КIия уссил кьадар

ntitle_16Ванияр 112 шинал хьхьичI Кубаннайн цала маэшатрал хъирив заназисса ГьунчIукьатIатусса Чахьрахъал МахIаммадлун кIия арс увну ур. Ккуккулия оьрчIру хъия личIаннин МахIаммадлул кулпат Ххадижат башттан хьуну бур. Вай кIинничалтращал МахIаммадлул 4 арс ивкIун ур. Нину диркIуну кIира-шанна шинавату хъуними кIиягу арсгу ивкIуну ур. Миннал хъирив лахъи къалавгун ппу Читать далее

Лайкьсса ник тарбия дуллай

ntitle_10Байрандалун лавхьхьуну чIюлу бувсса школданул залданувун бавтIун бия учительтал, дуклаки оьрчIру, нину-ппу, бусравсса хъамал. Лехлай бия жула халкьуннан нукIува ххира хьусса дяъвилул балайрду. СахIналул чIирай ккаккан буллай бия жулва саллатIнал Читать далее

Оьрмулия ххарину ва рязийну

ntitle_3Мусал арс Мирза Мусаев уголовное праволул ва криминалогиялул областьравусса аьлимчури, юридический элмурдал кандидатри, доцентри, «АьФ-лул аьмсса ва ларайсса профессионал образованиялул бусравсса зузалар», Хасавюртливсса ДГУ-рал филиалданул директорнал хъиривчури, налогирттал инспекциялул зузалтрал аттестация дайсса квалификациялул комиссиялул членни. Читать далее

Дагъусттан — жулла Ватан

ntitle_8Дуниял даххана хъанахъисса чIумал Дагъусттаннай хъинну машгьурну дуссия дахьра-дахьра тани сакин дурсса «Ватан» тIисса ассоциация-ккуран. Таниннин гъапIну ларкьуну диркIсса билаят­рал дазурду аьч хъанан диркIукун, дазул кьатIувсса жула Читать далее

«Африкалул бакIссавний»

ntitle_2Мукьулчинмур кьини бивру маркIачIаннин 12 ссятраву. Дяркъу асар хъанай дия. 45 минутIравату зунттул бакIуйн бачин аьркинни. ЦIан дур, щяв багьлай бур так фонарьданул чани. Иширайну жун бачин аьркинну бур тик бивкIсса, Читать далее

Аьраличу, педагог, аьлимчу

ntitle_1Февральданул 23-ннийгу, Ххувшаврил кьинигу Гъуннахъал Закарижа Султановичлул хъун бакъасса квартиралуву, 8-мур зивулий, батIайссия мачча-гъанми, кIулми, дустал, ванал учениктал. Ветеран барча ан, лавгмур дакIнийн бутан, ттизаманнул иширттая, даврия, оьрмулия ихтилат бан. Гьашину вай кIирагу, жула билаят­рай лахъа-хъунну кIицI лагайсса, кьинирду дикIантIиссар Закарижа Султанович акъасса. Махъва-махъ цува бусравми ванал бавтIунни Читать далее

Жижара

fysi_1СИРАЖУТТИННУЛ АРС ЖИДАЛАЕВ НУРИСЛАН
Биялсса хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 79 шинаву жуятува личIи хьунни Дагъусттаннал ва лакрал гуманитар элмулул аралуву асар биянсса кIантту бувгьуну ивкIсса аьлимчу, филологиялул элмурдал доктор, профессор, публицист, хьхьичIунсса жяматийсса ишруккакку, миллатрал Читать далее

Халкьуннал дарурттайну иммунитет цIакь дансса кьяйдарду

ntitle_19Иммунитет ххуйну гьаз дайссар, ттурчIавунсса, бакIравунсса къювурду лагь дайссар витаминний ваннардал. Ва ванна даншиврул шайлул, хъанакIул, щаххуллул, оьрчIи-кIурилул къатIрал архIа-архIалну лавсъсса чIапIал ялун щаращисса щин дуртIуну, 15 минутIрай дитайссар. Читать далее

Вай гьантрай щалагу билаятрай кIицI лагантIиссар Аьрасатнал Аьралитурал кьини

181918 шиная байбивхьуну 1946 шинайн бияннин февральданул 23-мур кьини кIицI дуллай бивкIссар ЯтIул аьралуннал ва Хьхьирил флотрал кьинину. Яла мунийн Совет Аьралуннал кьини тIун бивкIссар. 1992 шинал май зурул 7-нния байбивхьуну, АьФ-лул Президентнал Указрайн бувну, ванийн Ватан дуруччултрал байран тIун бивкIссар. Читать далее

ХьхьичIххуттай Дагъусттанналмур экспозициягу

lantuh_10Февральданул 7-нния тиннай – Олимпиада тIиртIусса кьинилия – Аьра­сатнал цинявппагу регионнал Сочилий ккаккиялун цалла-цалла экспозициярдугу дирхьуну дур. Мукун, щалвавагу Аьрасатнал халкьуннал выставка дикIантIиссар Олимпиада лакьлакьисса февральданул 23-мур кьинилийннин. Читать далее

Та кьини вайннал къучагъшиврий лархъссар

lantuh_9Ва кьини 1989 шинал дуккан дурну диркIссар Авгъаннал аьрщарая Совет аьралуннал махъра-махъсса колонна. Ахир хьуссар 10 шинал лажиндарай, 2238 кьини най бивкIсса, тарихраву ца яла лахъи лавгмунин ккаллисса дяъвилун.
Авгъаннал аьрщарай интернационалнал бурж лахълай бивкIун Читать далее

Ттигу хъит учин аьркинни

Февральданул 7-нний Ккуллал райондалул актовый залдануву хьунни райондалул УО-лул райондалийсса школардал давурттив ххал дуллалисса совещание. Му дачин дурну ия Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулайманов. Читать далее

Пишалул сий гьаз дуллай

lantuh_8Лакрал райондалий аьдатравун багьну бур «Самый классный классный» тIисса классирттай каялувшиву дуллалисса учительтурал дянивсса республикалул конкурс. Конкурсрал сакиншинначи бур Райондалул КIулшиву дулаврил управление. Конкурсрай ххув хьусса учительтал барчагу бувну, КIулшиву дулаврил управлениялул чулухасса Читать далее

Культуралул ххуйсса кюру хьунтIиссар

lantuh_7На тачIав балайчи хьунна тIий къабикIайссияв. ЦIанагу, чIярусса шиннардий сахIналийн буклай, балай тIий бунугу, балай уча увкукун, хъунмасса буруккин багьай. Чичру духьунссия, ттунма дакIний-мазрай къабивкIсса пиша нясив хьунни.

Февраль зурул 23-нний бувну бур Дагъусттаннал тамашачитуран ччянива ххира хьусса балайчи, Читать далее

Жулмур кулпатрал тарихрал дагьанттувух

lantuh_6Жунма кIулли Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул шиннардий, 1944 шинал яни, чачан Къазахъисттаннайн бизан бувкун, гайннал ватандалийн Дагъусттаннал личIи-личIисса районнаяту халкь бизан буллалини, миннавух лакгу бизан бувшиву. КIулли чIивисса мутталий бизан бувминнал хъус-хъиншиву зунттавура лирчIшиву, арнил кIанттай кьянатсса чIумал чIявусса агьали ливтIушивугу. Читать далее

Аьрасатнал аьрщарай Олимпий тIуркIурду

lantuh_5Утигьанну Сочилий хьунни 2014 шинал дунияллий яла агьаммур иш – ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду тIитIаврил шадлугъ.
Арулла шинал хьхьичIгу аьрасатлувтуран жулва билаятрай та-бунугу кIинтнил Олимпий тIуркIурду хьунссар тIисса хиял тачIаввагу барткъалагансса кунма чIалайя бусса. Та шинал Гватемалилий Сочи 2014 шинал Читать далее

Олимпиадалий – «Лезгинка» ва «Гуниб»

lantuh_4Щалла дуниял махIаттал, хIайран дансса дия Сочилий Олимпий тIуркIурду тIитIлатIисса шадлугъ. Муниярдагу къалувсса дикIанссар ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду лакьлакьимур шадлугъгу. Жулва билаятрал коллективирдавух мунивух гьуртту хьунтIиссар жулла Читать далее

Барча уллай буру

feds_4ХIурмат лавайсса Сапарбаг Аьлиевич!
ДакIнийхтуну барча уллай буру ина 70-лла шин шаврил юбилейращал! ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, талихI, уттиния тинмайсса оьрмулувугу чIярусса шиннардий. Вина ччийкун итаннав ина, ххари уллай цинявппагу вила гъанминнал. Барча тIий буру вин хIукуматрал дуллусса ларайсса наградагу. Читать далее

Ва бакъарив хъамитайпалул талихI

lantuh_3Инсаннал яла хъунмур ххазина – оьрмур, мугу бутан аьркинни цавагу лахIзалуву цала цува кьуцIу къауллансса куццуй, амма мукун оьрму бувтми нажагьсса бакъа хьунакъабакьай. Агар оьрму цIунил байбиширчагу, вава ххуллийх бачинтIиссияв тIий бур вай гьантрай оьрмулул юбилей кIицI лаглагисса Гъумучатусса Мусал душ Багъирова Рукьижат. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке