Чув ухьурчагу лажин кIялану

loding_7Ва ххаллилсса хьуричунаяту хьхьичIвагу чан-кьансса зад чивчуссия на кказитрай. Яла нава чивчуну итабавкьусса «История аула Хури» тIисса луттирай чичинна тIий, ванал я сурат, я цанма оьрмулуву ккавкмур аьщуйн щуну къакIулну, къачивчуссия. Утти гьашину Лаккуй уна Читать далее

Гьарица кIанай тIалавну ур

loding_6ТачIав оьрмулуву зана дитан къашайсса шанна зат дур: чIун, увкусса махъ, бюхъу-каши. Мунияту аьркинну бур оьрмулуву чIун оьнна гьан къаритан, учайсса мукъул ялув ацIан, бюхъу-каши мюнпатну ишла дан. Вай аькьилсса калимартту мудан тикрал дуллан ххирар Адамов АьвдурахIман МахIаммадлул арснан. Вана вай калимартту асар хьуну, мудангу гьарица нара дуллалимунил ялув пикри буллан икIара. Читать далее

Ххаллилсса нину ва тарбиячи Асият

loding_5Ттулва ссу Асият бувсса кьинилул хьунийн ччай бур вания ца-кIива махъ учин. Яхъанай буссар му Гъумук, зий бур школалий. Кунная кув архну бухьурчагу, жул рувхIанийсса гъаншиву якъадуцайсса дур.

КIулшиву дулаврил отделданий зий 14 шин дурну мукьах, 2000 шиная шихунмай зий бур Гъумучиял школалий завучну. Читать далее

КъакIурабаянхьуву бяйкьусса кьурукьирттайн

garun_4Ва зуруй лакрал жямат кIицI лаглан тIий бур миллатрал язи­сса арс Гьарун Саэдов ниттил увну 120 шин шаврил юбилей. Оьрмулул хъуниминнан ва миллатрал кIулши чантI увкусса хъинну нажагьсса дянивсса оьрмулулми инсантуран Гьарун Саэдов махъ бакъа Виричури. Миннал дакIурдиву мунал цIа бюхттулссар, захIматрал багьа бакъассар, аьпагу абадссар. Амма кIулссарив ттизаманнул жагьилтуран Гьарун Саэдов цурив? Читать далее

Адав марцIну ядурма

loding_3Лакрал райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул агьамсса къулагъас дуллай бур миллатрал шаэртурал ва чичултрал творчествардах. Лях гьан къаритай школарттай миннал юбилейрду. Юбилейрдан хасну школарттай бай чичултрал ва шаэртурал творчествардаясса сочинениярттал конкурсру,
дарсирдай ккаккан бай миннал произведениярттавасса Читать далее

Гъурбатрайгу бусравну

loding_2ХьхьичIазаманнай жулва буттахъул, цалла минарду, къатта-къуш кьабивтун, маэшатрал хъирив Дянивмур Азиянавун, Азирбижаннавун, Гуржинавун, Чачаннавун лагайсса бивкIссар. Заргалталну, къалайчиталну, ссяткарталну, уссал усттарталну зий, кару мусилсса, даврил сант кIулсса лакрал чиваркIуннал иш гъурбатрай ххуйну бачайсса бивкIун бур. Читать далее

Щаххуллул ахъулсса (облепиха)

loding_1Щаххуллул ахъулссаннувусса биологически активные вещества чара бакъа аьркинну дур иммунитетран, хъинссар нерварду паракьат дан, анемиялун, авитаминозран, къюкIлил туннурдал цIуцIавурттан, бявкъу-гъили хьуминнан, ччаруллал, ттиликIрал цIуцIавурттан, яруннил, бурчул къашайшивурттан.

Щахлу ишла дайссар дукралун цIуну дунигу, кьакьан дурнугу. Цалчин дирсса ахъулссаннуя (витамин С гьарзану бухьувкун) дайссар сокру, Читать далее

Жижара

jsip_1АММАЛ ДУШ АМАЕВА МУСЛИМАТ
Вай гьантрай, мадара хIаллай къашавайгу бивкIун, оьрмулул 91 шинаву Москавлий жуятува личIи хьунни ххаллилсса зунттал хъамитайпа, дунияллий цIа дурксса аьлимчу Амаев Амирдул оьрмулул дус, уртакь, Амаева Муслимат Аммал душ.
Муслимат бувну бур 1923 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву ххишала акъа лавайсса дарзинал кулпатраву.

Читать далее

ТIиртIунни выставка «Мусил ссут – 2014»

ska_18Октябрьданул 8-нний Москавлив ВВЦ-лул лагрулуву тIир­тIунни 16-мур Аьрасатнал агропромышленностьрал выставка «Мусил ссут – 2014». Выставкалий гьуртту хьунни Аьрасатнал сайки циняв регионну, мукунма дазул кьатIатугу бувкIунни.

Дагъусттаннал делегациялул бакIчину ия вице-премьер Шарип Шарипов. Республикалул экспозиция дурну дия 98 квадрат метралул кIану бувгьуну. Читать далее

Хъунасса лаккучунал Ватандалий

ska_16Октябрьданул 4-нний ттун бахтти хьунни, хъунасса учирчагу ва махъ хъинну чан­ссар, лаккучу Гьарун Саэдовлул дакI ва чурх бигьалаглагисса аьрщарал чIарав ацIангу, яхъанай ивкIсса къатравун уххангу, къатрал ларзулату ванан чIалай бивкIсса зунттурдах ябитангу. Читать далее

«Гьарунхъул цIа дусса чIявусса бикIай, гьунар-пагьму ххисса нажагьсса лякъай»

ska_171919 шинал, оьрмулул 25 шинаву, ЦIахъардал Къуманиву, суд-диван къабувнува, Деникиннул ца­ппарасса кьадарсса хIаписартурал аьщун ивзсса шаэр, драматург, революционер Гьарун Саэдовлуя ца-кIива хатI чичин ччива.
Ибрагьин-Халил Кьурбан-Аьлил арснал Гьаруннун хас був­сса шеърирдаву бур кIана кIай ялув чивчусса махъру. Мяйжаннугу, вай кIиягу иширайну чаннан кунма кьянкьасса, халкьуннал Читать далее

Туризмалул форумрая дипломирдащал бувкIунни

ska_14Ва батIаврил мурад бия жулва Дагъусттаннайн хьхьичIава занай бивкIсса туристал зана битансса. Форумравух гьуртту хьун лавгун, хьхьичIунсса кIантту бувгьуну, 3 дипломращал бувкIунни Ккуллал Читать далее

ЦIувкIравгу Аллагьнал къатта

ska_13Сентябрь зурул 27-нний Цалчинмур ЦIувкIрав, тамашану дарусса, гъинттул кунма баргъ гъили бувсса кьини, шяраваллил жяматран агьамшивугу, ххаришивугу дусса иш хьунни – тIивтIунни Аллагьнал къатта. Мизит тIитIаврил мажлисрай гьуртту хьун шяравун бувкIун бия му кьини Читать далее

«Ттул Испания Лаккуйри»

ska_12Гьар шинах куна гьашинугу КIунди-ЧIаратусса ХIажи Аьлиев, цалчинмур ранграл капитан, цила чIумал Авгъанисттаннай Бабрак Кармаллул маслихIатчи, Аьрали академиялул профессор чIарах къаувккунни «Илчи» кказитрал редакциялул. Гьар шинал куна гьашинугу дия чIивимур арснал душ Надиял цIаниясса «ЧIимучIали» чIиви кказитран ссайгъатран 5 000 къурушгу Читать далее

Испаннал оьрму лакрал сахIналий

ska_11Фестиваль цалчин дурссар сайки 30 шинал хьхьичI. Фестивальданул жюрилувусса хьхьичIунсса театрал критиктал та фестиваль хIакьинусса кьинигу ккалли дуллайнма бур Ухссавнил Ккавкказнаву унгу-унгусса цIурттал иширан. Амма фестивальданул оьрму бяливчIун бур замана гъавгъсса, тамашачитал театрал магьирлугърая ябувцсса ппурттуву. Читать далее

Макь иттав дучIан дурсса макьала

ska_10«Чаннаннил Жариятлул» тяхъасса ччергъилу» тIисса макьала дуллуна уттигъанну ттухьхьун Ккуллал райондалул администрациялул зузала Хизриев Шамххалал, «Илчи» кказитрай рища тIий. Ва оьрус мазрай чирчусса духьувкун, таржума дуллан ивкIссияв лакку мазрайн. Читать далее

Барча уллай буру

ska_9ДакIнийхтуну барча дуллай буру Абакардул арс Ххираманов Гьаруннул оьрмулуву кIицI лаглагисса 75 шинал юбилей.

Оьрмулуву ва давурттай барт­бигьлай ивкIсса иширттаву хьун дурсса хьхьичIуннай­шивурттахлу Гьарун лайкь хьуну ур «Аьрасатнал Федерациялул чавахъирттал хозяйствалул лайкь хьусса зузала» тIисса бусравсса цIанин. Читать далее

Бухьхьияра лакку мазрал курсирдайн

ska_8Лакку билаятрал, лакку мазрал бучIантIимунил буруккинттарай­сса лакрал жагьилтурал хIасул дурну дур «Лакку Билаят» тIисса цIанилу Культурно-просветительский центр.

Центрданул сиптачигу, гьану бивзмагу, жагьилтал ккурандалул лагма лаган Читать далее

«Тарки-Тау – 2014» тIисса шамилчинмур луттирдал ярмарка тIиртIунни

ska_6Октябрь зурул 8-нний МахIачкъалалий Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатирттал библиотекалуву хьунни «Тарки-Тау – 2014» тIисса луттирдал ярмарка тIитIаврин хас бувсса пресс-конференция. Муний бувсунни луттирдал ярмарка даврил программалия, Читать далее

Ттула даврил гьиву кIукъадизай

ska_5ЦIусса миналий Новостройрай бувсса азархана ччясса чIумул мутталий машгьур хьунни ЦIуссалакрал райондалий ба­къассагу, МахIачкъала шагьрулийгу, чIаравсса районнайгу. Ва азарханалул хъунмур хIакин Исрапилова Булбуллул хIарачатрайну, шикку хIасул бувну бур опыт бусса,
цалла даву ххуйну кIулсса зузалтрал коллектив. Яла-яла ва азархана бусрав хьунни къашайшалтрах дуллалисса
аякьалийну. Читать далее

«Зунттал большевиктал» тIисса луттирава

garun_4Гьарун Саэдовлун 120 шин шаврийн
ХIатти цири хъуниминнал оьрчIал ва нацIушиву цIупI учин?

1904-ку шинал Гьарун Щурагьсса реальный училищалуву дуклай ия. Га чIумал Гьарун кьянкьа хьусса оьрчI ия. Буслай бур, бакIрайва Гьарун школалул низамрах баччи къабуллай, цанма ччи-ччимур буллалисса,оьрчIайн къюнча тIий иллалисса, мютIий акъу ия тIий. Шяравату увкIсса ганан оьрус мазралгу ца­ппара махъру бакъа къакIула тIар. Га рязи ан оьрус оьрчIал ганахь Гарик учайсса бивкIун бур. Гьаруннун му баххана бувчIуну, Читать далее

Цукун уздансса наслу бизанссия вайнная

ska_3Махъсса ппурттуву бувксса «Илчи» кказитрал цимивагу номерданий жу бивщуссия Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий ккаккан дурсса къучагъшиврухлу личIи-личIисса аьрали наградартту дулун ккаккан бувну бивкIсса, амма ми ласун кьисмат къавхьусса лакрал вирттаврая. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке