Лакрай дакI цIуцIисса инсан

sdgof_4Авгъустрал 20-нний хъанай дур 80-шин бусравсса дагъусттанчунан, ГьунчIукьатIрал шяравасса
Аьбдуллаев Амин Кьурбанисмяиллул арснан.
Аьбдуллаев Амин хъанай ур «ГьунчIукьатIрал шяраваллил тарих», «ГьунчIукьатIрал шяраваллил аьпалул лу», «Гьун­чIукьатIрал тухумру» тIисса лу­ттирдал автор ва ми дунияллийн итабавкьума.

Вай луттирду хъинну аьркинну бур жулва тарих кIул хьун ва ххира хьун, Буттал КIанттул цIаний жанну харж дурсса буттахъул дакIнийн бичин. Вайннул мува куццуй хъинну агьамсса кIану бугьлай бур жулла ялун нанисса ник тарбия давривугу. Вай Аминнул луттирдал хъирив чичлан бивкIунни цалва-цалва щархъаясса луттирду цайми шяраваллал вакилтуралгу. Аьбдуллаевлул кьимат бищун къашайсса даву дунни, гьунчIукьатIран бакъа­ссагу, щалагу лакран цала буттал кIанттухсса ччаву лахъ давриву, цалва тарих ххира шавриву ва халкьуннал багьу-бизу кIул шавриву.
[pullquote]

Барча уллай буру

Ххирасса, дакIнил аьма­ллал авадансса, яхI-къириятрал увцIусса жул уссу, Амин!
ДакIнийхтуну барча дуллай буру вил юбилей, ина ниттил увсса кьини!
Я раппий, я Аллагь, дулуннав вихьхьун цIуллушиву, цIакьшиву вила кулпат­ра­щал, оьрчIащал, уссу-ссур­вавращал оьрмулия щалихханнин яхьун!

Ина ххирасса, виха дуаьлийсса уссу-ссурвал:
ХI.-ХIусайн, Фарида, БатIа, Гьидаят, Роза,
Сабират, Мариян

* * *
Жул коллективраву хIурмат лавайсса инсаннал, зунтталчунал яхI-къириятрай оьрму бутлати­сса чув-адаминал Аьбдуллаев Амин Кьурбанисмяиллул арснал вай гьантрай хьунадакьлай ур ххаллилсса юбилей.
Ва юбилейращалгу барча уллай, чIа тIий буру жу Амин, дакIнийсса мурадру бартлагаву, чурххахьхьун цIуллушиву, ичIура нахIу-хIалимшиву, оьрчIаясса, оьрчIал оьрчIаясса ххаришиву. Итаннав ина оьрмулия щалихханнин.
Жугу, вил хIурмат
лавай­сса,
«Илчи» кказитрал
коллектив

[/pullquote]
Вай бакъассагу, Аминнул хIарачатрайну дунияллийн був­­ккунни ххишала бакъа хьхьичIунсса гьунчIукьатIраясса — Амаев Амирдуясса ва Дандамаев МухIаммадлиясса — лу­ттирду.
Кьурбанисмяиллул арснал Аминнул дуллай ур чIярусса ххуй-ххуйсса давурттив Гьун­чIукьатIрал шяравалугу, ща­ла Лакрал районгу ларай дан­сса. Ванан мудангу цалва шаппаллилссаннуяр лагма-ял­ттусса инсантурал къайгъурду хьхьичIунну бикIай. Гьарцагу шяраву дуллалисса жяматрал давурттавух Аминнул хъинну хьхьичIунсса гьурттушинна дай. Мукун бия ва ГьунчIукьатIрал шяраваллил колхозрал председательну зузийнигу, Шамхаллайсса хъуннара-хъуннасса совхозрал хъунама агрономну зузийнигу. Мува куццуй бур уттигу. Цалла 80 шинах къаурувгун, ва ур цIанагу «Илчи» кказитрал ца подпискалулсса байсса отделданул редакторну зий. Цувагу багьандаран зий акъарча, кказитран хъунмасса мюнпат булунсса куццуй зий ур. Ва, учин бучIир, «Илчи» кказит­рал яхIгу, намусгу ур.
ХIисав ласун, ГьунчIу­кьатIрал шярава цикссагу цIа дурксса инсантал ливчунни: учиннуча, Совет Союзрал Социалист захIматрал Виричу Гъ. М. Хинчалов, урчIуннин бивсса элмурдал доктортал, миннавухгу дунияллийх цIа ларгсса аьлимчутал, машгьур­сса физик-атомщик, Лениннул премиялул лауреат А. Ж. Амаев ва академик, СССР-данул паччахIлугърал премиялул лауреат М. Аь. Дандамаев , цаппара Лениннул орден ларсми, Лакрал райондалий цалчинсса орден ларсма ва чIявусса цаймигу. Амма, миннал дянивугу Аьбдуллаев Аминнул цан лавхьхьусса хьхьичIунсса кIану бугьлай ур. Ва хъанай ур ца яла хIурмат бума гьунчIукьатIиричуну. Ца­ла марцIшиврийну, хъинну захIмат ххирашиврийну, лагма-ялттуминнахасса аякьалийну ва мудан цукунсса дунугу буттал кIанттун мюнпатсса даву дан хIадуршиврийну ванал шяраваллил дянивсса кьимат хъинну лахъ хьунни. ГьунчIукьатIран ваная хъунмасса пахру бур.
Амин шяраваллий цукун дакI цIуцIисса инсан уссарив ккаккан бан, ца мисал буцинна. Ваниннин 14-15 шинал хьхьичI МахIачкъалалив най бур суд ГьунчIукьатIрал колхозрал шагьрулийсса аьрщигу, къатригу чил хъуслих къанихсса, адав, намус цирив къакIулсса цаппара инсантурал цалалуш дан ччай. Суд най тамансса хIал хьуссар, жулла шяраваллил хъус дуруччин, кумаг бан жулва сантирах бурувгун жугу лагайссияв судрайн. Ца судрал заседаниялий ттущал Амингу ур. Жул муттаэтурал гай къатригу, аьрщигу цаллашиврий ккаккан дансса хIарачатрай гъалгъатIун бикIайхту, Амин, кIиригу ичлай, гайннайн ссибизаврил, ацIан къахъанай, кIил-шамил хIала увххун, гайннахь ххуй къабизансса махъру увкуна. Ахиргу судьянал Аминнухь увкунни, цал ттигу ссихI дуккарча, вихьхьунма махъ къабуллуна, уккан анна судрая куну. Амма, Аминнул ялагу гай муттаэтурал къатри цаллар тIисса махъру бухIан къавхьуну, на зу битанна-къабитанна, куна. Судьяналгу изу лавай, укку кьатIув увкуна. Амин, игу ивзун, гайннахгу хъинну ццах бутансса куццуй урувгун, так ттул жаназалул ялтту ласунтIиссар зу га кIантту куну, увккун лавгуна.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=2od-d9HjNmA[/tube]

Амин хъанай ур ххуйсса кулпатрал заллу, вихшала дишинсса дус, лагма-ялттуминнай дакI цIуцIима.
Ххирасса ва хIурмат лавайсса Кьурбанисмяиллул арс Амин! ЧIа учин ччай буру вин цIакьсса цIуллу-сагъшиву, кулпатравусса барачат, вила дакIнивусса пикрирду щаллу шаву! Ина ттигу тамансса шиннардий итаннав вила гъанчугу, гьалмахталгу ххари буллай!
ГьунчIукьатIрал
Общиналул чулуха
Зиябуттин ХIажимирзаев