Жижара

useg_2Кьурбан­махIаммадлул арс Джиржисов МахIаммад
Июль зурул байбихьулий оьрмулул 68 шинаву лавмарт­сса цIуцIаврища ххассал къавхьуну жуятува лавгунни зунттал тIабиаьтрай тарбия хьусса, дакI-аьмал ххуйсса ла­ккучув Джиржисов МахIаммад Кьурбан-МахIаммадлул арс.

МахIаммад увну ур 1946 шинал Мукьардал шяраву. ЧIивину уна буттацIагу хьуну, МахIаммад ниттил ПатIиматлул захIмат ххирану аьдат увну ур. Дянивмур даражалул школагу къуртал бувну МахIаммад МахIачкъалалий ДГУ-рал физикалул факультетравун увххун 1969 шинал, гагу къуртал бувну учительну зун ивкIун ур цал КIамахъаллал школалий, яла Карашрал школалий. Мичча лавгун ур ЦIуссалакрал райондалийсса Шушиннал шяраваллил школалий зун. Миччагу зун ивкIун ур ЦIуссаккуллал школданий. МахIаммад ия цалла учительнал даву ххирасса зузала. Чув, ци школалий зий унугу МахIаммадлул хIурмат архIал зузиначIагу, цала хъуниминначIагу ххишала бакъа лавайсса бия. Дуклаки оьрчIангу, учительтурал коллективрангу МахIаммад ххирая.
2009 шинал Джиржисов МахIаммад лайкь хьуну ур «Почетный работник образования РФ» цIанин. Ванал цала кулпат ПатIиматлущал оьрчIру тарбия бувну бур хъунанал хIурмат-иззат буну. МахIаммадлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь ПатIиматлухь, ссихь Шарипатлухь, душнихь Земфирахь, оьрчIахь КьурбанмахIаммадлухь ва Калиблухь, цинявппагу гъан-маччанахь. Ванан бакъамур оьр­мулул бутIа оьрчIан булуннав. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав.
ЦIуссалакрал
ва ГьунчIукьатIрал жямат

—————————————————

useg_1Рамазаннул душ Бакриева Шарипат
Вай гьантрай лавмартсса азардануща ххассал къавхьуну дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса ххаллилсса хъамитайпа, захIматрал ветеран, Нину-Виричу, Рамазаннул душ Бакриева Шарипат.
Бувссар му ЦIувкIрав, захI­матрал оьрму байбивхьуссар колхозрал давурттай. Зий бивкIссар Ваччавсса оьрчIал багъравугу тарбиячину. Муния махъ ЦIувкIуллал школалий физикалул, химиялул кабинетрал лаборантну зий бивкIссар пенсиялийн букканнин.
Ласнащал, РСФСР-данул лайкь хьусса учитель Бакрищал Шарипатлул ацIва оьрчI хъунигу бувну, сайки циняв институтру буккин бувссия. Цуппа дунияллия гьаннингу наслулулсса буллай, ЦIувкIравсса ужагъгу ябуллай хIарачат буллай буссия.
Бакрихъал Шарипат бия зий, захIмат буллай аьдатсса, хIал бавкьусса, ас-ламус бусса хъамитайпа.
Зунттал кIанай ацIва оьрчI ччаннай бацIан бан цукун захIмат-жапа шайссарив кIулссар кIий ца-кIива барз бувнангума. ЯхIлувсса, хIакьсса зунттал хъамитайпа бия.
Шарипат дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунил арсваврахь, душваврахь, миннал наслулухь, уссийхь, гъан-маччацириннахь, щалвагу агьлу-авладрахь.
Цув Алжаннул ххари буваннав, гьаттай нур дизаннав!
Мунин къабуллумур оьрмулул бутIа наслулун ххи бувну лякъиннав!
I-мур ЦIувкIуллал жямат

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля