Архив рубрики: Ккуллал райондалия

Оьрму оьрчIан харж бувсса чIумал

Дунияллий инсаннал дурсса чувшивуну чIалан дикIай мунал узданну, яхIирай оьрму бутаву, марцIсса цIа кьаритаву. Мукунсса инсаннал щавщи цайминнайнгу бияй, мунал лякьлуя бивз+сса наслугу чIявуну мукунмасса шай. Читать далее

ЧIава пагьламантурачIа

ee_pho_15Дурусну гьашину 20 шин хъанай дур Ккуллал райондалий 1-мур ЦIувкIуллал шяраву Пагьламантурал школа тIивтIуну. Амма, ЦIувкIуллал шяраву пагьламан лахълан ччисса оьрчI-душру кIия-шама оьрчIайн багьайхту, пагьламантурал школа зун бивкIунни Ваччав. Шикку райондалул Читать далее

Хъювхъиял шяравусса байранну

ee_pho_14Аьрасатнаву чIун-чIумуй экономикалул иш-тагьар байча щилай нанисса иширттахгу къулагъас къадурну, Ккуллал райондалийсса Хъювхъиял шяраваллил инсантурал цалла шяравалу «кканпитIирайн» кIура даен дурунни. Буниялагу, ца шяраваллил инсантурал ккаккан дуллай бур цукунсса дикIан аьркинссарив жула лакрал инсантурал цала ув кIанттухсса ургъилшиву, дуван ччимур, багьантту къаляхълай, дуван шайшиву. Читать далее

Жагьилсса техниктал ва изобретательтал

8toto_10Февраль зурул 20-нний Ккуллал райондалул УО-лул къатраву хьунни райондалул школарттайсса ххисса кIулшиву дулайсса идарарттайн заназисса оьрчIал дурмунил выставка. Шикку дия кIивкIусса хIайвандалул бурчуя, Читать далее

Къахьуннав чувчIаввагу дяъвирду

otopo_12Февраль зурул 15-нний совет аьралуннал махъа-махъсса саллатI Авгъаннава шавайн увкIсса кьини хъанай дур. Яла махъ ва кьини байрандалийн кIура дарунни. Жува миннайн «афгантал» учару. Га дяъвилувух гьуртту хьуссар лакрал жагьилталгу. ЧIявуссаннал жанну дуллуссар, Читать далее

ЦIунилгу шяраваллавусса къатрал чагъарду баврия

493to_18Февраль зурул 13-нний Ккуллал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни райондалийсса шяраваллавусса къатрал заллухъруннал гай цалла душиву тасттикь буллалисса чагъарду (зеленкартту) хьхьарану буллалаврин хас дурсса батIаву. Читать далее

Культуралул иширттан хас дурсса батIаву

53ecdc88c9e96ed72ca9d15ba91Февральданул 9-нний Ккуллал райондалул администрациялий хьунни культуралул давурттан хас дурсса батIаву. Шикку гьуртту хъанай бия райондалул бакIчи Сяид Сулайманов, ванал хъиривмур Сабрина Илиясова, Читать далее

Терроризмалийн къаршисса тIиртIусса дарс

Февральданул 9-нний Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школалий лавайми классирттахь дирхьунни терроризмрайн къаршисса дарс. Ваний гьуртту хъанай бия школалул учительтал, райондалул УО-лул пишакартал, Ккуллал ва Лакрал районнал цачIусса полициялул инспектор ХIусайханов Нариман. Читать далее

Барчаллагьрай бура хIакинтурайн

Уттигъанну, январь зуруй, давление лапра лахъ хьуну, бувкIра «Анаварсса кумаграл» машиналий Гъумуксса райондалул азарханалийн. Гава цIана, лагма лавгун хIакин, медсестра на хъин буллан байбивхьуна. Ттун чансса мутталийсса рахIатшиву хьуна. Читать далее

ОьрчIал пикрирдуну – экология

Февраль зурул 6-нний Ккуллал райондалул Ваччавсса УО-лул къатраву хьунни райондалул дуклаки оьрчIал дянивсса «Экология дуруччаву – дуклаки оьрчIал пикрирдаву» тIисса элмулул зумунусса конференция. Читать далее

Чаннахсса арцу почталийх циван къаласласиссар?

Шяраваллаву, шагьрурдай яхъанахъисса инсантурал цалва ялув каялувшиву дуллалисса къуллугъчитуран «кьимат» бишаву дархIуну дикIай яхъанахъисса кIанттурдай бигьашивуртту хIасул даврицIун. Читать далее

ЦIунилгу депутатнал кумагру

ilchi1_6Жу цакьнивагу «Илчи» кказитрай бувсъссия сентябрь зуруй хьусса бувчIавурттаву Ккуллал райондалул жяматрал цала чулухасса Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутатну увчIусса Расулов Аьбдул Батталлул арснал райондалий­сса шяраваллан кумагру бувшиврия. Читать далее

Зунттал билаят – ттул Ккуллал район

«Зунттал билаят – ттул Ккуллал район» тIисса цIанилу ларгсса шинал ахирданий Ккуллал райондалул УО-лул къатраву хьунни райондалийсса школардал дуклаки оьрчIал ва вайннал педагогтурал ххисса кIулшиву дулай­сса ккураннавун занай, гикку лав­хьхьумур ккаккан сакин дурсса выставка. Читать далее

«Эхо гор» цIанилусса хаварду

ilchi1_5Райондалий хъанахъисса ишир­ттаяту жяматрахь бусласаву гьарта-гьарза дуваншиврул Ккуллал райондалул администрациялул, аьркинсса ихтиярдугу ларсун, интернетраву итабакьлан тIий бур «Эхо гор» цIанилусса хаварду. Читать далее