Криминалданул хаварду

Вай гьантрай Дагъусттаннай хьунни, цукунчIав лаласун къабюхъайсса, яла дакI кьянкьаналгума бакIрай чIара дацIан дансса, оьхIалсса тахсиркаршиву. Ва хавар инсантал буслай бия куннахь кув иттах макь нани дурну. РахIму-цIими къабувну, язухъ къавхьуну цала шаппа чIиллу щуну ливтIунни цичIав багьана бакъасса, гадри кунмасса, мюрщи оьрчIру – 11 ва 12 шинавусса уссурвал. 
Ва иш хьунни Дарбантуллал райондалийсса Белиджи шяраву. Февраль зурул 11-нний маркIачIан чIумал. Полициялул зузала Халидин Рамазанов кулпат ва душругу бувцуну хъамалу лавгун ур. Ца 11 шин хьусса, ца 12 шин хьусса кIия арс нитти-буттал кьабивтун бур шаппа дарсру дуван. Амма шаппай зана хьусса нитти-буттан оьрчIру кьукьари бувну, оьттул бярув лявкъуну бур. Цаннал чурххай 3-лла, ваманалгу 27-лла чIила щусса щавурду диркIун дур. [youtube]i2KCLTmrp-E[/youtube]
Оьттулучунал ларсун дур къатлува арцу ва мусил кьай-кьуй, аьмну 300 азарда къурушрайн лахълахъисса. Къатлувун хъямалашин дан увхсса къачагънал, оьрчIру шаппа лявкъуну, ливтIуну бур ми, цува ашкара къахьун.
Ва оьхIалсса тахсиркаршиву дурма ччясса чIумул мутталий лявкъунни. Ва ур 20 шинавусса ХIусайн Ферзалиев, шяраву ятту канаки буллай маэшат буллай ивкIсса. Оьттулучу лявкъуну ур мунал гъан-маччанайхчIин. ХIусайн цалва машина ссийчIан бувцуну увкIун, мунихь ччуччи тIий ивкIун ур. Нигьабувсъсса ссийл нитти-буттахь бувсун бур. Ферзалиевлул нину арснал дурмур бавну азарханалийн дагьну дур, буттай къюкIлил приступ хьуну дур.
Рамазановхъал чIаххучу буслай ур, чапарданийх инсан лахълахъисса чIу хьуна, амма, полициялул зузалал къатравун уххан цу учIайссар куну, къулагъас къадурссия тIий. ХIусайн Ферзалиев мукIру хьуну ур. Силис­тталул комитетрал следовательтурал тIалавшинна дунни мачча-гъаннал оьттулучунацIухсса цала къабан, му уруччинсса къарал дузал бан. Му мурадрай, личIи увну ур МВД-лул виваллил аьралуннал 100 зузала.
Ферзалиевлуй тахсир бушиву исват бунни. Ва цувагу мукIру хьунни.
КъакIулли цукунсса танмихI кьукьинссарив судрал Ферзалиевлун. Амма куклу дайссарив мунил оьрмулухсса гъира левшсса нитти-буттал къюву.
Жиндрал хьусса жанаварданул къадансса тIул дурсса жагьилнан дикIантIиссарив дигьалагру дуснакьраву. Тивугур, тIархха, цалла законну дусса. Ферзалиевлул чIила щунни мюрщи оьрчIайн дакъассагу, инсаншиву дусса инсантурал дакIурдивун.

***
Февраль зурул 14-нний ссят 05.00 хьусса чIумал Хасавюртлив бувххун нанисса ххуллувусса ДПС-рал пострай гужсса пIякь учаву хьунни.
«Лада Приора» машиналуву дирхьусса пIякь учайсса зат пIякь учин дурну дур террорист-шагьиднал.
Ва ишираву ихтиярду дуруччай органнал 3 зузала оьрмулуцIа хьуну ур. Ми бур Вологодская областьрая жучIанма чIумуйсса къуллугъ бан бувкIсса зузалтравасса. Полициялул 6 зузала, щавурду дирну, азарханалийн биян бувну бур. Ца инсан ятIа-тIар бакъа акъа хьуну ур. ПIякь учаву хьусса кIанай хъуннасса хъунтIа хьуну дур.
А. Аьбдуллаева