Архив рубрики: Ккуллал райондалия

Барча, хъамий, зул бюхъу!

Мартрал 7-нний Ваччав хьунни «Ттул жагьилшиву» тIисса цIанилу 60 шинава ливчусса хъаннил дянивсса конкурс.


Конкурс дия шанма журалул: балай учаврил, къавтIаврил, интермедия ккаккан баврил. СахIналийн буклай бия хъинну ххуйсса ва чурххардий даркьу­сса Читать далее

Вай бур сайки циняв шяраваллалгу буруккинтту

Уттигъанну ЧIяйннал шяраваллил администрациялул каялувчи МахIаммадов Исял ттун ккаккан дуруна Дагъусттаннал кIива министерствалийн цалва, Исял, чивчусса чагъардан дуллу­сса жавабру. Читать далее

«КъашайшалачIан нанийни, жу ссятрах къабуругайссару»

Ваччиял шярава Хъусрахьхьун бияннин буссар асфальт бавкьу­сса кьасса ххуллу. Лагмава буссар дакI тирх учин дуллалисса, аьламатсса щамарал лиссурду чулухух дирчусса зунттурду.Мар­ххалттал кIучI бувсса зунттурду бургъил тIинттал пар-партIи бувну, Читать далее

СалихIатлул культуралул дуниял

Ва хъамитайпа ттул янилун багьуна 3 шинал хьхьичI Хъювхъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну дия ванил лархсса янналуцIун. Читать далее

ЦIусса шинал кьинирду

Инсан дакIнийсса умудру бартлагаврил кьинирдах муданагу ялугьлан икIай. Мукунсса цинявннан аьмсса кьинину жула оьрмулуву хъанай дур ЦIусса шин дайдишайсса январьданул 1-мур кьини. Хьунабакьлай бур «Ва жула байран дакъар» тIимигу. Читать далее