Лаккуйгу дикIантIиссар цIу журалул телевидение

fstog_5Телевидение тIисса махъ инсантуран баллан бивкIун бур ччянива, улу Хъун дяъви байбишиннин хьхьичIва, 30-ку шиннардийва. Гьарза-гьартану ва мукъул ци тIиссаривмур кIул хъанан бивкIссар 50-ку шиннардил ахирданий. Му чIумал бивкIссар телевизор къатIий, «гъалгъатIи яшикI» тIий чулий цIа дирзсса телевизор СССР-даний яхъанахъисса чIявусса кулпатирттал къатраву. Читать далее

Гьунар бусса балайчи, хIакьсса патриот

music_1Алигаджи Щамхалов на дагестанском звездном олимпе занимает достойное место. Его поклонников можно встретить не толко среди лакцев, но и среди других представителей дагестанских национальностей.
АьлихIажинал, мяйжаннугу, бур микрофон бакъана зал буцIин бансса, фонограмма дакъана экьинани бувну балай учинсса чIу. ЧIумул тIалавшиннану хъанахъисса, уттизаманнай дурагу ишла къадурнугу чара бакъасса фонограмма аьркин дулларчагу, цал къаучирча цал цалва чIуний, инсантурал хьхьичIун увккун балай учинсса бюхъу, даража бикIан аьркинни цува мяйжаннугусса балайчира тIисса инсаннал. Читать далее

Кару дихьултрал чемпионат Дарбантлив

sport_1Кару дихьултрал чемпионат най дия Сулайман Стальскийл цIанийсса Лазгиял драмтеатрданул къатраву. Буниялагу кIукIлусса кIанттайгу щябивкIун, театрданул сахIналий бивхьусса кIива столданух кару дихьулт бястлий буккаврих буруглангу иштахIну бия. Ва чемпионатрай гьуртту хъанай бия чIявусса Аьрасатнал ва дунияллул чемпионтал хьусса спортсментал. Читать далее

ЧIирисса шяравату – хъунмасса ххуллийн

fstog_4Ци хъунмасса къуллугърай зий ивкIун ухьурчагу, къуллугърал къаувай инсан бюхттул, так ца къуллугъралшиврий къаличIай бусравну ванал цIа илданий. Халкьуннаву ххуйсса цIа личIан дан хъинну захIматссар. Мукун хьуншиврул инсан цилва заманалулва язи увгьусса икIан аьркинссар.Аьвдуразакьлул арс Абакаров Рапинал цанна маччасса Ккуллал райондалул хъунаманал къуллугърай зий дурну дур дурагу 5 шин. Читать далее

Ниттихъал кьадру бувара

fstog_3СутIаева ПатIимат Сулайманнул душ бувну бур 1909 шинал СумбатIуллал шяраву, хъудугьул кулпатраву. ПатIиматлул бутта Щамххалов Сулайман ия бюхттулсса, загълунсса, кьуват бусса адамина. Мукун загълунсса, кьянкьасса ухьувкун, мунаха балай тIун бикIайва, «Бюрунттул дарвач бусса, чаннамирал дакI дусса МаркIачIихъал Сулайман» тIий. Читать далее

«Макь ва мякь»

fstog_2Ларгсса шинал ЧукIнатусса шаэр МахIаммад Оьмаровлул чивчусса «Макь ва мякь» тIисса му дунияллийн бувккунни. Мунивусса гьанумур произведение «Макь ва мякь» поэма хас бувну бур, хъунмурчIин, жагьилну унува аьпалул хьусса цала арснан – Нажмуттиннун, цала ссурахъил Шамиллул арснан – Гъаппаллун ва цайми-цаймигу чIун дияннин ахиратрал хьусса оьрчIан ва душваран, миннал нитти-буттал дакIру къума лагаврин. Читать далее

Жижара

jijara_1Базал арс Дадуев Кьасин
Январь зурул 6-нний хар-хавар бакъа аьпалухьхьун лавгунни дугърисса зунтталчу, Ницликкухъал тухумраясса Базал арс Дадуев Кьасин.
Кьасин увну ур 1931 шинал Хъусрахь Базал ва Бахттул кулпатраву. Кьасиннул нину диркIуну дур мунан 4 шин дусса чIумал, ппу – 11 шин дусса чIумал. Ччяни ятиннугу ливчIун, мунан багьну бур захIматрал ххуллийн уккан. Читать далее

