Хъунмур масъала – агьалинал властьрайнсса вихшала цIулаган давур

ris_7Владимир Путин хьунаавкьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлущал.

Февральданул 1-нний Москавлив Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путин хьунаавкьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлущал.
ДР-лул Президентнал прессалул къуллугърал бувсъсса куццуй, паччахIлугърал бакIчинал бувсунни Да­гъусттаннал бакIчинал хьхьичI чIявусса масъалартту бушиву, миннувух ихтиярду дуруччаврил бутIувуссагу. В. Путиннул республикалул бакIчинан чIа кунни тIайлабацIуртту.
Хьунабакьаврий хьусса ихтилатрава:
В. Путин: Рамазан ХIажи­мурадович, жува куннащал кув ччянияцIава кIулсса буру. Ттун кIулли ина Ватан ххирасса инсан ушиву. Вил давурттал ва оьрмулул хъунмасса опыт бур. Ина зий ияв федерал властьрал органнавугу, дипломатшиврул къуллугърайгу, вин кIулли зун жагьилмур никиращалгу. На дакI дарцIуну ура ми гьарзат ина вилва цIусса къуллугърайгу ишла булланшиврий.
ЦIана республикалул хьхьичI хъунисса масъалартту бур, тагьар захIматсса дур. ХьхьичIма каялувчинаща бювхъунни иш-тагьар чан-кьансса даххана дуван, амма щаллу къабувсса масъалартту уттигу тамансса бур. Мунийн бувну, вил хьхьичI хъунисса масъалартту бур.ris_8
Цалчинмур ятIап – му давуртту дуллан бюхъайсса, жаваблувсса , мюнпатсса команда сакин давур. Му команда сакин давриву гьарзат хIисавравун ласун аьркинссар, миннувух чIявусса миллатирттал вакилтал бикIавугу.
Га дур Ухссавнил Ккавкказнаву ца яла агьаммур республика, мунияту циняв миллатирттал вакилтал бикIан аьркинссар республикалул властьрал хъуними органнаву, ми цивппагу бикIан аьркинссар лайкьсса, лавайсса даражалул пишакартал. Вища чIярусса давуртту дан бюхъан­ссар. На тIайлабацIавуртту чIа тIий ура вин.
Вища ци учин бюхъанссар вилла даврил цалчинми кьинирдая?
Р. АьбдуллатIипов: ХьхьичI­ва-хьхьичI, на барчаллагь тIу­­тIиссара Президентнахь ттуйнна вихшала даврихлу. Ттул хьхьичIсса хъунмур масъала – му вихшала марцI давур. Хъиривмур агьамсса масъала – агьалинал циняв даражардал властьрайнсса вихшала цIулаган давур.
Аьркинни гьануцIакул даххана дуван кадрардал политика. Иш укун багьну бур: Вил каялувшиврулу Аьрасат най бия рынокрал экономикалийн, капитализмалийн, демократиялийн. Дагъусттан, тIурча, чIявуми кIанттурдай махъунмай, феодалшиврийн, кIункIу тIий бия, му тагьарданува буккан аьркинни.
Давуртту буниялагу чIярусса дан дур. Амма ми дан бюхъансса давурттур. Дагъусттанлувтал – ляличIисса халкьри. Ми хъинну бажар бусса агьлур. Миннахун бахчилан къааьркинссар, миннан зун кумаг булланни аьркинсса.
Му ххуллий, вил кумаграйну, жуща бюхъанссар ДР-лий ттинин дурсса хъиндайдихьур­тту мукьахуннайгу лахъилаган дуван.
В. Путин: ТIайлабацIуртту.