Архив рубрики: Общество

Шяраваллил хозяйствалул перепись

25-2016_11Лакрал райондалул экономикалул ва шяраваллил хозяйствалул отделданул каялувчи Макьсуд КьадиевлучIа хьунни шяраваллал администрациярттал шяраваллил хозяйствалул ишир­тталсса буллалисса пишакартуращалсса батIаву. Муний гьуртту хьунни Читать далее

Ччюрклил ва заллу акъа заназисса ризкьилул масъалартту щаллу хъанай бур

25-2016_4Вай гьантрай МахIачкъалаллал администрациялий хьунни шагьрулул бакIчинал хъиривчу Аьбдулмуъмин Ибрагьимовлущалсса пресс-конференция. БатIаврил савав дия шагьрулул кIичIирттаву махъппурттуву ччюрк къадукьлай, му масъала ссайн буклай бурив хъирив лаянсса. Читать далее

Къуртал хьунни интнил призыв

24foto_23МахIачкъалалив къуртал хьунни интнил призыврал компания. АрвахI кьини МахIачкъалаллал призыврал пунктрая лахъа-хъунну тIайла бувккунни махъва-махъсса спецборт – Баргъбуккавал аьра­ли округрай – Владивостокрай, Читать далее

Шагьрулул кIичIирттаву ччюрк чан хъанай дакъар

24foto_21ЦIунилгу вай гьантрай хъуншагьрулул кIичIирттаву ччюрклил бакIурдаха бачин къашай тIисса рязи бакъасса хавартту гьаз хьунни интернетрал соц.сетирдавугу, ччюрк дукьаврих чIярусса арцурду дуллалисса укунмасса халкьуннал дянивугу. Читать далее

Оьттул кIунтIлицIа хьуннин

24foto_9Гьашину 75 шин там хъанай дур Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъви байбивхьуну. Дяъвилул цIаравух бувкминнал, дяъвилул хIасрат ккурхIуминнал цащалла гьаттавун ласласисса кунна, чIумущал хъамаритала хъанай дур сайки гьарцагу совет кулпатран дурхIусса дяъвилул къюву. Так ца чIирисса ЦIувкIуллал шярава душманная ватан дуручлан лавгун ур 212 инсан. Вайннава 98 къаувкIун ур дяъвилул цIарава. Читать далее

Заллу акъа заназисса ризкьи бугьлан тIий бур МахIачкъалалив

24foto_2МахIачкъалаллал кучардавух заллу чIарав акъа заназисса ризкьи гьарза хъанай бур. Мунийн бувну шагьрулул тIювалул коммунал хозяйствалул управлениялул бугьлан тIий бур цивппалу заназисса ризкьи, яла ми бакьлан тIий бур шагьрулул аькIри дишай стоянкардавун. Читать далее

Дунияллул халкьуннал дянивсса дусшиврул фестиваль

22_21Вай гьантрай жулла республикалий арулчин хьунни дунияллул халкьуннал дянивсса фольклорданул ва аслийсса культуралул фестиваль «Горцы». ДакIнийн бутан, «Горцы» фестиваль жулла республикалий Читать далее

Низамрал ва мюхчаншиврул къаралданий

22_10МахIачкъалалив лахъсса даражалий тIайла дурккунни 1-мур ОМОН-далул МахIачкъалаллал бригада сакин бувну 25 шин бартлаглагисса юбилей.

Шадлугърал мажлис байбивхьунни аьпалул хьусса зузалтран дацIан дурсса гьайкалданучIа Читать далее

ОьрчIан апатIру къахьунсса чаран ляхълай

22_1Гъинтнил каникуллу гъан хъанахъисса, май зурул 25-нния июнь зурул 15-ннийн бияннинсса гьантрай МахIачкъалалив хьунтIиссар «Внимание – Дети!» тIисса щалагу Аьрасатнаву нани­сса профилактикалул операциялул цалчинсса этап.  «Внимание – Дети!» Читать далее

АхIмад-Хан Султаннул цIа абад дуллай

21foto_20Майрал 21-нний Тула шагьрулий хьунни Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIа абад даврин хасъсса мини-футболданул турнир. Бяст-ччаллувух гьуртту хьунни Ивановоллал, Тверьдал, Тулаллал, Орловуллал, Костромаллал, Ярославуллал, Владимирдал, Москавуллал областирдай Читать далее

Гъинтнил лагердай оьрчIру кьамул бан хIадур хъанай бур

21foto_17Вай гьантрай МахIачкъалалив хьунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Анатолий Карибовлул каялувшиндаралусса республикалул хасъсса къуллугъирттал дянивсса комиссиялул агьамсса батIаву. Читать далее

ЧIумущал нанисса дяъвилул щавурду

18_3Цумурцагу никирал бакIрачIан чIалну-ччяни дукIлай дур Аьра­сатнал ватандалул цIаний оьр­мулул хъуниминнащал архIалсса жаваблувшинна цала бакIрайн ласун багьлагьисса чIун. Укуннасса шартIирдаву мукунсса чIун дукIлай дур хIалли-хIаллих, хIисаврагу къархьуну. Дяъвилул чIумаллив мукун­сса ссят ялун дагьссар цакуну, хархавар бакъа.