ЦIусса генералтуран цIуссалакрал шадлугъ

ilfoto_8ЦIусса шинал дайдихьулий жула ялун ххарисса хавар бивунни. КIия ххаллилсса лаккучунан – УФСИН-лул хъунама Муслим Даххаевлун ва Силистталул управлениялул Силистталул комитетрал хъунаманал цалчинма заместитель Тугъай Тугъаевлун дуллунни генералнал чин. КIия-кIия лаккучу ва бусравсса цIанин лайкь шаву му, мяйжаннугу, жунма, цинявппагу лакран, пахру багьансса ишри, жула чиваркIуннал яхIирал, бюхъу-бажарданул ца ттигу барашиннар. Къучагъсса лакрал чиваркIуннаву уттинингу бивкIссар генералтал. Лакрал агьалинал ккал хIисавравун ларсун, цайминначIанияргума ххишаласса. Утти жула генералтурал сияхIраву кIира цIа ттигу ххи хьуссар. Читать далее

Республикалул бакIчинал барча бунни хьхьичIунми спортчитал

ilfoto_4Декабрьданул 28-нний Каспийск шагьрулий «Москва» тIисса культуралул ва бялахъайсса къатраву хьуна чемпионтурал ЦIусса шинал бал. Тиккун бавтIун бия Дагъусттаннал яла хьхьичIунми спортчитал лаглагисса шинал хIасиллу дуван. Тикку гьуртту хьуна ДР-лул Президент МахIаммадссалам МахIаммадов, Халкьуннал Мажлисрал Председатель МахIаммад-Султан МахIаммадов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель МахIаммад Аьбдуллаев ва цаймигу. Читать далее

Республикалул хъунмур елкалучIа

ilfoto_2ЦIусса шинал каникуллу дайдирхьуну, зузими ва дуклакими бигьалаган шаппа-шаппа щябикIаннин, ЦIусса шин дучIаннин республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни ЦIушинал байрандалун хас дурсса чIярусса шадлугъру. Ца мукунсса, яла чIявусса халкь бавтIми шадлугъирттавасса цану хьунни декабрьданул 28-нний МахIачкъалалив «Сокол» стадиондалий хьусса республикалул ЦIушинал елка. Читать далее

ЦIусса шинавун цIусса умудирттащал

ilfoto_13Декабрь зурул 28-нний Гъумучиял клубраву хьунни ЦIусса шинал байран.  Муний гьуртту хьунни «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Юсуп Рамазанов, идарарттал хъуними. Читать далее

ЦIусса миналий ЦIушинал байран

ilfoto_7Щаллагу дунияллий чIявусса миллатирттал яла ххаримур байранну хьунадакьайсса ЦIушинал байран райондалул администрация, шяраваллал жямат, учительтал ва дуклаки оьрчIру лагма лавгун, тяхъану, шадну хьунни Новостройрай. ЦIусса миналий цIусса оьрму байбихьлахьисса агьали бухьувкун, райондалий каялувшиву дуллалиминнал хIарачат бур агьалинал дакIру ххари-шад дуллалисса мероприятиярду дуваван. Читать далее

Низам дуруччаврил кумагчитал

kkulЦума-цаннангу кIулсса хIучча бур жулла республикалий, жяматийсса низам дуруччаврил чулухуннайсса давриву чIярусса диялдакъашивуртту душаврийн бувну, агьалинал мюхчаншиву дуруччавугу, паракьатшивугу шиная шинайн къаххуймур чулиннай даххана хъанай душиву. Читать далее

КIинтнил цIуххинтIиссар

villigКкуллал райондалул администрациялул бакIчиначIа, чIун-чIумуй, шайсса совещаниярттай, гъи дайдихьулия тIайла хьуну, муданма гьаз шайсса масъала бикIай райондалул хозяйстварттаву ризкьилун кIинттулнин диялсса хъала лазундарал луртан сакин даврилмур. Ва масъала хъинну агьамсса бушиврийн щак бакъар, райондалул аьмсса экономикалуву ризкьи ябаврил отраслилул бутIа хъинну хъунмасса бушиву хIисавравун лавсукун. Читать далее

Барча буллай буру

barch_3Вай гьантрай, «Илчи» кказит буклай байбивхьуния мукьах корректорну зузисса, цилла даву ххирасса, пасихIсса мукъул кьадру-кьимат хъинну кIулсса, хъярч-махсара усттарну бан кIулсса, дакI-аьмал аьчухсса жул Загьрани Аьбдуллаевал 50 шинал юбилейри. 
Жун вих хьунгума захIматри жулва аьнтIикIа Загьранин 50 шин хъанахъишиврийн. Амма жу вихну буру лакрал миллатрал кказитрай зий дурсса кьунияхъайсса шинну Загьрани Аьбдуллаевал цинма ххирасса миллатран хайр-мюнпатранну гьан Читать далее

Ларгсса шинал асарду

maratsВа жуятура нанисса шинал ттунма дакIний личIансса тIааьнсса зат мугу хьунни — Дагъусттаннай цалчин луттирдал ярмарка тIитIаву ва му «Тарки-Тау – 2012» цIанилу лагаву. Ва ярмарка тIитIавугу жулва гьавасрай, жулла шавкьирай дурсса даву хьунни. Вай ярмаркалул гьантрай издательствардаща ххуйну баххан бювхъунни цалва луттирду. Читать далее

Ччяни жуйнма жува бучIансса маслихIатру

Лахъину ЦIусса шин хьунадакьлай жува вардишсса кьинилул, дукралул, багьу-бизулул низам зия шай. Цаппара кьинирдал дянив иммунитет лагь шай, буч шару, лякьа лияй ва м.ц. Байрандалул ссупралий дакъасса къадикIай, ччарча цIил дурсса, ччарча нацIусса, ччарча аьгъусса, мунияту лякьа къарургьуну канай бивкIминнал, гьай-гьай, лякьлул, ххюттукалул, ттиликIрал цIуцIавуртту ялун личлан дикIай. Читать далее

Дуссар Лаккуй Ссухъиящиял шяравалу

ilfoto_3Лакку билаят. Ванил хъазамравух дуртсса чарслуха лащай ттун жулла дарардал зума-къирагъирттай кюртти бувсса шяраваллу. Чарслуйсса тIункри ранг-рангсса дикIайсса кунна, жулла шяраваллаву яхъанахъисса инсантурал багьу-бизугу, гьай-гьай, аьдатругу цинна лархьхьусса дахханашивурттащалсса дикIай. Буниялагу, ца ссигъасса затну чIалан бикIай ттун Читать далее

Ниттил мазрал учительтурал конкурс

«Илчи» кказитрал хьхьичIвами номердайгу чивчусса куццуй, Дагъусттан Республикалул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул, КIулшиву дулаврил зузалтрал профсоюзрал Республикалул комитетрал, педагогикалул кадрардал пишакаршиву ларай дайсса Дагъусттаннал институтрал ва Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттаннал Читать далее

Язимур проектрайнсса конкурс

yaziki ДР-лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул ва педагогикалул кадрардал пишакаршиву ларай дайсса Дагъусттаннал институтрал сипталийну, республикалул лавайми классирттал дуклаки оьрчIал дянив хьун тIий дур «Лучший проект на иностранном языке» конкурс. Читать далее

Туркнавусса дагъусттанлувтурачIа

ilfoto_6Ва ялату нанисса шин авадансса дия республикалул жяматийсса оьрмулуву хьусса иширттал. Ца мукунсса иширан ккалли буван бучIир жулла республикалул делегациялул Турциянавунсса аьрххигу. Ссутдайдихьулий, имам Шамиллул цIанийсса фондрал каялувчи Сагидпаша Умахановлул каялувшиврулусса, Дагъусттаннаясса хъунмасса делегация лавгссар Турциянавун, хьхьичIунну гьуртту хьуссар тийх дуллалисса «Мир Кавказу» цIанилусса фестивальданувух. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке