Архив рубрики: Общество

Дагъусттаннал БакIчи — МахIачкъалаллал хъун килисалуву

Январьданул 7-нний Да­гъусттаннал БакIчи Владимир Васильев увкIунни МахIачкъалаллал Свято-Ус­пен­нул хъун килисалувун, Ися идавс дунияллийн ляхъаврин хас дурсса богослужениялий гьуртту хьун. Читать далее

Хъамакъабитулул ххуллий

Кьурбан­махIаммад Аьбдуллаев,
Гъази Хинчалов, Аьбдулкьадир Дандамаев

Ниттил увну чIал къархьуну хьун нанисса 120 шинал таварих­рацIунгу бавхIуну, ттун цаппара затру учин, чичин ччан бивкIунни жула шяравучу МахIаммадлул арс Аьбдуллаев Кьурбан­махIаммадлуя. Читать далее

Райондалул цIа-кьини бюхттул дуллалими

Декабрь зурул 25-нний ЦIу­ссалакрал райондалийсса ЦIуссалакрал гимназиялий шадлугърал даражалий барча бунни «ХIа­кьинумур бувчIиншиврул ва бучIантIимургу чIаланшиврул кIулну битан лавгмур» тIисса республикалул ССУЗ-ирттал ва школардал дуклаки оьрчIал дянивсса викториналий хьхьи­чIунсса кIанттурду бувгьусса оьрчIру. Читать далее

ХIакинтурал династия

Кулпат Аминат ва арс Хайруттин. 1927 ш.

ПаччахIлугърал университетирттаву ларайсса кIулшивуртту ласлан бивкIун бур дагъусттанлувтал так XX-мур ттуршукулий: муниннин хьхьичI жула халкьуннал кIулшивуртту ласайсса

Читать далее

Ккулату Кьукнив бахьтта

Ттун жула инсантал лахьлан бикIай дяркъун-ниттил оьрчIаха

Уттигъанну ттун кIюрххил, баргъ бивну махъ,ЧIяйннал арнил лултту нанисса бахьтта бачай ххуллий Ваччиял чулуха Хъюйннал чулийнмай нанисса жагьилсса хъамитайпа ва школ оьрчI хьунабавкьуна. 

Читать далее

Нанисса шинал ливчIми гьантри цукунни тIайла буккантIисса?

ЦIушинал щугълурду

Ялату лагавай дур ца шин уттигу. Ва ппурттуву чIя­вуми, ччайнугу, къаччайнугу, бугьайнуккар оьрчIний кунмасса байрандалул хьхьичI гьантрай­сса асардал. ХIатта байраннах, аьдатирттах личIисса къулагъас къадуваймигума. Читать далее

Ламу лекьаврил хIакъираву

Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул цалва контрольданийн лавсунни Буйнакскалий буллай бивкIсса ламу лекьаврил масъала. Мунил хIакъираву бувсунни республикалул каялувчинал ва зурул 26-нний хьусса оператив батIаврий. Читать далее

ХьхьичIунсса дагъусттанлувтурал кьюкьа

Шадлугърал батIаву тIитIлай, Владимир Васильевлул цинявннахь барча кунни ялун нанисса ЦIусса шин. «ХIакьину жува хьунабакьлай буру аьдатравун дагьсса даврий – дурсса давуртту кIицI дуван. Ва къатлуву бур жулва барчаллагьран лайкь хьусса инсантал», — увкунни мунал. Читать далее