увнугу уцан,
Цал ккаккаву гьая – зу дакIнин бутлан.
НацIу балай кунма аьзизсса улклул,
Ххирар ттун Къапкъаз.

ЧIивисса оьрмулий ниттицIа хьусса
Ттун чIюхлан бикIайва авлахърал кIанай,
Архсса, дакIний ливчIсса чIу зана хъанай.
Мунияту ххирар ххяллу бюхттулсса,
Ххирар ттун Къапкъаз.

Ца талихI бия ттун зунттал ратI-ккутIай,
Зунттайра дур ттигу хияллал хъару,
Тикку ттун ххал хьуссар хIикматсса яру,
ДакIгу гъалгъа тIий дур, тай дакIнин бутлай:
Ххирар ттун Къапкъаз!…
Саил
Ца заннал къатлул хьулий
ЧIа тIий ия цадакьа
Ккаши-мякьлил, дардирдал
Кьакьан увсса пукьара.

ЧIа тIий ия ччатIул хъис,
Аьзаврай бия яру,
ТIиртIусса ганал каний
Щиллив бивхьуна чару.

Гукун вихь ччаву чIа тIий,
ИвкIлай уссияв нагу,
Гукун ттул бусса мурад
Хъяврин бувссар инагу!

ЦIуку
ЦIансса ссавний –
ЦIукул цIай-цIай,
Мудан кIаний
Ттул я бацIай,
ЛипI-липIгу тIий,
Чанна лахълай,
КIа бур оьвтIий
Ттул хияллайн.
КIукун архсса,
НякIсса бия
Ттун ххирасса
Ххуйдушнил я:
Тагу чIарав
Гъан къашайва,
Даргу тачIав
Ххал къашайва;
Та – пар-пар тIий,
Та – бялахълай,
Нама – аьтIий,
Я къалакьлай.

ЧIурду

Агь, чIурдах! никирттах! ца вичIи дишав,
Уний микIлавчIун;
Хъамагу риртунни щала лухччи-ссав,
Щала дакI ва чIун.
Я зал! Вай ци чIурдур! мякьну-кIирисса
КъюкIлил бугьлайсса,
Къундалул авлахърай мякьлин биривсса
КIунтIру кунмасса!
ДакIниву оьрчIшиврул чани лавхъунни,
Агь, ва ци макIри,
Левшсса хияллайнгу чIурдал ларххунни
ЧIюлу яннакри.
ХьхьичI дацIлацIи дунни ца илагьисса
Сурат-сипатгу,
КIунтIа тIисса хханссар личIи шайнисса
Макьгу иттату.
Цал ттигу хIавчIуну гьан буллай ура
Ларг чIумул загьру,
Инсаннал мукъухгу жан дуллай ура,
ЦIунил шавкь дагьну.

Бияву

КIия гьавалул нарт – ссавруннал арсру,
Левххун данди хьуна бирдан ттул ялув;
Цаннай ларххун дия марцI кIяла янна,
Гаманай цIан хьусса лухIисса янна.

КIилчинманал зид-сси ххал хьувкун ттунма
КIяла янна лархнай ттун цIими хьуна.
Амма ганал янна чансса гьаз хьуну,
Ссималтталу къув-аьс ттун хIисав хьуна.

Гайннал дучрал хъару палцIа тIий, ришлай,
КьункьуккутIавату цIурду пурх куна.
Гъарал ака бувна, къув-аьс ххув хьуна,
ЛухIи чу лухччинийх тIитIи бавкьуна.

Жамилул пардав
Жамилул пардав дур цурдалу
Хьхьирил някIшиврий кIялахлай!..
Та ссах луглайссар чийчIа архну?
Кьариртмур цир буттал кIанай?..

ЩатIив гьайчардай, марч щютIа тIий,
Къазихъ лахIлай, зертIагу тIий…
Юх, та алшилух луглай бакъар,
Я муния лихълайгу бакъар!

Танил лув дур щин пар-пар тIисса,
Ялувгу – баргъ экьи лавгсса…
Тарив гьалакну буран бур ччай,
РахIатшин цинна бураннаву ххай!

* * *
Жува личIий хьуру, амма вил шакил
На ттула хъазамрай ядуллай ура:
Яла хъинмур чIумул пишлил ва янил
Ятсса ишаралул шад уллай ура.

ТачIав та чIумуя дакI къаличIинссар,
Ци цIусса асардал арчагу ххари:
Кьабивт килисагу – гава килисар,
Щяв увтсса аллагьгу – гава аллагьри!

* * *
Баярчагу вил чIу
МарцIсса, янусса,
КъатIухьсса хьхьи кунна,
КъюкI ришлан дикIай .

Ххал хьурчагу яру,
Ссав кунма, куртIсса,
ДикIул дакI вил хьунин
Лирчуну дачай.

Цаннив ччай бур аьтIун,
Цаннив ччай бур хъян,
Аман вил дарвачрайн
Хъямала агьан.

Дуаь
ЗахIматшив дирукун,
Дардру ххи хьувкун,
На икIара ккалан
Ца дуаь мудан:

МахIрум маара тIий
ПасихI мазрая,
Карамат чIурдая,
Гайннул гужрая.

Ми буссаксса, оьрму
Чаннасса бикIай
Дард дух шай, щак лихъай,
Ччавугу ххишай.

Бизарну-шацIну ура
Бизарну-шацIну ура, ка дулун чувгу акъар,
ДакI ттуруллахьхьун ларгний…
Умудру!.. пайда бакъа умуд бихьлай ци шайссар?..
Шиннуми най дур ярглий!

Ччаву давив?.. щих дави?.. цир чIумуйсса ччавугу,
Абадлий дан къашайни.
ДакIнивун уругавав? – дардгу, ххаришивугу
Хурда хьуну дур ччяни…

Цир шавкьру-гьавасругу? – мигу ляхъайхту лещай,
ДухIиндарая начну;
ДухIин дуну ургарча, оьрмугу чIалан бикIай
БачIвасса шярал хъярчну…

Ттуруллив

Абад ххуллийнасса ттуруллал къурхърув!
Ттиркьюкьал ссинжирну някIсса авлахърайх
Най дуру, на кунна, зугу вай хьуну,
Ххира ухссавния кьиблалул чулийн.

Зу щил вайлул дувру кьисматрал судрал?
Ягу кьюлтI кьякьалул? Аьчухсса зидлил?
Ягу гъан дустурал кIу бухьттандалул?
Ягу зула тахсир кIусса бушиврул?

Юх, зу бизар дунну бюкъахъай къурдал…
Зун гьавас къакIулли, дардгу къакIулли;
Абад дяркъуннасса, абад тархъансса
Зул ватангу дакъар, вайгу къадару!
Оьрус мазрая таржума бувссар
М.-З. Аминовлул