Хьувши

huv_4Лакрал билаят хъунмасса бакъари. ЧартIуйн лавхъун ургарча, щаллара лакрал аьрщи чIалан дикIай: ухссавнил чулуха – ТтурчIайнна зунтту, кьиблалул чулуха – КьукIма-зунтту, баргъбуккаваллил чулуха – Щуну- зунтту, баргълагаваллил чулуха – ПпабакIу-зунтту.
На шикку кIицI лагав ЧартIу зунтту тIисса цIагу. Бюхъай чIявуми лакран ЧартIу тIисса цIагу къакIулну дикIан, амма мунияр хъинну лагьсса ТтурчIиял-зунттугу, Щуну-зунттугу кIулссар. ЧартIуй диялдакъашин цари дусса: Бурши бур му цал зунттур тIий, Хьувшигу – цалли тIий. ЧартIул баргъбуккаваллил чулух дур Хьувшиял шяравалу, баргълагавал чулух – Буршиял шяравалу.
Шикку Хьувшиял шяравалу тIисса цIагу лирчунни ттуща. Ва шяравалугу ххуйну аькьлу бунан дакъа кIулну къадикIай лакран. Амма ва шяравалу кIугу кIулну, цалла карталийнгу лахъан дурну диркIун дур Кейтельлул. Кейтельгу къакIуллив? Вильгельм Кейтель ивкIссар 1938-1945 шиннардийсса начальник штаба вермахтрал – немец-фашистурал аьралуннал. ДакIнийн утира, майрал 8-нний 1945 шинал «ссихI дакъа мютIийру» тIисса къулбас дурмари му, Жуковлуйн лажиннугу щяивкIун. Октябрьданул 1-нний 1946 шинал аьс аврийхчIин ивчIан тIисса хIукму бувну бивкIссар мунан, ацIния цая цайминнащал. Гихунмай бусанну Кейтельлунгу, мунал хIаписартурангу Хьувши кIулну бикIаврия.
КутIа бан, жулва хаварданун цIагу дизлазиссару «Хьувши» тIисса.
Аьвдулгъапурдущалсса хьунаакьаву
В анияр мяйра-урчIра шинал хьхьичI ца батIавриву нава хьунаавкьура ттуна кIулну ивкIсса Гъумутучасса хIакьсса ла­ккучу Парамазхъал Оьмардул арс Аьвдулгъапурдущал. Аьпа баннав цал. Цалчин хьунабавкьуний цIуххайхха куннахь куннал «ча­ссара» куну. Нагу бусав мунахь Хьувшатуссара куну. Мунал ттухь: «Ци? Ци?», на мунахь: «Хьувши, Хьувши». Мунал: «Мукунсса шяравалу дакъассар Лаккуй». На мунахь: «Ина цими класс къуртал бувссар? Мунал: «Мукьва класс». На: «Туну, вий аьй дакъассар, география къалахьхьайссар байбихьулул классирттаву».
Яла на цIуххав Аьвдулгъапурдухь: «Ина чассара?» — куну. Мунал: «Гъумучату». На: «Гъумучирхха бакъасса». Мунал: «Туну, ца буссар?». На: «Аьндархъи буссар».
Ва кIицI лавгсса ихтилат хьун цахъи хьхьичI ца ттуна къакIулсса гъумучиричу хьунаавкьуну, мунал бувсуна Гъумук чIан гъумучи мяйва къатта бакъа ливчIун бакъашиву.

Зулкьарнайнащалсса хьунаакьаву
На ттулва бакIрай бишинсса кьяпри ца усттарнахь бан байссар. ХьхьичIава бан байссия ЦIахъаратусса МутахIажинахь. Му дунияллия лавгун хьунни ца ацIния ххюраксса шин. Яла кьяпри бан буллан ивкIра лаккучу Зулкьарнайхь. Мунащал кIул хъанайнийгу мива суаллу: «Ина чассара?» «Инавагу чассара?».
Жавабру: «На Хьувшатура»; «На Гьущатура». Мунал: «Хьувши тIисса шяравалу Лаккуй дакъассар». На: «Гьущи тIисса дусса, циванни Хьувши тIисса къадикIан?». На му Зулкьарнайн «Македонскийгу» чайссия. КутIа бан, жул къадаркьуну, на кьяпри мунал уссихь Гъазалихь бан буллан ивкIра. Мунан Хьувшигу кIула, ттущала ца уссищал кунма оьрмугу бувтсса ЯхIиягу кIула Бархъаратусса. Ва цIанагу нагу, Гъазалигу дусталну буру, кунначIан кувгу бухлай.
Хьувшиял шяравалу цавайннан кIулли, цавайннан къакIулли. На, ттухьва ва шяравалу чув дуссар кувкун, учара Хъурхъралгу, ЦIущарнилгу, Буршиялгу, ЧIяйнналгу дянив дуссар, куну. ТIайлассар. Хьувшиял шяравалу вай мукьра щарнил халкьуннан дакъасса ЦIущарнияр мукьра километ­ралул кIихуннай дирхьусса ТIаннул ЦIувкIуллангу кIулли. Ялами щархъавасса халкьуннан куннан кIулли, куннангу къакIулли.
