Агьалинайн лажинну

dop_6Вай гьантрай ДР-лул ВацI­лул хозяйствалул Комитетрал председатель Аьли­баг ХIажиевлуйн бувкIунни ВацIлул хозяйствалул федерал агенствалул хъунама Владимир Лебедевлул къулбасращалсса барчаллагьрал чагъар. Укун чивчуну бур ва чагъарданий: «ВацIлул хозяйствалул федерал агенство дакIнихтуну барчаллагьрай бур вин «Сельхозполы под контроль» тIисса цIу къалачIаву мурад­рай дуллалисса акциялуву чялишсса гьурттушиннадурну тIий, мукунма агьалинащал муданцIарая мюхчан шаву мурадрайсса давур­ттив дуллай тIий. Рослесхозрал коллектив чIа тIий буру ДР-лул ВацIлул хозяйствалул комитетрал зузалтран давриву тIайлабацIурду ва хьхьичIуннайшивуртту!»[pullquote]Барчаллагьрал чагъар[/pullquote] Комитетрал зузалтрал хьхьичI ва чагъаргу бувккуну, Аьлибаг Ибрагьимовичлул барчаллагь увкунни вацIлул хозяйствалуха зузиминнахь ва вацIраха аякьалийсса рес­публикалул агьалинахь. -ДР-лул МЧС-рал управлениялущал, халкьуннал дружинардащал, кIантту-кIанттурдайсса властьрал органнащал жула комитетрал агьалинал дянив дуллалисса бувчIин бавурттайну ва агитациялийну республикалий вацIрацIух цIу ларчIсса ишру чан бан хьунтIиссар. Жула агьаммур бурж – вацIри буруччаву ва цIубуккан бавур. Му даву жула ларайсса даражалий биттур дан аьркин­ссар, — увкунни цалва ихтилатраву Аьлибаг ХIажиевлул. ВацIлул хозяйствалул комитетрал пресс-служба —————— Цумур духьурчагу чин ласаву – му инсан гьаз шаврил, къуллугърайнсса шачIану лахъаврил барашинна дур. Чиндалувуминнал яни къуллугъчитурал агьалинал хьхьичIсса жаваблувшиннагу ххишаласса дикIан багьлай бур. Амма ми личIи-личIисса бикIай – кув цалами мурадру хьхьичIун ласласисса, миннуха зузисса, кувгу агьалинай дакI цIий, миннал масъалартту щаллу бан хIарачат буллалисса. ХIакьину Дагъусттаннай яла агьалинал зума-ккарччулумигу, яла дайлсса критикалухьхьун бириллалимигу ми бур – яла чIивимур шачIанттуя байбивхьуну яла лаваймунин бияннинсса къуллугъчитал. ХIакьинусса кьини циняв­ппагу къуллугъчитурал дуллалимунил ялув личIлулну авцIуну ур Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповгу. Къуллугъчинал агьаммур даву – агьалинащалсса давур, халкьуннахасса къайгъурдур. ЛичIи-личIисса багьана-сававрттайн бувну агьалинал масъалартту лахъисса чIумуй щаллу къавхьуну, чулийн къабувккун личIлай, халкьуннал властьрайнсса вихшала кьуркьуну дур, — тIий ур республикалул бакIчи. Цукунсса ур хIакьинусса къуллугъчи? Буссарив миннаву агьалинай дакI цIуцIисса, уздансса. Буссар. КIия къуллугъчинал ца масъала анаварну щаллу бувсса куццуй на мукIру хьура мукунсса къуллугъчитал хIакьину жучIава чансса бакъашиврий. Мукунминнавасса ца ур ДР-лул ВацIлул хозяйствалул комитетрал председатель Ибрагьиннул арс Аьлибаг ХIажиевгу. Ва къуллугърай авцIуну дурагу шин ва дачIи хьуну дунугу, Аьли­баг Ибрагьимовичлул диялсса давурттив дунни вацIлул отрасль хьхьичIуннай дан. Агьали кьамул байсса кьини акъассагу, гьар кьинигу ва агьалинащал хIала-гьурттуну ур. Республикалул личIи-личIисса районнайн командировкардай лавгсса чIумалгу агьалинащал хьунаавкьуну, миннах вичIидирхьуну, миннал масъалартту щаллу бансса чаран ляхълай ур. ЗахIматсса, цала кашилий щаллу къашай­сса бухьурча, республикалул каялувчитурайн, министртурайн уккай. Вай гьантрайгу Аьлибаг ИбрагьимовичлучIан бувкIунни Къизилюрт шагьрулий ялапар хъанахъисса Кьасум МахIаммадов ва МахIаммадхан Мирзалиев. Вай бувкIун бур нукIува вацIлул хозяйствалуву зий ивкIсса цала чIаххучу Салават Салаватовлун мушакъатминнансса кресло итабакьин ка бакьу бува тIий. Аьлибаг Ибрагьимовичлул га цIана оьвкунни Социал страхованиялул фондрал управляющий ХIусман Сулайманович ЭфендиевлучIан. Гара кьини СалаватовлучIан Къизилюртливн ларсун бувкIун бур коляска. Салаватовлул ва ванал гъан-маччаминнал ххаришиврул дазу-зума дакъая. Ванахха бикIайсса буну агьалинал буруккинттая арх бакъасса, цIими ххисса, дакI цIуцIисса, уздансса къуллугъчиталгу. Укунми чIяву баннав! АьвдурахIман Адамов ХIадур бувссар Андриана Аьбдуллаевал