Аьрщи Шахьував нясив хьунни

Уттигъанну, шанийн багьну хъунма хIалвагу къавхьуну, аьпалул хьунни КIундиннал шяравасса ххаллилсса хъамитайпа, дяъвилул ва захIматрал ветеран МахIаммадлул душ ХIажиева ПатIима.

Бувну бур ПатIима 1927-ку шинал КIундиннал шяраву. Га чIумалсса зунттал захIматкаш кунма, ПатIимагу кIулши хьуния махъ зий бивкIун бур колхозраву, шяраваллил давурттай. Гай шиннардий КIундиннал ва Шахьуйннал ца­сса колхоз дикIайссия. КIундияту Шахьував машинартту бувцIусса инсантал бучIайссия къурнил давурттай зун. Мукун, Шахьував колхозрал давурттив дан бувкIсса ПатIимагу кIул хьуну бур, му шяраву яттихIухчуну зузисса, даргиял миллатраясса МахIаммад тIисса жагьилнащал. Мукун, 1957-ку шинал ПатIимал ва МахIаммадлул ташу бувну, мина дирхьуну дур Шахьував. Миннал дянив 10 оьрчI хьуну бур, амма миннува 7 оьрчI бакъа бакI къабувккун бур. Ва бия Нину-Виричу.
КIундиннал ва Шахьуйннал колхоз хьхьичIуннай давриву вайннал кIинналагу, аьпа бивухъал, биялсса захIмат бивхьуссар. МахIаммад 50-ллихъайсса шиннардий зий ивкIссар хIухчуну, дакI марцIну бувсса захIматрахлу лайкь хьуссар медаллан, цIа кусса ссятран, цаймигу бахшиширттан. ПатIимагу, ласнан кумагран, ятту арив, зун­ттавун наниний, ятту букьлакьиний, мудангу чIарав бивкIссар шаймур буллай, хIухчалтран ччатI шахьлай, дуки-хIачIиялулсса буллай – гъаравухгу, дякъивухгу. Колхозрал къурувсса давурттаягу ПатIима, царагу кьини къакьадиртун учирчагу щялмахъ къахьунссар, тачIав махъаллил къавхьуну, шяраваллил инсантуращал къурув буклай, оьрмулухун зий бивкIссар. Ва бикIайва ххишала бакъа захIмат ххирасса, дуллалимургу хъап-шап куну, щиривкIуну дуллай аьдат хьусса зунттал хъамитайпа. Ва анавар буккайва чIахху-чIарахнан, шяравунан ка-кумаг бангу, хъуру дугьайни, лакьайни, ччарду, ккупарду байни. ПатIимал яхши-хаш, хъярч бувну, тяхъа уккан айва дакI дакъама, къумама, бусайва инсаннал дакI хьунмур. ПатIима бия чIивинащал чIиви оьрчI кунма, жагьилминнащал жагьил кунма гъалгъа, хъярч бувайсса хъамитайпа. Яла-яларив, ва бия дакI тIиртIусса, аьчухсса, дакIниву бумур учайсса инсан. Гъинттул бикIу, цамур чIумал бикIу, шагьрулия шяравун бигьалаган бувкIсса инсантуран цилла ичIура думур, оьлил накI тIий, аьнакIул ккунук, цамур тIий, дулун анавар буккайсса, ка тIиртIусса инсан бия.
ПатIимал ва МахIаммадлул къатлуву хъамал бакъасса чIун нажагьсса дакъа къархьуссар. МахIаммад ва ПатIима Шахьуватусса бакъанугу, шяраваллил инсантуран вай ххирая, вайннал хIурмат бикIайва. Ми цивппагу бикIайва лагма-ялттунащал бавкьусса, хъярч-махсара ххирасса инсантал. Шахьуйннал щар хьуна вайннал ватанну, кIинналлагу гьавгу Шахьував нясивну диркIун дур.
ПатIима аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь, агьлу-авладрахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, мунил барачатгу, дакIнил хъиншивугу мунил никираву лирчIун лякъиннав, алжан нясив баннав, махъминнал оьрмурду лахъи баннав.
Бадрижамал Аьлиева, Шахьуйннал ва КIундиннал жяматрал цIания