Архив рубрики: Спорт

Спортрал сакиншинначи

gard_2Избербаш шагьрулий спортрал давурттал сакиншинначину ур оьрчIал ва чIава жагьилтурал тIуркIурдал журалул спортрал школалул директор, Гъумучатусса Шахша Шахшаев. Га школалул директор хьуну махъ чIявусса бяст-ччаллу байссар жагьилтуралгу, бугьараминналгу дянив, Читать далее

Вирттаврал аьпалун

kol_5Аьрасатнал Федерациялул 7 субъект бухлахисса Ухссавнил Ккав­кказуллал Федерал округ (СКФО) оператив тагьар захIматсса субъектран ккаллину бур. Вай республикардай паракьатшиву ва агьалинал мюхчаншиву дуручлай къаралданий бавцIусса виваллил иширттал органнал Читать далее

Расул ХIамзатовлул цIа абад даврин хас дурсса волейболданул Аьрасатнал турнир хьунни

dood_2Сентябрьданул 19-нния 21-нин Каспийскалий Аьли-Аьлиевлул цIанийсса Спортрал къатраву хьунни Расул ХIамзатовлул цIа абад даврин хас дурсса волейболданул Аьрасатнал турнир. Му къуртал шайсса кьини тиккун бувкIунни ДР-лул Читать далее

Оьмахановлул турнирданий дагъусттанлувтал ххув хьунни

imag_2Сентябрьданул 8-нния 13-ннийнин Каспийскаллал Аьли Аьлиев­лул цIанийсса спортрал къатраву най дия МахIаммад-Ссалам Оьмахановлул цIа абад дуллалисса боксрал дунияллул халкьуннал 16-мур турнир. Дагъусттаннал цачIундур командалул 1-мур кIану бувгьунни. Читать далее

ЛачIун буккаврил дунияллул чемпионатрай Аьрасатнал команда ххув хьунни

gor_17КIира кьинисса бяст-чча­лливу аьрасатлувтурал дурххунни 5 мусил ва 1 чарвитул медаль.

Дагъусттанлув Аьбдуссалам ХIадисовлул ларсунни Ташккантуллал дунияллул чемпионатрал мусил медаль.97 килорал кIушиврий финалданий Аь. ХIадисовлул ух увну ур азирбижанчу Хетага Гозюмов.

Читать далее

Жагьилтурал кьинилун хас дурсса велосипед ссур дуваву

marsh_5Жагьилтурал кьинилун хIисав дувай 27-мур июньдалул кьини. Ва кьини шагьрурдай ва шяраваллаву дувай тяхъашивуртту, спортрал бяст-ччаллу. Цакьнивагу кIицI бував, Ккуллал райондалий хъуннасса Читать далее

Жула лачIунбуккулт ххув хьунни Аьрасатнал чемпионатрай

ko_6Июньдалул 20-22-нний Якутск шагьрулий хьунни лачIунбуккаврил Аьрасатнал чемпионат. Командарттал ларсъсса медаллу хIисавну Дагъусттаннал лачIунбуккултрал цалчинмур кIану бувгьунни. Республикалул цачIундур командалуву ивкIссар 50 Читать далее

Генерал Халиловгу жула пахрур

saj_1Цалчинсса Дунияллул дяъвилия махъ гьашину 100 шин бартлаглай дур. Му дяъвилуву хъунмурчIин гьурттушинна дурну дур Германиянал ва миннал чул бувгьусса Австровенгрнал хIукуматирттал Аьрасатнал паччахIлугъращал талай. Му дяъвилуву гьуртту хьуссар жула дагъусттаннал миллатирттая сакин бувсса бурттигьалтрал аьралуннал. Читать далее

Яла хьхьичIунми дандибуккултрал дунияллул халкьуннал турнирданий

ee_1Июньдалул 13-нний «Восточная пальмира» тIисса банкетир­ттал залдануву хьунни, «Лучшие из лучших» цIанилу, яла хьхьичIунми дандибуккултрал дунияллул халкьуннал турнир. Най буна бусан, турнирданий ккаккан дурсса Дагъусттаннал командалуву чIявуми бия лакку оьрчIру, миннащал биллай бия Украиннал, Белоруссиянал, АьсатIиннал, Азирбижаннал чарххичитал (профессиональные бойцы). Читать далее

Аьрасатнал турнирдания – Ххувшаврищал

Школалияр ххишала дуклаки оьрчIру тарбия буллалисса цайми идарартту дакъахьувкун, цалва оьрчIал бучIантIимунил ялув буруккинттарайсса нитти-буттахъал биялсса хIарачат бур дарсирдая махъ оьрчIру ссахун-бунугу машхул буван, личIи-личIисса секциярдайн, кружокирдайн занази буван. Читать далее

Спорт – цIуллушиврул гьанур

fkur_13Шиная шинайн хъуннасса къулагъас дуллай бур Лакрал райондалий дуклаки оьрчIру ва жагьилтал спортрахун машхул баврил чулухуннай.

Ччя-ччяни шай, хъун хъанахъисса ник цIуллу-цIакьну тарбия даву мурадрай, ми оьмуния, оьккимуния буруччаву Читать далее

ЦIуссалакрал райондалул дандибуккулт хьхьичIунмину бур

je_11Февральданул 20-нния 23-нин Москавлив най дия кьяйдарду дакъасса дандибуккавур­ттал «ММА» журалул Аьрасатнал чемпионат. Тикку ххув хьуну бур ЦIуссалакрал райондалиясса лакку оьрчIру. Читать далее

МахIачкъалаллал аэропортрайгу Олимпий цIу

feds_9Ларгсса нюжмардий лахъа-хъунну, лавай­сса даражалий тIивтIунни Сочилий ХХII Олимпий тIуркIурду. Мура кьини, февральданул 7-нний, Сочилий Олимпий цIарал лама лавхъун махъ МахIачкъалаливгу АхIмадхан Султаннул цIанийсса аэропортрай лархъунни Читать далее

Агьулданулгу ттарцI, даврилгу усттар

gofro_9ЦIусса шинаву оьрмулул 60 шинал юбилей там хъанай дур Хьурттал шяраватусса Мусаев МахIаммадлун. Ссурваврал цала ца акъа-акъасса, ишин-итан кIану бакъасса уссийн хIакьинугу, чIивиний кунма, Амай учайсса бур.

З. Тахакьаева
МахIаммад цинявппа ссурваврангу, миннал оьрчIангу Читать далее

Ппухълуннал маслихIатрайн дакIру тIайлами

togo_3Къабигьасса оьрмулул ххуллу бивтун бур Гьамиящатусса Расуллул арс Султанов Султаннул. ХIакьинусса кьинигу ванан хъинну дакIний бур цивппа Ккуллал райондалийсса Гьамиящиял шяравату авлахърайн бизан буллалисса кьини: кьюкьри-кьюкьри дан бувну, бахьтта бачин бувсса инсантал ва цува, ряхра шинаву­сса оьрчI варсувун авкьуну шардаллил манкьулатращалсса ницай аьравалттий ивхьуну най ивкIсса. Читать далее

Сосланнул ххувшавуртту

togo_2Кказитрал буккултгу жува кунма ххари хьунсса кIулну, мудангу анавар буккару жу спортрал тIуркIурдаву хьхьичIунсса кIантту бувгьусса лакку оьрчIая бусан. Барчаллагьрайсса махъ увкуну ми цIу-цIусса ххувшавурттайн хъит тIутIи буван, яхIливун бутан. Мукун цIу-цIусса ххувшавурттайну жува циняв ххари буллалисса жагьил ур Чапаевкаллал шяравасса Сослан Асбаров, спортрал мастер, Аьрасатнал призер. Читать далее