Архив рубрики: Ккуллал райондалия

Кьадар зевххусса Ххяллухи

Кьадар. Му, инсаннал ба­къагу, бикIайссар шяраваллалгу. Амма му шяраваллаща гужирай зевххусса чIумал, мунияр оьккисса зат цамур бушиву къакIулли. Мукунссану хьуну бур 1944-ку шинал Лаккуя дизан дурсса шяраваллал Читать далее

«Хъамаличу» тIисса мукъул куртIшиву

Хъамаличу. Учин бюхъан­ссар ва мукъул хъунма­сса кIану бугьлай бивкIшиву ва уттигу бугьлагьишиву инсантурал дянивсса дахIавриву. Уттисса Аьрасатнал хIукуматрал бакI дургьуминнан ваниву бумур аьлтта чIалай, «куначество» тIисса, Читать далее

Уртту-тIутIавун бахьлавгсса Къичурлухи

Ягу дакIниву хIасул хьусса аьжаивсса тIилисин

Хъунмасса, кIира райондалийх бивхьусса, Щуну-Зунтту. Ва зунтту цуппагу хIисав бан бучIир Лакку кIанттул ца зияратран. Циван учирча, ванил цила чурххал базурдайн лачIун дурну, Читать далее

Яла чIявусса «Илчи» кказитру хIакьину чичай Ккуллал жяматрал

Кказит-журнал буккулт­рачIан биян баврил давриву хъинну агьамсса кIану бугьлай бур почталул зузалтрал. Гайннал цала даву хIарачатрал чулуха цукун дачин дурдив, муницIун чIиригу, хъунгу хъанай дур кказит-журналлал тиражгу. Читать далее

«ЯхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара»

АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий хъунмур экспертну зий бур Рита Мурачуева. Ва даврий лайкь дурсса ванил наградарттавух дур Читать далее

Ттул бутталгу лавхъссар Хъун дяъви

Ттул бутта ХIайдаров МахIру хьхьичIа-хьхьичI къуллугъ бан лавгун ур 1938-кусса шинал августрай.Буслан икIайва ца Ккуллал шярава 58 ххаллилсса,бювхъусса жагьилтал буссия тIий. Вайнная махъунай 3 акъа зана къавхьуссар.


Ттул буттагу, Мусиев Паша ва МахIадов АхIмадигу къуллугъ буллай бивкIун бур тай яла оьккисса бандеровцы бусса Читать далее

Къуллугъ буллай бур жула арсру

ДакI ххари шай, пахру багьай жула дагъусттан­чу­ная ххуйсса хавар баяйхту. Вана, уттигъанну ЦIу­щар­ниясса, Гьамиящиял ветеринар участокрай гъаттарал хIакинну зузисса МахIаммадов АьбдулвагьидлучIан Читать далее