Архив рубрики: Ккуллал райондалия

Футболданул турнир

Октябрь зурул 29-нний Ккуллал райондалий ЧIяйннал шяраву аэродромрай хьунни райондалул школарттал дуклаки оьрчIал дянивсса СССР-данул кIийла Виричу хьусса АхIмадхан Султаннул цIанийсса занази завалул турнир. Читать далее

«Мусил ссут» – Вихьуллал оьрчIал багъраву

Ялун нанисса никиран кIулшиву ва тарбия дулавриву хъунмасса кIану бугьлай бур нитти-буттал. Мунищала чIивитIуву ххуйсса, хъинсса, гьарта-гьарзасса багьу-бизулул, лагмасса оьрмулул хIисав ласаврил ва цаймигу оьрмулул чIявусса иширттал луртан дихьлай бур оьрчIал багъирдаву. Читать далее

МарцIну дуруччинну зума-къирагъру

Экологиялул ва Каспи хьхьирил шинан хасну Лакрал райондалий чIумуя-чIумуйн дайссар неххардил ва бярдал зума-къирагъру ччюрклицIа марцI дуллалисса субботникру. Ца мукун хъуннасса субботник хьунни ларгсса ххуллункьинигу. Читать далее

Цуппа архнугу, дакIничIан гъансса Хъусрал-ЧIар

Цумарив ца аькьлукарнал зумату дурккун дур: «Инсаннал талихI ниттил чIанччанналур бикIайсса», — тIисса калима. Лув­сса аьрщарал гъилишиву кIул хьуншиврул, га аьрщарайх кьинилий цалвагу ачIаччаннахь занан багьлай бур. Читать далее

Ризкьи-кьинилул зузалт

Ккуллал райондалул ветеринар управлениялул цивппа зун бивкIния мукьах дурсса давурттах бурувгукун, му идаралул райондалул агьали ва ризкьи азардая буручлай дурсса давуртту лажин кIялану дурссар ва дуллайгу буссар. Читать далее

«Ризкьи азардая бурувччуну бухьурча, урувччуну уссар инсангу»

Цумурцагу райондалий ца яла агьамсса къуллугъ бур ветеринар къуллугъ, цанчирча гъаттарал хIакинтал бур агьалинал дукиялул мюхчаншиву дуруччаврил къаралданий бавцIусса зузалт. Читать далее

Буллугъсса хьуннав зул кIулшивурттал луртан

Аьдатравун дагьсса, дуккаврил шин дайдишиннин хьхьичI дувайсса, конференциялийн бавтIун бия Ваччавсса Культуралул къатлувун августрал 25-нний Ккуллал райондалул кIулшиву дулаврил зузалт. Читать далее

Лаккуясса ххюра сурат

Лаккуй яхъанахъисса инсантурал цала оьрму бачин бувну бикIай тIабиаьтралмур оьр­мулущал архIал. Мукун бухьурчагу, хIатта, бусласаврийн бувну, ттурши букканнин ххулу буллан, цулун буккан къабучIиссар тIий бухьурчагу, ЦIуйшиял инсантал ххулу буллун буккай дурусну август зурул 1-нний. Читать далее

Цукун буру Чакъаллал МахIаммадай ва ЦIувкIуллал Зумрут?


Бур лавгсса заманагу дакI­ния гьан къабивтун, цала нитти-буттахъал рухIру паракьат хьу­сса шяраваллаву яхъа­нахъисса ватанчитал.Лакку билаятрал тIин-тIааьн оьттувува дусса инсанталну хъанай бур Чакъаллал шяраву яхъана­хъисса ХIусайнов МахIаммада ва ванал кулпат Зумрут. Читать далее

Барча бавуртту ва конкурсру

ЦIуллушиву дуруччаврил зузалал кьинилун хас дурсса тяхъашивуртту, медициналул зузалт барча баву ва медсестрахъал дянивсса конкурсру хьуна июньдалул 30-нний Ваччавсса Культуралул къатлуву. Читать далее

Шяраваллил бакIчинал буруккинтту

2015-ку шинал Ккуллал райондалий ссуттихуннай хьусса шяраваллал бакIчитал бувчIавурттаву райондалийсса 12 кIанттул сакиншиндарал ххюя бакIчи цIусса увчIуна: Хъусращиял, Ккуллал, ЧIяйннал, Хъювхъиял, Вихьуллал. Читать далее