Архив рубрики: Общество

Жижара

Августрал 28-нний оьрмулул 89 шинаву дунияллия лавгунни хъунасса аьлимчу, ххишала акъа ххаллилсса, ур чинсса лаккучу, буттал ватан ва миллат ххирасса Аьбдулкьадирдул арс Дандамаев МахIаммад. Читать далее

Цала оьрчIру дяъвилул цIаравун бувцуну лаглагисса нитти-буттахъул цукунссар?

Вай гьантрай Дагъусттаннал агьалинал дакIру ххари дувансса иш хьунни: Сириянава ва Иракьнава жулва да­гъусттан оьрчIру — шанма душ ва кIия оьрчI ватандалийн зана бунни. Читать далее

Дакъа хьуну диркIсса гьайкал ляркъунни, амма циваннив – цамур кIанттай

«Илчи» кказитрал ванияр хьхьичIмур номерданий рирщуссия «Левххун лавгун бур , чунмайрив къакIулну «КIяла кьурукьру» тIисса макьала.

Художник, скульптор, монументалист Башир Увайсовлул каялувшиннаралусса Читать далее

Нитти-буттахъал цалчинсса мажлис

Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул гьурттушиндарайну ларгсса нюжмаркьиниИзбербашрай «Солнечный берег» тIисса оьрчIру бигьалагай центрданий хьунни респуб_ликалул нитти-буттахъал цалчинсса мажлис. Читать далее

Левххун лавгун бур, чунмайрив къакIулну, «кIяла кьурукьру»

Давдил арс Башир Увайсовлул каялувшиннаралусса художниктурал группалул чарвитуя дур­сса гьайкал сайки 40 шинал лажиндарай лархъун дуссия Р. ХIамзатовлул ва Ярагъскийл цIанийсса кучардал шанбачIулий.

И. Саидова
Шиккува кIицI бан, Расул ХIамзатовлул Читать далее

Ххявххун, ххассал бунни ппугу, арсгу

Август зурул 17-нний Каспий хьхьирил зуманивсса ДЭА тIисса бигьа лагай базалий ца ппурттуву хъамитайпалул вев-гьарай тIисса лахъсса чIурду баллан бивкIун бур.Му цурдагу диркIун дур хьхьири хъинну гьалак бувксса гьанттайн чIун. Читать далее

Алжаннул ккурккайсса Ккурккуллал ккурчIав гьарца нюжмаркьини дайдишайссар «Илчи» кказитрайсса цIусса хавардая

Зу ци учару?

1941 шинал хъунмасса бала бувкIуна Совет хIукуматрал бакIрачIан. Байбивхьуна немецнал фашистуращалсса дяъви. Лавгссар Дагъусттаннаягу чIявусса дяъвилийн, миннавугу, агьалинал аьдад хIисаврай, яла чIявуми лакрая лавгун бур. Читать далее

«Хъунмасса хIаллай луглан багьантIиссар жунма ванал кIану бугьансса инсаннах»

Милицанал подполковник Гапал ХIажиевлул цаппара шиннардий дуллай ивкIсса чичрурду ххилтIу дуллай, чIалай бур ва цукун буруккинттарай ивкIссарив къачагътурал азурда буллалисса Читать далее