Жижара

zelЗайнуттиннул арс Аьбдуллаев Шамил
Август зурул 28-нний, зий-занай унува, хар-хавар бакъа, чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи унни хIакьсса зунтталчу, Инишатусса Зайнуттиннул ва Хъурхърал шяраватусса Гуржигьаннул арс, 52 шинавусса Аьбдуллаев Шамил. БухIин, ласун захIматсса, нязанний жуятува личIи хьусса Шамиллул бивкIулул ццах увкуну, микIлачIун бунну. Читать далее

Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул байран

imag_15Сентябрьданул 15-нний жулла республикалул шагьрурдай ва шяраваллаву хьунни 1999 шинал республикалийн ххявхсса къачагътал ххит бувну 15 шин шаврин ва Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилун хас дурсса шадлугъру. Читать далее

Цашиву цIакьссаксса, кьуватгу загълунссар

imag_11Лакрал райондалий цин лархьхьуну оьрмулувун духлай дур Дагъусттан Республикалул бакIчинал хьхьичIххуттавун ласун ккаккан дурсса проектру, программарду. Хаснура шикку гьартану дачин дан къулайшиву ва каши дур шяраваллил хозяйствалун дагьайми. Читать далее

НакIлил дукия дай завод – Ххюлусмав

imag_10Лакрал райондалий цин лархьхьуну оьрмулувун духлай дур Дагъусттан Республикалул бакIчинал хьхьичIххуттавун ласун ккаккан дурсса проектру, программарду. Хаснура шикку гьартану дачин дан къулайшиву ва каши дур шяраваллил хозяйствалун дагьайми. Читать далее

Зузинан зарал бакъар

imag_9Ккуллал райондалул агьалинал агьаммур маэшат хъанай бур хъу-лухччинуха зузаву, ризкьи ябаву. Амма хъу-лухччинул давурттив муксса цIа дансса дакъар. Ккуллал СПК-луву ссу­ттилсса, инттусса бугьаву кьадиртун тамансса шинну ларгунни.

ХьхьичIара щатIив бишлай дикIайва къалмул, хъюруврал хъуру, утти ми ххалал лухччайн кIура дарну дур. Читать далее

Ккулла щайсса ниттил къюкIлийнни

imag_8Ларгсса нюжмардий Дагъусттаннайн бувкIун бия Астраханнаясса делегация — Аьрасатнал Солдатътурал ниттихъал комитетрал Астраханналмур региондалул отделениялул вакилтал. Дагъусттаннайн ми бувкIун бия «Матери России за мир без войн, террора и агрессии» акциялул лагрулуву.
Аьрасатнал Солдатътурал ниттихъал комитетрал Читать далее

Аэропортрал даву чIумуйнусса дацIан дуван тIий бур

imag_7МахIачкъалаллал аэропортрай цIубуккан буллалисса давуртту нанаврийн бувну, жулла республикалийн самолетру чIумуйнусса чанну лехлан тIий дур.

И. Саидова
2014 шинал август зурул 18-нния сентябрь зурул 27-нийн аэропорт, Читать далее

Европанавун ша лавсъсса лакрал культура

imag_6Ккуллал райондалийн бувкIун бия «Артей» тIисса Франциянал ва Германиянал цачIусса телекомпаниялул режиссертал ва оператортал, хасну жулла аслийсса лакрал культуралия Европанал тамашачитурахь бусан.

Ца миллатрал цамуниха лащаврива, Читать далее

БикIантIиссар ЦIувкIравгу мизит

ima_5Сентябрь зурул 27-нний Цалчинмур ЦIувкIрав мизит тIитIлатIисса шадлугъ дикIантIиссар. Инша Аллагь!
Зузи бантIиссар буттахъал заманнай мукьва мизит бивкIсса шяраву утти ца мизитвагу.
Зузи баннияр, гьай-гьай, мизит буван захIматри. Читать далее

Ипотека – къатта — къушлил хьунсса чаран

imag_5Инсаннал, хаснува адаминал, цалва оьрмулуву дуван аьркинсса агьаммур давривасса цагу, яла агьамми къайгъурдавасса цагу бур къатралсса баву ва цалва оьрчIру къатрал щаллу баву. ХьхьичIва, совет заманнай, агьали къатта-къушлил хIукуматрал щаллу байсса бивкIхьурча, Читать далее

Жижара

imag_4МахIаммад­шяпинал арс АьбдурахI­манов АьбдурахIман
Сентябрь зурул цалчинсса кьини аьпалувух ивхьунни ххишала акъа лакку мазгу, буттал улчагу ххирасса инсан, ххаллилсса оьрчIал ппу, оьрчIал оьрчIал хъунмямма, оьрмулухун ххуйсса давурттай зий ивкIсса, махъсса шиннардий «Дагдизель» заводрал АСУП отделданул хъунаману зий ивкIсса АьбдурахIманов АьбдурахIман МахIаммадшяпинал арс. Читать далее

Оьмахановлул турнирданий дагъусттанлувтал ххув хьунни

imag_2Сентябрьданул 8-нния 13-ннийнин Каспийскаллал Аьли Аьлиев­лул цIанийсса спортрал къатраву най дия МахIаммад-Ссалам Оьмахановлул цIа абад дуллалисса боксрал дунияллул халкьуннал 16-мур турнир. Дагъусттаннал цачIундур командалул 1-мур кIану бувгьунни. Читать далее

Ялув бацIанну жулла цIуллу-сагъшиврул

b_717_1Къабюхълай бур щаллагу дунияллийсса урандалул цIуцIавринсса (рак) дарув лякъин. Жунма личIлай бур, жува хъирив буклай, му оьсса цIуцIаврия буруччинсса продукты канан.

ЦIана на чичлачисса затурдия зун укунмагу Читать далее

ЛачIун буккаврил дунияллул чемпионатрай Аьрасатнал команда ххув хьунни

gor_17КIира кьинисса бяст-чча­лливу аьрасатлувтурал дурххунни 5 мусил ва 1 чарвитул медаль.

Дагъусттанлув Аьбдуссалам ХIадисовлул ларсунни Ташккантуллал дунияллул чемпионатрал мусил медаль.97 килорал кIушиврий финалданий Аь. ХIадисовлул ух увну ур азирбижанчу Хетага Гозюмов.

Читать далее

Ккавкказуллал халкьуннал культуралул ва спортрал фестивальданий

gor_16Вай гьантрай Грозналий хьунни гьар шинах шайсса Ккавкказуллал халкьуннал культуралул ва спортрал фестиваль. Тикку дагъусттаннал спортчитурал бувгьунни 2-мур кIану, цалчинмур кIанай бия Чачаннал команда, 3-мур кIанай – Кабардин-Балкарнал команда. Читать далее

Ххаришивуртту чIяру хьуннав

gor_15ХIалли-хIаллих тIий, нирхиравун багьлай бур цIусса миналийсса агьалинал оьрму. Дузал дуллай бур инсантуран оьрмулуву хьхьичIра- хьхьичI аьркин дагьайсса шартIру. ХIакьинусса кьини цIуминалийсса агьалинал оьрмулуву ца агьамсса кIану бугьлай бур культуралул даврил. Райондалий хъанахъисса шадлугъру ва цаймигу мероприятияртту культуралул зузалтрал чялишсса Читать далее

ЦIуминалийн бизан буллалиминнал буруккинтту

gor_14Укунмагу цIуцIисса бизан баврил масъалалул ялун чIумулгу цIу-цIусса масъалартту ххи бунни. БувчIлай бур миналия миналийн бизан буллай азурда бувсса агьали ссавур духларгун, аьраттал буклакавугу. ЧIалай бур, бизан баврицIун бавхIусса Читать далее

Террорданийн къаршину

gor_13Сентябрь зурул 3-нний Аьрасатнаву кIицI ларгунни Террорданущалсса талатаврил цашиврул кьини

Ва кьини щалвагу билаятрай ларгунни террорданул иширттаву ливтIуми дакIнийн бичлачисса давуртту.

ТачIавгу жула халкьуннал дакIния къадукканссар тарихраву лухIи кьинину личIантIисса Беслан Читать далее

Жугу Сяидлул авладраяссару

gor_11Дунияллул цалчинсса дяъвилуву дикий дивизиялул эскадрондалул командир, подполковник Буттаев АхIмад ивкIуну ур 1915 шинал Польшанаву. Тиха ванал жаназа цинкрал къуршилуву дирхьуну Гъумукун ларсун бувкIун бур. Увччуну ур АхIмад Гьухъаллал хIатталлив зияратрал чIарав. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке