Архив рубрики: Ккуллал райондалия

ОьрчIал дукиялун хас дурсса батIаву

orden_8Июльданул 14-нний Ккуллал райондалул администрациялул заседания дувай залдануву хьунни хъинну агьамсса, гьарцаннал цалва-цалва пикрирду ашкара буллалисса, Ккуллал райондалийсса школардай ва оьрчIал багъирдаву Читать далее

Ччаврихлу ва дакI тIайлашиврухлу медаль

fifa_9Махъсса шиннардий хIуку­матрал чулуха кулпатирттал чулинмайсса ургъил гьарта-гьарза хьунни. Кулпатирттавусса оьрчIру чIяву шаву хIисаврай, кIилчинмур ва гания гихунмайми оьрчIру буваврин, «материнский капитал» тIий, арцу дуллан бивкIунни.

Читать далее

Жагьилтурал кьинилун хас дурсса велосипед ссур дуваву

marsh_5Жагьилтурал кьинилун хIисав дувай 27-мур июньдалул кьини. Ва кьини шагьрурдай ва шяраваллаву дувай тяхъашивуртту, спортрал бяст-ччаллу. Цакьнивагу кIицI бував, Ккуллал райондалий хъуннасса Читать далее

Буттахъал ирс буручлай

gs_9Июньдалул 27-нний Ккуллал райондалий Ваччиял шяравусса майданнив хьунни Дагъусттаннал цаппара районнал ва Ккуллал 14-рагу шяраваллал дянивсса, «Наследие» цIанилусса, аслийсса зунттал халкьуннал культура ккаккан дуллалисса фестиваль. ХьхьичIмур кьини ахттая махъ хъинну гужну чявхъа-гъарал ларчIун диркIун дунура, фестивальданул кьини цурда дюхлулсса, Читать далее

Фестивальдания бахшиширттащал

fr_9Июньдалул 5-11-нний МахIачкъалалив ва Дарбантлив хьунни ирглийсса 6-сса фольклорданул ва аслийсса культуралул халкьуннал дянивсса «Горцы» фестиваль. Фестивальданул чIаравбацIултну хьунни Дагъусттан Республикалул БакIчи, АьФ-лул Культуралул министерство, ДР-лул культуралул министерство ва АьФ-лул Читать далее

Библиотекалул кьинилун хасну

x_8Дунияллийсса инсаният хIасул хъанахъиний яхъанай бивкIсса инсантурал бакIраяту цала дакIниймур хъирив наниминнан кьабитаншиврул, оьрмулул хIалурду лахьланшиврул, цал дакIнихсса хаварду ппив буллан бивкIун бур, яла – чичрулий.
Гана га чIумалва инсаннан дакIнин багьну бур луттирал лагрулийсса чагъардай чичрурду дуллан. Читать далее

ДакIнихтунусса ссайгъат оьрчIан

fr_12Нюжмар кьини, майрал 30-нний, Лакрал райондалий, гьарца шинал кунна, гьашинугу лахъа-хъунну кIицI ларгунни ОьрчIру буруччаврил кьини. Биялсса агьлу батIай ва кьини Гъумучиял клубрал хьхьичIун. Байран цалла духьурчагу, миккун бавтIми цалва гьунардайну ххари бан, багу-балгуну, буккай Читать далее

Цалчинмур школалийсса махъра-махъсса занг

l_7Нитти-буттал, оьрчIал дакIру гьулусан дуллалисса кьинину дикIай майрал 25-мур, Махъра-махъсса занг ришлашисса, кьини. ЧIюлуну лархсса оьрчIал, вайннал нитти-буттахъал, хъунбавахъал, хъунттаттахъал ххаришивурттал дуцIин дувай ва кьини школардал хIаятру, шагьрурдал, Читать далее

НигьачIаву дакъасса нигь

fkur_11«НигьачIаву дакъасса нигь» цIанилу, апрель зурул 15-нний Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школалул хIаятраву хьунни 10-12 шинавусса дуклаки оьрчIал дянивсса бяст-ччал. Ва конкурс гьашину кIилчинни хъанахъисса. ДукIумур конкурсгу вайва гьантрай хьуссия. Читать далее

Интнилхьхьунищал тIиртIунни Маданиятрал шингу

ilchhi_3КIюрх. Му кIюрх инттусса духьурча, хъиннура дакIнил макьугу даркьуну, чIявусса буруккинттугу махъ ливчIсса чIунну шай. Гьарца затра чантIа тIисса чIун. Интнил кьинирдай кIюрххил зунттавусса ххуллийх наниний вин баллантIиссар личIи-личIийсса макьанну рурцусса лелуххантрал макьаннугу. Гай макьаннах вичIи дирхьуний вил дакIнил мутта лахъи хъанай, улу чурххавусса цIуцIавурттугума гьаваллавун лер­ххун ларгун, чурх таза бувккун, ашкара хъанантIиссар.
ДуркIунни Лакку билаятрал дарардавун Читать далее

Агьалинансса хIаллихшиннардал даву куклу даншиврул

pg_25Ттигъанну Лакрал райондалийн даврил аьрххилий бувкIун бия ДР-лул связьрал ва телекоммуникациярттал министр Сефер Аьлиев, ванал хъиривчу Марина Оьмарова, Халкьуннал Мажлисрал депутат, Миллатирттал дянивсса арардал, жяматийсса ва диндалул Читать далее

Ттигу хъит учин аьркинни

Февральданул 7-нний Ккуллал райондалул актовый залдануву хьунни райондалул УО-лул райондалийсса школардал давурттив ххал дуллалисса совещание. Му дачин дурну ия Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулайманов. Читать далее

Ккуллал райондалул депутатътурал ирглийсса сессия

gofro_7Декабрьданул 26-нний Ваччав, Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал актовый залданиву хьунни ирглийсса Ккуллал райондалул собраниялул депутатътурал сессия. Сессиялул ххал бигьин лавсъсса масъаларттал сияхI дия 15. Сессия бачин бувну ия Ккуллал Читать далее

КIилчинмур турданул БувчIавурттал хьунийн

Сентябрьданул 13-нний Ккуллал райондалул администрациялул къатравун, заседание дувай залдануву, бавтIун бия Ккуллал райондалийсса школардал директортал, шяраваллал администратортал, райондалул интеллигенция. Читать далее