Цаппара мисаллу буцинну. НукIува увкусса куццуй, Гъумучатусса Парамазхъал Аьвдулгъапурдун къакIула, Аьбдуллаев Эсан кIулли: Кьубатусса Вагьабов Оьмаханнун къакIулли, Аьлиев АьлихIажинан кIулли, КIулушацIасса Камалов Шамсуттиннун къакIулли, Сунгъуров Радиклун кIулли, Щаратусса Жалаллун къакIулли, Зайналаьбидлун кIулли, ЦIуйшатусса ХIасанчалавин къакIулли, Ярагъинан кIулли, Хъювхъатусса Сулайманов Халилуллагьлун къакIулли, МахIаммадов МахIачлун кIулли, Вихьлиясса Рамазанов Халидлун къакIулли, Хачилаев МухIадлун кIула, Хъусращатусса Кубачанов Радионнун къакIулли, Ттаттаев Кьурванзагьидлун кIулли. Утти уссурвавраятугума. Ккулатусса Къянчиев Русланнун къакIулли Хьувши чув буссарив, мунала уссин Къянчиев Абриклун кIулли, ШавкIратусса Тумалаев МахIаммадлун къакIулли, мунал уссу Тумалаев Хизрин кIулли. ГьукIратусса Рамазанов Рамазаннун къакIулли, мунал хъунама уссин ХIажинан кIула. ЧIурттащатусса Хасаев АхIмадин къакIулли, мунал хъинирву Мудуев Шагьимарданнун кIулли. Къяниятусса Оьмаров Забиуллагьлун къакIулли, Абакаров Рапинан кIулли, чIаххул бунува Буршаятусса Лахъи МахIаммалун къакIулли, ЦIаххаев Ибрагьиннун кIулли, Бархъаратусса Жу­ттиннун къакIулли, Шамсуттиннун кIулли.
Вайми лакрал шяраваллавугу мукунма – цаппараннан кIулну, чIявуминнан къакIулну бикIай Хьувши цирив, царив, чув бу­ссарив.
Вай чичрурдал бакIрайва увкуссия гихунмай бусанну Кейтельлунгу (вермахтрал начальник генштабрал), мунал хIаписартурангу Хьувши кIулну бикIаврия, куну. Тти, яржа бивукун, бусанну.huv_3
Хьувшав ца къари дикIайссия Пахай тIисса. Мунил кIия арсгу ия, хъунаманан цIа дия Султанмут, чIивиманан – Ибрагьин. Ми кIиягу Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилийн бувцуну бивкIун бур.
Хъунама, хIаписарну ивкIун, орден-медаллащал шавай увкIун ивкIун ур дяъви къуртал хьувкун. Яла му Гьанжилив Да­гъусттаннал строительтурал хъунаману (таний Министерство строительства къакуну, цамур цIа диркIун дур) ивтун ивкIун ур. Му даврия Султанмут гьан увну ивкIун ур Новолакуллал рай­исполкомрал председательну (вай затру чичлай ура Новолакуллал райондалийсса бугьарами халкьуннан дакIнийн багьаншиврул гъалгъа щия буссарив). Вай ишру хъанай бивкIссар ванияр ххюцIаллаксса шиннардил хьхьичI – 1960 шиннардил дайдихьулий. Султанмутлул Дагъусттаннал хъунаманащал – Данияловлущал къадакьлай, цалва кабинетрал кIуллигу уборщицахьхьун дуллуну, кьабивтун исполкомрал председательнал къуллугъгу, ливхъссар цала Гьанжилив буллан байбивхьусса пукьа-къатлувун. Москавлив багьну му иш, гай биятIар Советский Союзрай мукунсса иш цалчинни хъанахъисса тIий – райисполкомрал председательнал цалла даву цалла кьаритаву.
Утти бучIанну хъунмур хаварданийн, чIивима уссил – Ибрагьиннул бакIрачIан бувкIмунийн. Ибрагьингу увцуну ивкIун ур фронтрайн. Му чIал къавхьуну ясирну агьну ур фашистурачIан. Тайнналгу биривсса ясир, жугьутIи личIи бан, кIачIа-кIулу бувну, ссуннатру бувми хъуннасса къатталун бавкьуну бивкIун бур. Ибрагьиннун бувчIуну бур цува жугьутIиявух личIи увшиву. Микку га къатталату Ибрагьин цащава шайкун ливхъун ур. Лагма-ялттусса фашистал (немец тIун дакI диллай дакъари миннайн, Тельмангу немец ивкIун уну тIий) гьар-гьар тIий хъян бивкIуна тIар ванал лихъан кьаст дурххай. Ибрагьинма левчуну увххун ур проходнойлувун – къаралчитурал хъунаманал: «А кто ты?», Ибрагьиннул: «Я лакец, я дагестанец». Яла хIаписарнал тIиртIуну дур Дагъусттаннал карта ва цIувххуну бур:
— Из какого района в Дагестане?
— Из Кулинского р-на.
— Из какого селения?
— Из Цущара.
— Назови ближайшие селения.
— Гамиях, Хурхи.
— Еще, еще.
— Цовкра, Кацранни.
— Еще, еще.
— Кая, Бурши.
— Еще, еще.
— Мащил, Щара.
— Еще, еще.
— Больше вокруг нету села.
Танал (хIаписарнал) кунни тIар: «А Хувши?» куну. Яла Ибрагьиннул гужсса аьтIавугу дурну, «Я же оттуда» учав тIива. Укун ххассал хьуну ур ивчIан уккан увминнава Ибрагьин. Ванал ттухьва бакъа къабувсххай икIайссияв ва хавар. Ттухь цаймигу кьюлтIсса затру бусайва Ибрагьиннул. Циявхьур, ца цамагу шяравучунахьгу бувсун бивкIун бур, цувагу цIанагу цIуллу-сагъну ЦIущарнив яхъанахъисса, мунан цIагу АьвдулхIамидри.
