Архив рубрики: Политика

«Питомец» ккаччал приютрал цалчинсса зузи кьинирду

ee_pho_6Гьар кьини МахIачкъалаллал кучардавух заллу-зал акъасса ккаччив бугьлагьисса къуллугърал зузалт занай байбивхьуну бур. Ми ккаччив кинологтурал биян байссар Ленинккантуллал ва Семендердал дазуй цIуну бувсса « Питомец » тIисса приютравун. Читать далее

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

 

ee_pho_5Рабочий зузалт учайссар, багьлух цаманачIан зун занай, маэшат буллалисса инсаннайн. Ми халкь, цала цикIуйгу дакъа, анжагъ цивппа зий ялапар хъана­хъисса бухьурча, миннайн европа мазрай пролетариат учай­ссар. Читать далее

Поклон зунттуй жула Виричу дакIнийн увтунни

ee_pho_2Март зурул 19-нний Поклон зунттуй, Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул музей бусса кIанттурдай, хьунни Совет Союзрал Виричу, Ухссавнил Флотрал щинал вих буххай жамирдал дивизиондалул командир МахIаммад ХIажиев Читать далее

Юрий Левицкийл бувсунни «Единая Россия» фракциялул батIаврил мурад

Гьашину мартрал 14-нний Москавлив хьуну дур АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалувусса «Единая Россия» партиялул фракциялул батIаву. Ва батIаву хас дурну дия билаятрал агропромышленностьрал комплексрал масъаларттан. Ххал бивгьунни аграрий бюджетрал масъалартту, Читать далее

Барча зул байран!

034Март зурул 7-нний Ккуллал райондалул Ваччавсса ЧIунлахъиялул центрданул залдануву хьунни хъаннил кьинилун хас дурсса гьарта-гьарзасса байран. Байран дачин дурну бия Хъювхъиял шяраваллил культуралул къатлул хъунмур Читать далее

Шаэрнал аьпалун

Махъа нанисса жагьилтал маз, миллатрал литература ххирану хъуни шаву, миннан рувхIанийсса тарбия дулаву мурадрай, Республикалул оьрус мазрал ва культуралул центрданул дуллай бур чIярусса мероприятияртту. Читать далее

СахIналул усттартурал аьрххирду

todfo_8ДР-лул Культуралул министерствалул ва шинал щурущи дунни цIусса проект – «СахIналул усттартал – Дагъусттаннал инсантуран» цIанилусса. Мунил лагрулий республикалул театрду цала язими спектакльлащал ва концертрал программарттащал биллантIиссар Дагъусттаннал гай яла архми шяраваллавунгу. Читать далее

«Шанна мина даххана дансса бувкссар»

todfo_6ЧIявусса ккавксса, чIявусса бакIрачIан бувкIсса инсантал бур ЦIуссалакрал райондалул агьлу. ЛичIиссара захIматшивуртту духIан багьунни шаннагу бизан баву ккаккан нясив хьуминнан, оьр­мулул бугьарасса инсантуран. Шанна мина даххана дан багьминнавасса ур ТIюхчардал шяравасса Идрисов Идрисгу. Читать далее

Даврил ялув бацIаву дувайсса центр

Мартрал 2-нний Каспийскалий шагьрулул администрациялул актовый залдануву хьунни «Процессирттал ялув бацIаву дувайсса центр» (ЦУП – Центр управления процессами) программалул презентация. Му программа сакин дурну дур Республикалул проектирдал офисрал пишакартурал. Читать далее

Караматсса тIабиаьтрал билаят

todfo_3Уттигъанну Каспийскалий ЦБС-лул 1-мур филиалданий хьунни Ниттил мазрал кьинилун ва Экологиялул шинан хас дур­сса батIаву. Мунивух гьуртту хьунни шагьрулул 2-мур школалул дуклаки оьрчIру, муаьллим Ума СалихIовал каялувшиндаралу. Читать далее

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

Garun_Saidov_300Щалагу Аьрасатнаву хъинну чансса бакъа бакъахьунссар жула лакрал кунма авадансса кказитирттал тарих бусса миллат. ХIисав дара зура. 1912-кусса шиналва Санкт-Петербурглив, цала сакингу бувну,цала редакторшивугу дуллай,Саэд Габиевитабакьлай ивкIун ур лакку мазрайгу,оьрус мазрайгу кIива-кIива кказит: «Дагъус­ттаннал ххяххабаргъ» ва «Бусурманнал кказит». Читать далее

Хъугьулун хъинсса мархха-ххатин (специи)

Хъугьулун хъинну хъинсса дур мархха-ххатин. Вайннул гьут­рурду марцI байссар, хъугьу куклу байссар. Агарда ва чIумал канарча так ахънилсса ва ккурчру (накIлил ва дикIул дукия хIала къадурну), хъугьу ччяни гьантIиссар. Читать далее

Лавмартшиву дуваяр ивчIан авцIусса

todfo_1Дагъусттаннай чансса бакъар цайминнал оьрмурду ххассал буллай жанну дуллусса вирттал. ХIайп, чIявумур чIумал миннал виричушиврун лайкьсса кьимат къабивщунува личIай. Мукунминнавасса ур жагьилсса кулпат террористураща ххассал буллай жан дуллусса, Курахуллал райондалийсса Икра шяравасса, Батманов Зайнуттин. Читать далее

Жижара

230001МахIаммад­садикьлул арс Мусаев Муса
Февральданул 24-нний дунияллия лавгунни щала жяматран бусравсса, дакI-аьмал хъинсса, ххаллилсса зунттал чув, Хьур­ттал шяравасса Мусаев Муса.

Муса увну ур 1941 шинал Хьурттал шяраву дувссилул ус­ттарнал МахIаммадсадикьлул кулпатраву. Читать далее

Цашиврувур жула гуж

IMG_2sp
Март зурул 11-нний Москавлив Арена 4 спорткомплексраву хьунни хъуннасса спортрал байран — волейболданул турнир «Лакку улклул кубок». Му сакин дурну дия Москавливсса лакрал жагьилтурал ккурандалул «Гъази-Гъумучи» фондрал кумаграйну.
Читать далее

Аьбдуссамад ХIамидов хьунаавкьунни сириянал делегациялущал

Мартрал 6-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал Председатель Аьбду­ссамад ХIамидов хьунаавкьунни Сириянал Аьрабнал Республикалул диннал иширттал министр, профессор, бусравсса элмурдал доктор щайх МухIаммад Абдус-Сатар Ас Сайид бакIчисса сириянал делегациялущал. Читать далее