Яла бюхттулмур бахшиш – Ххувшаврищал зана шаву

pz_18Нажагьсса бакъа бакъахьун­ссар жула лакрал мюрщи щархъаву кулпатру 70 шинал хьхьичI дяъвилул щавщи къавщу­сса, захIматсса дяъвилул шинну асар къахьунну чIарах дурксса.

Залму АьбдурахIманова
Немецнащалсса дяъви байбишиннинма ярагъ канил бувгьусса, янсаврал кьанкь рирщусса Парамазов Ситтикь Сяидлул арс увну ур Гъумук 1920 шинал заргалнал кулпатраву. Читать далее

КIивагу дяъвилул талатала

pz_17Ххувшаврил байран гъан хъанан дикIайхту, бусраврай дакIнийн багьлан бикIай ттунгу Ватан дуручлай аьрай талай бивкIсса, дяъвилийгу, шяраву захIматрал даврийгу дакIнийхтуну зий, халкьуннал дакIурдиву хIурматрай ливчIсса Читать далее

Жул ппугу талай ивкIссар

pz_16Жул ппу Къушиев Ибрагьин увну ур 1910-ку шинал ГьунчIукьатIрал шяраву КъушилмухIадхъал Кьурбаннул ва РайхIанатлул кулпатраву. Ванал бивкIун бур 4 ссу ва 1 уссу. Ванан оьрмулул 7 шин хьусса чIумал, цIаллил азар дирну, ца нюжмардул дянив ливтIуну бур ванал нину, ссу, уссу ва буттал нину.
Га чIун цан тачIав хъамакъаритай, тIун икIайва, жухь буслай, нину дирчIаннин цайнна оьвтIий, «уцара му ттул оьрчI ттучIан»тIий дуна, цува цахъис Читать далее

ГьунчIукьатIрал добровольцы

pz_15ИвкIуманаяту ягу ххуй­сса учин аьркинссар, ягу цичIаввагу учин къабучIиссар, тIун бикIай. Бюхъай му тIайласса бикIангу. Амма немецнал фашистал ххит бувну 70 шин бартлаглагисса байрандалийн вай ххару чикъавчуну ттуща ацIан къахьунссар.

Циван учирчан, ванияр ца 4-5 шинал хьхьичI АхIмаднабиев АхIмад-Наби тIисса журналистнал, Ххувшаврил 65 шин хьусса байрандалун хас дурсса макьалалуву, Читать далее

Вирттаврал аьпа абадссар

sz_15АрулцIалла шин ларгунни та бусалардавун багьсса мутталия шиннай, цинявппагу ца хьуну талай душманнащал, ахиргу дуркIун Бюхттулсса Ххувшаврил кьини. Ттул ппу Мирзаев АьбдурахIман МахIаммадлул арсгу талай ивкIссар Ххувшаву гъан дуллай. Кьубиял шяравасса 140-ннаяту ливчусса вирттавравух лавгссар ппугу дяъвилийн. Читать далее

Барча буллай буру

sz_13Май зурул 1-нний «Дагнефтепродукт» ОАО-лий личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий, хъунмасса захIмат бивхьусса, хIакьинусса кьинигу цала даву дакIмарцIну дуллалисса жул зузала Вагьаблул арс Давуд Идрисовлул оьрмулул 80-шин хъанай дур.

Дагъусттаннал промышленностьрал лайкь хьусса зузала, АьФ-лул Навтлил ва газрал Читать далее

Дяъви ккавксса никирал хIурмат бюхттулссар

pz_12Лакрал райондалийсса Ппалассуннал шяравату Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилийн 28 инсан лавгун ур. Вайннава махъунай 14 инсан зана къавхьуну ур. Дяъвилул майданнай жанну харж дурминнал аьпалун шярава нанисса ххуллул бакIрай дирхьуну дуссар мармарчарий зана къавхьуминнал цIардугу чирчусса ххуйсса гьайкал. Читать далее

Шамилчинмур Мусил цIукунгу лайкьссар

pz_11Ттун мудангу гъира бикIай Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннуя чичлангу, буслангу. Му ттула ниттил ссурахъу уну тIий бакъарча, щаллагу дуниял хIайран дурсса летчик-испытатель уну тIий, мунал оьрму гьарцагу инсаннан гьунарданул ва чувшиврул бусала хъанай буну тIий. Читать далее

Виричу жул ужагърай хъамалу

pz_10На ва макьалалуву Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул дяъвилул ва мунияр махъсса шиннардий дурмуния буслай бакъара. Чивчунни, бувсунни миннуя СМИ-дал.

Бюхттулсса Ххувшаврил байрандалул гьантрай ттун ччан бивкIунни чан-кьансса бусан ва цIа дурксса виричу тарбия хьусса кулпатрая, АхIмад-Хан жулла райондалийн увкIсса гьантрай ттулгу, мунал гъанчуналгу дакIурдиву хIасул хьусса пахрулул асардая. Читать далее

Ванал пиша – Ватан дуруччавур

pz_9Щаллагу дунияллийх цIа ларгсса ЦIувкIуллал пагьламантурал шярава 200 чув лавгссар Ватан дуруччин. Миннавасса цанная, гьашину оьрмулул 90 шин хъанахъисса, Рамазаннул арс СантIуев Аьлиллуятур ттул макьала. Мунал пишава аьралийчунал, яъни Ватан дуруччайманал, пиша бур. Читать далее

Хъун дяъвилул щахъами ва миннал ятинтал

Тай архсса 1941-1945 шиннардий хьусса Дунияллул кIилчинмур дяъвилул вирттаврая диялсса макьаларду, чичрурду чирчуну ура. ХIакьину ва ттулла макьалалуву бусан ччан бивкIунни Хъун дяъвилий бат хьусса Кьубиял щахъанния ва миннал ятинтурая. Читать далее

Дяъвилул силул ччуччин дурсса ччаврил тIутIи

pz_8Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву жанну дуллуминнаву чансса бакъар ятIатIар бакъа ливчIсса. Тай дяъвилул шиннардий мюрщисса зунттал щархъаву маоь къатIивтIусса къатта цавагу къаливчIссар, арсру ливтIусса ниттихъал, уссурвал ливтIусса ссурваврал, ласру ливтIусса хъаннил зума къатIутIисса кьини лях къалагайссия тIар. Дяъвилул балардаву ца яла оьмур балагу ятIатIар бакъа личIаву бухьунссар. Читать далее

Лаккуй хьхьичIва-хьхьичI ттунни дяъви къуртал хьушиву бавсса

Жула цIа дурксса фольклорист, филологиялул элмурдал доктор, профессор, кIийла Дагъусттаннал премиялун лайкь хьусса Халил МахIмудович Халилов дяъвилийн къалавгнугу, га дяъви цала дакIнивух бувксса инсан ур. Читать далее

Вирттаврал цIарду мудангу уттараннассар

pz_7Гьантта бувккуну жуятура арх дуцлай дур халкьуннал ялун къювурдугу, оьзрурдугу, лухIи кьинирдугу цал архIал ларсун дуркIсса дяъвилул шинну.
Гьантлия гьантлийн жула дянива лаглай бур дяъвилул сичча ккарксса, мунийн данди бавцIусса лахьхьусса чIава жагьилтал – хIакьинусса ветерантал. Вайнная чIявуминная жухьва утти буслай бур ветерантурал Читать далее

Ттул ппу Берлиннайн ияннин лавгссар

pz_6Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви байбивхьусса чIумал Ватан душманная дуруччин Читтурдал шярава 53 инсан лавгун ур. Миннава чIявуми зана къавхьуну бур. Читтурдал шяравугу бивкIун бур кIи-кIия, шан-шама арс дяъвилийн тIайла бувксса нинухъру. Шама арс тIайла увккун ур Ватан дуруччин Бава Кьасимовалгу.

Андриана Аьбдуллаева
Хъуна-хъунама арс ЖахIпар зана къавхьуну ур. Дянивма арс Саэд, дяъвилия зана хьун кьисмат хьурчагу, та цIараву ккавкцириннул башттан увну, ччяни дунияллия лавгун ур. Байтамир тIима дяъви байбишиннин Бакуй пароходрай зий ивкIун ур. Дяъви байбивхьукун тиккува ацIан увну ур.
ЧIана-чIивима арс Кьасин та чIумал оьрмулул чIивисса ивкIун ур. Дяъвилийн къагьарчагу,
мунал кьадаргу кьурчIисса хьуну бур. Кьасин дяъвилия махъсса шиннардий Ваччав хIакинну зий ивкIун ур. Читать далее

Берлиннайн бияннинсса ххувшаврил ххуллу

pz_5ХIайп, къанясив хьунни чIявуминнан Ххувшаврил 70 шинал юбилей хьунадакьин. Дяъви сававну, цIуллу-сагъшиву хьхьара дурксса ветерантурал оьрмурду лахъисса къабикIавриву махIаттал хьунсса иш бакъар. Вайннал дурсса чувшивурттан багьа бакъассар. Тарихравугу мусил хIарпирдай чирчуссар вайннал цIарду. Жувагу буржлувссару ялун нанисса никирахь, жуятува арх бувцун нанисса дяъвилул тарих хъамакъабитаншиврул, миннал къучагъшиврия ва гьунардая Читать далее

Къучагъну талай ивкIссар

pz_4ЧIяйннал шяравасса Кьурбанов Идрис Кьурбановичлул аьрали ххуллу байбивхьуну бур 1922 шинал октябрь зурул 15-нний Ухссавнил Ккав­кказнавусса Аьрали Округрайсса Дагъусттаннал миллатирттал Кавалериялул дивизиялуву. Му чIумал ва ивкIун ур 16 шинаву­сса жагьил.

Имара Саидова
Оьрмулул 13 шинаву ванан хъинну асар хьуну бур цува бара хьусса цIанихсса революционер, шаэр Гьарун Саэдов аьщун изаву. Читать далее

Ирсирай нанисса чувшиву

pz_3Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъви байбивхьусса чIумал жула халкь циняв ца хьуну, кув душманнащал талан дяъвилийн лавгун бур, кувгу къинттуллух аьралуннан кумаг буллай бивкIун бур.

Август зурул 2-нний ВКП(б)-лул обкомрал бюрорал кьамул бувну бур «Душманная буруччаврил иширттансса фонд салкьи даврил хIакъираву» тIисса хIукму. Читать далее

Ца кьиссану бивтсса ххуллу

pz_2ЗахIматрал фронтрай зий бивкIминналгу хъунисса виричушивуртту дурссар Бюхттулсса Ххувшаву гъан дуллай. Му Ххувшавриву биялсса бутIа бивхьуссар шамийла захIматрал фронтрайн лавгсса ШавкIуллал шяравасса Тумалаев Хизри Читать далее

Душманнал хьхьичI кьянкьану бавцIуссар

pz_1Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилуву Совет Союзрал Виричунал цIа ларсъсса лаккучу, Хъанардал шяравасса ХIажи Бугъанов къакIулсса цучIав акъахьунссар. Амма Виричунал цIа къаласурчагу, мукунма къучагъну талай личIи-личIисса аьрали наградартту лайкь дурсса ванал уссурваврая МахIаммадлуя,
АьвдурахIманнуя ва АьвдурахIиннуя чIявучин къабавну бикIантIиссар. Бугъановхъул ттул ниттиуссурвал хъанай бур. Читать далее

Жижара

fsjКЬУРВАННУЛ АРС КЬУРБАНОВ ХIАСАНХIУСАЙН
Апрельданул 4-нний, оьрмулул 85 шинаву, хар-хавар бакъа ахиратравун лавгунни ххаллилсса лаккучу Кьукниятусса Кьурбанов ХIасанхIусайн.

ХIасанхIусайн увну ур 1930 шинал Кьукуннал шяраву Кьурваннул ва ПатIиматлул кулпатраву. Читать далее

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Ухссавнил Ккавкказуллал СМИ-рдал ассоциациялул члентуращал

dsr_17Ассоциация сакин бувссар 2013 шинал Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал 1-мур форумрай, цачIун бувссар СКФО-рал субъектирдал яла агьамми СМИ-рду. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке