Архив рубрики: Спорт

ЛачIун буккаврил Европанал чемпионатрай

photo_12Ларгсса бигьалагай кьинирдай Гуржиянал Ттуплис шагьрулий хьунни лачIун буккаврил Европанал чемпионат. Турнирданул хIасиллайну, командарттал бувгьу­сса кIанттурду хIисавравун лавсун, Аьрасатналсса хьхьичIунну дур. Хъаннил командалуву 2 мусил, 1 арцул ва 2 чарвитул медаллу ларсунни, лачIунбуккулт – классиктурал – 2 мусил, 2 арцул ва 1 чарвитулсса. Миннах бурувгун вольниктурал гьашину хьхьара дурну дур: 2 мусил ва 3 чарвитул медаль, хьхьичIми шиннардих бурувгун ми чанссар. Читать далее

ХIамид Базаевлул чемпионнал мухIлу ларсунни

sport_2Март байбихьулул гьант­рай Псков шагьрулий хьунни хIала-ккаласса боевой искусстварттал «ориентал» журалул дунияллул халкьуннал турнир.

Муданма кунма, га турнирданий гьуртту хьунни Дагъусттаннал ММА-рал хъунама тренер ва федерациялул президент Аьбдулкерим Айгуновлул вардиш буллалисса оьрчIру. Читать далее

ТIайлабацIу къавхьунни

sport_1Мартрал 17-нний цIуну тIивтIусса «Анжи-арена» стадиондалий «Анжи» ччалли дурккуна Самараллал «Крылья Советовращал». Най буна бусанну: билаятрал первенствалийгу тIайлабацIу къавхьуна жулла командалун.

«Анжи» (МахIачкъала) – «Крылья Советов»  (Самара) 1:1.
Голлу: Корниленко, Траоре.
ЦIусса «Анжи-ареналул» трибунартту щапI куну бувцIуну бия тамашачитурал, тIуркIу байбишиннинма. Стадиондалий шадлугърал тагьар дия, га кьини тIивтIуна цуппа цIусса стадионгу. Читать далее

ХьхьичIун- найшивур- ттал ххуллий

sport_3Вай гьантрай кIул хьунни Дюкъуллал шяравасса Аьбдулкьадирдул ва Пирдавслул арс Халилов Зурпукьал кикбоксинграхун машхул хьуну, хьхьичIунсса кIанттурдугу бугьлай ушиву.

ХIасан Аьдилов
Мартрал хьхьичIми гьантрай Къарачай-Чаргаснал республикалийсса Теберда шагьрулий хьуну дур Ухссавнил Ккав­кказуллал федерал округрал кикбоксинграл чемпионат. Читать далее

Арслан уттигу ххув хьунни

folto_9Вай гьантрай Иркутск шагьрулий хьунни чIава жагьилтурал тайбоксрал Аьрасатнал первенство. Тикку, 57 килорал кIушиврий ччалли увккун, Хасавюртуллал СДЮСШОР-данул спортчи Арслан Батыровлул ларсунни мусил медаль.
Финалданий лакку оьрчIал муттаэ хьуну ур, Ураллал федерал округрал 2-ла чемпион, Екатеринбург шагьрулиясса Владимир Кузьмин. Ганащал Арслан ччалли увкссар шанна раундрай. Читать далее

ХIусманнул цалчинсса тIайлабацIу

Хъусращиял шяравасса Ибрагьимов ХIусман ушу-саньдалухун машхул хьуну ур дукIу. Ванал тренерну ур Руслан Аьбдуллаев.

ХIасан Аьдилов
Февральданул 23-24-нний хьусса ушу-саньдалул МахIачкъалаллал первенствалий ХIусманнул 3-мур кIану бувгьуну бур. Читать далее

Спортрал минахур

foto_5Спорт ххираминнан, спортрал дунияллий хъанахъимуния чанссавагу хавар буминнан ххуйну кIулссар «Молодой Дракон» тIисса оьрчIал ва мюрщи жагьилтурал спортрал профессионал клуб ва мунил каялувчи, республикалий спорт хьхьичIунмай бавриву цаламур захIматрал бутIа бивхьусса, гьунар бусса тренер Олег МахIаммадов. Читать далее

Ярыгиннул цIанийсса турнирданий

fog_7Ларгсса алхIат кьини къуртал хьунни Красноярск шагьрулий Ярыгиннул цIанийсса лачIун буккаврил дунияллул халкьуннал турнир. Дагъусттаннал лачIунбуккултрал дурххуну дур 3 мусил, 2 арцул ва 2 чарвитул медаллу. Читать далее

Барча уллай буру

sob_7Декабрь зуруй Москавлив хьунни хIала-ккаласса боевой искусствардал (ММА) 12-13 шин хьуминнал турнир. Турнирданийн хIадуршин дурну дия дунияллул чемпион НурмахIаммадов ХIабиблул.

Микку лачIунбуккавриву гьуртту хьунни МахIачкъалаллал №13-мур школалий 6-мур классраву дуклакисса НицIавкIратусса, Новостройрай ялапар хъанахъисса Оьмаров Жалал. Тренировкардайн занай дахьва 4 барз бакъа хьуну бакъанугу, Жалаллул гьунар ва хIарачат чIалай, тренернан ва Москавлив уцин пикри хьуну бур. Укунсса даражалул турнирданий цалчин гьуртту хъанай ивкIнугу, Жалаллуща бювхъуну бур хьхьичIунсса кIантту бугьан. Ванал ларсунни чарвитул медаль ва диплом. Читать далее

Кару дихьултрал чемпионат Дарбантлив

sport_1Кару дихьултрал чемпионат най дия Сулайман Стальскийл цIанийсса Лазгиял драмтеатрданул къатраву. Буниялагу кIукIлусса кIанттайгу щябивкIун, театрданул сахIналий бивхьусса кIива столданух кару дихьулт бястлий буккаврих буруглангу иштахIну бия. Ва чемпионатрай гьуртту хъанай бия чIявусса Аьрасатнал ва дунияллул чемпионтал хьусса спортсментал. Читать далее

«Анжи» «Зенитращал» архIалну дурккунни

Декабрьданул 10-нний «Анжи» ччалли дурккунни Санкт-Петербургуллал «Зенитращал» 1:1 счетрайну ва мунийну къуртал хьунни Аьрасатнал чемпионатрал 1-мур бутIа. ЦIана МахIачкъалаллал «Анжи» дур турнирданул таблицалул 2-мур ххуттай. 2012 шинал премьер-лигалул махъва-махъмур тIуркIу хьуна Санкт- Петербургуллал «Петровский» стадиондалий. Голлу бавкьуна Жоао Карлослул ва Константин Зыряновлул. Читать далее