Вана укун, чIявуми лакран къакIулсса Хьувшиял шяравалу Гитлердул аьралуннал Генштабрал начальник Кейтельлунгу, мунал хIаписартурангу кIулну диркIун дур. Му Кейтельгу, къаккавкнан ккаккан, майрал 8-нний Берлиннай 1945 шинал «СсихI дакъа, махъ бакъа мютIийру» тIисса къулбас дуллалисса сурат ккаккан дуллай ура ва кказитрай. Жулама чулуха – Жуков, цинявннан кIулсса маршал.
Хьувшиял чIаххурайсса, ЧартIул та чулух дирхьусса Буршиял шяраву акъассар цучIав – я мюрщи, я хъуни Хьувшав къаивсса ва Хьувши къакIулсса ца Мугьажиллул арс ХIабимахIамма личIаннин. Ккаккан дара мунангу Хьувши бушиву ва кказитрайсса суратрайнувагу. Угьара хьуну махъвагу цикIуй кIулну икIан. Нач­рихха архсса Бархъаллал Шамсуттиннун кIулсса, чIаххурайсса Буршиял ХIабимахIамма къакIулнува икIан.
Лак ялавай бизлазаврия (хъинну кутIану)
Хъун дяъви байбивхьусса шинал на ура цалчинмур класс къуртал бувсса оьрчI – мадара за бувчIай хьусса оьрчI. Утти, вай махъсса шиннардий, нава хIисав дуллай 1941 шинал Хьувшав яхъанай бивкIун бур 27 кулпат-къатта. ЦIана (2013 ш.) Хьувшав яхъанай бур муданма ряхва къатта, мяйва къаттагу бур яхъанан хIадурнувасса, амма кьункьуллив дирхьуну кьабивтсса, Хьувшав лавгтари, уттугу бишайсса, дукрагу дайсса. Тти ласунну хьхьичIара (Хъун дяъви байбишиннин) хъуннасса шяравалуну диркIсса Ххутрал шяравалу. Дяъвилул хьхьичIсса шиннардий Ххутив бивкIун бур 350-нния ливчусса къатри, утти бусса бур кIиккува яхъанахъисса 3 къатта ххутрал. Мукунна, тIиссакссагу, вайми-вайми шяраваллурдугу. Бюхъай Хьувшиял шяравалу Лаккуй яла чIиримурну, ягу мюрщи шяраваллавасса цану дикIан.
Утти бусанну кIаксса чIирисса Хьувшиял шярава бувксса халкьунная хъинну кутIану, яни, анжагъ цIа кIицI лаганну.
«Илчи» кказит цIунил итабакьлан бивкIун ца 4-5 шин ларгукун – (1994-95) му кказитрай бивщуна Ккуллал райондалийсса шяраваллаву хантурал заманнай бивкIсса юзбашитурал цIарду (Юзбаши тIисса турк мазрая таржума бувкун – ттуршуннал бакIчи тIиссар). ЦIущарнил (къаЦIущуллал) шярава ия Бутта цIа дусса инсан. Мунал цIаничIа ялагу цамур цIагу дунуккива «Илчилий», амма ттунна дакIний къалирчIуна. Му Бутта ивкIун ур Махра тIисса инсаннал, адаминал арс. Мунияту шяраву мунайн чайсса бивкIун бур Махрал-Бутта куну. Му буттал дурну диркIссар тIисса тIар бикIайва мукьцIалла шинай ЦIущарнил шяраваллил юзбашишиву, яни шяраваллил бакIчишиву. Махрал-Бутта ивкIун ур Хьувшатусса.
«Илчилул» редакциялухь тавакъю бавияв ванияр ацIния ххюраксса шинал хьхьичI (1994, 1995, 1996 шиннардий) «Илчилий» рирщусса му макьала ляркъуну, цал уттигу рищаву. Гьарцагу шяраваллавусса халкьуннан хъунмасса гъира бикIанссия ванияр ттуршлий ххюцIа-ряхцIалла шинал хьхьичI шяравалу дачин дуллай бивкIсса инсантурал цIардурагу дуккин.
Яла. Му Махрал-Буттал, цайми оьрчI-душругу буну, ивкIун ур Аьвдул-Маннан тIисса арсгу. Му Аьвдул-Маннаннул Азирбижаннаву, яла ИстIамлив аьрабрай ккалай ларсун дур Эфенди (Апанни) тIисса бюх­ттулсса диндалул цIа. Яла мунайн ларчIун дур ЦIущарнил Апанни тIисса цIа. Му ЦIущарнил (ягу ЦIущуллал) Апаннигу ивкIссар Хьувшатусса. Муная буслан мадара затру кIулли, чIунгу дуллуну, карчIгу кьаритан хьурча, умуд буссар чичинсса.
Яла. Му Аьвдул-Маннан-Апаннинал ивкIун ур Закир тIисса ца арсгу арулва душгу. Ми душварая ца чIивину бунува бивкIуну, ряхва хъунигу хьуну, къатралгу хьуну бивкIун бур. Му Аьвдул-Маннан-Апаннинал арс Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул чIумал Ккуллал райондалий НКВД-лул начальникну зий ивкIун ур. Эфендиев Закир каялувшинна дуллалисса ца Ккуллал район лирчуну дур дяъвилул шиннардий цала гужрацIух (райондалул НКВД-лул гужрацIух) къачагътурацIухссагу, дяъвилия ливхъминнацIухссагу буллай. Вайми циняр Дагъусттаннал районнайсса дезертиртуралсса, къачагътуралсса буллан аьрал ва Дагъусттаннал чекистал хIала бавкьуну байсса бивкIун бур. Лакрал райондалийнгума кIийла миха-тихасса гужру бавтIун бивкIун бур (Буккира Сулайманов С.И. авторсса «Из истории чекистских органов Дагестана» тIисса лу. Махачкала: изд-во «Юпитер» 2000 г.). Ва Эфендиев Закирдуятугу чичивияв чIунгу дуллуну, карчIгу къадарча. Эфендиев Закиргу ивкIссар Хьувшатусса.
