Барча буллай буру

fs_4ДакIнийхтуну барча уллай буру жучIава хIурмат бусса, ци даврий ухьурчангу, дуваймур усттарну щаллу дувайсса, мукъул заллушиву дуван кIулсса, цIусса ДР-лул ХIукуматрал вице-премьерну ивтсса МахIаммадов Юсуп ХIамидлул арс.
Барча уваврищал, гихуннайсса давриву тIайлабацIу баннав тIий буру жулва Да­гъусттан тIутIайх бичин буван, агьалинал ахIвал лавай гьаз буван. Ина мунияргу лавайсса къуллугъирттан лайкь хьуну ккакканнав.
ГьунчIукьатIрал ккуран

———————

fs_5Февраль зурул 14-нний жул ххирасса Малланал арс Даудов Оьмар ниттил увсса кьинир.
Мунал язи бувгьуссия лакрал цIанихсса усттартурал пиша – ссяткарнал пиша. Зийгу уссар Къизлардай ссяткарну, зий уссар кIанттул агьулданул ссятру дакьин дуллай. ОьмардучIан увкIманал мудангу «учIавунияр лагаву ххариссар». Оьмардул ччимур журалул ссят дакьин дурну, цачIана увкIма ххари увну тIайла уккайссар. Ххуйсса бакъа муная къабаянтIиссар. Ххуймур бакъа мунал къабайссар.
Ххирасса жул Оьмар! ДакIнийхтуну барча дуллай буру ина ниттил увсса кьини! ЦIуллушиву дулуннав ви­хьхьун, дакIнийцири мурадру бартлаганнав! Ина къатлувуминнал ххари уллай, оьрмулул уччиннин итаннав.

Ина ххирасса вил кулпат, оьрчIру, оьрчIал оьрчIру

———————

fs_6Февраль зурул 17-нний жун ххирасса Оьмардул арс Даудов Рустам ниттил увсса кьинир. Рустам зий уссар «Къизлардал электросетирдай». Зийгу уссар лажин кIялану, дакIнийхтуну захIмат бихьлай, бусрав-барчаллагьран лайкьну.
Барча ина ниттил увсса кьини, Рустам! Оьрмулул дуснал ва мачча-гъанцириннал ххари улланнав, вил дакIнийцири мурадру бартлаганнав. Хъуни-хъунисса ххаришивуртту дияннав вил ужагърайн.
Хъиншивурттал хъихъи ласуннав.

Мудангу виха дуаьлийсса вил нину-ппу, кулпат, уссурссу