Архив рубрики: Общество

Гъинтнил каникуллал чIумал

Июльданул 21-нний Да­гъусттаннал паччахI­лугърал технический университетраву «Сириус-Альтаир» тIисса дуккавриву итххявхсса оьрчIансса центрданий гъинттул чIумал оьрчIру бигьалагаврицIун бав­хIусса проектрал сакиншин­дарал цаппара масъалартту ххал бивгьунни. Читать далее

Криминандалул хаварду

Ххуллий оьзру хьунни

Июль зурул 16-нний ссят 21.30 хьусса чIумал Къайтагъуллал райондалий Маджалис-Мамедкъала ххуллий «ВАЗ-2106» машиналий нанисса 42 шинавусса адамина хьунив ххуллийн увккун щун бувну бур тракторданийн. Читать далее