Жяматийсса низам дуручлай

ris_2

В понедельник, 4 февраля, в УОООП, состоялся брифинг с журналистами, Начальник Управления, полковник полиции Микаил Макашарипов рассказал журналистам, что выявляемость и раскрываемость преступлений за прошлый год выросли.

Уттигъанну, февраль зурул 4-нний, республикалул МВД-лул УОООП-ву (управление по организации охраны общественного порядка) хьунни ва управлениялул хъунама, полициялул полковник Микаил Макашариповлул журналистуращалсса брифинг. Милицаная полиция бувну махъ цала службалуву хьусса ххуй чулиннайсса дахханашивурттаягу кутIану бувсун, ванал журналистурал суаллахьхьун жавабру дуллунни.

Андриана Аьбдуллаева
— Микаил Шяъванович, ларгсса шинах бурувгун цукунсса дур зул службалул ккаккияртту?
— ЧIяруми ккаккияртту хьхьичIмур шиналнияр ххуйсса дур. Амма цаппара кIанттурду хьунни ккаккияртту яларай дагьссагу. Гьаз хьунни тахсиркаршивуртту ашкара даву, амма чIяру хьунни жяматийсса кIанттурдай дурсса тIулдакъашивуртту ва тахсиркаршивуртту. Мукунсса ишру 16% ххишала хьунни.
— Цукунсса масъалар­ттащал хьунабакьлай бур хIакьинусса кьини зул служба?
— ХьхьичIва-хьхьичI биялну бакъар ххуйсса пишакартал.
Даврийн уххан ччисса 200 инсаннава так 10 инсан ур цIуллу-цIакьсса, кIулшивуртту дусса, сивсу-савсъсса-гьамин, циняв тIалавшиннардайн бувну авкьусса.
ХIисав дара зура, армия лавхъсса инсангума жу 6-7 зуруй хIадур айссар жула службалуву зун уциннин. ХIакьину жучIан наниминнаву тIурча чIявусса бур армия къалавхъсса. Дагъус­ттанная дукIу аьралуннавун бувцунни дахьа 200-ннийн бивсса жагьилтал. Мигу циняв жучIан най бакъархха.
— Дузалну бурув зу аьркин дагьлагьисса техникалул, машинарттал?
— Бакъару. Цамуния къа­тIурчагума, республикалий­сса чIурусса тагьар хIисавравун ларсун, полициялул зузалтрачIа хъинну чанну бур бронированный машинартту. Амма жул министр му масъала ччясса чIумуй щаллу банмур банна тIий ур.
— Ларгсса шинал ахирданий жучIава халкьуннал дружинарду буллай байбивхьуссия. Зузиссарив ми дружинарду, хъанай бурив зул зузалтран минная кумаг.
— Ми дружинарду зий буссар криминал ишру чIявусса районнай. Масала, УнцIукIуллал ва цаймигу районнай.

[pullquote]Гьаз хьунни тахсиркаршивуртту ашкара даву, амма чIяру хьунни жяматийсса кIанттурдай дурсса тIулдакъашивуртту ва тахсиркаршивуртту.[/pullquote]

Дружинарду бацIан бувну буссар шяравун буххайсса-буккайсса постирдай, цала агьлу кIиккуваминнан ххуйну кIулхьунссар тIисса пикрилий.
Халкьуннал дружинардал даву нирхиравун дагьну дур Каспийск шагьрулий. МахIачкъалалив му даву ттигу кIанайн дагьну дакъар. Ва дахьра дайдихьу дур. Ттиния тихунмай вайнная ххишаласса мюнпат хьунссар тIий ура. ТIайлассар, вай дружинардавунгу цал-цал лайкь бакъасса инсантал багьну бикIай, ми буккан барду.
— Цукунсса хIала-гьурттушиву дуссар зул службалул республикалий низам дуруччин тиха-шиха бувкIсса гужирдащал?
— Жул куннан ку къабувчIлачIисса кIанттурду бакъассар. Ми жула хъамалли, цивппагу жучIара захIматсса тагьар дунутIий жунма кумагран бувкIсса. Му кумаггу жун асар хъанай бур.
Миннан цанмагу Дагъусттаннай ххуй бизлай бур Чачаннавунияр. МВД-лул каялувчитурал миннан мюнпатну зунсса циняв шартIру дузал дурну дуссар.
— МахIачкъалалив яла зува азурда буллалимур район цумур дур?
— Агьалинал ккал хIисавравун ларсун МахIачкъалалив яла хъуннамур район Советский район хъанай духьувкун, му чулуха захIмат хъанахъимур районгу ва дур. Му бакъассагу, цинявппа спортрал бяст-ччаллу ва райондалий шай.
— ЦIанасса чIумал яла чIяруну хьунадакьлакьисса тIулдакъашивуртту ци журалул дур?
— Мюршсса къавкъиншивур­тту ва ххуллул низамрава бувксса ишру.
— ЧIявусса бучIайрив вичIан зузалтрая рязи бакъасса аьрзри?
— Ларгсса шинал агьалиная жул зузалтрал хIакъираву 500-ния ливчусса аьрзри бувкIунни.
Амма миннул 90% тIайла бакъасса лявкъунни.
ЧIявучин инсантурал полициялул зузалал хIакъираву аьрза бай га нигьа усан ан ччай, цивппа цукунсса-дунугу тIулдакъашиву дурну, цайва тахсир хьуну биривсса чIумал. Ци чулийгу, жу гьарица аьрза ххал байссар, хъирив лаяйссару. Аьй хьуну духьурча полициялул зузала жаваблувшиннарайн кIункIу айссар. Ларгсса шинал так ца МахIачкъалалив жу танмихI барду 12 зузалан. Ца даврия укьан арду. Жул мурад агьали жуява рязину? жуйнна вихшала дуллай бушивур.
— Ци чаранну ляхълай буру зула зузалт мюхчан бан?
— Гьар мудан даврийн букканнин миннащал инструктаж дай­ссар. Дулайссар бронежилетру, мудан лавсун занансса ярагъ.
Цува мюхчан ан хъунмасса бияла цахьва зузалахьгу буссар. Му хъинну личIлулну икIан аьркинссар. Му личIлулшиву жула чиваркIуннаву дакъар. Кьянкьашиву диялсса дур, амма бакIрал пикри къабай.