Яла. Хъун дяъвилул шиннардий фронтрайн увцуну ивкIссар шяравучу ХIажиев Явсуп. Дяъви къуртал хьувкун му увкIссар ца орден «Отечественной войны» (степень къакIулли) ва цимирагу медальгу хъазамраву ларчIун. Яла, дяъви къуртал хьуну кьура-зувира шин ларгукун, Брежневлул цаннагу ласлай, вайминнангу дуллан ивкIунахха юбилейныйрдур, тIий. Муний ХIажиев Явсуп яхъанай уссия Каспийск шагьрулий. Мунангу дуллай бивкIун му юбилейный, къаларсун диркIун дур Явсуплул му орден, «на лайкь дурмур фронтрайра ласав, тти ва ци гьунарданун дуллалиссарив дурчIлай дакъари», тIий. Му хавар ппив хьуну Каспийск шагьрулий, мува Явсуплул уссил арсгу уссия кIава шагьрулий, му гьан увну инсантурал, мунахьхьун дуллуну диркIун дур кIилчинмур орден «Отечественной войны». Утти ми кIирагу орден «Отечественной войны» дуссар Хьувшав Явсуплул ссийл арсначIа МахIаммадрамазаннучIа. Ттулмур пикрилий, юбилейный дунугу, орден къачча тIий, къакьамул дурсса инсан Лаккуй акъассагу, Дагъусттаннайвагу цама уххай акъара. Му бакъассагу, Каспийскалий яхъанахъисса чIявусса лакран кIулссар вава ХIажиев Явсуплун хIукуматрал къатта буллай, къалавсъссар мунал му къатта, «мюрщисса оьрчIру бусса, ттуяр мискиннан булара», тIий. Вай яхI бусса къеллу дурсса ХIажиев Явсупгу Хьувшатусса ивкIссар.
Яла. Гьай-гьай, чIявуссаннан кIулссар паччахIнал заманнай яла аваданми халкь, къатри Гъумук бивкIссар, Далла-ПIеллахъая байбивхьуну. Гъумук диркIссар тталлал-тахтардал даркьусса магъи ва чIанкъатта Лаккуй цалчин, цанчирча Гъумук бивкIссар арцу-мусил усттарталгу, дахху-ласу дувайсса ттучаннал заллухъругу. Ттулмур пикрилий, Ккуллал райондалийсса щархъаву цалчинсса «пол-потолок» тIаннул даркьусса къатри Хьувшав диркIххай ура. Ми къатригу къалайчи Шагьимарданнул паччахIнал заманнайра дурну диркIун дур. Му Шагьимарданнул чIярусса хъу-лухччи, ятту-гъаттара къабивкIун бур, му зун икIайссия мукьа-ххюя инсанналуксса даву къалайчишиврий дуллай тIий буслан бикIайва. ЦIанагу, дух хьуну дунугу, мира пол-потолокру кIилчинмур зивулийсса мукьва къатлуйгу, ца хъуннасса ларзнийгу дуссар. ЦIанагу, ттуршра шинавагу, инсан, уруглай, махIаттал хъанансса цалчинмур зивулий цимивагу кIалан буссар, ми кIалантрал чартту ча бувккун бивкIссарив, усттартал ча бучIан бувну бивкIссарив! Вай къатраву цукIуй якъахъанай мадара шиннур, гьай-гьай, вай къатри чIал къархьуну лекьанссар, эяллайн кIурадаенссар. Вай къатри ванияр ттуршра шинал хьхьичI дурсса Шагьимардангу Хьувшатусса ивкIссар.
Яла. 1944 шинал Лакрал цаппара щархъурду Мичи-ххичнавун дизан даннин Ккуллал райондалийсса баргълагавал чулух диркIссар вай шяраваллурду: ЖахIпарал-Мащи, ТIаннул ЦIувкIул, Гьамиящи, Ккацранни, ЦIущар, Хьувши. Ва махIлалийн дяъвилул шиннардий ларчIсса цIа дуссия «Европа» тIисса. Му цIагу цукун ларчIссарив ттун кIуллича, муния – цамур чIумал. Вай ряхрагу шяраваллин бивкIссар ца сельсовет, цуппагу Гьамияхь. Му Гьамияхьсса сельсоветрал председательну 1943-44 шиннардийва зий ивкIссар АхIмадов Аьвдуллагь, яла, Гьамиящи ялавай бизан бувну махъ, сельсовет му махIлалий тIивтIуссар кIива – ца ТIаннул ЦIувкIрав, цагу ЦIущарнив. ЦIущарнивмур сельсоветрал председательну зун ивкIссар мува Аьвдуллагь. Му Аьвдуллагьлул 52 шин дурссар сельсоветрал председательну ва парторганизациялул секретарьну зий. Миннувагу кIира шинай Аьвдуллагь зий ивкIссар Ваччавсса столоваялул заведующийну. Райондалийсса циняв къуллугъчитуран Аьвдуллагь хъинну ххуйну кIулссия. Райондалий мунайн, му дакI хъинсса уну тIий, Аьду-усса учайссия. Му Аьду-уссагу Хьувшатусса ивкIссар.
Яла. Тти бучIанну дуккаврийн, школалул, учительтурал даврийн. Хьувшав такIуй я школа, я сельсоветрал ягу колхозрал идара, я милица, ягу кIисса бахIултрал къатта-медпункт къабивкIссар. Ми идарартту аьркин хьувкун хьувши гьайсса бивкIссар ЦIущарнив, ТIаннул ЦIувкIрав, Ваччи-ЧIяв. Амма школалул давривугу, дуккавривугу Хьувши (халкь) хъунисса шяраваллияр махъун къабагьайсса бивкIссар. Масалдаран, Ккуллал райондалий чIярусса шиннардий мукьттуршуннайн бивсса учительтал бикIайссия. Миксса учительтураву райондалий цалчинминнавух Хьувшатусса ЯхIияев АьвдурахIиннул «Заслуженный учитель ДАССР» тIисса цIа ларсъссар, яни мунал му цIа ларсъссар 1960 шинал. Муниннин райондалий шама акъа къаивкIссар му цIа ларсъсса.
Утти ласунну цуппа школа, мунил даву. Увкусса ку­ццуй, Хьувшав школа бувагу къабивкIссар. Школалийн, дарсирдайн Хьувшатусса оьрчIру ва учительтал гьайсса бивкIссар (ва ттигу гьайссар) ЦIущарнив. ЦIущарнивгу школа бивкIссар байбихьулул ва щаллу бакъа­сса дянивмур даражалулмур – НСШ. ЦIущарнивсса школалий такIуй къабивкIссар (бюхъай ттигу къахьун) я ацIулчинмур ягу ацIния цалчинмур классру. Ва школа хъунмасса бакъанугу, Совет Союзрал заманнай бивкIссар хьхьичIунми школардавух, цанчирча школалул директор Сяъдуллагьлул цалла дишайсса биологиялул дарсирдаву гьарца шинах райондалий­сса школардаву олимпиадардай бугьайсса бивкIссар цалчинми кIанттурду. Мукунма, гьар шинах, цалла химиялул ва географиялул дарсирдал олимпиадардай учитель Шарабуттиннул бугьайсса бивкIссар цалчинми кIанттурду. Шарабуттиннул къуртал бувну бивкIссар ДГУ-рал кIива факультет: химико-биологический ва естественно-географический.
Аьбдуллаев Шарабуттин ия гьар чулуха итххявхсса учитель. Му кувний ххув шайва, цува специалист акъа унува, цалла дихьлахьисса математикалул ва физикалул дарсирдал районнал олимпиадарттайгу. Райондалул учительтураву анжагъ ца уссар «Народный учитель» цIа ларсъсса, мугу Хъусращату­сса АхIмадов ХIасан. Хъинну лайкьссар АхIмадов ХIасаннун му цIа. Мунал Ккуллал райондалул цIа бюхттул дуллай ларгссар дуккаврил (просвещениелул) давриву цимирагу ацIрахъул шинну. Кув чIумал райондалул олимпиадалий Аьбдуллаев Шарабуттиннул ученик ххув шайсса ивкIссар АхIмадов ХIасаннул ученикнаяр. Му ХIасаннун цIанагу дакIнийссар.
Нагу ца хьувширичу, АхIмадов Шапиуллагь.
ш. МахIачкъала

 

ЦIана бусласимургу бяличIан бувну, Хьувшиял чIаравсса шяраваллин цIа дурчIин данна. Щаратусса, хъинну духIин дусса, Зайналаьбидлул ттухь цIувххуна махъсса шиннардий: «Ттун Хьувши кIуллича, ивссарача нагь ласун оьрчIнийва Хьувшавгу, кIа чIаравсса шяраваллин цIа ЦIущулливкьай, ЦIущардив?» — куну. На учав: «ЦIущарди, бигьашиврун «ЦIущуллал» учай, ЦIущардал тIийнияр», — куну. Ванияр ряхцIаллаксса шинал хьхьичI (1952-53 дуккаврил шинал) на икIайссияв ТIаннул ЦIувкIрав учительну зий. Школалул чIаравсса мизитрахун батIайва ккурчIа бан, щябикIан, чIаххуврайсса къужри: Чупан, Щайха, Аьпу, Аьмма, Сайпуллагь, Аскьар. Аьпул бувснуккива, ЦIущарнил шяравалу га цIана дусса кIанай къадикIайссия тIар, га дикIайссия тIар шяраваллихун (цIана) яла гъансса сунув, Ттурав-сунув. Яла кIикку видуцрурду дуклай, дирзссар гихун (цIана шяравалу дусса кIанайн), хьхьичIара цалла хIатталугу диркIсса кIанайн. Мяйжаннугу, цIанасса шяраваллил дяниву, хьхьичIавасса школагу, колхозрал ва советрал, медпунктрал къатри дусса кIанай гьаврду, хIатталу диркIун дия. Га кIанттуйн, ккурчIайн, Лур ХIатталу уттигу чайссар, цаймигу дуну тIий хIатталлурду. Муниятур тIар ва шяраваллин ЦIущар (цIуну дурсса щар) дирзун диркIсса. Ваниннин хьхьичI ци цIа диркIссарив щинкIуй къакIулли, амма ва духьунссия хъинну хьхьичIарасса щар, хIатталлах бургарча, ЦIущарнил дур (Хьувшигу хIалану) ххюра хIатталу, хьхьичIра-хьхьичIмур хIатталу къатри бувну, миннулу лирчIун дур.
Утти бучIанну нукIува буслай бяливчIсса школалул даврийн. НукIува бувсъссия учительтурая – Абдуллаев Шарабуттиннуя ва АхIмадов Сяъдуллагьлуя. Ялагу уссия кIа чIивисса школалий кIия историялул учительгу: Маммаев АхIмад ва Сулайманов Хъунмямма. Вайгу махъун къабагьайва цалла дарсирдаву райондалийсса олимпиадарттай. Ттун дакIнийри ца шинал райондалийсса олимпиадарттаву вай кIиягу историялул учительтурал дуклаки оьрчIал цалчинми кIанттурду бувгьусса. Сулайманов Хъунмяммал ученик ия Владимир тIисса, Маммаев АхIмадлул ученик дакIний акъари. Владимирдун дакIнийссар мунал цIагу. Владимир цIана яхъанай ур Гьанжиллал шагьрулий, хIурматрай, ххуйсса даврий ур.
ЦIущарнил (ЦIущуллал) школалия, байбихьулул школалия биял бакъа дянивмур даражалул школа (НСШ) бувссар 1963 шинал. Мунил директорнугу ивтссар, нукIура цIа кIицI ларгсса, биологиялул учитель АхIмадов Сяъдуллагь. Сяъдуллагь школалул каялувшиву дуллай ивкIссар 1994 шинайннин, яни 31 шинай. Миннува 4 шинай му личIи увну ивкIссар колхозрал председательну. Школалул директорну хъанай дур мунал 27 шин. Ми 27 шинай мунал каялувшинна дуллалисса школа бивкIссар райондалийсса школардаву цалчинминнувух, хьхьичIунминнувух. Ва на тIимур тIайла бантIиссар тамансса шиннардий та чIумал ОНО-рал заведующийшиву дурсса, цIанагу цIуллуну-сагъсса МахIаммадов Ярагъинал ва СултанахIмадов Аьбидлул. Сяъдуллагьлул заманнай, школа дуккавриву хьхьичIунну бикIаву бакъассагу, къумасса, бухсса школа кьабивтун, цIусса, кIива корпусращалсса школа бувну бацIан бувссар. Гьай-гьай, кIива корпус школалул бувну бацIан бан хъунмасса кумаг бувссия та чIумал райондалул хъунаману ивкIсса, аьпа биву, Аьвдулжалаллулгу.
КутIа бан, вай Сяъдуллагьлул дурсса давурттив хIисавравун ларсун, пикри барчан, бучIия ЦIущуллал (ЦIущарнил) школалун мунал цIа дизан, цува дунияллия лавгун 16 шин ларгун махърагу, мугу хъуниминнан дакIнийн багьарча.
Утти хъинну кутIану бусанну дуклаки оьрчIаяту, цал душвараяту.
Хьувшиял дуклаки душвараву медальлу ларсун, школарду къуртал бувссар вайннул: АхIмадовахъул Эльмирал, Лаурал, Марияннул- Марьянал, Аминатлул (мусил), АхIмадова Аьишатлул (арцул).
Дуклаки оьрчIая анжагъ цаннал цIа ласунну – кIайра фамилиярдаясса, махъа-махъсса идавсил цIа дусса оьрчI Дагъусттаннал хIакинтурал институтраву дуклаки чIумал, му оьрчIал, цалчинмур курсирай гьуртту хьуну, Аьрасатнал химиялул олимпиадалий бувгьуссар кIилчинмур кIану. Мува оьрчIал кIилчинмур курсирай Аьрасатнал физикалул олимпиадалий бувгьуссар кIилчинмур кIану. Мукун, Аьрасатнал олимпиадарттай кIилчинмур кIану бувгьусса лакку оьрчIаву бакъасса, дагъусттаннал оьрчIавугу чIявусса бакъахьунссар.
Ванийну къуртал дуллай ура Хьувши тIисса шяравалу душиврийсса чичрурду.
Утти вай мукьра суратрая. Цалчинмур сурат рирщуссар Усдакъул хIаллил хъачIрая. Дуссар мукунсса цIа дусса хIалу шяраваллил баргъбуккаваллил чулух. Уссия Усдакъухъал Рамазан тIисса, чурххалгу лахъ акъасса, адамина. Мунайн «Усдакъуйгу» чайссия цахьва. Ванияр ца 35 шинал хьхьичI мунахь цIухлай ивкIун ур райондалул хъунама Аьвдулжалал: «Вийн Усдакъуй циван чайссар?» — тIий. Мунал чайва тIар: «На ниттил айни, усру дакъа увссара», — куну. Му Усдакъугу – хьувширичувъя.
КIилчинмур сурат рирщуссар Баргъаннахаллил хъачIрая.
Шамилчинмур Хьувшиял сурат рирщуссар Барщарния.
Мукьилчинмур суратрая цахъи гьарзану. «СсихI дакъа мютIийру» тIисса къулбас дуллай ур вермахтрал (германиянал фашистурал аьралуннал) штабрал начальник Вильгейм Кейтель – генерал-фельдмаршал – урчIах щяивкIун. Кия чулий щябивкIминнава шамилчинма – цинявннан кIулсса Жуков. Ва иш хьуну бур май зурул 8-нний 1945 шинал 22 ссят ва 43 минутIраву, цуппагу Берлиннай. Ва даву Берлиннай дакъа дан къабучIиссар тIий, авцIуну ивкIун ур Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин.
Ва ххюйлчинмур сурат Усдакъухъал Рамазан («Усдакъу») цалва щалва кулпатращал – дянив.
Ялагу. Хьувшияту хъуни инсантурайн бияннин ца-кIива хавар бусанна.
Хьувшав ивкIссар Данихъал Оьмар тIисса инсан. Мунал бивкIун бур ххяххан бай чу, цуппагу оьрусса. Му Данихъал Оьмар дунияллия лавгун хьунни ряхцIаллий цара-кIира шин. Му Оьмардул оьручу ххяххан байсса бивкIун бур Гъумук 1920-ку шиннардий. Му оьручу ххяххан буллангу увгьуну ивкIун ур кьубири оьрчI. Му Кьубатусса оьрчIан цIагу хъама риртунни ттун. Бюхъай му оьрчIан цIа Кьубатусса Оьмаханнунгу, АьлихIажинангу къакIулну дикIан. Му Данил Оьмардул чу гьар шинах цимирагу райондалул (ягу танийсса округрал) дучраву хьхьичIун буккайсса бивкIун бур. Микку гьуртту шайсса диркIун дур Гъази-Гъумучиял, Аьштти-Ккуллал, Ахъушиял, Лаващиял, Гъуниннал, Яруссаннал (Ххунзахъуллал) районну – округру. Бюхъай ЧIарадигу гьуртту шайсса бикIан.
Ца шинал байрандалий, му кьубири оьрчIал, цайминнал хъяврин увну ивкIун, чу мунал урчIахунмай Далла-ПIеллахъал къатрачIах, Хъун-бярнил чIарах лавай бурган бувну бивкIун бур. Микку ивкIун ур ЦIущарниясса, цува Гъумучиял округрал милицанал начальник, Мажид тIисса. Му Мажидлул кьубири оьрчIайн чIукIа бувну, зана битан увну ур оьручу. Му оьручу ялагу хьхьичIун бувкссия тIар. Ми дучри ххяххан байсса бивкIун бур хъунмасса манзилданийх – ОьхIлилаллил бакIрая ЦIихъаллил ратIув бияннин. Дучригу ххяххан байхьунссия майрал байрандалий.
Му оьручугу, бачIи Дагъусттаннал тIиссакссагу, дучраву хьхьичIун буккайсса, Хьувшатусса бивкIссар.
Яла. Хьувшав бивкIун бур КьитIухъул тIисса хъун бакъасса тухумгу. Му тухумрая Хъун дяъвилул шиннардийннин ливчIун ия кIия инсан – Хъун- бава тIисса къаригу, мунил арс Шамилгу. Шамил цахъи аьжаивсса тIуллу дусса уну, мунайн «ШапIай» ягу «Дурцигу» чайсса бивкIун бур. Му Шамил Хъун дяъвилул чIумал аьрайн увцуну ивкIун ур. Дяъви къуртал хьувкун, Шамилгу итаавкьуну ур шавай. Тай шиннардий ЦIущарния ва Хьувшату бикIанмагу кIива къатта бикIайссия Гьанжи-Щурагь яхъанай. Дивирнахъал Януслул къатта – Гьанжилив, ШавкIранхъал Муслиматлул къатта – Щурагь. КьатIувппай ягу кьатIату нанисса халкьгу ми кIива къатлуву ликкайссия.
Шамилгу шавай най ливккун ивкIун ур Щурагьсса ШавкIранхъал Муслиматлул къатлуву. Шамил му къатлуву унува, ялун увххун ур хIалтIилухунай нанисса хьувширичу ХIажидавуд. ХIажидавудлул Шамиллухь: «Аврав, Шамил» — куну бур. Шамиллул: «Здрасти» — куну бур. ХIажидавудлул: «Цукун ура, Шамил?». Шамиллул: «Так ничего». ХIажидавудлул: «Дурци, ми тIуллу ттигу къакьаритав?». Шамиллул: «Ай, ХIажибалай, инагу ми вилва хъярчру буллайна ура», – чайва тIар («ХIажибала» чайсса бивкIун бур ХIажидавудлуйн азирбижаннал). Мукун лахьхьин бувссия тIар ХIажидавудлул Шамиллун лакку маз.
Яла му Шамил, Гьанжилив ивзун, уссал усттарну ивкIун ур. Мунал хъинну ххуйсса хъаннил ттуплив, махIсив байсса бивкIун бур. ТIар бикIайва мунал кIюрххилссаннун, гьанттайнссаннул чяй-ччатI шарда дуркуну, ахттайнсса «Дагъусттан» ресторандалуву дукайссия, тIисса. Ахттайнссаннунгу мунан дишайсса диркIун дур дурарагу шакъархьсса, амма ххуйну дурурсусса дикI, урттущал, ахънилсриннущал, мигу царайрагу шакъархьсса – нувщуя тIайла хьуну.
Махъ шиннардий КьитIухъал Шамил Хьувшав увкIуна цанна щарссагу дурцуну. Мугу бия бакIралгу, чурххалгу хъинну ххуйсса хъамитайпа, цIа дакIний дакъари. Му хъамитайпа буссия, Шамиллун хьуннин, Гъумучатусса Акнихъал Шагьимарданнун хьуну. Утти, гьай-гьай, мунилгу дуниял кьариртхьунссар ягу, сагъну бухьурчан, мунил духьунссар урцIаллийсса шинну. Шамилма танийва лавгунни дунияллия.
Утти кIай Шамиллул къатраву яхъанай ур Исяюп. Танийра Шамиллул ниттища Хъунбаваща Исяюплул буттал Султаннул ларсуна кIай къатри. Утти ца цIущарничунаягу бусанну, ЦIущар ХьувшиячIан яла гъанмур шяравалу духьувкун. ЦIущарнил ва Хьувшиял дяних дуссар ца ГьанавратI тIисса нех най. Му ГьанавратI, цурда хъун дакъасса дунугу, мугьали бувкний балари. Цурдагу дайдихьлай дуссар ЧартIу-зунттуя, ПпабакIул хъирив яла лахъмур лакрал зунттуя (тIайлассар ХхюлубакIулгу хъирив).
Хьувшату ЦIущарнив гьаваллавух (тIайланна) дуцирча, хъинну духьурча, 150 метра духьунссар. Ххуллийх (ахьтта ххуллийх) 280-300 метра.
Га ЦIущарния уссия ца АхIма тIисса адаминал инсан. Хъунмур оьрмугу мунал гьан бувссия ятти-хIухчуну колхозраву зий. Оьнасса чIумал му АхIма увагу ккурчIав щякъаикIайссия, авлий занан икIайва, къатIри бизлан икIайва. Лакрал авчитураву яла цIа дикIайва Ккулатусса кIия авчиная – Ссунгъур ва Садикь тIисса. ЦIа дикIайва миннал барцIру бичаврия. Ттун къакIулли миннал цик-циксса барцIру бивчуссарив, амма кIулли АхIмал 56 барцI бувтшиву, тIайлассар, миннул карчIурдищал. Мюрщими карчIру шаппай бувцунугу учIайва.
Му АхIмайн яла шяраваллил халкьуннал тIун бивкIуна «барцI бутай АхIма» ягу «барцIбуту». Му «барцIбутухь» на цIувххуссия, нигьакъаусарав бурцIил нух ппив дуллан, мунил карчI бугьаншиврул, куну. Мунал тIива: «БурцIил загьла бухлагай адаминал инсан ккавккукун». Яла бувсуна цала кIива барцI бувтсса куц ца кьини, яни ца минутIрал дянив. Му «барцIбутучIа» бикIайва къуша – лула, яни, кIива лула бусса авчинал ттупанг. Цувагу авли нанийни ачайва му нукIура дакIнийн дуртсса ГьанавратIух. Цал най ура тIар му ГьанавратIух. Ча-чун ратIух най, ритав тIар Кьаргьав хIаллил ратIгу, яла ритав тIар Кьаргьав хIалу къуртал хъанахъисса кIанайсса Хъахъи ххяллугу. Цакуну ххал хьунни, тIар, цала чулухунмай ратIух нанисса кIива барцI. ГацIана, тIайлагу бувну, битав тIар цаннийн. Ттупанг битайх, барцI багьунни тIар га бунийн, гамур барцI, сунув ххявххун, бавчунни тIар ялагу цала чулухунмай. Танийнгу битав тIар гамур хIадурсса ккулла.
Яла ивра тIар цалчинмур бурцIичIан, га багьну бия тIар, тIайланма ненттабакIрайн щуну ккулла. Яла лавгра тIар тамур барцI бивкIсса кIанайн, та ливхъун лавгсса кIанайх бия тIар оьттул хха. Най, най, хъунмасса кIану бивтукун, ЗалунчIавай хIав тагу бия тIар оьлицIал хьуну багьну.
Мунал бусайва, цал къуша-лулалуву патроннаву бикIайссия тIар ца-ца хъунисса ккулларду, ялагу мува патрондалуву дугьарасса къирмардугу.
Мукун ца кьини, ца минутIрал дянив «БарцIрубичул» бувтун бия кIива барцI.

Буршиял ХIабимахIамма, нукIува увкусса куццуй, гьич вих ан хъанай бакъари. Хьувши тIисса шяравалу къадикIайссар тIийна ур му. Му вих ан шайрив ххал уллай, ца сурат ттигу ккаккан дуллай ура Хьувши тIисса цамургу шяравалугума душиву буслай. Ва шяравалурив, чIиви-кьивисса шагьрурив бур Румыниянаву. ХIабимахIамма икIай ттухь Бурши тIисса кIира шяравалу дуссар тIий: ца – Лакрал райондалий, цагу – чувссарив, Бурши-Мукьар тIисса тIий. На мунахь: «Да, ХIабимахIамма, кIира «Бурши» тIисса шяравалу дуссар тIий, пахру мабулларда. Ца цIа дусса кIи-кIира шяраваллурдив ялагу дуссар», тIий. Мунал: «Дакъассар, дакъассар». На: «Гъумучи тIисса кIира шяравалу дакъассарив?». Мунал: «Гьа, ттун Чапур-Гъумучи хъамабивтуна. Яла дакъассар цайми кIира шяравалу ца цIа дусса». На мунахь: «Битанну, гай чапурсса буну тIий хъамабивтун. ЦIувкIул тIиссагу дуссархха кIира шяравалу». Мунал ттухь: «Дакъассар, дакъассар ца ТIаннул ЦIувкIул дакъасса». На мунахь: «ТIаннул ЦIувкIул вин кIулну бур зула Буршиял чIаххуврай буну тIий. Къюллулгу буссархха ЦIувкIул». Мунал ттухь «КIанийн Хъун ЦIувкIул бакъа, Пагьламан-ЦIувкIул учача, Цалчинмур ЦIувкIул учача, ялагу кIайгу ЦIувкIуллихха».
Ахирданийгу, жу кIиягу бяст-ччал буллай бувххун мукьахгу, мунал ттухь: «Буршигу буссар кIивайва, Гъумучигу буссар кIивайва, ЦIувкIулгу буссар кIивайва, амма Хьувши цавайвагу бакъассар». Муниятуяв на жулвамур Хьувши бусса шанна суратгу ляхълай, ялагу дунияллийх луглай, Руминнавугу Хуши лявкъуну, мунил суратгу рирщусса, ттивагу Буршиял ХIабимахIамма вих хьунхьуви Хьувши бушиврий тIий. КъакIулли.
Ванийну цалсса Хьувшиятусса чичрурду къуртал дуллай, яни кутIа дуллай, къулбас дуллай ура «ца хьувширичу» тIий. На лаикIлай акъара, ттул цIагу-бакIгу, яхъанахъисса кIанугу конвертрай дуссар. Кказитрай чичлай ура анжагъ ттулла телефон, на цу уссарив кIул хьун, ттущал ихтилат бан ччинан.

Нагу ца хьувширичу, АхIмадов Шапиуллагь.
ш. МахIачкъала

телефон: 8-928-674-97-01
Барчаллагь.