Рубрика: Общество

Хъамакъабитулул мажлис

Вай гьантрай Ккурккуллал шяраваллил библиотекалуву хьунни Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи, тарихрал элмурдал...

Караши

Карашрал шяраваллил тарихрацIунсса цаппара чичрурду Карашрал щар сакин хьусса кIантту хьхьичIазаманнул инсантал яхьун хъинну...

Шама гьалмахчу

Уттигъанну Ваччав, «Рублевкалий», ца ххуйну, сурат рищун бавцIусса кунма, ихтилатрай ия ттул шама гьалмахчу....