Ханажи

Ханажи чув бивкIссар, миннал цими къатта бивкIссар, ялагу цайми-цайми суаллу бикIай личIи-личIисса чичрурдаву. Ханажиял щар диркIшиву тарихраву бур, ялагу лакрал улча махIлардайх бавчIусса чIумал, Аьли Къаяевлул чичрулийн бувну, Ханажи бивкIун бур Маччайннал махIлалул дяшяравалуну, цилвагу бивкIун бур азарва къатта, шяравалу цурдагу диркIун дур ВацIиллул ухнилу Хъуннеххал урчIачулий. Ванийну чIалай бур ва шяравалу Хьурттал аьрщарай диркIшиву.

[dropcap]А[/dropcap]зарва къатта бивкIсса замана – му ци чIумал бивкIссарив къакIулли ва чувчIав му чичру бакIрайн къадагьунни, амма ацIния урчIулку ттуршукулийсса цаппарасса Ханажиял документру яхьуну бур, ми шиннардий Хьурттал шяраваллил ва Хьурив бивзсса Ханажиял лухччал бяст-ччаллу бусса чIумал микку маслихIатчину ивкIсса ГъазимахIаммадлул арс СалихI-ХIажинахъанний.

[pullquote]Ханажи бивкIун бур Маччайннал махIлалул дяшяравалуну, цилвагу бивкIун бур азарва къатта, шяравалу цурдагу диркIун дур ВацIиллул ухнилу Хъуннеххал урчIа чулий.[/pullquote]

Вай документру бур 1870-1913 шиннардийсса. Шикку бакъар чивчуну цивппа ци чIумал Хьурив бивзссарив, так чивчуну бур: «Мы, общество Ханаджи-Мачча, состоим из 64 дымов, из коих 35 проживают постоянно в сел. Хури, а остальные 29 дымов проживают близ села Кумух. Все эти дымы составляют одно общество и число вся земля, их сов—. между собой отдельная статья земель общества села Хури».

Гихунмай къачичланна. Ва чагъар чивчуну бур Ханажи-Маччайннал Гъумучиял окружной судрайн, августрал 23-нний 1895 шинал. Ва чагъарданий вайннал тавакъю бур 1870 шинал августрал 4-нний бувсса Хьур­ттал ва Ханажиял маслихIат, цуппагу къулбас дурсса Гъази-Гъумучиял округрал начальник, майор Чембердул, Хьурттал щаллу буллай бакъар тIисса. Вай документирттайн бувну (хъунмурчIин вайннул бур чагъарду Ханажиял чивчусса Казикумухский окружкомрай ва Дагъусттаннал областьрал губернаторнайн князь Миликовлуйн ва главначальникну на Кавказе Гомизангу, ва вайннал жавабру.

Ханажи-Мачча Хьурив бивзун бивкIун бур 1834 шинал. Циван бивзун бивкIссарив къакIулли. Бусалардах вичIи диширчан, Ханажи-Мачча учайсса бивкIун бур ПартIувалу тIисса ВацIиллул ухнилусса кIанай дирхьусса щарнийн. Тикку аьрш-бакI лирчIун дур. Тикку бур кьулла, тикку дур гьаврду, цавайннал учай тикку чIявусса шатри буну цавай Хьурив, цавайгу Гьухъаллалгу, Гъумучиялгу дянив бивзссар куну. Цавайнналгу учай мюридизм Дагъусттаннай дусса чIумал вай мюрщисса щархъайн, мащай, ххяхлай, ми хъямала буллай, мунияту бивзссар куну.

ТтучIа хьхьичIва буссия ца чагъар, цийгу чивчусса Ханажи-Мачча тIисса шяравалу ПартIувалу тIисса кIанату 1837 шинал дирзссар тIисса. Ва тасттикь буллалисса макьала дуссия жуна цинявннан бусравсса аьлим­чу, цала нинугу Ханажатусса Аьбдуллаев Иса Халидовичлул чирчуну. ДакIний бакъар «Илчилий» диркIсса ягу Лакрал райондалул «Ххяххабаргъ» кказитрай диркIсса.
Вай цIанасса документир­ттайн бувну ва хьхьичI байбихьулийсса аьрщарал бяст Хьуртталгу, Ханажи-Маччиялгу байбивхьуну бур 1848 шинал, оьруснал Хьурттал щарния арх бакъа къала буллай байбивхьусса чIумал. Та къала бувсса кIану ва лагма-ялттусса къалалун дуллусса аьрщи, хъунмурчIин, Ханажиял диркIун дур, тайннухлу Ханажиян буллуну бивкIун бур.

Ва къала бан ларсъсса аьрщарахлу маслихIатрайну Хьурттал Ханажиян буллуну бивкIун бур Хьурттал аьрщарая Гьаннаялу тIисса кIану. Ванияр махъ Хьургу, Хьурттал-Ханажигу, циняр лухччивгу хIала дурну, гъаттара-яттугу ца хIухчичIа канаки буллай, нахIуну, хIалану бивкIун бур 1870 шинайннин. Яла 1870 шинал Гьухъаливми Ханажи, Гьухъаллал цала лухччайн вайнналми гьан къабитлай, Хьуривми Ханажияхь цивппа Хьурттащалгу, Хьуривми Ханажиящалгу цала ятту-гъаттара хIала неххал урчIа чулух канаки бан битияра, цив Гьухъаллал къума буллай буру тIий, тавакъю бувну бур. Ва иширай Хьур рязий къавхьуну бур, яла Хьуривсса Ханажиял аьрза чивчуну бур Гъумуксса судрайн. Судрал хIукму бувну бур къалалун ларгсса аьрщаран кIанай буллусса Гьанналу тIисса зунттуйсса лухччи шан дачIин, Хьурттайхгу, Хьурттал-Ханажияйхгу, Гьухъаллал-Ханажияйхгу архIалну дачIин.

[dropcap]В[/dropcap]а судрал хIукмулий рязий къавхьуну, Хьурттал чивчуну бур Дагъусттаннал судрайн. Гайнналгу вава куццуйсса хIукму бувну бур. 25 шинай ва хIукмулий рязийну шанмайвагу цачIу ва «Гьаннил-Валиялу» (Гьанналу) (ца-ца кIанай Гьаннил-Валиялу тIий бур, гамур кIанай, кутIану, Гьанналу тIий бур вай документирттай) цала ятту-гъаттара хIала канаки буллай, хIаласса ташурду буллай ца жямат кунма бивкIун бур. Яла, 1895 шинал цIунилгу Ханажи-Маччиял чивчуну бур аьрза Гъумуксса окружной судрайн, Хьурттал ятту-гъаттара чIявусса бур цаяр ва къатIайлар, цан я цамур лухччи дулара ягу Хьур зунттуй канаки бан мабитари тIий.
Судрал хIукму бувну бур зунтту цачIу кьабитан, ва Хьуривсса Ханажиянгу, Гьухъаливсса Ханажиянгу, Гьухъаллангу къалалул огород бивкIсса кIанаяту 4 гектар аьрщарал дулун ва гайннул лувсса неххамачIун дияннинсса гьаннугу гъаттара канаки бан дулун.

Укун паракьатну бивкIун, ялагу Хьуривсса Ханажиял ганийгу рязий бакъа цIунилгу чичлан бивкIун гава зунттул хIакъираву. Махъва-махъсса хIукму бур 1913 шинал чивчу­сса аьрзалун хьхьичIва бивкIсса куццуй кьабитан. Вай шикку чивчуми кутIану чичав вай документирттая. Вай документру, сканировать бувну, бусса куццуй, нава хIадур буллалисса «История аула Хури» тIисса кIилчинмур луттирай бищун тIий ура.

Яла, революция хьуну махъ, гьарзадгу хъамабивтун, Хьургу, Ханажимаччагу хIала бувххун, ташурду хIала хьуну, ца шяравалу хьуну дур. Революция хьуну махъгу, му хьуннингу чIявуми хьур хIалтIилухун заназисса кIанттурдайва миналул хьуну, гийхва ливчIун бур, кIанттул халкьуннащал ташурду хьуну, Хьурив нажа-мажагь букIлай, махъва- махъгу бувагу къабукIлай, гийхва ливчIун. Цаппарасса хьурттал кулпатру – бусурман диндалул дурккучутал Туркнавун бивзун бур. Ва иширал Хьурттал шяраву хьур чан хьуну, ханажи чIяву хьуну бур. На хъуниминнахь цIухлай, вай шиннардий 30-нния ливчусса хьурттал кулпатру шяравалу кьариртун лавгун бур. Хьурив Ханажимаччияйн маччахъул учайва. Нава чIивисса чIумал, ца хъунмасса хIаллай Лаккуйн къаувкIсса, чачаннал Атагъи тIисса шярава увкIсса адамина ттула буттал хъамалу увцуну, га адамина (цIа дакIний дакъар) ттул буттахь цIухлай ия «Ина Хьуриятурав ягу Маччатурав?» тIий. Яла Хьурив маччахъайн маччайми тIунгу бикIайва.