Июнь зурул 22-мур кьини… Календарьданий ва числорайн ящутари жуйва бияла бакъа дакIнийн дагьай та жуяра архну лирчIсса 1941 шин, Читать далее

«Ккавкказ – ца хъунмасса кулпатри»

fto_16Апрельданул 29-нния майрал 1-ннийн дияннин жулла республикалий най дия IV фестиваль-форум «Кавказ – единая семья». Мунил сакиншинначитал бия АьФ-лул Культуралул министерство, ДР-лул Культуралул министерство, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатта, Читать далее

Щардал шяраву кIира кьинисса субботник хьунни

fto_11Апрельданий Лакрал райондалий Щардал шяраву хьунни хъунна­сса, 2 кьинилул манзил бувгьусса субботник. Му субботник цурдагу, школалул личIину, шяраваллил личIину дакъаяча, оьрмулул чIумух къабурувгун, цинявппагу инсантал , щалвавагу жямат хIала бувхсса дия. Читать далее

Щуну-Зунттул махьлийсса ЦIуйшиял шяравалу

031Инсаният. Буниялагу, инсаният (цивилизация) хIасул дуллай дур инсантурал цивппа яхъанахъисса тIабиаьтрал кьянкьа-кьурчIишиву хIисавравун ларсун. Жула лакрал шяраваллу дирхьусса зунттавугу вайннал хIасул дурну дур зунттаву яхъананшиврул аьркинсса хIалурду. Читать далее

Дагъусттангу гьуртту хьунни Аьрасатнал субботникрай

Апрельданул 23-нний ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул аппаратрал зузалт Дагъусттаннал вице-премьер Аьбдуссамад ХIамидовлул каялувшиврулу гьуртту хьунни Аьрасатнал дуллалисса субботникрай. Зий бия Лениннул комсомолданул паркираву.


Читать далее

200 азарда къурушрал аькIри дишин най бур

Июньдалул 1-нния тинмай ЖКХ-лул ГИС-лий (Государственная информационная система) сияхIрай къалавсъсса (регистрация къадурсса) управляющие организациярдай, ресурсснабжающие организациярдай ва кIанттул цилакаялувшиврул органнай 200 азарда къурушрал аьчIа дишин кка­ккан бувну бур. Читать далее

Оьтту булаву жунмасса чирир

b4199a783007e407a2147398943Апрельданул 18-нний Республикалул оьтту ласайсса-бутIайсса станциялий хьунни «Капля надежды» цIанилусса донортурал акция. Ванил сиптачишиву дурну дур Республикалул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил ва Жагьилтурал иширттаха зузисса Читать далее

УФСИН-дарал хъамал

7gaz_5Дуснакьирттай зулму-къия дурсса ишру къахьун ялув бацIайсса Европанал комитетрал (ЕКПП-Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания) делегация бивунни уттигъанну Дагъусттаннал УФСИН-лул 1-мур СИЗО-лувун. Вольфганг Хайнц бакIчисса ва делегациялуву бия Давора Стринович, Элвина Аьлиева, Майте де Рю ва таржумачитал. Читать далее

Лаккучури Бакуй цалчин къюкIлий операция бувма

7gaz_4Бакуй ялапар хъанахъисса лакраву бакъасса пишалул халкь бакъар. Миннаву чансса бакъар хIакинтал. Щалва шагьрулун кIулссар цIаларгсса ккарччал хIакинтал – уссурвал Ягизаровхъул, отолорингологтал – МахIаммадхан ва ванал арс Теймур Къажлаевхъул. Чансса бакъар гьар кьини чувшивуртту дуллали­сса укунмасса хIакинталгу. Читать далее

«Кизлярский залив» — къадагъалул кIанур

5photo_14«Дагестанский» заповедникрал къаралданулу­сса 2 участок ва 3 заказник бу­ссар жулла республикалул личIи-личIисса кIанттурдай – ухссавнил Къалмукьнал дазуя, кьиблалий Азирбижаннайн ва Гуржияйн биянцIа. Ми бур Дагъусттаннал тIабиаьтрал яла хансса ва хIаз ласун шайми кIанттурду. Читать далее