Архив рубрики: Спорт

Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай

33photo_11
«Лакрал райондалул жагьилтал экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий ларгсса нюжмардий Щардал шяраву хьунни экстремистурал каруннища ливтIусса райондалул полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса футболданул турнир. Читать далее

ЦачIунмай хьияра, лакрал жагьилтал…

33photo_10«Гъази-Гъумучи» жяматийсса фондрал сипталийну, ЦIусса­лакрал райондалул кабакьаврийну, зурдардил хьхьичI хьу­ссия футболданул турнир «Кубок Лакии». Турнирданул агьаммур мурадну мунил сакиншинначитал ккаклай бия лакрал шаннагу райондалул ва цайми миллатирттал дянив лирчIсса лакрал щархъал жагьилтал цачIунмай баву. Муний гьуртту хьуссия 40-нния лирчу­сса командартту. Ххув хьуссия Читтурдал команда.
Читать далее

Федор Емельяненко жагьилтурал форумрай

33foto_10Ухссавнил Ккавкказуллал жагьилтурал «Машук-2016» форумрай яла бусравма ва чIаку хъамаличуну хьунни хIала-ккаласса лачIунбуккавурттал мукьийла дунияллул чемпион, самболул урчIийла Аьрасатнал чемпион хьусса, жагьилтурал дянив сийлийсса Федор Емельяненко. Читать далее

Столданийсса теннисрал Дагъусттаннал чемпионат хьунни

5eaa61b6c38d6aa8d2a4a0eedb5Августрал 13-14-нний МахIачкъалалив хьунни арамтуннал ва хъаннил дянив столданийсса теннисрал чемпионат.
Чемпионатрай гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ПаччахIлугърал
Думалул депутатътал ХIажимет Ссапараьлиев Читать далее

«Анжи» командалул цалчинсса ххувшаву

МахIачкъалаллал футболданул команда «Анжи» гьашинусса Аьрасатнал футболданул чемпионатрай ххув хьунни Тулаллал «Арсеналдануяр» 1:0 счетрайну. ТIуркIу хьуссар августрал 14-нний Каспийскалий «Анжи-Арена» стадиондалий. Ва дур цалчинсса ххувшаву жулла командалул ва чемпионатрай. Читать далее

Олимпиадалул тIуркIурдай

foto_16Олимпиадалул тIуркIурдал 5-мур кьининийн Аьрасатнал цачIун дур командалул ларсунни
шаннагу даражалул медаллу: 4 мусил, 7 арцул ва 4 чарвитул. Миннува 2 мусил медаль ларсунни
жула чIаххувсса республикарттаясса спортсментурал: Кабардин-Балкьарнавасса
Беслан Мудрановлул

ва Ингушнавасса ХIасан Халмурзаевлул. КIинналагу дзюдолул журалуву.

Мусил медаль. КIуну бувтун полуфиналданий хьунабавкьуссар Аьрасатнал 2 душ: Аида Шанаева ва Инна Дериглазова. Миннувату тIайлабацIу хьуну бур Дериглазован. Финалданийгу Инна ххув хьуну бур. Шанаева тIурча 3-мур кIанттул цIанийсса бяст-ччалливу бух хьуну, медаль дакъа ливчIун бур. Читать далее

Мурад Рамазанов: «Футбол – ттул дакIнил дуниялли»

foto_4Мурад Рамазанов: «Ан­жи» командалул футболист. Увссар 1979 шинал мартрал 10-нний Анжилив. Ппу Сергей ЦIущарниятуссар. МахIачкъалаллал Кировский РОВД-лий зий ивкIссар, милицанал майорди, цIана пенсиялий уссар. Нину Ххадижа Хьуриятуссар. МахIачкъалаллал ххуллул азарханалий зий буссар.
Читать далее

ЦIуссалакрал райондалул каратэчитал хьхьичIунми кIанттурдай

25-2016_15Июньдалул 19-20-нний Къарачай-Чаргаснал Республикалий Домбайллал шяраву хьунни СКФО-рал (Ухссавнил Ккав­кказуллал федерал округрал) кекусинкай каратэрал чемпионат ва первенство «Кубок Домбая». Читать далее

Дагъусттаннал спортсментурал этикалул масъалартту ххал бивгьунни

Июньдалул 16-нний МахIачкъалаллал Дусшиврул къатраву хьунни Республикалийгу, дазул кьатIувгу бяст-ччаллавух гьуртту хъанахъисса Дагъусттаннал спортчитурал къуццу тIутIаврил этикалул хIакъиравусса совещание. Читать далее

Чемпионнал цIа ларсунни

Челябинск шагьрулий, «Метар-Спорт» спорткомплексраву, хьунни Аьрасатнал ФСИН-лул карунний бияврил чемпионат. Чемпионатрай гьуртту хьунни Аьрасатнал ФСИН-лул кIантту-кIанттурдайсса органнал ва ведомствалул ВУЗ-ирдал вакилтал. Читать далее

Щалагу дунияллул спецназрал чемпионатрай ххув хьунни

22_19Майрал ахирданий Мос­кавлив най дуссия Щалагу дунияллул спецназрал командарттал дянивсса къуллугърал чарххичишиврул (служебное единоборство) чемпионат. Микку ххув хьуну дур Чачаннал Республикалул команда. Читать далее

АхIмад-Хан Султаннул цIа абад дуллай

21foto_20Майрал 21-нний Тула шагьрулий хьунни Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIа абад даврин хасъсса мини-футболданул турнир. Бяст-ччаллувух гьуртту хьунни Ивановоллал, Тверьдал, Тулаллал, Орловуллал, Костромаллал, Ярославуллал, Владимирдал, Москавуллал областирдай Читать далее

«Ттул оьрчIал ххувшавуртту вил захIматрал ккаккияр»

21foto_4Жулва миллатрал кказитрайхчин хъунмасса барчаллагь учин ччай бура ттула арс спортрахух гьан увсса, мунаву спортсменнал хасият дишин бювхъусса ГьунчIукьатIрал шяравасса ТIагьиров Юсуплухь. МахIаммадлул арс Юсуп зий ур Лак­рал райондалул ДЮСШ-рай бокс­рал тренерну.

Лакрал райондалул ДЮСШ-лул боксрал тренер ТIагьиров Юсуп ва ДР-лул боксрал хъунама тренер Зубер Жяъппаров.

Читать далее

Дусшиврул ва спортрал байран Лаккуй

19f_7Ттигъанну Гъумучиял клубраву хъуннасса шадлугърал даражалий хьунни Лакрал райондалий 70-ку шиннардий лачIунбуккаврил школалул гьану бивзсса ва гихунмай райондалий оьрчIал ва чIаважагьилтурал спортшкола (ДЮСШ) тIигу-тIивтIуну, мунил цалчинсса директорну зий ивкIсса, лачIунбуккаврил Читать далее

«Лакку билаят» турнирданул хIасиллу дунни

fto_12ЦIуминалийсса ЦIуссачIур­ттащиял шяраву лавайсса даражалий ларгунни 1-мур майрал байран.
ЦIуссачIурттащиял школалул чIаравсса майданнив бавтIун бия мухлукьат халкьуннал. Чялишну най бия маша-хаша. Архниява баллай бия балайрдал чIурду. Читать далее

Спорт ххираминнан мудангу дакIний икIантIиссар

IMG_8810Вай гьантрай Каспийск шагьрулий хьунни Султанов Закир ХIажимяммаевичлул цIанийсса футболданул турнир. Турнирданий гьуртту хьунни МахIачкъала ва Каспийск шагьрурдаясса чIава жагьилтурал 10 команда.

И. Саидова
Дуклаки оьрчIру бакъассагу, турнирданий гьурттушинна дан бувкIун бия «Сулакь» тIисса футболданул команда, Читать далее

ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьунни

Апрель зурул 11-нний Калугаллал областьрай Медынь шагьрулий арамтуннал ва хъаннил дянив хьунни «лайт» тIисса универсал бияврил Аьрасатнал чемпионат. Чемпионатрай гьуртту хьу­сса Дагъусттаннал УФСИН-лул зузалт мусил ва арцул медаллащал зана хьунни. Читать далее

Лакрал шамхалтал ва хантал

12image_3Аслан-хан Сурхай-ханнал Шагьимардан тIисса уссил арс ивкIссар, гьамгу цала душ буллусса куявгу ивкIссар. Аслан-хан Хунзахъиял Оьмаханналгу ссил арс ивкIссар. Амма, махъ заманнай муная нигьачIий, Сурхай-ханнал му цала канихь­сса кIанттаяту уккан увну ивкIссар. Читать далее

«ГТО в СКФО» проект щурун бивкIунни

13_photo_3Ухссавнил Ккавкказуллал жагьилтурал «Машук» суккушиннарал, Аьрасатнал Федерациялул СКФО-райсса Полномочный вакилнал Аппаратрал чIаравбацIаврийну, щаллу дуллай байбивхьунни проект «ГТО в СКФО». Ва проектрал агьаммур мурад бур ГТО-лул суккушинна ва хIаятравусса спортрал тIуркIурду Читать далее

ЛачIун буккаврил Европанал чемпионтал шадлугърай хьунабавкьунни аэропортрай

10_16foto_3Аьрасатнал цачIундур командалуву гьурттуну лачIун буккаврил Европанал чемпионтал хьусса ХIажимурад Рашидов ва Шамил КIудиявмахIаммадов шадлугърал тагьардануву хьунабавкьунни МахIачкъалаллал аэропортрай. Читать далее

Лаккуйгу машгьур хъанай дур теннисрай буккаву

8_7Лакрал райондалий оьрчIал ва чIаважагьилтурал спортшкола тIивтIуну гьашину там хъанай дур 35 шин. Му иширан хасну алхIат кьини Гъумучиял спортзалдануву хьунни гьарца шинал шайсса столданий теннисрай буккаврил турнир. Читать далее

Виричу дакIнийн утлай

8_51999 шинал сентябрь зуруй ЦIуссалакрал аьрщарайн ххявхсса къачагътурайн данди бавцIуну, къучагъшиврий жанну дуллу­сса ЦIуссалакрал вирттавравасса ца ур ДучIиннал шяравасса Аминов МахIаммадкамил. ПаччахIлугърал советрал хIукмулийн бувну, виричунал цIа дуллуну ду­ссар ДучIиннал школалун. Школалия арх дакъа дацIан дурну дуссар мунан гьайкалгу. Читать далее