Космосравасса ццахханну рутлатисса хъамаличу

Утти дурусну кIулну бур ахир замана бизансса кьинигу, ссятгу. Га дур 2029 шин, нюжмар кьини, апрельданул 13, 4 ссят ва 36 минутI. 65 азарва атомрал бомбалул энергия цаву бусса, 50 млн. тонналул кIушиву дусса, 320 метралул диаметралийсса астероид Апофис зурул орбитагу лавхъун, АьрщарачIан кIункIу хьунтIиссар ссятрай 45 азарда километралул бущилий. Читать далее

Жижара

koll_1ХIажинал арс Кьадиров Аьбдул
Оьрмулул 73 шинаву, мадара хIаллай къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни чIявусса захIмат бувсса, дугърисса зунтталчу ГьунчIукьатIатусса Кьадиров Аьбдул ХIажинал арс.
Аьбдул увну ур 1940 шинал ХIажинал ва ХIапсатлул кулпат­раву. Аьбдуллун цала буттал лажин ккарккун дакъар. Кьадиров ХIажи 1940 шинал Краснодардая военкоматрал армиялийн увцуну, 1941 шинал дяъвилий ивкIуну ур. Читать далее

Ттигу ца журналист оьрмулуцIа унни

otto_7Июль зурул 9-нний ссят 07.00 хьусса чIумал МахIачкъалалив, цалла къатрая 50 метралул архну, бивтун увтунни «Новое дело» кказитрал хъунама редакторнал хъиривчу АхIмаднаби АхIмаднабиев.

А. Аьбдуллаева
АхIмаднаби АхIмаднабиев оьрмулуцIа увми ялугьлай бивкIун бур ва нанисса машина — арцул рангирайсса «Тайота карола» букканнин Убекинское шоссе ва Б. Мурадовал цIанийсса кIичIираваллал шанбачIулий, «Ашан» ттучандалул чIарав. Му гъан шайхту бивтун бур АхIмаднабиевлул бакIрайн. Читать далее

Ттигу ца журналист оьрмулуцIа унни

Июль зурул 9-нний МахIач­къалалив Журналистурал къатраву хьунни га кьини бивтун увтсса «Новое дело» кказитрал хъунама редакторнал хъиривчу АхIмаднаби АхIмаднабиевлул аьпалун хас дурсса митинг. Читать далее

Рамазан барз чирилунсса даврия байбивхьунни

otto_17«Дагестан без сирот» рахIму-цIимилул организациялул мубараксса Рамазан барз байбивхьунни бунияла чирилунсса даврия. Ва кьини МахIачкъалалив Художниктурал союзрал выставкарду дайсса залдануву вайннал сакин дурну дия ятинсса ва нитти-буттал аякьалулу бакъасса оьрчIал суратирттал выставка. Муний гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIипов, республикалул сайки цинявппагу министртал. Читать далее

Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран

otto_16«Щунудагъ» фестиваль. Вана цIунилгу жунна хIасул давай ххаллилсса зунтталчунал Хъювхъиял чумартсса Оьмари Къаллаевлул балайрдал, къавтIавурттал, Лакку билаятрал сий гьаз дуллалисса «Щунудагъ» цIанилусса байран. Ва байран цурдагу най дия июль зурул 4-6-ннин бияннинсса гьантрай Ккуллал райондалийсса Хъювхъиял шяраву ва фестивальданунма тIий бувсса сахIналущалсса амфитеатрдануву. Читать далее

Дагъусттаннал медициналул ккаккия

Лавгмур зурул ахирданий Дагъусттаннал офтальмологиялул (яруннал азарду хъин дуваврил) тарихраву хьуну бур хъинну агьамсса, ттинин Ухссавнил Ккавкказуллал царагу региондалий къавхьусса, яруннил жавгьарданул роговица бувкьун, ганин кIанай цамур бивхьусса –кератопластикалул операция. Читать далее

Ишбажаранчишиву «ххютула» дуккан чIунссар

Вай гьантрай МахIачкъалалив Дагъусттаннал Ишбажаранчитурал координациялул советрал батIаву хьунни. Шикку ххалбивгьусса агьаммур суал бия Дагъусттаннай ишбажаранчишиву лядуккан даврин, му лядукканшиврул хасъсса шартIру дузал даврин хас бувну. Читать далее

ЦIуминалийгу мизит бунни

otto_15Июнь зурул 7-нний Новостройрайсса ЦIуссалакрал шяраву цIусса мизит тIитIлатIисса хъуннасса шадлугъ хьунни. Му чирилул даву дансса харжлугъ цала бакIрайн ларсун дур Дагъус­ттаннал чулухасса Федерациялул Советрал член, цIадурксса предприниматель Сулайман Керимовлул. Читать далее

Къаччайнма цалий бацIаву

Ттунма хьунабавкьусса чIявуссаннал учай, нахIакьдан бизлазиссар цIуссалак, га ххуйсса аьрщигу кьадиртун, щамарал аьрщарайн куну.
Ца чулуха тIайлар. Гукун буллугъсса аьрщи Дагъусттаннай нажагьгу дакъахьунссар. Авадансса вацIри, щаращив, кьасса къурду. Цила чIумал аьрщаравун бувтсса лачIал ккуккулул захIмат къабувна дулунтIиссар чанна-чанну 19-20 центр ца гектарданияту. Читать далее

Архсса аьлимчунайн гъилисса ссалам

otto_14Аьрасатнал архсса регионнай, шагьрурдай, кьатIаллил билаятирттай агьалинан бусрав хьунну зузисса лакрая бусансса хIарачат жул мудангу буссар. Чув бухьурчагу миллатрал цIа гьаз данмур буллалими жучIава кьиматрай бикIан аьркинссар, миннал давурттая, гьунардая миллатрангу кIулну бикIан аьркинссар. Мяйжанссар, ва ишираву жун кумаг бай, материал датIин бикIу, суратру лякъин бикIу, шяраваллал агьулданул ягу архIал зузиминнал. Читать далее

Буттал улча лахьхьулт хьхьичIунминнавух

otto_13Ттигъанну Дылым шяраву хьунни буттал улча лахьхьултрал республикалул 59-мур слет. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалиясса буттал улча лахьхьултрал команда «Лакия», цувгу сакин хьусса Щардал, Хъурхърал ва ГьунчIукьатIрал дуклаки оьрчIая. Командалий каялувшиву дуллай ия Щардал школалул директорнал хъиривчу Юсуп АмирхIамзаев, тренер – Хъурхърал школалул ОБЖ- лул учитель Алик ХIасайниев. Читать далее

Барча буллай буру

otto_10Вай гьантрай цалва оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI дан тIий ур Читтурдал шяраватусса Рамазанов Жаруллагь АьвдурахIиннул арснал.
Жаруллагь ур оьрмулухун зий-занай, цалва мачча-гъаннавугу, жяматравугу бусравну оьрму бувтсса чув.Цалва оьрмулул ххуллу ванал байбивхьуну бур МахIачкъалалив 1952 шинал. Жаруллагь ур дакIнийхтуну бивхьусса захIматрайну респуб­ликалул хIукуматрал чулуха личIи-личIисса наградарду, ХIурматрал грамотарду лайкь дурсса, строительтурал ккурандалуву ца яла хьхьичIунма пишакар. Ва ур захIматрал ветеран. Читать далее

Ахъушиял райондалийсса лакрачIа хъамалу

otto_9Цайми миллатирттал дянив ялапар хъанахъисса лакрачIан хъамалу заназисса хъинсса аьдат­рал гьану бивзунни кIира шинал хьхьичI Лакрал райондалий. Дайгу дирхьунни му аьдат архсса Рутуллал райондалийсса Дюкъуллал ва Ялув ЧIатIлухъиял шяраваллавун лагаврия. Ларгсса шинал Лакрал райондалиясса делегация лавгссар Ахъушиял райондалийсса Бархъаллал шяравун Читать далее

Ниттиясса кьисса

Жу, ПатIимат Фаталиевал цилва авладраясса «Буттал къа­тта» тIисса макьалагу ришлай, баян бувссия хьхьичIми номердай, гьарцагу лаккучунал цалвамур тухумрая язимур, хIакьмур, эбратранмур чивчуну «Илчилийн» гьан барча, ххуйсса лакрал миллатрал, тухумирттал энциклопедия хьунссия, куну. Вана утти жуна цинявннангу бусравсса Гъаза Гъазаевлулгу бюхханну чивчуну бур цала ниттия. Жугу гъирарай бишлай буру. Читать далее

Ччаврил ва культуралул цачIун бувсса кулпат

otto_6Уттигъанну МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатир­ттал библиотекалул конференц-залдануву шадлугърайсса батIаву хьунни, цийгу ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIиповлул республикалул жяматийсса оьрмулуву хьхьичIунсса гьурттушинна дуллалисса, искусст­валуву, культуралуву, медициналуву ва цаймигу арардаву дакI марцIну зий цикссагу шинну дурсса инсантуран личIи-личIисса наградартту, цIарду дуллалисса. Читать далее

Жижара

otto_5ХIажималул арс АхIмадов Сулайман
Вай зумадугьул гьантрай, хIатталлийн халкь заназисса 9-мур июльданул кьини аьпалувух ивхьунни КIямашрал шяраватусса хIурмат лавайсса хъуначу, шагьрулул щюлли-чIюлушиврул ялув авцIуну, цащава шаймургу ца ххишалагу буллай ивкIсса агроном, шяраваллил хозяйствалул специалист, Бурухъулувсса ахъ бюхъан бувсса, цайми-цайми кIанттурдай чIявусса мурхьру бюхъан бувсса ХIажималул арс АхIмадов Сулайман. Читать далее

ДакI марцIсса, кару мусилсса Ккуллал Будай

otto_4Дунияллул тарихраву яла оьхIалмур, захIматмур дяъвину хьусса Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий талай бивкIминная буслан, аьпалул хьуми дакIнийн бичлан бикIай, хъунмурчIин, Ххувшаврил кьини ва дяъви цуппа байбивхьусса июньдалул 22-мур кьини. Амма гай шиннардий, цалла жандалий хIайп къакуну зий, захIмат буллай бивкIсса дяъвилул ва захIматрал вирттал гайннал оьрчIал, гъан-маччанал, кIулминнал дакIурдиву мудангу буссар, ца байрандалул гьантрай бакъагу, цала ттаттахъал чувшивуртту, яхI буну бувтсса оьрму махъа нанисса никирангу эбратну буссар, бусравссар. Читать далее

Аьрххилийн бувкминнал мюхчаншиву дузал дуллай

net_9Вай гьантрай щалвагу билаятрай хьунни Госавтоинспекциялул
къуллугъран 77 шин шаврил шадлугъру.

Госавтоинспекциялул служба сакин бувну бивкIссар 1936 шинал, ххуллурдайх заназисса машинарттал ялув бацIаву дан. Службалул зузалтрал агьаммур мурад бивкIссар аварияртту хьун къаритаву, шупIиртал хIадур баврил ялув бацIаву. 1967 шинал ГАИ бувхссар МВД-лул структуралувун цилва бияла цихьвасса идара хIисаврай. 1988 шинал АьФ-лул Президентнал ХIукмулийну ГАИ-лия бувссар ГИБДД. Читать далее

Республика гьаз дансса проектру

net_8Июль зурул шамунний хьусса хIукуматрал заседаниялий гьуртту хьунни Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Рамазан АьбдуллатIипов, республикалул Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидов, ПрезидентначIасса Стратегиялул советрал исполкомрай каялувшиву дуллалисса МахIаммад Мусаев, Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул хъунама Шагьабас Шагьов ва цаймигу къуллугъчитал. Читать далее

Дюхлулул ва щюллишиврул шагьрулийн гьаваллавух

net_11ХьхьичIмур номерданийгу чивчусса куццуй, «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул ва жучIанна цIуну дуркIсса «АК БАРС АЭРО» авиакомпаниялул тIитIлатIисса цIусса рейсирдавасса цаннил цалчинсса пассажирталну хьунни республикалул журналистал. Ва «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул тарихравугу, журналистурал оьрмулувугу цалчин хъанахъисса иш бия. Мукун, июньдалул 24-нний Дагъусттаннаясса журналистал ва мура рейсирал самолетрай Краснодардая Дагъусттаннайн бувкIсса журналисталгу — цинявппагу 30 инсан, левхссар «МахIачкъала — Минеральные Воды» рейсрай. Му шагьрулиягу — Пятигорскалийн экскурсиялий. Читать далее

Ятинтурал дакIру дуллай

net_14Мажлис бачин бувну бия му организациялул зузала Раисат ХIусманова. Ванил бувсунни цалва идаралул даврия, я нину, я ппу бакъа, цанма цивппалу ва дунияллий ливчIсса оьрчIан цалва буллалисса кумаграя, чIаравбацIаврия, миннал ихтиярду дуруччавриву, ми давурттал щаллу бавриву цалла дуллалисса давурттая, уттинин мукунсса оьрчIан буллушиву 60 квартира. Читать далее

Лакку билаятрайн Гимриллал сивалувух

net_3Лаккуйн нанисса Манасрайхсса машиналул ххуллу лавкьуну бия.
Мунийн бувну, ттул ххуллу бия яруссаннал билаятрайх хьуну Ххажалмащилив буклакисса. Ва ххуллул зума-къирагъирайх бакIрайн дагьлагьи­сса тIабиаьтрал аваданшивугу хIайрансса дия. Ва ххуллу цу­ппагу МахIачкъалалия Буйнакс­калийн бувккун, шичча шагьрулувун къабувхна урчIа чулинмай зана бикIлай бия. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке