Бавцусса ва бакъа хьусса инсантурах луглай

nevolЛаргсса шинал республикалул ихтиярду дуруччай органнайн инсантал бацаврил хIакъиравусса 25 баян баву хьуну дур. Авцуну ур 30 инсан.

Ккавкнал ва гъан-маччанал бусласимунийн бувну, ми бацавриву гьурттуну бур ярагъуннищалсса, камуфляж янналувусса ва маскардавусса инсантал, ихтиярду дуруччай органнал зузалт.
ДР-лул прокуратуралул бусласимунийн бувну, ми баян бавуртту ххал диргьуну, АьФ-лул УК-рал 126-мур статьялийн бувну, 13 инсан ацаврил хIакъираву 12 уголовное дело сукку дурну дур. Мукьра уголовное дело сукку дурну дур, 105-мур статьялийн бувну, 5 инсан ивчIаврил хIакъираву. Шама инсан авцусса иширан уголовное дело сукку дурну дакъар, ми ша­ппай зана шаврийн бувну.
— Мяйя инсан авцусса иш судрай ххал къабивгьуссар, хIуччарду бакъашиврийн бувну. Миннавасса шама инсаннал хIакъираву уголовное дело су­кку дурну, ххал дигьлай буссар закондалуцIун къабавкьуну ярагъ ябуллай бивкIун тIий. Ца цIухху-бусу бувну махъ бара хIисаврай итаавкьуссар, кIия инсан тIурча, къачагъшивуртту дуллай ивкIун тIий ва къачагътурал кьюкьлуву ивкIун тIий, дуснакь увссар. ОьхIалсса тахсиркаршивуртту дурсса кIия инсаннах луглай буссар.
КIицI бан ччива укунсса затгу: бавцуминначIату лихъан бювхъусса ягу миннал цалва итабавкьусса инсантал Силис­тталул органнахь цичIав буслан ччай бакъар, — тIий буслай ур прокуратуралул зузала.
Ялагу, чIяву хьуну бур инсантал ятIа-тIар бакъа бакъа шаврил хIакъиравусса аьрзри. Масала, 2012 шинал респуб­ликалул ихтиярду дуруччай органнайн 344 му журалул баян баву хьуну дур. Лявкъуну ур 320 инсан, луглай бур 24 инсаннах. 2003 шиная байбивхьуну 2012 шинайн бияннин ятIа-тIар бакъа бакъа хьусса 125 инсан ур.
2012 шинал мукунсса ишир­ттал хIакъираву Силистталул управлениялул Силистталул комитетрал сукку дурну дур 26 уголовное дело. Миннувасса 4 дело сукку дурну дур прокурорнал тIалавшиннарайн бувну.
Прокуратуралул ва силистталул органнал куртIну ххалбигьавуртту дуллай бур инсантал бавцусса ягу ятIа-тIар бакъа бакъа хьусса иширттавух ихтиярду дуруччай органнал зузалтвагу хIалану бакъарив ккаккан. Амма я силистта байбишиннин дурсса ххалбигьавурттал, я уголовное дело ххалдигьлагьисса чIумал инсантал бавцусса, бакъа хьусса иширттавух ихтиярду дуруччай органнал зузалт хIалану бушиву ялун къаливчунни. Амма, мукунсса иширттал хIакъиравусса баянбавурттал хъирив лаллан бивкIукун, ялун ливчунни цаппарасса бакъа хьусса инсантал ярагъуннищалсса къачагътурал кьюкьравун лавгун бивкIшиву ва мивун бувххун махъ терактру дуллай бивкIшиву. Инсантал бавцусса ва бакъа хьусса ишир­ттал хIакъиравусса баянбавуртту ва уголовный делорду ххал дигьаврил ялув мудан личIлулну бавцIуну бур республикалул прокуратуралул каялувчитал.
Гьарица мукунсса аьрза бучIайхту, чаранну ляхълай бур закондалул ххуллийсса ххалбигьавуртту, хъиривлаявуртту дан. Миннул хIасиллугу СМИ-дайхчIин агьалинахь буслай бур.
ХIадур бувссар А. Аьбдуллаевал