Архив рубрики: Ккуллал райондалия

ЕГЭ дулаврил жямру

WA0_6Июньдалул 30-нний Ккуллал райондалул администрациялуву хьунни Ккуллал райондалул дуклаки оьрчIал ЕГЭ дулаврил жям дуллалисса батIаву. Муний гьуртту хьунни Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяид, депутатътурал собраниялул председатель Читать далее

ЦIусса хъун хIакин ивтунни

gta_3Апрель зурул 30-нний, цакуну ялун дирсса азар сававну, жула дянива ахиратравун лавгуна Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакин Кьубиев Кьурбан. Кьурбаннун дурагу 50 шин хьунуя дусса. ХIайп тIийнма бур уттигу Ккуллал райондалул жямат Кьурбан дакIнийн утлай.
Читать далее

Лагма бувккунни «Аьпалул лу»

pz_26Ккуллал райондалийсса 14-гу шяравух эстафеталул лагрулий бувккун, апрельданул 27-нний «Аьпалул лу» бувкIунни Ваччиял шяравун. Дурусну 2 барз хьуссар ва Лу шяраваллавух занай. Буниялагу хъинну жаваблувну хIадур дурну Читать далее

Аьпалул лу Ссухъиящиял шяраву

dsr_13Ккуллал райондалий Ххувшаву ларсун 70 шин шаврин хас дурсса цикссагу давуртту дуллай бур. Миннувасса ца дур эстафеталул журалий «Аьпалул лу» ца шяраваллил гамур шяравун биян буллалисса хьунабакьавуртту. Апрельданул 16-нний Къяннал Читать далее

ДакIру марцIсса зунттал оьрчIру

hsd_12Нава цIана ихтилат буллалисса оьрчIруксса усса чIумал, ттун баяйва: «ЧIиви оьрчI Кьурандалул луттираха лавхьхьуссар», — тIисса калима. На пикри буллан икIайссияв: «Луттираха лавхьхьусса цукуннивав оьрчI?» тIий. Яла, угьара хьуну махъ, бувчIлан бивкIуна, Кьурандалул луттираву цичIав жагъаласса бакъахьувкун, Читать далее

Социал хIаллихшинну гьарза хьунни

lsf_112014-ку шинал декабрь зурул 28-нний кьамул дурсса 442-мур номерданулусса, «Аьрасатнал агьали социальныйну буруччаврил гьанурдая» тIисса Федерал закондалуву ккаккан дурну дур ххуйчулиннайсса чIярусса дахханашивуртту. Вай дахханашивурттая цIуххин на Читать далее

Виричунан гьайкал

lsf_10Мартрал ахирданий ЧIяй­н­нал шяраву дацIан дуллан бивкIунни цIа дурксса къучагъ, СССР-данул Виричу, ЧIяйннал шяравасса  ЦIаххуй Маккаевлул гьайкал. Вай давурттив къуртал дуван тIий бур Ххувшаврил байрандалул кьини дучIаннин.

КIулшиву дулаврил управлениялул цIусса бакIчи

lsf_9Ккуллал райондалул КIул­шиву дулаврил управлениялул цIусса бакIчи ивтунни. Актовый залданувун бавтIун бия райондалийсса школардал, оьрчIал багъирдал, ххисса кIулшиву дулаврил центрдал, искусствардал школардал Читать далее

Вихьуллал жяматрал субботник

lsf_8Мартрал 22-нний Вихьуллал жямат, цала ва шяраваллил администрациялул сипталийну, бувккунни Хъун хIатталлив субботник дуван. Багьсса кIялабарзру чулий бацIан бунни, бюруврацIа марцI бунни ляхсса кIанттурду. ХIатталлил лагмасса зия хьусса чапарданувух бувххун, ятту-гъаттарал дурсса хъутру марцI дунни. ЧIаравсса ратIув, баклашкартту дартIун, марцIшиву дунни. Зия хьусса чапар, сварка дурну, ятту-гъаттара къабуххансса кьяйдалий дакьин дунни. Читать далее

ТIабиаьт ва адабият

pds_10Литература, адабият тIисса махъ дунияллийн букканнин хьхьичI диркIссар тIабиаьт. ТIабиаьтрал заллу га цахава зузи дуллалима хъанахъиссар. Цалчин тIабиаьтращал дусшиву, цачIушиву дурну дур хъудугьул. Хъудугьул цанма тIабиаьтрал бахшиш бувсса, вахIшину ганиннин бивкIсса къалмул кIама, ницахун дархIусса хъарас аьрщаравун кьутIин дуваннин, цал гай къалмуя кIама бивщуну бур. Яла дур хъу гъай увкуну. Читать далее

Литературалул ва интнил байран

pds_9Ларгсса нюжмар кьини жул аьрххи багьуна Ккуллал райондалийн, Ваччав дуллалисса Литературалул ва интнил байрандалий гьуртту хьун. Райондалул администрациялул жул хъирив маршрутка тIайла був­ккун бия. КIюрххила ссят 6-нний Чичултрал союзрачIату ххуллийн бувкру жугу: филологиялул элмурдал доктор, профессор Сулайман АхIмадов, лакрал чичултрал секциялул хъунама, Читать далее

Гукунсса хьуна га ттул кьини

tast_7Зунттавусса кIинттулсса ца кьини. На ахттая махъ Ваччату шавай, Вихьлив, хьунив ххуллийх хьуну най уссияв. Хьхьувай був­сса марххалттанил заэвсса чIикI ку кIанттай дарссуну, кув кIанттай къадарссунна дия. Иширах бургарча, гъилисса, чIаракIлу дакъасса кьинилул Лаккуйн инт най душиву бусласисса кунмасса иш хъанай бия. Читать далее

Ватан ххираминнал лишанну хьусса байран

lalas_9Февраль зурул 21-нний Гъумук Хъун дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Ватан дуручлачиминнал кьинилун хас дурсса митинг.

Мунил сакиншинначитал хьунни райондалул администрациялул оьрчIащалсса ва жагьилтуращал­сса даврил Читать далее

«Жу – Ххувшаврил варисталлу»

lalas_8«Жу – Ххувшаврил варисталлу» («Мы – наследники Победы») тIисса цIанилусса хъинну ххуйсса даву дайдирхьунни Ккуллал райондалий. Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал администрациялул хIадур бувну, райондалийсса гьарца школалун ва шяраваллал кIанттул Читать далее

Дагъусттаннал БакIчинал вакил – Ваччав

Февральданул 17-нний Дагъусттаннал БакIчинал зунттал районнайсса вакил МахIаммадхIажи Зайналаьбидов увкIунни Ккуллал райондалийн. Ванащал бия Дагъусттаннал Экономикалул министерствалул зузала Шагьимардан Мудуев ва Дагъусттаннал архитектор У. Камалов. Читать далее

Щихь дуссар Бажиганнайсса, Бабаюртливсса аьрщив?

hosr_13«Залуннан хъуснияр, хъуслин заллу аьркинссар», учай. Буниялагу, жува чIявуну хьунабакьару заллу акъасса хъус тили-хъили дуллалаврищал. Мунийн бувну чIявусса бикIай, зун­ттал районнал шяраваллахьхьун чIумуйну ишла дуллан дуллуну диркIсса, Бажиганнайсса, Бабаюртливсса аьрщи хIакьинусса кьини щихь дуссар тIий. Читать далее

Депутатътурал сессия

kokos_7Дурусну ца шин хьунни Ккуллал Райондалул депутатътурал сессия къабатIлай. Ва иш укун хъанахъаврин агьаммур багьана бия, апатI нясив хьуну, дукIу январьданул ахирданий Ккуллал Райондалул собраниялул Председатель Гуйдалаев ХIамзат ахиратравун лагаву. Читать далее

Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул Рисала

Райондалийн инвестицияртту кIункIу дуваврин хасну
ХIурмат лавайсса гьалмахтал! Гьашинусса шиная байбивхьуну, жува аьдатравун бутланну цIусса документ – инвестициярдан хас бувсса рисала. Ванил агьамсса мурадну хъанахъиссар 2015-ку шинал райондалий ишбажаранчитуран ва цалла харж-хуржлийну давуртту дуванна тIисса инсантуран шартIру даву. Читать далее

КIулшиврул ххазиналул хъунмур

nsord_7Ххазинарду бикIай личIи-личIисса. Хъуслил, арцу-мусил, бакIлахъиялул, хан хъуслил, литературалул, тIабиаьтрал. Яла агьаммур хъу­срив – кIулшивуртту дулайсса луттирду.

Ххазина тIисса цIа дусса лакку душругу бакIрайн багьлан бикIай. Читать далее

Ккуллал райондалия

Жагьилтал – къуллугъирттал бакIчиталну
Октябрьданул 24-нний Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал канилусса циняв райондалийсса къуллугъирттай ца зузи кьинилул лахъишиврий зий бия райондалул вивсса жагьилтурая хIасул бувсса администрация. Читать далее

Бугьараминнал кьинирду Ккуллал райондалий

skat_11КIулсса куццуй, октябрь барз баян бувну бикIай Бугьараминнал барзну. Му зурул мутталий къуллугъчитал, жагьилтал, дуклаки оьрчIру бугьараминнащал хьунабакьай, миннан кумаг буллай, тяхъашивуртту дуллай, ссупрарду тIитIлай. Хъинну ххуйну лавгунни Ккуллал райондалий мукунсса барз. Читать далее

ХIисав-ккалданул пишакар

skat_9Ккуллал райондалул Ветеринар управлениялий зий бур райондалул шяраваллавасса гъаттарал хIакинтал.
ЗахIматсса, итталу ба­къа­сса пишарайн кIура бавну бур гъаттарал хIакиннал пиша. ХьхьичIава Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал ветеринар факультет бикIайва яла сий думур,
чIявусса жагьилтал дуклан бухлахисса факультет. Читать далее

Творчествалул десант Ккуллал райондалий

gard_12Октябрьданул 16-нний Ккуллал райондалийн бувкIун бия Да­гъусттаннал Чичултрал союзрал секретарь, Лакрал секциялул бакIчи, шаэр, чичу, драматург, таржумачи Илияс МахIаммадов, Дагъусттаннал Музыкантътурал союзрал председатель, Аьрасатнал искусствалул лайкь хьусса зузала, профессор Хан Баширов, Дагъусттаннал Художниктурал союзрал Выставкартту дувайсса залданул директор, Аьрасатнал лайкь хьу Читать далее