Архив рубрики: Общество

Левххун лавгун бур, чунмайрив къакIулну, «кIяла кьурукьру»

Давдил арс Башир Увайсовлул каялувшиннаралусса художниктурал группалул чарвитуя дур­сса гьайкал сайки 40 шинал лажиндарай лархъун дуссия Р. ХIамзатовлул ва Ярагъскийл цIанийсса кучардал шанбачIулий.

И. Саидова
Шиккува кIицI бан, Расул ХIамзатовлул Читать далее

Ххявххун, ххассал бунни ппугу, арсгу

Август зурул 17-нний Каспий хьхьирил зуманивсса ДЭА тIисса бигьа лагай базалий ца ппурттуву хъамитайпалул вев-гьарай тIисса лахъсса чIурду баллан бивкIун бур.Му цурдагу диркIун дур хьхьири хъинну гьалак бувксса гьанттайн чIун. Читать далее

Алжаннул ккурккайсса Ккурккуллал ккурчIав гьарца нюжмаркьини дайдишайссар «Илчи» кказитрайсса цIусса хавардая

Зу ци учару?

1941 шинал хъунмасса бала бувкIуна Совет хIукуматрал бакIрачIан. Байбивхьуна немецнал фашистуращалсса дяъви. Лавгссар Дагъусттаннаягу чIявусса дяъвилийн, миннавугу, агьалинал аьдад хIисаврай, яла чIявуми лакрая лавгун бур. Читать далее

«Хъунмасса хIаллай луглан багьантIиссар жунма ванал кIану бугьансса инсаннах»

Милицанал подполковник Гапал ХIажиевлул цаппара шиннардий дуллай ивкIсса чичрурду ххилтIу дуллай, чIалай бур ва цукун буруккинттарай ивкIссарив къачагътурал азурда буллалисса Читать далее

ЦIусса хIаллихшиннардая

Дагъусттаннал пенсион фондрал пресс-къуллугърал баян бунни Аьрасатнал пенсион фондрал электрон журалул хIаллихшиннарду чIяру дуршиву.

И. Саидова
18 шинавун бияннинсса мушакъатсса оьрчIах ва цалчинмур группалул мушакъатшиву дусса оьрчIах буругаврихлу Читать далее

Велосипедирттай – Маккалив

ХIажлилсса буллалисса «Марва-тур» компаниялул пресс-службалул баян бунни Рамазан зурул ахирданий хIаж бан велосипедирттай ххуллийн бувксса шама инсан — Пахруттин Якьубов, Анвар Айдамиров ва Ислам Муртазялиев Маккалив бившиву. Читать далее

Халкьуннал хIакин

Сайпуттиннул арс Мукаилов Ибрагьимлул ца яла бусравмур пиша яла бувгьуну бур, лахъину пикрирду къабувну. ЧIявусса хIакинтурая Заннала хIакинну ляхъан ув­сса тIун бикIай.Мукунминнава­сса ур Ибрагьимгу. Читать далее

Пахрулий буру

ХьхьичIуннай хъанай нани­сса Peri Innovation ChaIIenge проектирдал конкурсраву цалчинмур кIану бувгьусса 14 шинавусса чIава програмист Сагит Сагитов август зурул 18-нний стажировккалий гьан уллай ур «Кремниевый долиналийн». Читать далее