Барча уллай буру

je_5Карашрал шяравату­сса Абакардул арс Шуаьйхъал СилахIуттиннун вай гьантрай бартларгунни ниттил увну 80 шин.
СилахIуттин сайки бусса оьр­мулий цила буттал шяраву зий, захIмат буллай ивкIсса инсанни, колхозрал зузалаяту айивхьуну, партсекретарьнайн ва Карашрал шяраваллил советрал председательнал къуллугърайн ияннин. Читать далее

ЦIанихсса балайчинан савлугъран

je_3Жулва билаятрал Ухссавнил хъуншагьрулий – Санкт-Петербурграй Елена Образцовал Культуралул центрдануву тIиртIуну дур Дагъусттаннал халкьуннал художник Арсен Къардашовлул «Любовь небесная, любовь земная…» цIанилусса выставка. Читать далее

Барчаллагь вин, Сайдуллагь

je_4Дагъусттаннал циняв миллатирттаву кунма, жула лакрал миллатравугу чансса бакъар цалва хIарачатрайну, цалва бюхъулийну ахIвалданул лавай хьусса, яни бизнесраха зузисса, цивппа заллусса каферду, ресторанну ва цаймигу предприятиярду дусса инсантал. Амма миннаву лап чансса бур мискин-гъаривнал, ахIвал чаннал чIарав бавцIуну, Читать далее

Жижара

jes_1ГРИГОРИЙЛ ДУШ МАХIАММАДОВА ЕВГЕНИЯ
Уттигъанну, оьрмулул 77 шинаву, жуятува личIи хьунни яхI-къириятрал бувччусса, уздансса хъамитайпа, хIакьсса зунттал душ хьусса украинка МахIаммадова Евгения Григорьевна.
Евгения Григорьевна бувну бур 1936 шинал март зурул 16-нний Украиннал шагьрулий Краснодоннай. 1957 шинал Медициналул Читать далее

Урандалул азарунния (ракрая) буруччиншиврул

imbirХъинну дарувссар кIяла жавжрал (имбирданул) настойка – хьхьичIарасса китайнал (тибетнал) рецептрай дурсса. Укунсса настой даншиврул, 250 гр. кIяла жавжрал мархрал лавсун, ххуйну шювшуну, марцI бувну (ккири ливккун), кIюла-кIюлану бурувсуну, лисри дайссар. Читать далее

Бусурманнал умматрал хъунмур мурад – цашиву дуруччавур

esult_13Мартрал 5-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Щаллагу Дунияллул Бусурманнал аьлимтурал союзрал Генеральный секретарь Аьли МухIуттин аль Къарадагъищал. Га республикалийн увкIун ур Читать далее

Дагъусттаннал Украиннал халкьуннан кумаграл ка кIидархIунни

esult_15Республикалул БакIчинал, ДР-лул ХIукуматрал ва жяматийсса суккушиннардал сипталийн бувну, Дагъусттаннай баян бувссар уссурвалсса Къиримнал халкьуннан арцуйну бакъа гуманитар кумаггу бувантIишиву жула чулуха. Читать далее

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни чачаннал жяматрал вакилтуращал

esult_1Мартрал 4-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Дагъусттаннайсса чачаннал жяматрал чулухасса вакилтуращал. Тикку ххалбивгьунни Аухуллал район цIудуккан даврил масъалартту. Читать далее

Хъамитайпалул циннасса чIун мудангу лякъин аьркинссар

esult_3Махъ лирчIунни кIи, мунин ччайнугу, къаччайнугу, гьантлия гьантлийн бияла цила кIунттихьхьун ласлай дур интнил. Интнил цалчинми гьантращал дучIай дунияллийсса цинявппагу хъаннил байран – 8-мур март. Читать далее

Учительтал ва нину-ппу уртакьну зурча

esult_9МахIачкъалаллал №11-мур гимназия шагьрулул школардаву ца хьхьичIунсса, ттизаманнул тIалавшиннарду биттур дуллалисса школалун ккаллину бур. Тарбиялул даву лавайсса даражалий дирхьусса школардавух мудангу ва гимназиялул цIагу кIицI дувай. Гимназиялул дуклаки оьрчIал ва учительтурал личIи-личIисса конкурсирттавух гьурттушинна дурну хьхьичIунсса кIанттурду бугьай. Махъсса 6-7 шинай ва Читать далее

Мовсардул душ Бурлият Токбулатова

esult_12Мовсардул душ Бурлият Токбулатова, къумукь душ, бувну бур Хасав шагьрулий. Школагу ххаллилсса кьиматирттай къуртал бувну, бувххун бур Москавуллал паччахIлугърал культуралул институтравун. Му бувккуну мукьах зий бивкIун бур цила пишалий личIи-личIисса кIанттурдай.
Гьунар бусса публицист, жяматийсса ишруккакку, Читать далее

Магьирлугърал шинан хас дурсса дарсру

esult_5Семинар-совещаниялул лагрулуву дирхьунни тIиртIусса дарсру: Жамалова Юлианал – 3-мур классраву, математикалул; Шабанова Зайнаблул – 9-мур классраву, химиялул; Аьлибагова Аминатлул – 11- мур классраву, алгебралул. Читать далее

Вана укунсса чагъар був­кIунни жул редакциялийн. Мяйжанссар, жу хъамитайпалул цIа-бакIгу даххана дурну, шяраваллил цIагу къачичарду. Читать далее

Цукунни арсру буруччин?

Ххирасса редакцияй! Лях-карах «Илчилий» дуккай исламран хас дурсса макьалар­тту, мукунсса рубрика душиврия хайр бакъа щинчIав зарал бакъар. Амма жагьилтал экстремизмалия, терроризмалия цукун махъаллил банссарив бувсун къабикIай. Читать далее

Барча буллай буру

esult_19Жунма хъинну ххира­сса, хIурмат лавайсса, Гьун­чIукьатIрал шяравасса Къардашова Нина Робинзоннул душ барча буллай буру вай гьантрай хьунадакьлакьисса ххаллилсса юбилейращал. ЧIа тIий буру цIуллусса, ххарисса, буллугъсса чIярусса шинну, Читать далее

Дунияллийх цIа дурксса лаккудуш

esult_27Ва хъамитайпалух цихва ягу ванил суратрах ябивт­сса чIумал, най бунува цума-цанналгу бакIраву, дакIниву гьич хIасул шайсса ххай бакъару ва инсан хъунмасса аьлимчуну, профессорну бикIан бюхъайхха тIисса асар. Цинияргу хьхьичI итталу аглан шайсса ххай буру ванил бюхъаву, бакIрал ххуйшиву, чани-парсса яру. БикIан бюхъай циниягу ца театрданул актриса, циниягу ца хъаннил сийлийсса салондалул хъунмамур – гьарзадраяргу хьхьичI Читать далее

Эбратранссар ина бивтсса ххуллу

esult_23Мартрал 10-нний Къичи­хъал Асадуллагьлул арснан ХIабиблун хъанай дур оьрмулул 80 шин. ХIабиб увну ур 1934 шинал ЧIяйннал шяраву. ЧIивину унува ппугу дяъвилий шагьид хьуну, хъунмасса захIмат бувну бур ниттил Разиятлул шанма оьрчI ччаннай бацIан бан. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке