Архив рубрики: Общество

ЦIусса шинал «бахшишру»

760d34411c83e19a0622f004c70ЦIусса шин дайдирхьуннихха, чара бакъа, байран цурдалу къадикIан, ялун дияй «бахшишругу». Билаятрай экономика сантирай ва лябукку буну хьхьичIуннай хъанай ду­ссар тIий булувкьуну бухьурчагу, билаятрал хъуними, агьалинал дакIру зия Читать далее

ЦIу лачIаврия мюхчанну бикIан

med_2Ноябрь зурул 15-нния (2016 ш.) январь зурул 10-ннийн бияннин (2017 ш.) республикалий наниссар Дагъусттаннал МЧС-рал Ялув бацIаврил ва профилактикалул даврил управлениялул буллалисса «Новый год» цIанилусса ялув бацIаврил ва профилактикалул операция. Читать далее

ЦIусса шинал байран тяхъану хьунадакьин хIадурну бур

51f_20Вай гьантрай ЦIусса шинал байрандалул хьунийн МахIачкъалаллал хъун майданнив нахIу-нацIушивуртту, кофе, чяй дахлансса палаткарду – «избушкарду» бихьлай, унгу-унгусса хIадуршинна най дур. Читать далее

«Неххал чIапIуя ва мечIая дувайссия дукра»

Вай гьантрай ЧIяйннал шяраватусса АьбдурахIманов ТIалхIатлун хьун тIий дур 80 шин.
АьбдурахIманов ТIалхIат Жаб­раиллул арс. Увну ур 1936-кусса шинал ЧIяйннал шяраву. Оьр­мулул 10 шин хьуннин нину-ппугу ялату лавгун, ятинну ливчIун ур цала чIивимур ссищал. Читать далее

ЧIяву хъанай бур оьрчIру бакъасса кулпатру

elemente_27ДР-лул Жяматийсса Палаталул батIаврий цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр Танка Ибрагьимовлул бувсунни Дагъусттаннай гьарца ххюлчинсса кулпат бушиву оьрчI бакъасса ва гьарца мяйлчинсса хъамитайпалуща къабюхълай бушиву лякьлувусса оьрчI ябан. Читать далее

Идавс (с.аь.с) увсса зурул савлугърал мавлуд

elemente_26Декабрь зурул 11-нний МахIачкъалаливсса Хъун мизитраву хьунни МухIаммад Идавс (с.аь.с) увсса рабиуль-авваль зурул савлугъ дуллалисса республикалул мавлуд. Шикку гьуртту хьунни республикалул хъунама Рамазан АьбдуллатIипов. Читать далее

ДТП-ттал хIакъиравусса ихтилат хьунни

elemente_21Щалагу дунияллий ДТП-ву оьрмулуцIа хьуми дакIнийн бичайсса кьинилун хасну, 9-мур колония-поселениялий хьунни УГИБДД-лул вакилтуращалсса хьунабакьаву. Къизилюртлив­сса 9-мур колония-поселениялий щябивкIминнащал хьунаакьин увкIунни УГИБДД-лул Читать далее

КОР-данул хIакъиравусса хъунисса давуртту дайдишинтIиссар

Декабрьданул 13-нний МахIачкъалаллал Кировский райондалул бакIчи СалихI Сагидовлул ва ДР-лул Мелиорациялул хозяйствалул каялувчи Залкип Кьурбановлул Октябрь революциялул каналданул (КОР) ялтту бувккун, икьрал дурну дур шикку ливневкалул канализация дуллалисса давурттив дайдишин. Читать далее

Авиация мудангу тIалавну дуссар

elemente_13Декабрь зурул 7-нний кIицI лагайссар Дунияллул халкьуннал граждан авиациялул кьини. ХIакьинусса кьини транспортрал системардаву ца яла агьаммур кIану бугьлагьимурну ва чIявуми агьалинал чялишну ишла дуллалимурну дур граждан авиация. Читать далее

«Воспевшие Дагестан» фестиваль-конкурс лакьлакьисса шадлугъ хьунни

49unti_22Декабрьданул 6-нний М.Горькийл цIанийсса Оьруснал театрдануву «Воспевшие Дагестан» I-сса Республикалул театрдал фестиваль-конкурс лакьлакьисса шадлугъ хьунни. Шиккун ва хьхьуну увкIун ия республикалул Читать далее

Оьрмулул тIайлабацIу – хIайп чинсса кIану къашавур

49unti_11Бабаюртуллал райондалийсса кIинтнил минардай цIакь хьусса зунттал районнал щархъал 70-ксса школарду бусса Къизилюртуллал кIулшивуртту дулаврил управлениялий хьхьичIунминнавух кIицI лагайссар Карашрал школагу. Читать далее

Хъунасса аьлимчунал аьпалун

48_photo_1Ларгунни ца шин оьрмулул 94 шинаву дунияллия лавгун жула хъунасса аьлимчу Амаев Амир Жабраиллул арс. Ва ия Дагъусттанналгу, Аьрасатналгу цIа ларай гьаз дурсса, жулла хIукумат кьатIаллил душмантурая дуруччинсса давур­ттаха зий ивкIсса аьлимчу. Читать далее

ЧIявуми къашайшалтрай ляркъуну дур дизентериялул азар

44_photo_20Октябрьданул 31-нний ДР-лул паччахIлугърал хъунмур санитарный хIакин Элеонора Оьмариевал ва Аьрасатнал ххю­ттуканил лахъай азардал мониторинграл референс-центрданул каялувчи Александр Подколзиннул цачIу Читать далее

Низам дуруччавриву жагьилтуралмур бутIагу

44_photo_14Октябрьданул 25-нний Каспийскалий Санкт-Петербургуллал полициялул колледжрал филиалданул базалий хьунни Республикалул II конференция «Роль современной молодежи в укреплении общественного порядка» цIанилусса. Читать далее

Аьралуннавун буцлай бур

16_43_9Дагъусттаннал аьрали комиссариатрал нарядрайн бувну, МахIачкъалалия аьралуннавун буцин 380 инсан ккаккан увну ур, миннава 70 резерврай бур. Аьралуннавун бувцуми хъунмурчIин къуллугъ буллан тIий бур Обороналул министерствалул, частирдаву, военно-космический гужирдал ва Национал гвардиялул аьралуннаву. Къуллугъ бан буцлан тIий бур 18-27 шинавусса жагьилтал. Читать далее

«Зузияра, уссурвал!» акция щалагу билаятрай

r39_13МахIачкъалалив

Сентябрь зурул 27-нний ссят 15.00 хьусса чIумал МахIачкъалалив ДР-лул Виваллил иширттал министерствалул къатрал хьхьичI дайдирхьунни Аьрасатнал Виричу МахIаммад НурбахIандовлул аьпалунсса Читать далее