Архив рубрики: Общество

ХIакьмунил тава-тагу ххуллу ласайссар

kkulВа оьрмулуву хьукъашайсса ишру къабикIай. «Вила яруннин ххал къавхьумунийн, вичIан къабавмунийн вих хьун анавар мауккаванна» тIунгу бикIай. Аммарив жува, ца-ца чIумал, мунин личIи-личIисса, аьркиншиннагу дакъанна, инсаннай бакъу бишин, га кьюкьин ансса махъ учингу анавар буккару. Му бунагьрангума ккалли байсса бур. Амма…

Ва ххуллухсса ттул ихтилатгу, гьамин, укун ца хъис тахсир цайва бакъасса, ялунгума цIа дуван, чIявучин эбратран ккаккан уллансса инсаннай гъибат бишаврия ва тIайламунил, хIакьмунил ахиргу ххуллу ласаврияр. Читать далее

Хьувши

huv_4Лакрал билаят хъунмасса бакъари. ЧартIуйн лавхъун ургарча, щаллара лакрал аьрщи чIалан дикIай: ухссавнил чулуха – ТтурчIайнна зунтту, кьиблалул чулуха – КьукIма-зунтту, баргъбуккаваллил чулуха – Щуну- зунтту, баргълагаваллил чулуха – ПпабакIу-зунтту.
На шикку кIицI лагав ЧартIу зунтту тIисса цIагу. Бюхъай чIявуми лакран ЧартIу тIисса цIагу къакIулну дикIан, амма мунияр хъинну лагьсса ТтурчIиял-зунттугу, Щуну-зунттугу кIулссар. ЧартIуй диялдакъашин цари дусса: Бурши бур му цал зунттур тIий, Хьувшигу – цалли тIий. ЧартIул баргъбуккаваллил чулух дур Хьувшиял шяравалу, баргълагавал чулух – Буршиял шяравалу. Читать далее

Ханажи

Ханажи чув бивкIссар, миннал цими къатта бивкIссар, ялагу цайми-цайми суаллу бикIай личIи-личIисса чичрурдаву. Ханажиял щар диркIшиву тарихраву бур, ялагу лакрал улча махIлардайх бавчIусса чIумал, Аьли Къаяевлул чичрулийн бувну, Ханажи бивкIун бур Маччайннал махIлалул дяшяравалуну, цилвагу бивкIун бур азарва къатта, шяравалу цурдагу диркIун дур ВацIиллул ухнилу Хъуннеххал урчIачулий. Ванийну чIалай бур ва шяравалу Хьурттал аьрщарай диркIшиву. Читать далее

Дуаь

duaЯ, Хъунасса Аллагь, кашилул заллуй, халкь ляхъан бувма, цIими бишайма. Ина ва кIанай бувккусса кьулгьу-кьуран, бивхьусса зикри, дурсса дуаь, цуксса гъалатIну, гъапулну, тадвид дакъа хьуну духьурчагу, инара щаллу дурну, тIайладацIан дурну, кьамул дува. Читать далее

ХIажимурад Камалов – тIайлашиврул ва тархъаншиврул лишанъя

fog_18Недавно в Махачкале в Малом зале Русского театра прошло торжественное вручение премии «Консолидация – Созидание – Толерантность» имени известного журналиста покойного Гаджимурада Камалова. 
МахIачкъалалив журналистътуран дуллай бия чил каних ивкIусса машгьурсса журналист ХIажимурад Камаловлул цIанийсса «Консолидация – Созидание – Толерантность» цIанилусса премия. Читать далее

Италиянавугу лакку балай

fog_15Бархъаллал шяравасса Лейла СалихIовал цIа хIакьину цIадурксса Дагъусттаннал балайчитуравух дакъахьурчагу, ва ххаллилсса чIу бусса душ ялун машгьур хьуншиврий хъисвагу щак бакъар ва ххуйну кIулминнан. Лейла дуклай бур ХIасановлул цIанийсса музыкалул училищалуву 4-мур курсирай, пианистнал ва вокалистнал пиша лахьлай, зийгу бур «Джислам» тIисса ПаччахIлугърал балайрдал театрдануву. Ва театрданул гьану бивзун мяйра шин хьуну дур. Ва сакингу бувну, хIакьинусса кьининин ваний каялувшиву дуллай бур Шерпув Исяевна. Театрдануву увагу ххюя инсан зий ур. Вай архIал ягу личIину гьуртту шай личIи-личIисса паччахIлугърал мероприятиярттай, чIюлу бай цумурцагу цивппа гьуртту хъанахъисса мажлис. Читать далее

Ккавкказуллал халкьуннал конгрессрал цIусса хъунама

fog_14Ккавкказуллал халкьуннал Аьрасатнал конгрессрал Исполкомрал цIусса председатель увчIуну усса ур. «Дагестан» РИА-лул баян баврийн бувну, председательну ивтун ур Москавуллал «Дагъусттан» культуралул центрданул вице-президент, этнополитикалул хъиривлаявуртту дуллалисса «Континент» фондрал директор, РКНК-рал (укун учай кутIану конгрессрайн) Президиумрал член, профессор МахIаммад Оьмаров. Мунал оьрмулия жунма кIулмур бусанну. Читать далее

Гьаваллавух шарданий

fog_10Инсан ссавнийсса лелуххантрах уруглай, миннуй хIайран хъанай, дахьа аькьлу-кIулши хъанахъисса чIумала, «аман, хьурдай кIа ссавнийн гьаз хьун» тIий икIайхьунссия.

