Жижара

РАБАДАННУЛ АРС МАХIАММАД-СЯИД РАБАДАНОВ

j_1Ккуллал шяравасса ХIажимусил душ цила оьрмулул дуснащал Ахъушиял райондалийсса Ялумур Каршли тIисса шяравасса МахIаммад-Сяидлущал хьунабавкьуну бур Щуну-Зунттул тIутIавун дахьларгсса ххинчурдай. Буниялагу МахIаммад-Сяидлул га Ккуллал «тIутIи» рир­ттусса 1954 шин хьуну дур талихIрал ва тIайлабацIурттал дайдихьуну. Ганияр махъ МахIаммад-Сяидлул 25 шин дурну дур ЧIяйннал колхозрал яттил хъирив хIухчуну занай. ХIухчил кушу цуксса жапасса буссарив чIявуссаннан кIулхьунссар.
Цала дянив хьусса ряхва оьрчI-душгу уттасса цала дакIурдил лавсъсса ххуллурдайн буккан бувну бур. Махъсса ппурттуву, 1999-ку шиная махъ оьрчI-душру яхъанахъисса Дарбантлив бувкIун, шийх бу­ссия яхъанай МахIаммад-Сяид ва Аьйша. Нитти-буттал талихI му бухьунссар, бугьара хьуну махъ чIарав ацIансса икIавугу.
Махъра-махъсса кьининингу МахIаммад-Сяид хъярчру буллайна икIайва. Ци банссар, инсаннал кьинирдал нузардил кIула Заннахь дур. Мукун, 82 шинал кьинирдаву увцунни цачIана МахIаммад-Сяидгу Аллагьнал.
Яраппий, рухI куклуний дишиннав. Ванал махъ ливчIсса арсурваврахьхьун, душварахьхьун ванаща бартбигьин къавхьумур бартбигьинсса мутта булуннав.
Ккуллал ва ЧIяйннал жяма

———————-

Оьмардул душ Аьлиева ХIаписат
Оьрмулул 92 шинаву дунияллия лавгунни ххаллилсса дакIнил заллу, Гъумучатусса Оьмардул душ Аьлиева ХIаписат. Му бувссар 1922 шинал январь зурул 22-нний АьсатIиннаву, Ардон шагьрулий. Микку заргалну зий ивкIссар мунил ппу Парамазов Аьбдул. ХIаписатлун кIира шин шайхту, ми Гъумукун бивзссар, амма, чIал къавхьуну, чIивисса душгу бавахъачIа кьабивтун, мунил нину ва ппу цIунилгу хIалтIилий Ардоннайнма лавгссар. Гъумучиял школалий арулва класс къуртал байхту, дуккавриву итххявхсса, пагьму-гьунар бусса ХIаписат педагогикалул училищалувун дуклан бувхссар. Му училище къуртал байхту, Щардал школалий учительницану зун байбивхьуссар. Му бивкIссар, так оьрчIан куртIсса кIулшиву дулаврий гьашиву къадурну, оьрчIру тарбия баврих, миннан мяърипат лахьхьин даврих хъунна­сса къулагъас дусса учительница.
1939-1941 шиннардий, байбихьулул школалийгу каялувшиву дуллай, шяраваллил жяматийсса оьрмулувух чялишну хIала-гьурттуну бивкIссар. Мува ппурттуву бувчIуссар райсоветрал депутатнугу.
1941 шинал ХIаписат щар хьуссар ХIусайннул арс Аьлиев ХIажинан. Муния махъ ХIаписат, лас чун зун гьан уврив, миккун лагайсса бивкIссар, мунацIун хъар дургьуну. Дяъвилул хьхьичIми шиннардий зий бивкIссар Ва­ччав учительницану, захIматрал фронтрайсса цинявппа хъаннищал архIал зий, яхI буллай бивкIссар.
1945 шинал мунин дуллуссар «За трудовую доблесть» медаль, 1946 шинал тIурчарив – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» тIисса медаль. 1950 шинал «За трудовое отличие» медаль дуллуссар. Муния махъгу тамансса медальлан ва захIматрал лишаннан лайкь хьу­ссар. 1953 шинал мунил лас ХIажи зун увтссар Лакрал райондалийн. ХIаписатгу Гъумучиял школалий зун бивкIссар.
Цалчинсса учительница ахиратравун тIайла буккан бавтIсса февраль зурул дяркъусса кьини, мунил учениктурах ХIасан Айгуновлух, Ленор Оьмаровлух, Рамазан СутIаевлух вичIилий, дакIру гъилишиврул дуцIлай дия. Миннан кунма, чIявуссаннан ххирану ва бусравну буссия ххаллилсса учительница ва тарбиячи ХIаписат Оьма­ровна. Педагогикалул захIматран кьимат бишлай, 1956 шинал мунин кIилчингу дуллуссия «За трудовую доблесть» медаль. Му бия халкьуннал просвещениялул отличник.
ХIаписат Оьмаровна бия аслийсса зунттал хъамитайпа, хIакьсса педагог, ххаллилну арулва оьрчI тарбия бувсса бусравсса нину. Му буниялттунгу лайкьсса бия «Материнская слава» ордендалун. Даркьунугу дия мунил цIаницIун ва оьрмулуцIун му орден.
ХIаписат Оьмаровна, мунил мачча-гъаннал дакIурдиву бакъагу, цила дарсру дирхьусса чIявусса учениктурал дакIурдивугу личIантIиссар. Лакрал ва Ккуллал районнал зунттаву ва щархъаву ттигу-шилагу буллугъну ххяхлайнма буссар мунил бивщусса хъинсса гьанна.
Лакрал ва Ккуллал районнал жямат