Ниттил мазрал учительтурал конкурс

«Илчи» кказитрал хьхьичIвами номердайгу чивчусса куццуй, Дагъусттан Республикалул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул, КIулшиву дулаврил зузалтрал профсоюзрал Республикалул комитетрал, педагогикалул кадрардал пишакаршиву ларай дайсса Дагъусттаннал институтрал ва Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттаннал Читать далее

Язимур проектрайнсса конкурс

yaziki ДР-лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул ва педагогикалул кадрардал пишакаршиву ларай дайсса Дагъусттаннал институтрал сипталийну, республикалул лавайми классирттал дуклаки оьрчIал дянив хьун тIий дур «Лучший проект на иностранном языке» конкурс. Читать далее

Туркнавусса дагъусттанлувтурачIа

ilfoto_6Ва ялату нанисса шин авадансса дия республикалул жяматийсса оьрмулуву хьусса иширттал. Ца мукунсса иширан ккалли буван бучIир жулла республикалул делегациялул Турциянавунсса аьрххигу. Ссутдайдихьулий, имам Шамиллул цIанийсса фондрал каялувчи Сагидпаша Умахановлул каялувшиврулусса, Дагъусттаннаясса хъунмасса делегация лавгссар Турциянавун, хьхьичIунну гьуртту хьуссар тийх дуллалисса «Мир Кавказу» цIанилусса фестивальданувух. Читать далее

Ххуллурдайх микI бавкьусса чIумал, нигьачIаву хъуннасса дур

reduha2012 шинал 11 зурул дянив республикалул федерал ххуллурдай 451 ДТП хьуну дур. Миннуву 220 инсан ивкIуну ур, 662 инсан лихха-личча хьуну ур. ХьхьичIмур шинал вара чIумуву 482 ДТП хьуну дур, 287 ивкIусса, 668 ивщусса хьуну ур. Читать далее

Къатри зуйнна лахъан дан анавар буккияра

Аьрасатнаву ХIукуматрал дуллусса къатри инсантурал цайнна лахъан даврил (приватизация жилья, квартир) чIун лахъи лаган даврил хIакъиравусса закондалул проектрацIун къадаркьуну дур Аьрасатнал ХIукумат. Муния бувсун бур парламентрал ЖКХ-лул комитетрал председатель Галина  Хованскаял «Российская  газета» кказитрай. Читать далее

ЦIусса шинавун гайва пикрирдащал

redaktorАьжаивсса, гьалаксса пикрирду дакIнивун бутлатисса шин дия ва жуятура яла нанисса шин. Тирхханнугу, пашманшивугу, умудругу, аьратталшивугу архIал дачин дурсса. Кказитрал зузалтрангу, хаснува миллатирттал мазурдийсса кказитирттал зузалтрангу, аьратталшивугу, захIматшивугу чан дакъая. Баххана хьунни жул хъуними, даххана дунни цурдара жул ялувсса идара. Комитетрая министерствалийн кIура дарунни. Жул (миллатирттал мазурдийсса кказитирттал) статус тIурча хIакьинусса кьинигу тIардая, хавардая мяълумсса даражалийн биявай бакъар. «Ай, президент миллатирттал кказитирттая рязину акъар», учай. «Ай, зунсса арцу нахIакь зия лаглай дур», учай. Читать далее

Буллугъсса, барачатсса шин хьуннав

andriannaЖулва кказитрай, аьдатравун багьсса куццуй, гьарица шинал ахирданий цалла давурттай, оьрмулуву хьусса дахханашивурттая, асар хьусса, дакIний ливчIсса иширттая цIухху-бусу бару жу махъ нанисса, сий дусса лакрахь. Ва цIухху-бусу буллалисса чIумал чIалан бикIай гьарицагу инсан, хъунасса къуллугъчиная тIайла хьуну, студентнайн бияннин, архсса зунттал шяраву ялапар хъанахъимагу, дазул кьатIувмагу цалва миллатрай дакI цIий ушиву, жулва маз, аьдатру дуруччаврил буруккинттарай ушиву. Читать далее

Халкьуннал артистнал цIа АхIмад АхIмадовлун

aahВа 2012 шин цила ххуллийх тIайла дуклакисса гьантрай, Турциянаву яхъанахъисса машгьурсса балайчи АхIмад АхIмадовлун Дагъусттаннал халкьуннал артистнал цIа дулаврил ххарисса хавар бавунни. БикIувча ва вас-ццахлийсса 2012 шинал ххуллухъиндаран му ххарисса хаваргу.
АхIмад АхIмадов куннан гужну ххирасса, куннаннив увагу къаувчIайсса балайчи ур. Читать далее

Жулмур хиял Лакрал радиолул интернетравунсса ххуллур

zakaryevaЛакку маз ябавриву, гьайгьай, хъунмасса бияла бур му мазраха зузисса идарарттахьгу. Миллатрал кказит-журналлахь чичрулиймур бияла бухьурча, Лакрал театрданухь ва радиолухь бур гъалгъалиймур бияла. Ялу-ялун захIмат хъанай бушиву чIалай бур Лакрал радиолул ва телевидениялул редакциярдан лакку мазрай пасихIну гъалгъа байсса инсантал лякъин. Читать далее

Марххаладуш Надиял ссайгъатру

foto_10Ххирасса оьрчIрув! А цIнияхъайсса шинну хьунни Москавлив ялапар хъанахъисса КIунди-ЧIаратусса аьнтIикIал, Надия Аьлиевал гьар шинах «ЧIимучIалттун» ЦIусса шинал ссайгъатран ххюазарда къуруш гьан дуллай. Гьашинугу дуркIунни Надиял 5 азарда къуруш. Надиял тавакъю бувай кказитрал давриву ххуйсса гьурттушинна дувайсса оьрчIан бахшишру дувара куну. Читать далее

Ватан къакIулсса барзу хъатIунгума сан бакъассар

arsenЦикссагу дагъусттанлувтал бур, хаснува Хъун дяъвилул махъсса шиннардий, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан лавгун, тийхва миналул хьусса. ЧIявуми буттал кIанттуя, ниттил мазурдия ят буцлай бухьурчагу, ливчIун бур тайннавугу буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, цала халкьуннал хъинсса аьдатирттайн хаин къавхьусса. Миннал сипталийну сакин бувну бур Дагъусттаннал магьирлугърал ва аьдатирттал кюру – Москавливсса дагъусттанлувтурал культуралул центр «Дагестан», цилгу цачIун буллалисса зувиллийсса миллатру. Читать далее

Барча буллай буру

tamaraЖул коллективрангу, «Илчилул» буккултрангу хъинну ххирасса Тамара ХIажиева ниттил бувсса кьинир декабрь зурул 24-мур кьини.
Ххирасса Тамарай!Вищал архIал цачIу зий ларгсса шиннардил жул дакIру авадан дунни, вил аькьилшиврул ва чувшиврул жу хIайран бунну, вил хъярчру жун дарувсса хьунни. Ина хьунна жул, гьарманал, вихшаласса дус, чул бищай ттарцI. Ххирассара ина жун цинявннан. Читать далее

Ссихьрал караматсса дуниял

teatr_2Куннияр кув иттав ххяхлахисса ресторанну, хьхьунил клубру, хъуни ттучанну чIявусса ХIамзатовлул ва Ярагъскийл кIичIирттал шанбачIулий бивхьуну буссар ца Магьлул чIалъаь — халкьуннаву ялу-ялун инсаншиву духлаглагисса, гьар кIанттайра рахIму-цIими бакъашиву ялтту дуклакисса заманнай, оьрчIаву хъиншиврул ва рувхIанийшиврул гьанна бугьлагьисса Дагъусттаннал паччахIлугърал ссихьрал театр. Читать далее

Дуниявийсса школалул тарихрая

mizit_kumuhХIукуматирттал хIарачат бикIай элмулуву, техникалуву, цIуллу-сагъшивруву ва мукунма цаймигу иширттаву хьхьичIун буккан. Миннулгу цанма-цанма хасъсса школа бикIай. Пахру-ххаралий ттигу чIявуссаннал мазрай бур СССР-данул хьхьичIунсса шахматистурал школа, балетрал школа, спортрал школа ва мукунма цаймигу школарду бикIайссия тIий. Амма миннунгу, гьарца иширттангу, аьркинсса школарттал гьану дуккаврил школалул бизлай бур. Читать далее

Вихьуллал шяраваллил школалул чIиртту буллан бивкIунни

foto_12ДукIу гъинттул буллай байбивхьуну буссия ччянияцIава чIа тIий бивкIсса Вихьуллал школа. Амма гьанурдугу бувну, цIунилгу дацIан дуруна давурттив. Ганин багьанагу, жунма цинявннан кIулсса куццуй, арцу дакъашиву бур. Вана уттигъанну, Вихьуллал шяравун лавгун унува, ттул янилун дагьуна яруннагу ххуй дирзсса, дакIгу ххари дуллалисса сурат. Читать далее

Чари ттарлил мурхьру?

elkaГъан хъанай дур ЦIусса шин, инсантал хIадур хъанай бур муницIун дархIусса шадлугъирттайн. Миннувасса яла хъунмур дур елка баву. МахIачкъалаллал кучардаву бахлай бур елкарду бансса ттарлил мурхьру. Читать далее

Зунттурду жулва ххазинар

hosr_282003 шинал январьданул 30-нний ООН-далул Генерал Ассамблеялул кьамул бувсса хIукмулийн бувну, декабрьданул 11-сса кьини баян бувссар Зунттал кьинину. Ва хьхьичIва-хьхьичIсса ишри миллатирттал дяниву сий дусса ва машгьурсса сообществалул чулухасса къулагъасралун зунттал кIанттурду ва микку ялапар хъанахъисса халкь ласаву. Читать далее

Буттахъал балайрду – лакку мазрал аваданшиврул барашинни

foto_9Загьидат Муслимова хъинну ххирар лакрал макьанну ххираминнан, пасихIсса лакку мазрал кьадру кIулминнан. Дагъусттаннал лайкь хьусса артистка Загьидат Муслимова ПаччахIлугърал хорданул солисткану зий 12 шинни.  Читать далее

Миллатрал ва жяматрал ххазина

foto_13Миллатралгу, га миллатрал мазрай гъалгъа тIисса инсантал яхъанахъисса шяраваллалгу аьмсса культуралущал цинма хасъсса багьу-бизугу, культуралул чулухасса хасъсса аьдатругу дикIай. Ккуллал райондалийсса Вихьуллал шяраваллил халкьунналгу лахъисса аьсрурдал мутталий ядурну дур чIярусса, миллатралнугу, шяраваллилнугу ххазинану хъанахъисса, халкьуннал аьдатру. Читать далее

Щаллу хьусса хиял

foto_4Инсантал бавтIсса кIанай хьуннав, интернетраву хьуннав, чIявуну бяст-ччал шай жулва хIакьинусса балайчитурал ялув, цаннал «вари яла хъинма балайчи», таманал «мугу цирча, чIувагу бакъасса, ва пуланни яла ххуймур чIунил заллу» тIисса. ХIакьину сахIналийн буклакисса балайчитурал бур цалва-цалва тамашачитал, цалла-цалла публика. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке