Аьламрал урцIуй цIа кьаританмур бара

Главная страница » Аьламрал урцIуй цIа кьаританмур бара

osto_3Оьруснал хъунасса чичу, аькьлукар Лев Толстойл цалва бувккусса луттирдава язи дурргьусса аькьилсса калимартту дартIун, итабавкьуну бур «Путь к себе или изречения мудрецов сей земли» тIисса лу Петербургливсса басмаханалий 1905 шинал, 3000 лу.
Ганиву бивщуну бур диндалия, Аллагьная, инсантурая, рувхIанийшиврия, адав-инсапрая, Ися Идавсил, Муса Идавсил, МухIаммад Идавсил (с.аь.с.), Буддал хIадисру ва сурарду.


Пикри хьунни ва луттирава ттунма яла асар бивзмур чичин, гьай- балики, ттун кунма цайминнангу асар хьун. «Ва дунияллий гьарзадрал цилла-цилла ахир дуссар, яла бюх­ттулмигу, яла цIакь бумигу, яла сий думигу цалва пахру-хияллал ахир хьуну, тава-тагу гьаттал лу­ххайн кIурабавну, аьрщаравух хIала хьунтIиссар. Ва щалла дуниял ца хъуннасса хIатталур, акъассар ва хIатталлив гьав къахьунсса цукIуй. Щаращивгу, нехругу цалла низамрай хьхьирирдавун най дуссар, амма бакъассар миннун махъунмайсса ххуллу, цала-цала талихIрал бакIщаращучIан зана хьунсса.

Гьарзад анавар дуклай дуссар, хьхьичIуннай най, дазу-зума да­къасса зулматрал цIаннаву абадлий кIучI хьун.
Лахьхьу диркIмур хIакьину жунна ххал къахьунтIиссар, хIакьину думургу гьунттий къадикIантIиссар.
СсалкIуй пикри бакъа арцу-мусил чIалъаьрдаву мажлисру буллай бивкIсса паччахIтал, ва гайннайн икрамру буллай бивкIминнал нурчIал аьгъу дурну дуссар ва аьрщи. Миннал пахругу, хияллугу вулкандалул вярчIувату ливчусса лухIисса пуркIу кунма вайварттавух бат хьуну лавгссар. Чуври гай, чари гай бувксса, чунни гай лавгсса? Гай лухIи аьрщарал бювкьун лавгссар.
Амма жунмагу кIулну би­к­Iан аьркинни га кьадар жула бакIрачIангу бучIантIишиву. Га чIумух жувагу ялугьлай бушиву. Дунияллий жуятура личIайссар ца цIа, мугу кIира журалий – халкьуннал зумух ласайсса ца хъиншиврий, ца – оьшиврий. Оьмур цIа кьаритан ччинаща шайссар, хъинмур цIа кьаритан инсан икIан аьркинссар, цана цува куна, цинявппа ххирасса, инсаншиврух ччаву хьусса, жула гьарцаннал мурад бикIан аьркин­ссар кIа бивкIу бакъасса аьламрал урцIуй жулла рухI абад дувансса.
Кьини хьхьунил лагъри, хьхьу бургъил ххютри, цIуртти яргну пар-пар тIуншиврул цIансса хьхьугу ккаккан аьркинссар.
Дуниял дуркуну лавгссагу цучIав акъассар.»
Толстойл тIимур мяйжанни­хха…
Хъинбалдарал оьбалалуща буруччиннав.
Ттунгу ва мубараксса Рамазан барз тIайла буклай, дургьуминнал зумардугу Аллагьнал кьамул даннав тIий, жула халкьуннан чIа учин ччай бур аьламрал урцIуй хъинсса цIа кьаританну бутан хIарачат бара зула оьрму, куну.
РайхIанат Сайдиева, ш Ххюлуссун