Биялсса хIал хьунни, ва макьала чичин хъинавав, къахъинавав тIий. Чичаврил сававгу хьунни ва жула лаккучу, ЧIяйннал шяравасса Мяммал арс Камалуттиннул, цала бакIрайн бигьа дакъасса давугу ларсун, диялсса арцугу харж дурну, лицензиягу ларсун, лахъшиву ххирасса, гьаваллавун гьаз хьун гъира бусса инсантал лахънийн гьавалул шарданий гьаз буллай. Читать далее

Уссал усттар Ибрагьин – Самаралул чIюлушин

fog_9Цувалусса предприниматель ягу яла чIиримур бизнесрал тархъансса художник – укун учин бучIир Самаралий яхъанахъисса Ибрагьин ХIамадовлуйн. Ибрагьиннул ляличIисса статус бур. Му ур Волгалийсса шагьрулул сагъ-саламатсса аьламат (достопримечательность). Мунан цанмавагу кIулссаххай бакъара цува Самара шагьрулул символ хъанай ушиву. Читать далее

ЦIусса каялувчинащал цIусса умудирттащал

mizit_14Итни кьини Лакрал райондалул администрациялий хьунни цIуну ивтсса виваллил иширттал отделданул каялувчи Марат МахIмудов райондалул активращал кIул уллалисса батIаву.

Зулайхат Тахакьаева
М ахъсса шиннардий Лакрал райондалул виваллил иширттал отделданул каялувчину зий уссия Буниямин Айдиев. Ва МахIачкъалалив цамур къуллугърай ивтун махъ, чIумуйнусса буржру биттур буллай уссия РОВД-лул каялувчинал хъиривчу Закир МухIадов. ЦIусса каялувчи цIакь ан райондалийн увкIун ия ДР-лул МВД-лул жяматийсса низам дуруччаврил управлениялул каялувчи Минкаил Маккашарипов. Читать далее

Журналистурал ихтиярду дуруччин

mizit_12С 14 по 17 января в Дагестане проходил семинар «Защита прав журналистов», организованный Союзом журналистов РФ, Союзом журналистов РД, Международной федерацией журналистов, Центром защиты прав СМИ. Программа семинара началась с пресс-конференции в Махачкале, посвященной безопасности журналистов. В редакции газеты «Истина» прошел семинар на тему «Техника юридической безопасности журналиста», который вела директор Центра защиты прав СМИ Галина Аронова Читать далее

Идавсил (с.аь.с.) барачатсса чIара

mizit_1Ца-кIива зурул хьхьичI Мадиналив ялапар хъанахъисса тIарикьатрал щайхнал Ингушетиянал агьалинан дуллуссия уттинин цачIара диркIсса МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) барачатсса чIара. Му ишираву хъунмур кабакьаву дурну дур меценат Башид Корзоевлул. Читать далее

Ина жул дакIурдиву уссара

sds_7

— Год назад ушел из жизни неожиданно быстро, оставив много неосуществленных задумок и свои великолепные роли великих людей исторического прошлого, Заслуженный артист РД, замечательный человек Магомедов Магомед Мусаланович. Уроженец селения Кума Лакского района Магомед Магомедов пришел в Лакский театр в 1973 году, после окончания актерской студии Ереванского театрального института. На днях в Махачкале в Фонде культуры прошел Вечер памяти Магомеда Мусалановича. В нем приняли участие коллеги, родственники, друзья, поклонники артиста. Магомед Мусаланович Магомедов останется в памяти всех, кто его знал, как замечательный артист, добрый человек, добропорядочный семьянин и член коллектива. Читать далее

Гьунар бусса балайчи, хIакьсса патриот

music_1Алигаджи Щамхалов на дагестанском звездном олимпе занимает достойное место. Его поклонников можно встретить не толко среди лакцев, но и среди других представителей дагестанских национальностей.
АьлихIажинал, мяйжаннугу, бур микрофон бакъана зал буцIин бансса, фонограмма дакъана экьинани бувну балай учинсса чIу. ЧIумул тIалавшиннану хъанахъисса, уттизаманнай дурагу ишла къадурнугу чара бакъасса фонограмма аьркин дулларчагу, цал къаучирча цал цалва чIуний, инсантурал хьхьичIун увккун балай учинсса бюхъу, даража бикIан аьркинни цува мяйжаннугусса балайчира тIисса инсаннал. Читать далее

ЧIирисса шяравату – хъунмасса ххуллийн

fstog_4Ци хъунмасса къуллугърай зий ивкIун ухьурчагу, къуллугърал къаувай инсан бюхттул, так ца къуллугъралшиврий къаличIай бусравну ванал цIа илданий. Халкьуннаву ххуйсса цIа личIан дан хъинну захIматссар. Мукун хьуншиврул инсан цилва заманалулва язи увгьусса икIан аьркинссар.Аьвдуразакьлул арс Абакаров Рапинал цанна маччасса Ккуллал райондалул хъунаманал къуллугърай зий дурну дур дурагу 5 шин. Читать далее

Ниттихъал кьадру бувара

fstog_3СутIаева ПатIимат Сулайманнул душ бувну бур 1909 шинал СумбатIуллал шяраву, хъудугьул кулпатраву. ПатIиматлул бутта Щамххалов Сулайман ия бюхттулсса, загълунсса, кьуват бусса адамина. Мукун загълунсса, кьянкьасса ухьувкун, мунаха балай тIун бикIайва, «Бюрунттул дарвач бусса, чаннамирал дакI дусса МаркIачIихъал Сулайман» тIий. Читать далее

Республикалул бакIчинал барча бунни хьхьичIунми спортчитал

ilfoto_4Декабрьданул 28-нний Каспийск шагьрулий «Москва» тIисса культуралул ва бялахъайсса къатраву хьуна чемпионтурал ЦIусса шинал бал. Тиккун бавтIун бия Дагъусттаннал яла хьхьичIунми спортчитал лаглагисса шинал хIасиллу дуван. Тикку гьуртту хьуна ДР-лул Президент МахIаммадссалам МахIаммадов, Халкьуннал Мажлисрал Председатель МахIаммад-Султан МахIаммадов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель МахIаммад Аьбдуллаев ва цаймигу. Читать далее

ЦIусса шинавун цIусса умудирттащал

ilfoto_13Декабрь зурул 28-нний Гъумучиял клубраву хьунни ЦIусса шинал байран.  Муний гьуртту хьунни «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Юсуп Рамазанов, идарарттал хъуними. Читать далее

Низам дуруччаврил кумагчитал

kkulЦума-цаннангу кIулсса хIучча бур жулла республикалий, жяматийсса низам дуруччаврил чулухуннайсса давриву чIярусса диялдакъашивуртту душаврийн бувну, агьалинал мюхчаншиву дуруччавугу, паракьатшивугу шиная шинайн къаххуймур чулиннай даххана хъанай душиву. Читать далее

Барча буллай буру

barch_3Вай гьантрай, «Илчи» кказит буклай байбивхьуния мукьах корректорну зузисса, цилла даву ххирасса, пасихIсса мукъул кьадру-кьимат хъинну кIулсса, хъярч-махсара усттарну бан кIулсса, дакI-аьмал аьчухсса жул Загьрани Аьбдуллаевал 50 шинал юбилейри. 
Жун вих хьунгума захIматри жулва аьнтIикIа Загьранин 50 шин хъанахъишиврийн. Амма жу вихну буру лакрал миллатрал кказитрай зий дурсса кьунияхъайсса шинну Загьрани Аьбдуллаевал цинма ххирасса миллатран хайр-мюнпатранну гьан Читать далее

Ччяни жуйнма жува бучIансса маслихIатру

Лахъину ЦIусса шин хьунадакьлай жува вардишсса кьинилул, дукралул, багьу-бизулул низам зия шай. Цаппара кьинирдал дянив иммунитет лагь шай, буч шару, лякьа лияй ва м.ц. Байрандалул ссупралий дакъасса къадикIай, ччарча цIил дурсса, ччарча нацIусса, ччарча аьгъусса, мунияту лякьа къарургьуну канай бивкIминнал, гьай-гьай, лякьлул, ххюттукалул, ттиликIрал цIуцIавуртту ялун личлан дикIай. Читать далее

Дуссар Лаккуй Ссухъиящиял шяравалу

ilfoto_3Лакку билаят. Ванил хъазамравух дуртсса чарслуха лащай ттун жулла дарардал зума-къирагъирттай кюртти бувсса шяраваллу. Чарслуйсса тIункри ранг-рангсса дикIайсса кунна, жулла шяраваллаву яхъанахъисса инсантурал багьу-бизугу, гьай-гьай, аьдатругу цинна лархьхьусса дахханашивурттащалсса дикIай. Буниялагу, ца ссигъасса затну чIалан бикIай ттун Читать далее