Архив рубрики: Общество

ОьрчIал багъру биялну бикIаншиврул

Майрал 7-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврий хьунни оператив батIаву. Муний гьартану ххал бивгьунни республикалий оьрчIал багъ-яслирду биял бакъашиврул масъала ва ми биял бувансса ххуллурду. Читать далее

Хъинирваврал кьадар

Аьбдулбарий

Миннан нясивну диркIун дия Салун
зунттуйсса аьрщи

Ванияр 25-30 шинал хьхьичI Гъумук, Хъун-клубраву, най дия Ххувшаврил байрандалун хас дурсса батIаву. Микку цала чIарав щяивкIсса ЧIурттащатусса МахIаммадов Читать далее

Цалчинмур ЦIувкIрату ливчIун ур ца фронтовик

Аьлил СантIуев

Дяъви байбишин хьхьичI гьантрай, Буйнакскаллал педучилищагу марцIну ххювардай къуртал бувну, оьрмулул 16 шинавусса СантIуев Аьлил ххарину зана хьуну ур буттал шяравун, 1-мур ЦIувкIрав.

Читать далее

Интнил ва ЗахIматрал кьинилул рангру

Майрал 1-мур кьини жулла республикалул шагьрулий хьунадаркьунни яргсса, чIявусса инсанталгу гьурттусса шадлу­гъирттайну. Му кьинисса митинг-концертрив, цIакь хьусса аьдат­райн бувну, хьуна М. Горькийл цIанийсса Оьруснал театрданул хьхьичIсса майданнив.
Читать далее

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

ГьаркIассун

КутIасса справка

ЧIарах нанисса неххацIухсса ххяллул ялунгу гьаз хьуну, дакI хъихъину дарцIусса исвагьисса ГьаркIассуннал шяравалу диркIссар Гъумучату кьиблалул ва баргълагавал чулийннай, 4 км. манзилданий. Читать далее

Жула росгвардия

Яла хьхьичIунма пишакар

МахIачкъалаливсса ОМОН-лул базалий хьунни «Яла ххуйма пишакар» цIанилусса вневедомственный къаралданул зузалтрал пишакаршиврул даража ххал буллалисса конкурсрал кIилчинмур ятIап. Читать далее