Архив рубрики: Общество

Зума дургьуминнахь ччатI бишинтIий бур республикалул БакIчиналгу

Дагъусттаннал динийсса иширтталсса буллалисса Комитетрал председатель МахIаммад АьбдурахIмановгу гьуртту хьунни агьали зума итадакьин батIайсса МахIачкъалаллал Хъунмизитрал «Рамазанналул чятирданий». Читать далее

Каспийрал Шинан ва Аьрасатнал Кьинилун хасъсса автопробег

Каспий хьхьирил шинан ва Аьрасатнал Кьинилун хасъсса «Дагъусттаннал туристътурал брендру» тIисса машинарттал кьюкьа сукку хьунни июньдалул 8-нний МахIачкъалалив Оьруснал драмтеатрданучIату. Читать далее

МахIачкъала–Аэропорт ххуллу чIумуйсса лавкьунни

Июньдалул 6-нний МахIачкъала–аэропорт ххуллу лавкьунни. Мунил сававну хьуну бур, ва ххуллу 15 шинал мутталий ишла буллай, ялтту бавкьусса асфальтрал къат зия хьуну, дакьин дан багьлай бушиву. Читать далее

Мурхьирданссагу кIану хьунхьуви…

Гьашину МахIачкъала шагьрулул гьану бивзун 160 шин хъанай дур. Му юбилейран хасну шагьрулий унгу-унгуну булувкьуну бур кIичIиртту, лахъ къатрал хIаятру, паркру, скверду бакьин буллай, чIюлу буллай, цIу буллай. Читать далее

ТIабиьтрал министерствалул хъунмур буруккин буккавай бур

Июньдалул 6-нний «Дагестан» РИА-лий «ТIиртIусса власть» проектрал лагрулий ДР-лул тIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министр Набиюлла Къарачаевлущалсса пресс-конференция хьунни. Читать далее

ЦIусса рейсру

МахIачкъалаллал аэропортрая Ростоврайн ва Сочилийн лер­ххунни цалчинсса самолетру. Ростоврайн, Сочилийн ва Минводылийн Дагъусттанная лехлай дайдирхьунни «ЮТэйр» авиакомпаниялул ATR-72 модификациялул самолетру. Читать далее

Колониялийгу бивщунни гюнгутIи

Щалагу билаятрай школа къуртал буллалиминнащал архIал махъва-махъсса гюнгутIи бивщунни республикалул исправительный колониярттайсса хьхьувайсса школарттай ва миннул филиаллай 9-ми ва 12-ми классру къуртал буллалиминнангу. Читать далее