ОьрчIру лагерьдай бигьалаглай

fok_5Июнь зурул 13-нний «Дагестан» РИА-лул конференц-залдануву республикалул Жагьилтурал иширтталсса буллалисса комитетрал отделданул хъунмур Ирина Дружининал республикалул журналистурахь бувсунни оьрчIру гъинтнил лагерьдай бигьалагаврил даву цукунсса даражалий най дуссарив. Читать далее

«Автобус» операция лавгунни

fok_20МахIачкъалалив май зурул 27-нния байбивхьуну июньдалул 5-ннийн бияннин най бия «Автобус» операциялул цалчинмур этап. Ва операциялул лагрулуву МахIачкъала шагьрулул УВД-лул ГИБДД-лул зузалтрал хъуннасса къулагъас дия автобусирттал шупIиртурал ххуллул низам дуруччаврих, цинявгу журалул автобусирттай пассажиртурал мюхчаншиву дузал даврих. Читать далее

Ватан дуручлай ивкIссар

fok_14Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву ххувшаву ларсун гьашину 68 шин хьунни. Ва ххувшаву ласун, бакIрая ка гьаз дурну, дяъвилул цIаравун ххяхлай бивкIсса вирттаврал кьюкьри шиная шинайн ххялтIа дуклай дур. ЦIуссалакрал райондалий хIакьинусса кьини увагу 7 фронтовик ливчIун ур. Миннавасса ца ур ТIюхчардал шяравасса Султаннул арс ХIасанов МахIаммадсултан.

А. Аьбдуллаева
Дяъви байбивхьусса чIумал МахIаммадсултан ивкIун ур Чарджоу тIисса Туркманнал шагьрулий. 1938 шинал буттагу ивкIуну, та шагьрулийсса артельданий муххал усттарну зий ивкIун ур. Тай шиннардий Туркманнаву чIявусса лак ялапар хъанай бивкIун бур. Дяъви байбивхьусса чIумал ми циняв аьрайн бувцуну бур. МахIаммадсултан тIурча 1933 шинал хьусса цIунцIиялул аьрайн уцин бучIи къабуллай ливчIун дур. Читать далее

Янилун дагьансса давуртту дан бювхъунни

fok_16Ттухь цIуххирча, кIийла райондалул хъунаману увчIаву гьасса ишну чIалай бур. Мунияту на бусав хъуниминнахь, ттущара дуван бювхъусса давурттив гихуннайгу дачин дуваншиврул, учиннуча приемственность дикIаншиврул щийн вихшала дишин бучIиссарив. Гания гихунмаймур бувчIавурттал бусанссар. Читать далее

ХIисаврттал зия къаувсса учитель

fok_4Инсаннал дунияллийсса оьрму, ччайнугу, къаччайнугу, най бур ссал дунугу хIисав дуван багьлагьисса иширттащал.

Ми хIисавртту дикIай къатта-къушливу дуван багьлагьисса, дахху-ласулуву аьркинсса, хIукуматирттал дянивсса кьутIирду чичлачиний хIисавравун ласайсса, улу инсан жула дунияллул лагмасса гьаварал кьатIув увккун, аьламрал оьрму кIул буван гьан ччисса чIумал, Читать далее

Цукунни уруччин ишбажаранчи?

fok_182012 шинал декабрьданий ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал кьамул дурссар «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан» тIисса Закон.

Жулла республикалий Ишбажаранчитурал ихтиярду дуруччаврил уполномоченныйнал институт (идара) дузал бан хьуссар 2012 шинал В.В. Путиннул Аьрасатнал ишбажаранчитурал ихтиярду дуруччаврил уполномоченныйну «Деловая Россиялул» бакIчи, цIа дурксса ишбажаранчи Борис Титов ивтун махъ. Читать далее

Дагъусттаннал уздантал

fok_17Политикалул агьам­сса масъалар­тту жяматращал, шяраваллил агьалинащал маслихIатрайн бувкIун щаллу байсса бивкIссар, гьарцагу агьам­сса хIукмурдавух жямат хIалану бивкIссар. Уттирив жучIава чиновник паччахIлугъраха акъарча къуллугъ буллай, цайра каялувшиву дуллалиманахар къуллугърай усса. Читать далее

Шан-парчари хьусса мина ва жува

Луттирду 3-4 цасса бакъа къабикIайва, тетрадьру бакъа, затру дархIуну бивкI чагъардай чичайссия. Ца лухIи бувсса, кIира мужаллатгу дусса, кьянкьасса ча­гъарданий кIюла-лахъисса мелданул кьалант буллуна. Читать далее

Барча буллай буру

fok_12ДакIнийхтуну барча буллай буру жучIава зузисса шиннардий щалвагу коллективран ххира хьусса, дакI-аьмал ххуйсса жула дус ва коллега Ссунгъурова Сагъиратлул ва АхIмадханов МухIаммадлул талихIрал ташу.
ЧIа тIий буру вайннан цанная ца ххарисса, талихI-тирххандарайсса оьрму. Читать далее

ЗахIматрал ва дяъвилул ветеран, Нину-виричу

fok_21Вай гьантрай оьрмулул 85 шин хьунни Лакрал райондалийсса ШавкIуллал шярава­сса захIматрал ветеран, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ветеран, Жалаева (Гъазиева) Зувайдат Жяъпардул душнин. Миннуватугу 50 шин Зувайдатлул дуллуну дур оьрчIан тарбия ва кIулшиву дулаврин. Читать далее

На тIайлабацIу бусса бухьунссияв

fok_19Школалул 100 шинал тарихрава 43 шин ттул оьрмулущал дархIуссагу дур. Мунияту бухьунссар школагу ттун ттулва ужагъ кунма ххирасса, хьхьичIунсса. Школалий дуклай бивкIсса шиннардищал бавхIуну бур оьрмулул яла ххуйми, яла ххарими лахIзардугу. Читать далее

Цуманал иттав къаланур хьусса учхозрал аьрщи?

Уттигъанну кIул хьунни, ттунма хьунабавкьусса гьалмахтурал бусаврийн бувну, Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул академиялул биялалийсса лахьхьаврил ва опытрал аьрщарал чIявусса бутIри бавххуну, кIикку ипподром бансса хавар бушиву. Читать далее

Мугъаятну бикIияра муххал ххуллий

fok_8Июнь зурул 6-нний (2013 ш.) ссят 07.30 мин. хьусса чIумал къаралчи акъасса, амма сигнализация зузисса муххал ххуллул переездрай №4223 поездрал цуппалусса локомотив щуну бур «ВАЗ-2106» машиналийн.
(гос.н. М569 УК 05 rus). Читать далее

Аьрасатнал Кьинилул байрандалий

foto_v2Аьрасатнал Кьини Ма­хIачкъалалив июньдалул 12-нний дунни агьали кучардавун бувккун, сайр буллалаврийну. Га кьини шагьрулул майдан бавчIуну бия личIи-личIисса зонардайх, тикку ккаккан дуллай бия концертру. Дуллай бия личIи-личIисса миллатир­ттал къавтIавуртту, руцлай бия Дагъусттаннал миллатирттал ва оьруснал халкьуннал макьанну, ккаккан дуллай бия Дагъус­ттаннал миллатирттал лаххияртту. Читать далее

Лайкьсса дагъусттанлувтурал ххуллийх най

ЧIал къавхьуну республикалий дантIиссар цIа дурксса жяматийсса ва политикийсса ишккакку МахIаммад-Ссалам Илиясович Оьмаханов увну 95 шин шаву. Га кьинилун хасну дан тIий дур цаппара давуртту. Миннувух цIанасса политиктал ва жяматийсса ишккаккулт ЦIахъарав лагаву, тиччасса ивкIссар республикалий каялувшиву дуллай ивкIсса МахIаммад-Ссалам Илиясович. Читать далее

МахIачкъала шагьрулул бакIчинал кIанайма цIусса ивтунни

foto_v1Вай гьантрай МахIачкъала шагьрулул администрациялий ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Х. Шихсаидов, ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Ш. Шагьов, ДР-лул Президентнал Виваллил политикалул управлениялул хъунама А. Исрапилов хьунабавкьунни шагьрулул активращал, шагьрулул администрациялул подразделениярттал каялувчитуращал, Шагьрулул собраниялул депутатътуращал. Читать далее

Дакьаврил фонд оьрчIру буруччаврил байрандалий

Июнь зурул 1- нний Каспийскалий «Престиж» банкетный залдануву хьунни кулпатран ва оьрчIан социальныйну кумаг буллалисса шагьрулул центрданувасса оьрчIансса байран. Му дунни Дагъусттаннал дакьаврил фондрал оьрчIру буруччаврил кьинилун хасну. Читать далее

ТIабиаьтрал апатIирттая мюхчан хьун лахьлай

Лакрал райондалул Бабаюртуллал кIанттайсса шяраваллаву хьунни хар-хавар бакъасса тIабиаьтрал апатIирттая (нехру дуккаврия, гьил дуккаврия, цIу дагьаврия) мюхчаншиву дуруччин, мукунсса апатIру хьусса кIанттурдава агьали буккан бан лахьхьин буллалисса мероприятиярду. Читать далее

Арнил кIанайн бивзминнал арс

Лаккуя ЦIуссалаккуйн, арнил кIанайн бизан багьсса агьалинавух му бизан баврил хажалат кьюлтIа тIун багьминнавасса ур ДучIиятусса ХIасаннул арс АхIмадов Аьбдуллагь. ЦIанакул Бабаюртлив хирургну зузисса. Читать далее

Буттал КIанттухсса мякьлил зана увунна

ЦIадурксса хIакин, медициналул элмурдал доктор, Дагъусттаннал медакадемиялул виваллил азардал кафедралул доцент, цалла Ватангу, миллатгу ххирасса хIакьсса патриот, Ххутрал шяравасса Дибиров Дибир Аьбдуллаевич къакIулсса нажагьсса ухьунссар. Читать далее

Пионертал уттигу уттавана бур

Майрал 19-нний, жунма кIулсса куццуй, кIицI лагайссар Пионертурал кьини. Ва кьини бигьалагай кьинилийн данди дацIлай тIий, майрал 17-нний Вихьуллал шяраваллил школалий дия пионертурал дружинардал батIаву. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке