Дуаь

duaЯ, Хъунасса Аллагь, кашилул заллуй, халкь ляхъан бувма, цIими бишайма. Ина ва кIанай бувккусса кьулгьу-кьуран, бивхьусса зикри, дурсса дуаь, цуксса гъалатIну, гъапулну, тадвид дакъа хьуну духьурчагу, инара щаллу дурну, тIайладацIан дурну, кьамул дува. Кьамул даврищал муния хIасул хьу­сса чири жуятува­сса ссаламну, ссайгъатну, хьхьичI Аьлайгьи Ссалам, МухIаммад Мусттапанал (с.аь.с) рухIирайн биян бува. Мунал нитти-буттал, кулпатрал, оьрчIал, мукьагу асхIабтурал рухIирайн биян бува, я Аллагь.

Адам Идавсия (с.аь.с) ва ХIавая байбивхьуну МухIаммад Идавсийн (с.аь.с) бияннин, Миннал дянив лявхъуну, ливтIусса 124 азарагу идавстурал рухIирайн биян бува, Аллагь. Ми цинявппагу валийтурал, гъазийтурал, щайхтурал, ампиатурал, авчакьтурал, муъминтурал, муъминатътурал, муслимтурал, муслиматътурал, авлиятурал, миннал хIурмат-шафааьтрахну хьхьичIва-хьхьичI ва хIакьину дунияллия лавгсса пуланнал арснал, душнил рухIирайн биян бува. Мунал ливтIусса авладрал, агьулданул арулла никирая арулцIалла никирайн бияннин биян бува, Аллагь. Мукьрагу хIатталлил агьулданул рухIирайн биян бува, я Аллагь!
Дяъвилий, дуснакьрай, аьр­ххилий, ххуллий ливтIунал рухIирдайн биян бува, я Аллагь!
Чув ливтIуну, чув бувччусса бухьурчагу, цинявппагу лакрал, Дагъусттаннал Машрикьрая Магъриблийн бияннин, кьиб­лалийн лажинну бивхьусса муъминтурал, муъминатътурал рухIирайн биян бува, Аллагь.
[pullquote]Я, Аллагь, Ина миннал рухI къуманий духьурча, гьартаний диша, цIаннай духьурча чаннайн дуккан да, аьзаврай духьурча ххассал дува.[/pullquote]
Ина минналгу, жулгу рухIру гьаттал аьзабираяту, дужагьрал цIараяту дуручча, Аллагь!
Я, Хъунасса Аллагь, Ина жун кIирагу дуниял тIитIин дува. Дуниял неъматрай, ахират диндалий гьан данмур бува.
Ина жул оьрчIал, душварал байсса ташулуву, машлуву дайшишру мадара. Ина миннан хIакьсса, тIайласса исламрал ххуллийх бачинсса тавпикь дула.
Цуксса хъунисса бунагьир­ттал гьивурду жул къинттуллух духьурчагу, Ина ми бунагьир­ттал ялтту увчIун, Та кьиямасса кьини жугу МухIаммад Идавсил (с.аь.с) умматравух биша. Жунгу миннан кунмасса бувкIсса чIумал, жулгу рухI бигьаний, ссихI кутIану, шану кьавкьун, кьакьари гьартану шанма гьантлийсса була, Аллагь.
Махъва-махъсса ссихIи­рачIагу, Ашгьаду Алла-илагьа иллаллагьу ва ашгьаду анна МухIаммадун расулуллагьи, учинсса кьуват була , Аллагь.
Я, Хъунасса Аллагь , Ина жу кIулсса, къакIулсса, аьл­ттасса, кьюлтIсса балардая, хатIардая, апатIирттая, мусиватирттая буручча.
Мурчая, цIарая, щиная, аьрщи сукку шаврия буручча.
Оьсса чувнал мукъуща, загълуннал зулмулуща, судрая-диванналия буручча. Дяъви къахьуннав, дакьаву хьуннав!
ПаччахIтурал дянив ислахI­шиву дагьаннав, кьянатшиву духлаганнав, дин-ислам цIулаганнав!
Жу жула ливтIуми бу­ччайсса кунма, миннах кьулгьу-кьуран байсса кунма, миннал рухIирдайн бияннав учайсса кунма, жува буччинми, жухва кьулгьу-кьуран банми, жулва бунагьирттал аьпа баннав учинми чан къабаннав.
Бунагьирттал аьпа баннав, бунагьирттал аьпа баннав учинми бухлавгсса муъминтурал, муъминатътурал. Бунагьир­ттал аьпа баннав учинми буна дакIнийн къабагьлагьисса муъминтурал, муъминатътурал.
Я, Аллагь, цума-цагу цала маэшатрал хъирив лавгми, армиярттайн лавгми, дуснакьир­ттай буми цала нитти-буттал, кулпатрал, оьрчIал ялун, цала къушайн дакI ххарину зана бикIаннав.
Ссавнил цIими къакьукьиннав, лухччинул барачат къаласуннав. Хъу дюхъаннав, тта бюхъаннав, гъаттара гьарза баннав.
Я, Хъунасса Аллагь, ва пуланнан бакъасса оьрму ванал кулпатран, оьрчIан, ичIувассаннан, гъанчунан булуннав.
Ва бивкIу хъун бан бавтIсса цинявнналвагу ливтIуцириннал рухIирдайн бияннав.
Ваналгу рухI Алжаннул ххари даннав.
Уттиния тинмайсса вайннаннинсса бухху-букку ххаришиврийнсса хьуннав.
Яла буккайссар алхIам

Ва дуаь 15-16 шинал хьхьичI «Илчилий» рирщуну дия. Цурдагу аьжамрая Абачара ХIусайнаевлул таржума дурну. Ва дуаь жучIанна щияту дир­ссарив мяълумну кIулну бакъар. Каспийскалийсса дин-чак дусса, хIажлийн лавгсса ЧIурттащиял Рашид-хIажиналгу ва цаппара цайми буккултралгу тавакъюрайн бувну, ришлай буру цIунилгу «Илчилий».
Ва дуаьлуву бюхъай гъалатIру бикIан, мунилгу ялтту бучIира, ххи-чан бансса бухьурча, «Илчилул» редакциялийн баян бувара.
Ва дуаь сакин дурсса, аьжамрая лакку мазрайн таржума дурсса дунияллия лавгцириннал бунагьирттал аьпа баннав, Алжаннул ххари баннав.
Чирчуссар
Амин Аьбдуллаевлул