Канил кушурдайну, дунияллул ххуйшивручIан

fs_3ОьрчI-душ дунияллийн бу­ккайхтува, оьрчIал кIанттул ялув лавхъсса цалчин ххал шайсса чирахъраяту байбихьлай бур гайннал дуниял кIул дуллалавричIансса ххуллу. Хъуна хъанахъиссаксса къатта-къушливу хьунадакьлакьи­сса тIахIни-кIичIулул хъирив янилун дагьлагьимий затру чIяру хъанай, кIулшиврул луртангу авадан хъанай дур. Гьай-гьай, нитти-буттал хъирив оьрчIан кIулшиву дулаврил мутта школалухьгу бушиву му аьлтта чIалачIисса зат бур. Школданий лахьхьайсса, личIи- личIисса дунияллул гъунттулусса элмурдая бусласисса дарсру дакъагу, вайннал за кIулшиву гьарта-гьарза дуваншиврул ялунссаннун школардай дикIай личIи-личIисса кружокругу. Улу, вай кружокирттай лахьхьайсса давурттив багьана хьуну оьрчIал вай касмурду дургьусса ишругума шай. Буниялагу, вай кружокирттай оьрчIал аькьлу-кIулши щурущи бувну, искусствалул зумунусса затругума дурсса кIантту хьунабакьай.
ХIажимурад ХIусайнов
Уттигъанну Ккуллал райондалул школардай дуклакисса оьрчIал дарсирдал ялунссаннун кружокирттай дурсса аьламатру ттунна ххал шайхту, нава выставкалийн агьссаксса хьунав. Вай аьламатругу ттул янилун дагьуна Ваччавсса Ккуллал райондалул ОьрчIал творчествалул къатлувун уххайхту. Буниялагу, ттун бувчIуна, зунттавусса районнал школардай дуклакисса оьрчIал бакIрал ня гьарта-гьарзану муданнагу зузисса душивугу. Шикку вай школалул оьрчIал творчествалул къатраву ттун хьунабавкьуна ва къатлул директор Гуйдалаева Маржанат Оьмардул душ ва шиккува зузисса методистка Аьбдуллаева Маржанат МахIаммадлул душ. На вай кIивагу душнил цIарду Маржанат тIисса духьувкун, хъярчгума бувссия «Зул дянив щяивкIсса ттунгу тIайлабацIу къахьунхрав», — куну. Цалчинсса тIайлабацIумур ттун хьуна вайннал къатрал бухкIуллийх ша ласайхтува. ОьрчIал дурсса аьламатирттал ялтту увккун, ттула ххаришиврул хьхьури цахъис кIункIу дувайхту, ттухь цала дуллалисса даврияту бувсуна Маржанат Оьмариевал:
fs_2— Жул идаралул каялувшиву дувайссар школалул оьрчIан ххи дурсса кIулшиву дулаврил кружокирттай. Ми кружокру цирдагу дуссар райондалул шяраваллавусса школардай. КIицI дуванна цумур шяравусса школалий цукунсса кружокру дуссаривгу: Хъусрахьсса школалий: КъавтIаврил, Усттарсса кару, ТIаннул усттарнал даву; Ккуллал 1-мур школалий: Усттарсса кару, Ттисаву ва дуру­ххаву; Ккуллал 2-мур школалий: Информатика, Жагьилсса сурат дихьу; СумбатIлив: Информатика. Ваччав: КъавтIаврил, Бала-гьалай учаврил; Вихьлив: Магьирсса давучи, Усттарсса кару, Художествалул зумуну тIаннуя куц бучIан баву, Сурат рищаврил.
Жущал уртакьшиврий кружокирттай каялувшиву дуллалисса учительтал школардайва зузисса учительталли.
Жул буссар МахIачкъалалив «Республиканский Центр Научно-технического творчества учащихся Министерства образования и науки Республики Дагестан» тIисса идара. Жу цал бакIраяту райондалий дувайссар выставкарду. Яла шикку яла ххуйми давуртту язи дургьуну гьан дувайссар МахIачкъалалив. ЧIявуну ххув хьуссар жул оьрчIру, дипломру лавсун бувкIссар. Цинявппа райондалул вив кружокирттайн заназисса 245 оьрчIру-душру бур. Жу бувай­ссар школардай тIиртIусса дарсру дихьлахьисса семинарду, цайми школардаятусса учительтурайнгу оьвкуну.
Кружокирттай каялувшиву дуваву дакъагу, жул канилу дуссар, мукунна, школардайсса оьрчIал дянивсса сиясийсса организациярттугу. Ми организациярттавусса оьрчIал сияхIгу хъанай дур 962 дуклаки оьрчI. Муна ми организациярттал методистри ттул чIаравсса Аьбдуллаева Маржанатгу, — буслай бур ва.
КIилчинмур Маржанатлулгу бувсуна ттухь цилламур даврияту укунсса затру:
— Буниялагу, утти ци тIурчагу, хьхьичIарамур пионертурал организация дусса чIумал дикIайва чIярусса давуртту. Утти, га куннасса дакъахьурчагу, Ккуллал райондалийсса школардай дуссар «Пионер Дагестана» ва «Ласточка» тIисса сакиншавуртту. Чара бакъа, оьрчIру мюрщину бунува дикIан багьлай бур, вай куннал кув ласуншиврул, цаннал, гаманал хасият лахьхьиншиврул, таксса инсаннаща цащавалу цайминнавух акъа оьрму бутан къашайшиву лахьхьиншиврулсса сакиншиннарду. Жу школардай дувайссар слетру, личIи-личIисса конкурсру. Ми цирдагу байраннал кьинирдан хасну хьун дувару. «Детство без границ» тIисса конкурсру бувару…
КIивагу Маржанат цалла даву ххуйну кIулсса, чIярусса шиннардий цалла касмурдай зузисса тарбиячитал ва учительтал бур. Вайннал дуллалисса давурттан, янила къадагьну, хIукуматрал чулухагу кьимат бивщуну бур. Маржанат Гуйдалаева лайкь хьуну бур «Почетный работник общего образования РФ» ва «Отличник общего образования РФ» тIисса бусравсса цIардан. Маржанат Аьбдуллаевангу дуллуну дур «Почетный работник общего образования РФ» хIурматрал цIа. Жувагу чIа учинну жулва оьрчIал янилусса дуниял хъиннура гьарта дуллалисса вай кIивагу душнин бакъагу, школардай оьрчIащал кружокирттай зузисса учительтурангу, оьрчIал ххари буллалисса тяхъашивуртту ва тIайлабацIуртту.