Адам Къинпаевлул кунмасса хьуннав цинявнная бивзми

На, ЧIурттащатусса Давыдов ХIусайн , Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъви къуртал хьусса шинал дахьа 1-мур классравун заназисса оьрчI ура. Ттула уссугу аьрая учIан увая, 4-5 гъанссаннаягу ливтIусса похоронкартту дуркIуна. ЧIявуну ттул нитти-буттал МахIаммадлул ва Маяхалуннул «жула Ххюлусматусса Адамгу къаувкIунни», куну мунал цIа кIицI дувайва ва зумату щяв къаишайва. Мадара зат бувчIлачIи хьусса чIумал на нитти-буттахь цIувххуссия Ххюлуссуннал Адам Къинпаевлуя. Миннал бувсуна ттухь ца цала арснан ккаллисса Адам тIисса учитель ивкIшиву жуннийва къатта бувгьуну.

Ниттил, аьпа бивул, бусайва Адам хъинну ас-ламус бусса, сахаватлувсса, инсантуравух хъинну хIаласса, школданийсса учительтураву кIулшилулгу, бюхъулулгу, оьрчIан зат ла­хьхьин бавривугу хьхьичIунайсса, нитти-буттал, дуклаки оьрчIал, педколлективрал дянив хIурматран лайкь хьусса муаьллим ивкIшиву. Махъ кIул хьуна ттун, жуннинмагу букIлай, Адамлул 4 оьрчI: Бибулат, Мансур, Биасабижат, Маданият ва Аьйша тIисса кулпатгу бушиву. Жул кулпатран бавуна Адамгу дяъвилия зана къавхьушиву, му иширал хIакъираву ттул нитти-буттал мадара хIаллайсса угь-къакгу увкуна. Адамлул оьрчIру, душру, кулпат Аьйша жул хъамалнува ливчIуна оьрмулухун.
Ттулва оьрмулул кIулши дусса чIумувунгу ивну, ттуятува учительгу хьувкун, кIава Ххюлуссуннал Адам дакIнийнува вичIи кIюла дурну икIаварда Адам та, чув ивкIуну урив, ци бакIрачIан бувкIун бурив ххал буллай: бивкIуна мунал кулпат Аьйша – ххишала бакъа ххуй­сса инсан бия мугу. Бибулатлуя полковник, Мансурдуя летчик хьуна. Маданият тIимур душ Ххюлусмав личIи-личIийсса давурттай зий бикIайва, бия ххуйсса общественница, ттун къакIулмур, Биасабижат тIурча МахIачкъалалив бивзун бивкIун бур. Биасабижатлущал кIул шавурив оьрмулухун дакIний личIансса хьунни: дарс дакъасса выходной кьини шава игьалаглай ура. Ца ттуярва бугьарасса хъамитайпа бувххунни жуннийн:
— Ва ХIусайннул къаттарив, ина ХIусайннав? – куну цIувххунни.
Аьжаивну ламусравун агьну, «къаттагу ттулли, навагу ина тIисса ХIусайнна» учав.
— Зул къатри чансса яларай дуссияхха, цукун буру? — куну цIухху-бусулухун багьунни.
— Вин на къабувчIурив, на зулва хъамаллураясса бурахха, — кунни.
На хIисав ларсун урувгсса, «Ххюлусматусса Маданиятлул ссу бухьунссара, лащин кIанил дур», учав.
— Бура, на Адамлул хъунмур душ бура, — увкунни.
БучIаврил мурадгу бувсунни… Ванияр 4-5 шинал хьхьичI жул школданул учительталгу, дуклаки оьрчIругу Ххюлусмав райондалул школарттайх занази бувсса эстафетный альбом лавсун лавгссияв кIайннал школданийн тапшур бан. Му бия Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилун хас бувсса. Докладчину цIакь увну ияв на. Хъинну хъирив лавну бувсса докладраву на авцIуссияв дяъвилийн бувцусса ва зана къавхьусса учительтурай, миннавух ЧIурттахь дарс дихьлай ивкIсса, тIайлана дарсирая увцусса Къимпахъал Адамлуйгу, мунал дяъвилий дурсса чувшивурттайгу. «Назовем поименно» тIисса аьпалул луттирал 355 мужаллатрай душиву Адамлуясса кутIасса чичру: «Къимпаев Адам МахIмудович, 1905 шинал увсса, ххюлусмачу, Лакрал райвоенкоматрал дяъвилийн увцусса, хъунама лейтенант, 635-мур битултрал полк, 143-мур стрелковая дивизиялуву, Ковель тIисса шагьру фашистурая тархъан буллай, 6-мур июньдалий 1944 шинал, виричу куна, дир­сса кIусса ккуллалул щавурдал ивкIушиву, увччунугу ушиву мува шагьрулул уссурваврал гьаттаву…», бусав Адамлуя ттунма кIулмур ва мунал дяъвилул ххуллия…
Фронтрая букIлакIисса шанмурцIу чагъардай, ми кулпат Аьйшал хьул къакьукьлай, махънингу ябуллай бикIайсса бия. Минний бия чивчуну:
«Аьйшат, ххирамур! Кьянкьасса талатавуртту дуллай душманнал хъирив хьуну Берлиннал чулинмай най буру. ОьхIалсса душман, щаву дирсса жанавар куна, кьянкьа ацIлай, махъунай аьнцI бишлай ур, нажагьли душманнал хаинсса ккуллалул ттул ахир дарча ттуха бансса къайгъугу, хIурматгу, аякьагу ттул оьрчIаха дулува», — тIий… Хаиншиву къадурну ласнал аманатрайн 4-гу оьрчI дуккингу бувну, тарбиягу бувну, чивун буккан бунни Адамлун хъинну ххирану бивкIсса кулпат Аьйшал…
2-3 шинал цал буттал гьа­ттайн Ковеллайн бияйсса бур уссурвал ва ссурвал. Вана гьашинугу бивну бувкIра тIий, буслай бур Биасабижат буттал гьаттайн. Мунищалсса кутIасса хIаллайсса хьунабакьаврий ттун бувчIунни Адамлуя бивзсса наслу бушиву буттал цIанин лайкьсса, ппу акъана хъуни хьуну бунагу, буттал аьпалун лайкьну тарбиягу хьусса, инсаншивугу, ас-ламусгу бусса бушиву. Биасабижатлул ттучIан бучIаврил мурадгу цал ттигу цала буттая чил зумату ххуймур, лайкьмур баявуя, бу­ттаясса мякь къалихлай. Хьуннав цинявнная бивзми Ххюлуссуннал Къинпахъал Адамлуя бивзми кунмасса. Амин!
Давыдов ХIусайн,
Дагъусттаннал халкьуннал образованиялул отличник, ЧIурттащиял школданул
учитель