ЦIунилгу школалийн

Сентябрьданул 1-нний щаллагу дунияллул оьрчIру лавгунни школалийн. Му хъанай дур ххуйсса байран, чаннасса иш оьрчIал оьрмулувусса, яла-яла цалчин школалийн бувкIминнан. Мукунсса, Цалчинмур занг рищаврин хас дурсса линейка хьунни жул, Халид Мурачуевлул цIанийсса, Ккуллал 1-мур школалийгу. Читать далее

Хъала лазуни хIадур дуллай

gor_9Гьар шинах кунна, вана гьашинугу дайдирхьуну жулва зунттал щархъаву ххулув баврил сезон. Ххулув буллан буккайссар чIявуну август зурул 20-нния мукьах, амма утти ххулуврал хъирив чансса ччяни буклай бур агьали.
Вайми щархъаву кунма жул, Ккуллал, жяматран цанма-цанмасса лухччинул бутIри ккаккан къабувну бухьувкун, кув халкьуннал ччянива ххулув лакьлай бур. Читать далее

Монблан зунттуйнсса лаккучунал аьрххи

gor_8Монблан тIисса зунтту бур Франциянал ва Италиянал дазуй. Му Альпы зунттурдавасса ца зунтту хъанай бур. Мунил лахъшиву дур 4810 метра. Хъиннува лахъсса бакъанугу – учиннуча жулва Эльбрусраяр лагьри – ва бур хъинну лахъан захIматсса зунтту. Ванийн лахъан захIматшиврул категория дур Эльбрус зунттул категориялуяр ларайсса. Читать далее

Агъвалив абад увссар лакрал Виричу


gor_6Цал хьхьичIмукъун кIанай

МахIаммад Берцинаевлул чIявуну тикрал байсса бивкIун бур: «Умереть не страшно, но важно очень, как умереть» куну. Му калималул мяъна лакку мазрай, бивкIулуву бакъар иш бусса, агьаммур иш — инсан цукун ивкIуну урив, мунивур бусса, тIисса куннасса дур.

МахIаммадлун цува увсса билаятрай, Германиянаву къуллугъ буллан багьну бур. Читать далее

Шагьрулия шяравунмай

gor_5Уттигъанну буттал шяравусса къатрал мурцIнийсса чIамуй авцIуну унува, чIаххуврал къатрава бувккун, кIюрххил дарсирайн нанисса кIия оьрчI ттул янилун агьуна. Вай ттул чIивинияцIавасса дус, чIаххувчу Кьурбанов Юсуплул ва ванал кулпатрал ПатIимал арс Залимханнул Кьурбан ва Аьбдул тIисса оьрчIру бия.

ХIажимурад ХIусайнов
Вай оьрчIал нину-ппу, шяраву давурттив дакъашиврийн бувну, шагьрулийн лавгун, гилу зийгу, яхъанайгу буссар. Читать далее

Жижара

gor_3Вил аманатрайн хиянат къахьунну.
Шинал хьхьичI, сентябрь зуруй, ахиратравун ларгунни жул нину — Мавраева Написат ХIусайннул душ, я душваран, я арсурвавран захIмат къавхьуну, бигьану, Читать далее

«Мосфильмраву» гьуртту хьунсса дагъусттанчунах луглай

gor_2Уттигъанну МахIачкъа­лалив бувкIун бия «Мосфильм» Киноконцерн ФГУП-рал режиссернал ассистент Полина Григоренко.

Зулайхат Тахакьаева
Ва ФГУП-рал гьанулий «Русская киностудия» ООО-лул ласлай бусса бур «Один за всех» тIисса полнометражныйсса художественный фильм. Читать далее

Рамазан АьбдуллатIипов кIул хьунни МахIачкъалаллал аэропорт бакьин баврил давурттащал

dsdr_15Сентябрьданул 3-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов кIул хьунни МахIачкъалаллал аэропортрал самолетру леххайсса ва ликкайсса ххуллу (полоса) цIубуккан буллалисса давурттащал. Ми давуртту къуртал хьуну махъ аэропортрай ликлантIиссар «Аирбус 320», «Боинг-757» ва «Ил 86» журалул гьавалул жамирду. Читать далее