[dropcap]М[/dropcap]ахъва-махъсса Ханажимаччиял, цивппа Хьуривмигу Гьухъаливмигу ца бушиву кка­ккан бан, цаппарасса Хьурттал Ханажиялгу, Гьухъаллал Ханажиялгу Ярттааривсса цала лухччиний 1933-ку шинал цачIу дурну диркIун дур ТОЗ, мукуннасса ТОЗ цаппара Хьуртталгу, ХьурукIунналгу цачIу дурну диркIун дур. ТОЗ-райн вайннал «Объединение» чайсса бивкIун бур. Амма вай ТОЗ-ру лахъи къаларгун, 1939-ку шинал циняв Хьурттал циняв Хьуривсса Ханажиялгу колхоз дурну дур, Гьухъаливми Ханажиялгу (цумур шиналлив къакIулли) цачIу колхоз дурну дур.

ПаччахIнал заманнай Хьур­ттал Ханажиянгу, Гьухъаллал Ханажиянгу, Гьухъаллангу дуллуну диркIсса Ярттааргу шан дарчIуну. Хьуривми Ханажиян ухссавнил чулухмур парча бивну, гагу Хьурттал колхозраву хIала бувну бур. ЛивчIмур кIива бутIа Гьухъаллал колхозран буллуну бур. Ттун кIулсса 50-ку шиннардий Гьухъалия ЦIургъулов Мямма бакIчину бувкIун, га цала парча бугьайва къалмул, яла бюхъай нувщи, къургу дугьайсса диркIун дикIан. Яла махъ Хьуриятусса АьбдуллатIипов МахIаммад Лакрал райкомрал секретарьну зузисса чIумал лухччи дуллуну, га Гьухъаллал Ярттааривсса парча АьбдуллатIипов МахIаммад цува 1955-ку шинал Хьурттал колхозрал председательну увкIсса чIумал ххаллилсса багъгу бувну, гиккусса щаращуй ххаллилсса усттартурал Раджабов МахIаммадлулгу, Валиев Кариннулгу хIавз бувссия 5-6 метралул диаметр дусса, ккурккисса. Шагьрулия райондалийн бувкIмигу, Хьуривмигу гикку бигьалаган гьай­ссия, га хIавзравун щинавунгу бучIайссия.

Вайва усттартурал МахIаммадлулгу, Кариннулгу ххуллува гивун бувххун нанисса кIанай хъунмасса бяр бувну бу­ссия, гъарал ларчIун, мюрш нехру дурксса чIумал, га бяр щинал буцIин бан, гай нехру гивун нани дурну, яла га бярава мурхьирдайн щин дишайссия. Яр­ттаар, укуннагу, чIявусса ишру хьусса, тарихравун дагьсса, ца Лаккуй яла ххуймур щюллимур парча хьуну буссия. Гъумукун командировкалий бувкIсса Да­гъусттаннал хъунимигу гиккун буцайссия хъамалу бан. ЦIана га багъгу пасатрайн буккан бувну, ганиха лархьхьусса, шяраву диркIсса цайми, халкьуннан мюнпатрансса ихIсаннугу духларгун, шяраву ятти-гъаттарал ферма хьуну дур.
Ханажияту чичлачимур къуртал буллай, шикку кIицI бансса ца зад цамургу бур. Хьурттал Хъун хIатталливсса зияратрай чIарав 7-8 кIалабарз бур Шамхалахъал лишан дусса, кIайннувусса кIива бур талатавриву ливтIуминнан бишайсса кьаралданий бивщусса. Москавлив издательство «Наукалул» итабавкьусса «Эпиграфические памятники Дагестана» тIисса луттирай кIицI буллай бур.

На камне «Мусал къатта» написано* Это дом Хана Уцуми. Дата 1045 г. (1635-1636 г.г.)
Тимур Айтберовлул чивчу­сса луттирайсса шамхалтурал сияхIраву ур Уцуми Шамхал (1635-1636 г.г.) Вай кIирагу чичру цава-ца шамхалная дикIан бюхъай. Шамхалтурал лишанну дусса кIалабарзру ялагу бухьунссия Хьурив ва Мусал къатлул лагма-ялтту. 1937 шинал кIалабарзру гъагълагъи заманнай ва Хъун хIатталливсса циняв кIалабарзру гъавгъун бур, ва зияратрал чIаравми личIаннин. Аьлимтурал хъирив лаяву дарча бюхъай ци-бунугу цIусса зад кIул хьун. Ялагу ца зад бур тарихравун багьсса: Шамхалтал Таркилия Лаккуйн гъинттул бувкIсса чIумал, Ярттаарив, чятирдугу бивщуну, ликкайсса бивкIун бур.

Вай иширттая кIулсса аьлимтурал чичирчан, бусалдаравун ларгсса Ханажиял щарнил тарих исват хьунссия. Умуд бур.
Нагу, Хьурияту­сса АьвдуллатIипов АьвдуллатIип