Къашавайманах урган лагаврил адабру

image47901520Къашавайманах урган лагаву ссуннатссар (суннатун-муаккадар). Цала дус икIу, душман икIу, гъансса икIу, арх­сса икIу, кIулсса икIу, къакIулсса икIу – гьарманах урган лагаву ссуннатссар. Читать далее

Асфальт бутIлай бур Гъумучату ШавкIравсса ххуллийх

sult_12Лакрал райондалий ца яла халкьуннал зума-ккарччулусса, райондалул бакI дургьуминнал иттах бишлайнмасса буруккин бия ЦIахъарату Гъумукунссагу, щархъавунссагу ххуллурдал тагьардания.

Зулайхат Тахакьаева
Райондалул каялувчитурал бусласимунийн бувну, махъсса шиннардий муниципал сакиншиннардансса арцу микку ялапар хъанахъисса агьалинал аьдад хIисав дурну итадакьлай бухьувкун, райондалул ссуссукьусса бюджетрацIух му буруккин бартбигьин къахъанай бивкIун бур. Агьали бизлазаву хIисав дурну, хасну ххуллурдан кка­ккан дурсса арцугу итадакьлай къабивкIшиву.
Район сакин хьуну 80 шин там хъанахъисса юбилейрал хьунийн бювхъуссар Гъумуча ГьунчIукьатIрал ламучIан бияннинсса ххуллийх асфальт бутIин. Муния махъгу шанна шин хьуна ливчIмур ххуллийх бутIинссагу арцу тIалав дуллай. Ларгсса шинал ГьунчIукьатIрал ламуя ВицIхъиял ламуйн бияннинсса ххуллу уттагу бувну, Читать далее

ЦIусса дуккаврил шинайн хIадур хъанай

sult_13Лакрал райондалул школарду цIусса дуккаврил шинайннин хIадурну бурив ххал буллай занай бур райондалул администрациялул комиссия. Цивунгу бухлай бур райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Соня Макьаева, кIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев, Лакрал ва Ккуллал районнайсса Роспотребнадзорданул хъунмур Зулайхат Макьсудова, пожарный частьрал хъунама Мурад АьдурахIимов. Читать далее

Депутат – ЦIуссалакрал райондалул азарханалий

sult_1ЦIуссалаккуй, ЦIуссалакрал райондалул №1-мур азарханалий райондалул бакIчи ХIажи Айдиев ва Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоев хьунабавкьунни азарханалул коллективращал. Читать далее

Промышленность цIулаган даврия мюнпат хъунмассар

sult_16Ва макьалалуву жу буслай буру Аьрасатнал Яннащащултрал ассоциациялул президент Щамххал Илдаровлул Дагъус­ттаннай цинияргу промышленность цIулаган дан аьркиншиврул хIакъиравусса хIуччардая.

Перестройкалул чIумал бавцIуна Дагъусттаннал промышленностьрал предприятияртту. Яла цаппара шинну ларгукун, бачIвасса цехру ливчIсса къатри ва аьрщив дар­ххуна тикку ттучанну ва базарду бан дакIнийсса ишбажаранчитуран. Амма хIакьину жулва хьхьичI бавцIуну бур анаварсса мутталий Дагъусттаннал Читать далее

Давриву дакI дирхьусса педагог

sult_91994 шинал декабрьданий ОьрчIал къатлул директорну битаннин МахIаммадова Мисиду Юнуслул душ зий бивкIун бур СССР-данул халкьуннал учитель У.М. Муртазялиевал цIанийсса республикалул школа-интернатрал гендиректорнал хъиривчуну.

Ванийн багьайсса бивкIун бур методикалул ва диагностикалулми суаллу. Шикку зий дурсса ацIния цара шинал дяниву Мисиду Юнусовнал цуппа Читать далее

Нюжмар дакIний лирчIунни…

mugСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Ва суал булару жу сайки гьарцагу номерданий.

Камил ХIасанов, учитель:
-Ларгсса нюжмардигу терактру дунни МахIачкъалалив. Альбурикантливсса мизитрал имам Илияс-хIажи Илиясов бивтун увтунни, Котровалий­сса «24 часа» Читать далее

Гьанулун лавхьхьусса чIирагу шайссар

Untit1975 шинал ШавкIуллал школа къуртал бувсса 13-мур выпускрал оьрчIая бувккун бур республикалий личIи-личIисса пишардай зий, бусравсса инсантал.
Цахьра дарс дирхьусса цащала ва архIал дуклай бивкIминная буслай бур школа мусил медальданущал къуртал бувсса цIанакул МахIачкъалаллал 25-мур школалул директорну зузисса Баккунова Асват. Читать далее

«Мусил хъатIи»

sult_5Юбилейрдаву ца яла шадмур, хIазмур, хIурмат хIалалмур – мусил хъатIул юбилей духьунссар. Ччарча шеърирду чичлан бикIай мусил хъатIул савлугъран, ччарча балайрду тIун бикIай. Тамаша бизанссагу цичIав бакъархха микку – ххюцIалла шинай цачIу оьрму бувтсса лас-щарнил баллада. Хаснува, жагьилсса кулпатирттан цаннал ца бурувччуну, цаннал ца лавкьуну ххюра-ряхра шиннагу цачIу дуван къаччисса заманнай, бачIи аьсрулий цачIу яхьусса кулпат эбратну бикIан аьркинни жунма. Читать далее

Учительнал цIа бюхттул дуллай

ЧIун-чIумуй модалувун багьай личIи-личIисса пишарду. Бу­ссия хьхьичIвагу сийлий арцу-мусил усттартал, заргалтал, зюннавчитал, дачIучитал, чарил усттартал ва цаймигу. ЦIанасса заманалий модалувун багьну бур духтурнал, экономистурал, юристурал пишарду, яни халкь буруглай бур пиша бугьайний, цалчин, цуксса харж-хурж бурив ва цуксса хайр ласун бюхълай бурив га пишарая. Читать далее

Ттизаманнул этюдру

Барачатсса Рамазан зурул гьантри бур. Июнь зуруй нажагь дакъа къадикIайсса дюхлу дур. Аллагьу Тааьланал Цалва умматрай цIими бувну дюхлулул хIахI ппив буллалисса хханссар. Агьалирив мукунсса иширттал хаварвагу бакъа­сса кунма, цала къайгъурдай занай бур МахIачкъаллалал кIичIирттавух. Читать далее

Ххуллурдайсса апатIирттал хIасиллу

mentАварияртту хъанахъаву чан хъанай дакъар цуксса ялув бавцIуну бухьурчагу ГИБДД-лул зузалт федерал паччахIххуллурдай. Ми ххуллурдал тагьардания ряхва зурул лажиндарай чув ци хьуссарив жухьва буслай ур федерал батальондалул командир ДПС ГИБДД МВД-лул полициялул полковник Висир-Паша МахIаммадов. Читать далее

Жижара

sult_17Магьдинал арс Магьдиев Аьлил
Вай гьантрай цIуцIи шаний лахъигу къалавгун, оьрмулул 89 шинаву аьпалухьхьун лавгунни захIматрал ветеран, чIявучин бусравсса шяраваллил хъуначу, маслихIатчи ЧIурттащатусса Магьдинал арс Магьдиев Аьлил.
Увну ур Аьлил мартрал 12-нний 1924 шинал ЧIурттащиял шяраву Магьдинал ва Саэдатлул кулпатраву.
Гъумуксса педучилище був­ккуну махъ, зий уссия цал ЧIурттахь яла Ккулув дарсру дихьлай. Читать далее

Хьхьиричитал барча бувунни

ldg_13Июль зурул 28-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса Р. АьбдуллатIипов Каспийскаллал флотилиялул МахIачкъалаллал базалийн ивну, хьхьричитал барча бунни Аьрали – хьхьирил флотрал кьинилущал. Читать далее

ХIукуматрал цIусса вакилтал

Дагъусттаннал Президентнал ва ХIукуматрал пресс-службалул баян бунни республикалул Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Рамазан АьбдуллатIиповлул республикалул ХIукуматрал цIусса вакилтал бивтсса Указрай къулбас дуршиву. Читать далее

Культуралул цIусса министр

ldg_12Июль зурул 29-нний ХIуку­матрал хъунаманал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибовлул культуралул министерствалул цIусса хъунаману Зарема Буттаева цIакь бувшиву баян бунни министерствалул коллективран.
Микку гьурттушинна дунни хьхьичIва кIицI лавгсса министерствалий каялувшиву дуллай бивкIсса Зумруд Сулаймановалгу. Читать далее

Москавлив хьусса къалмакъалданул хIакъираву

ldg_14АьФ-лул ПрезидентначIасса Дагъусттаннал Постпредстволул Москавлив «Матвеевский» рынокрай хьусса къалмакъалданул хIакъираву укун баян бунни: «Июль зурул 27-нний Москавлив «Матвеевский» рынокрай полициянал зузалтрал ва даххултрал дянив закканттай Читать далее

Дагъусттаннал тарих цIубуккаврил хъиндайдихьу

ldg_15Ахттакьун бизулуву шадлугъ дайдишин хьхьичI цIуну бакьин бувсса хьхьичIвасса «Президент-комплексрал» идаралуву Дусшиврул къатта тIитIин, мунил хьхьичIсса майданнив бавтIун бия жула миллатирттал, буттал буттахъал аьдат-эбадатирттал хIурматран чиллу-чухъри ва гузмарду лархсса Читать далее

Ахиргу, ккарккунни жулламур лажин

ldg_9Дагъусттаннал Конституциялул кьинилул байрандалийн республикалул цинявппагу къуллугъчитал миллатрал лаххиялуву буккан тIалав байхту жула Президент Рамазан АьбдуллатIиповлул, къачансса бувккуна рихшантру дуллалиссагу. «Ай, цайми агьамсса масъаларттугу чулух бивхьуну, лаххиялулсса буллай айивхьунни жула Президент». Читать далее

Кадастр палаталул пишакар

Аьрасатнал хIукуматрал махъсса шиннардий таксса инсаннал буруккинтру цила кьяйдалий Граждан кодексрайн хъар бувну бачин буваншиврул, личIи-личIийсса кьанунну итадаркьунни. Мукунсса ца кьанунналий зузисса, Ккуллал райондалийсса, «Федеральное бюджетное Учреждение, Кадастровая палата по РД в Кулинском районе» тIисса идара хъанай бур. Читать далее

Лавгний кIану бавкьуну буру

Липецк шагьрулий хIакин – дерматовенерологну зузисса Гъумучатусса Мутаев Абсалуттиннущалсса ихтилат.

Мудангу гъирарай бусару жу республикалул кьатIувсса шагьрурдай бикIу, кьатIаллил билаятирттай бикIу дакI марцIну захIмат буллалисса, Дагъусттаннал цIа гьаз дуллалисса лакрая. Гъумучатусса АхIмадлул арс Мутаев Абсалуттиннул школа къуртал бувну бур Гъумук, мединститут – МахIачкъалалив. Читать далее

Школа ччаннай бацIан бувми

ШавкIул лакрал тарихрал лажиндарай ца агьамсса, лак ябан буккан бувсса, хIурнилул кIану бугьлагьимину чIалай бур. ШавкIул Гъумучиял мяйлчинмур жяматну ккалли байсса бивкIун бур. Лакрал цIанихсса арсвавраву чансса бакъар ШавкIратусса. Читать далее

Халкьуннал дакIругу, къювугу рахIат дайва ганил

ldg_17Лавгмур номерданий бувсун буссия ттигъанну Ххюлусмав Эльза Рамазановаясса кино ласлай бивкIшиву. Кинораву гьуртту хъанахъисса Эльза дакIнийн бутлатиминнах вичIи дишиннин бусанну лакрал дакъасса ванил цIа ча лярхъуссарив. Эльзал душ Белла буслай бур цила ниттил ппу Исмай Хъун дяъви къуртал хьуну махъ, Чехословакия душманная мурахас буллалисса чIумал Кабержицы тIисса шяраву щаву дирну, тикку ялапар хъанахъисса немецнал кулпатрал увцуну, хъин увшиву. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке