Яруссаннал литературалул хъусну хьунтIисса лу

gtas_2Март зурул 4-нний Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни гъинттул дунияллия лавгсса яруссаннал гьунар бусса прозаик, драматург, публицист ГъазимухIаммад ГъалбацIовлул «Суракъат» тIисса луттирал презентация. Читать далее

Жижара

songd_2ЗАГЬИДИНАЛ ДУШ ФЕОДАЕВА ФАРИДА
Мартрал 13-нний оьрмулул 87 шинаву, цаппара гьантрай къашавайгу бивкIун, аьпалул хьунни авадансса дакIнил заллу, уздансса нитти-буттал душ Феодаева Фарида.

Фарида бувну бур 1928 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву, Феодаев Загьидинал кулпатраву. Ххюлчинмур классравун бия­ннин дуклай бивкIун бур Читать далее

ЦIуссалакрал чарххичитал хьхьичIунми кIанттурдай

gtas_1Февральданул 28-нния мартрал 1-ннийн Кисловодск шагьрулий хьу­ссар хIала-ккаласса дандибуккавурттал (смешанные единоборства) ММА дунияллул халкьуннал турнир. Тикку гьуртту хьуссар Аьрасатнал Читать далее

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни Аьрасатнал Совбезрал совещаниялий

tast_16Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни Аьрасатнал Федерациялул Мюхчаншиврул советрал секретарь Николай Патрушевлул Пятигорскалий дурсса совещаниялий.

Совещаниялий ххалбивгьунни Ух­ссавнил Ккавкказуллал федерал округрал регионнай миллатирттал дянив ва диннал дянив къалмакъаллал кюртти хIасул шаврил хьхьичIалу кьукьаврин, террорчишиврул ва экстремистшиврул профилактикалун хасъсса масъалартту. Читать далее

Дяъвилул цIараву щавшсса эшкьилул кюру

tast_14Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву совет халкьуннал ларсъсса Ххувшаврил дайдихьу дурссар Сталинград шагьрулухсса талатавурттал. Сталинградуллахсса талатавурттая хъар хьуссар Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилулсса дакъассагу, 2-мур Дунияллул дяъвилулссагу ахир.
Жандалия ка Сталинград буручлай бивкIсса ЯтIул аьралуннал къучагъшиву бусалардавун дагьну дур. Читать далее

Шамийлла мина цIудан нясив хьума

tast_131944 шин жулва миллатран цалла минардая бизан буллалисса ца яла захIматмур шин диркIун дур. Бизан бувну махъгу, цалла жандалий хIайп къаувкуну, ккашигу, мякьгу бувхIуну, зий, захIмат буллай, тIутIайх дичин дурсса, кIилчинмур минану хьусса аьрщигу Читать далее

Ххувшаврищал зана хьунни

tast_12Март зурул 1-нний Къа­бардин-Балкьарнал республикалийсса Нальчик шагьрулий Ухссавнил Ккавкказуллал Федерал округрайсса оьрчIал ва душваврал дянив хьунни самболул первенство.

Му чемпионатрай ДР-лул сборный командалуву бия ЦIуссалакрал райондалул ДСЮШ-лиясса 2 оьрчI ва 1 душ. Читать далее

Ца ххуллийх бачин

Февральданул 18-нний райондалул администрациялуву хьунни, цIусса миналийн куч хъанахъисса лакрал жяматрал батIаву. БатIавриву гьурттушиву дунни райондалийсса гьарца щархъавасса лакрал вакилтурал ва мукунма жагьилтурал чулухасса вакилтурал. Читать далее

КьурчIисса март барз…

tast_10Март зуруй 71 шин хъанахъиссар лакрал халкьуннал ца бутIа гужрай цалла минардая ЦIуссалаккуйн бизан бувну. Щил ци учирчагу, буттал улча, шяравалу, ппухълу бувччусса хIатталу, оьрму лавгсса кIантту, цала тIюва кьаритан ччай цучIав къаивкIссар. Амма, ччайнугу, къаччайнугу, цIусса кIанттурдайнсса, кIулбакъашиврувунсса ххуллийн буккан багьссар… Читать далее

Жяматийсса палаталул батIаву

Лакрал райондалул актовый залдануву хьунни райондалул Жяматийсса палаталул батIаву. Муний гьуртту хьунни райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчутал Юсуп Рамазанов ва Ансар Къажлаев. БатIаврий цIунил увчIунни Жяматийсса палаталул хъунама. Читать далее

Гукунсса хьуна га ттул кьини

tast_7Зунттавусса кIинттулсса ца кьини. На ахттая махъ Ваччату шавай, Вихьлив, хьунив ххуллийх хьуну най уссияв. Хьхьувай був­сса марххалттанил заэвсса чIикI ку кIанттай дарссуну, кув кIанттай къадарссунна дия. Иширах бургарча, гъилисса, чIаракIлу дакъасса кьинилул Лаккуйн инт най душиву бусласисса кунмасса иш хъанай бия. Читать далее

Дяъвилул ххурхху

Ва шинал бартлаглай дур Ххувшаву ларсун 70 шин. Бюхттулсса Ххувшаву жура ларсъссар хъинну захIматну. Миллионну солдатнал ва хIаписартурал жанну кьурван дурссар Ватан дуручлай. Дяъвилул цIараву жулва инсантурал ялун личин дурссар Ватан ххирашиву, чувшиву, дакIурдил кьянкьашиву, чумартшиву. Дяъвилул цIараву чIявусса инсантал харжгу хьуссар. Читать далее

Барча буллай буру

tast_6Хъуннасса ххаришиврущал ва дакIнийхтуну барча буллай буру хIурмат бусса, жунма ххирасса, ляличIийсса чIунил ва усттарсса каруннил заллу, Ккуллал шяравасса ХIабибуллагьлул душ Кьурбанова Жанна уттигъанну «Заслуженный деятель искусств РД» бусравсса цIа дулаврищал. Читать далее

Бахшишран лайкь хьунни

tast_4ДР-лул Печатьрал ва инфор­мациялул министерствалул баян бувну буссия республикалул СМИ-дал дянив террорданийн къаршисса теле – ва радиопрограммардал, телефильмардал ва журналистурал материаллал конкурс. Уттигъанну му конкурсрал хIасиллугу дурну, март зурул 3-нний Читать далее

Га хъамаитайма акъая

tast_3Вай гьантрай 90 шин хьунтIиссия, цилла чIумал хъинну сийлийсса, Ккуллал колхозрал председатель
ХIажиев МахIаммад-ХIажинан.

ВицIхъав нагьар дан столовыйлувун бувхру. Цинявннащал хъяй, пиш тIийна хьунаакьайсса буфетчи, Ккурккуллал ДинмахIаммад МахIаммад-ХIажинащал личIийнува тяхъану хьунаавкьунни. Читать далее

Уздансса чIунну

1959 шинал на, МахIачкъалаллал механизациялул училищагу къуртал бувну, зун увхра «Дагдизель» заводрал подсобный хозяйствалийн трактористну. Микку зий 3-4 барз шайхту, ттучIан увкIуна танийсса Ваччиял шяраваллил колхозрал председатель МахIаммад Шамххалов (аьпа баннав цал), буттал шяравун нану трактористну зун тIий. Та чIумал Ваччиял колхозрал машан ларсун дия «Белорусь» тIисса трактор. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке