Дагъусттаннал маданиятрал давурттаву цалчинми

lger_8Пагьму-гьунар инсаннаву увсса чIумалва бикIайсса бур. Яла махъ гай гьунарду цалва ганал хIарачатрайн, дарс дишайсса учительнайн бувну, зун ивкIун махъ ялувсса хъунаманал кумаграйну ялун личайшиву аьлтта чIалачIисса зат бур.
Ккуллал райондалий культуралуву зузисса инсантурал хъинну ххуйну чIалачIи буллай бур аслийсса лакрал культуралул мархха-ххун. Читать далее

Бакъар я клуб, я медпункт…

lger_7Ттун хъинну ххирар ттулла буттал шяравалу Шахьуйми. Машан ларсун эяллу, шинай цалвагу жува шяравун биян, бацIан, дуварду къатри. Гъинттул чIумал, оьрчIал оьрчIругу бувцуну, хIарачат бувару чара бакъа буттал шяравун гьансса. Амма ца нюжмардува зана хьун багьай Читать далее

КьатIув – цIан, ссутнил дяркъу

Лахьхьу-цархьхьу интернетраву, «Есть такой жуткий город» тIисса группалуву, Расул АхIмадов чичлай ур, 35 шинай муххал ххуллул даврий зий диркIсса нину, захIматрал ветеран, Дагъусттаннал лайкь хьусса зузала, РЖД-лул азарханалий уттудишин дурну, 14 азарда къуруш тIалав дунни, Читать далее

Гьайбат ххуйсса, гьунар ххисса

lger_6Ларгсса нюжмар кьини Аьрасатнал Культуралул фондрал Дагъусттанналмур филиалданул къатлуву хьунни лакрал миллатрал язисса душ, Дагъусттаннал халкьуннал артистка РайхIанат Буттаевал оьрмулун 80 шин там шаврил юбилейран хас дурсса шадлугъ.

Зулайхат Тахакьаева
Шадлугърал сакиншинначитал хьунни Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал Читать далее

Язиминнувух — МахIаммад-Загьид Аминовлуясса кино

lger_5Ноябрьданул 26-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни халкьуннал творчествалиясса, фольклорданул ирсираясса, этнографиялиясса, тарихраясса ва краеведениялиясса видеолул ва анимациялул кинордал Региондалул ТIиртIусса Читать далее

КIулшиву дулавриву яла лахъмур награда

lger_4Уттигъанну Каспийскаллал 9-мур школалий хьунни ххарисса батIаву — ва школалун КIулшиву дулаву ва педагогикалул элмурду хьхьичIуннай даврил Дунияллул академиялул, АьФ-лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул Лахъмур награда — К. Д. Ушинскийл орден «За вклад в развитие образования и Читать далее

Циванни халкьуннал ссавур кIюла дуккан дуллан?

lger_3Кьинилия кьинилийн кIинтнил цила ххутIив чIалачIи буллай, гьарзат цила кIунттихьхьун ласлай, гъан хьунура дур. Цайми шиннардий гъинттул, ссуттил къулагъас къадурсса гъалатIру кIинттул чIумал буявур шайсса бивкIхьурча, гьашину кIинтнил вичIив ххал хьуннинна, ссуттилва, Читать далее

Зунма зарал биян мабулларду

vred1Мобильный телефондалувух гьантлун 30 минутIраяр ххишалану 10-хъул шиннардий гъалгъа буллалисса инсаннал бакIрал нярал дурухлу (рак) хьунссар тIисса нигьачIишиву хъунна шайсса дур. Мунияту чичинну телефоннал радиациялия буруччинсса цаппарасса кьяйдарду. Читать далее

Жижара

230002СУРХАЙЛ АРС АЬМАЕВ БАДАВИ
Тамансса хIаллай къашавайгу ивкIун, аьпалувух ивхьунни ххишала акъа ххуйсса хасиятрал заллу, хъярчручи, дакIнил авадансса чув, буттал мина-гьану, шяравалу ххирасса зунтталчу Аьмаев Бадави Сурхайл арс.
Читать далее

Ина бусрав дурссар винна дуллусса цIа

syt_16Буттаева Марзижат АхIмадовна, политикалул элмурдал доктор, ДГУ-рал социал технологиярдал кафедралул профессор, ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала, Аьрасатнал Хъаннил союзрал правлениялул член, ДР-лул Хъаннил союзрал президиумрал член, МахIачкъала шагьрулул Хъаннил союзрал председатель. Читать далее

Хъинсса аьдатравун багьсса форум-выставка

syt_14Ларгсса нюжмардий Миллатирттал библиотекалуву хьу­н­ни «Дагпродэкспо-2014» регионнал дянивсса XII Да­гъусттаннал агропромышленностьрал форум-выставка тIитIлатIисса шадлугърал батIаву.

З. АьбдурахIманова
Аьрасатнал личIи-личIисса регионная цалла продукция Читать далее

ЧIивисса оьрмулуву хъунисса ххувшавуртту

syt_12На оьрчIнийсса чIумал, шяраваллаву бикIу, шагьрулий бикIу, жагьилминнавугу, оьрмулул бугьараминнавугу сийлийсса тIуркIу бия шахматирттай буккаву. КкурчIа-чIирах, шаппа-шаппа цинявппагу лагма лаган бувну, чIал чIумалнин буклан бикIайва. Читать далее

Халкьуннал аслийсса культура дуручлачиминнан бахшишру

syt_11Ларгсса нюжмардий Ма­хIачкъалалив ДР-лул Культуралул министерствалуву хьунни «Душа Дагестана» Республикалул премия дуллали­сса ва Республикалул клубрал журалул язимур муниципал учреждениярттал II смотрдануву ххув хьуминнан бахшишру дуллалисса батIаву. Читать далее

ЦIуссалакрал райондалия

syt_10Ххуллурдив низамрайн буцаву мурадрай

Вай гьантрай ДР-лул ХIу­ку­матрал ва Республикалул Президентнал администрациялул бакIчинал хъунаманал хъиривчу Алексей ХIасановлул каялувшиннаралусса комиссиялул ххал бунни «М-29» федерал Читать далее

Дукиялул багьри лахъ хъанай най бур

syt_9Долларданух ва евролух бурувгун къуруш гьантлия гьантлийн тIиссакссагу кьюкьлай дур, муния халкь нигьабувсун, цIуру-кIуру тIий бур. Чил билаятирттал чулухасса санкциярду ялунгу ххи дантIиссар тIисса хавардал инсантал буруккинттахун бичлай бур. Дукия буниялагу ххира хъанай най дур. Ттучаннаву, базардаву цIухху-бусу Читать далее

Миллатирттал ляличIишиву ядаву мурадрай

syt_8Ноябрьданул 18-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIа­нийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни «Культурная политика государства в сохранении многообразия культур народов России» цIанилусса конференция. Му хIадур бувну бия ДР-лул Культуралул министерствалул ва ДР-лул Культуралул министерствалучIасса Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул. Читать далее

Конкурсраву ххув хьунни Дагъусттаннаясса душругу

syt_6Ноябрь барз байбихьлахьисса гьантрай Саратов шагьрулий хьуссия регионнал дянивсса Кьуран буккултрал конкурс. Микку так хъаннилли гьурттушиву дурссагу. Саратоврал, Ульяновскаллал областирдаясса, Татарнавасса, Мордовиянавасса ва цаймигу регионнаясса хъаннищал архIал Дагъусттаннаясса Читать далее

Жяматрал оьрму таксса инсаннаяр байбишайсса

ХIазран бакъар Аьрасатнал Президентнал, Дагъус­ттаннал БакIчинал: «Буржлувсса къуллугъчитал архну бур таксса инсанная», — тIисса. Таксса инсангу цанма дакIнийн багьмур буллай ур, закондалий «ччан» бивзун. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке