Архив рубрики: Спорт

Самболул турнирданий

Ноябрьданул 18-нний Каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIа­нийсса Спортрал къатраву хьунни самборал Аьрасатнал Виричу Адильгарай МахIаммадтIагьировлул цIанийсса Аьрасатнал турнир. Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни 150-яр ливчусса спортсментал. Читать далее

ХIучI къакуну, бачу хьхьичIунмай!

Гьашину кIилчинсса шинал Хасавюртуллал райондалийсса Къарланюртуллал шяраву хьусса, САМБО-лул ва ДЗЮДО-рал СССР-данул спорт­рал мастер Арсланбаг Маммаевлул аьпалул турнир кIицI ларгунни лавайсса даражалий.

Читать далее

Футболданул турнир

Октябрь зурул 29-нний Ккуллал райондалий ЧIяйннал шяраву аэродромрай хьунни райондалул школарттал дуклаки оьрчIал дянивсса СССР-данул кIийла Виричу хьусса АхIмадхан Султаннул цIанийсса занази завалул турнир. Читать далее

Хизри Шихсаэдовлул завардансса турнирданий

Октябрьданул 27-29-нний, Буйнакскаллал райондалий Буг­лайннал шяраву, хьунни лачIун буккаврил ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаэдовлул завардансса Щалвагу Аьрасатнал 14-сса тIиртIусса турнир. Читать далее

ХьхьичI ххуттай бур ЦIуссалакрал райондалул спортсментал

Октябрь зурул 28-29-нний Минводы шагьрулий хьунни каратэлул чемпионат. Ва чемпионатрай гьуртту хьуну, зана хьунни тренер-преподаватель Руслан ХIаммадовлул каялувшиндаралу­сса ЦIуссалакрал райондалул 1-мур ДЮСШ-лул спортсментурал команда. Читать далее

ХIала-ккаласса дандибуккавуртту Дарбантливгу дунни

Гьашину сентябрьданул 9-нний Дарбантлив хьунни «Селектион Варриорс» (биюлт батIул баву) тIисса проектрал каялувчи Аьвдулкарин Айгуновлул дайсса хIала-ккаласса журалул (смешанные единоборства) дандибуккавуртту. Читать далее

Дунияллул жагьилтурал дянив — 3-мур кIанттай

Августрал 12-нний бувксса «Илчилул» 32-мур номерданий ду­ссия вара цIанилусса Буйнакскалия­сса МахIаммадов МахIаммадлул Дунияллул чIаважагьилтурал дянив греко-румуллал лачIунбуккаврил чемпионатрай 3-мур кIану бувгьуну бушивриясса баян баву. Читать далее

Та биянавав ххувшаврийнгу яржа?

Августрал 4-нний МахIач­къалаллал «Анжи» футболданул майданнив хьунабавкьунни «Ростов» командалущал.
ХьхьичIмур тIуркIулий «Ростов» 1:0 счетращал ххув хьуссар «Амкар» командалуяр. «Анжи» тIурча, дух хьуссия мура счетрай «Локомотив» командалияр.
Читать далее

«Анжилул» цалчинсса ххувшаву

Июльданул 21-нний ччалли дурккунни футболданул командартту – «Анжи» ва «Амкар». ХьхьичIми тIуркIурдай кIирагу команда дух хьунни: жуламур ЦСКА-лия 3:1 счетращал, «Амкар» Грознай шагьрулий «Ахмат» командалия 1:0 счетрайну. Читать далее