ЦIусса школалийн цIусса умудирттащал

dsdr_13ЦIуну бувсса школа ТIюхчардал шяраваллил жяматрал оьрмулуву хъинну агьамшиву дусса ишну хьунни. Школа тIитIаврил ххаришиву шяраваллил жяматращал кIидачIин ва кьини ТIюхчарав бувкIун бия бусравсса хъамал: ДР-лул ХIукуматрал ва Республикалул БакIчинал администрациялул хъунаманал хъиривчу Мусалан Тахманов, ДР-лул финансирттал министр Аьли Исламов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнулла Мирзоев, ГУП «Новострой» дирекциялул хъунама МахIаммадсани Мяндиев, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммадхIажи Айдиев. Читать далее

Цалчинма цалчин цалчинмур классравун

dsdr_12Дайдирхьунни цIусса ду­ккаврил шин. Сентябрьданул 1-нний жулла республикалий 1,5 азарва школалул нузру тIиртIунни дуклаки оьрчIал хьхьичI, миннуву партардах щяивкIунни 366 азара дуклаки оьрчI. Миннавугу 36 азара чIивитIу ур ва кьини цалчинмур классравун лавгсса.

Ва кьини жулла республикалул школарду оьрчIи-чIюлу бувну бия Читать далее

Украиннал оьрчIру дагъусттаннал школардай

dsdr_11Украиннавасса цикссагу инсантал бувкIунни Дагъус­ттаннайн, дяъвилул цIараща ххассал хъанай. Дяъвимур найнма бур, му буллалиманан бакъар цичIав бала, пик­ри цалва къатта-къуш, давурттив кьадиртун, вай-вайрттайх бувккун лавгсса инсантурал, Читать далее

Пашманшиву ва ххаришиву

dsdr_10Махъсса шиннардий инсантурал ихтилатирттаву чIяру хьуну дур «Жулла хасиятирттаву, багьу-бизулуву мин-тин бакъашиву, ба­ччибакъулшиву, чIаххучунащал, гъанчунащал пашманшиву ва ххаришиву кIидачIин ччишиву дакIурдивату арх хьуну дур», — тIисса калимартту. ТIайлар, на ми хавардайн чIявуну вих къашайссара. На тачIаввагу, инсаннаву, дакIнил хъиншиву дакъа, жагъалашиву духьунссар тIисса пикривагу бакIраву хIасул хьун къабитайссар. Читать далее

НицIал тIиндалущал дайдирхьусса дуккаврил шин

dsdr_9ГюнгутIул чIу. Ва чIунищал байбишай кIулшивручIансса оьрчIал ххуллу. Му ххуллийх вайннал ка дургьуну нанисса учительнал бугьлай бур хъирив тIутIайх бичинтIисса оьрчIал оьрмулуву хъунмасса кIану. Буну тIий учительтал оьрчIал кIулшиврул мякь лиххан бувайсса щаращив. Читать далее

КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх

dsdr_8Сентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун наними ва хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур. Гъумучиял детсадраву аьдатравун багьну бур цалчинмур классравун нанисса оьрчIру хьхьичI цалла дайдихьулул тарбия ларсъсса идаралийн бувкIун, цахава аякьалий бивкIсса зузалтрахь Читать далее

ЦIусса дуккаврил шинавун цIусса мурадирттащал

dsdr_6Ларгсса дуккаврил шинал райондалий ЕГЭ дуллуну дур 132 инсаннал, миннава 127 ур гьашину школа къуртал бувсса. ЕГЭ-рдал хIасиллайн бувну 11 оьрчI ливчIун ур школа къуртал бувшиврул аттестат къалавсна: 4 дуклаки оьрчI — Ккур­ккуллал школалул, 3 – Хъурхърал Читать далее

Культуралул жулва оьрмулуву агьамсса кIану бугьлагьиссар

16-нний августрал жунма кIулсса куццуй ТIиляратIиял райондалий хьуссар кIилчин дуллалисса халкьуннал дянивсса аслийсса культуралул фестиваль «Цамаури». Ва фестивальданул лагрулуву хьуссар «Горные территории Дагестана» Ассоциациялул заседания. Читать далее

Барча буллай буру

dsdr_5Ттул талихIрал биялай

Янил чаний, Раянай,
Ттул талихIрал биялай,
Барча ина ттун Заннал
Кьисматну буллу Кьини!

На вин ци чIа учиви,
Ттул мусил хъус, Раянай,
ЛачIланнав бургъил гъарал
Вил оьрмулул хияллайн! Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке