Архив рубрики: Ккуллал райондалия

Барчаллагь баян буллай ура

Вихьуллал шяравусса ветучастокрайн хъар хъанай дур ххюра шяравалу. Вихьул, Ссухъиящи, Къян, ЦIуйши, Хъювхъи. Жун, ветучастокрал хIакинтуран, чIун-чIумуй, гъа­ттарайн цIуцIавуртту къадияншиврул, цила чIумал аьркинсса ххалаххив буван шяраваллавун гьан багьай. Читать далее

Зунттал халкьуннал культура гьарта-гьарзану ккаккан дуллай

3foto_7Ккуллал райондалий Ваччиял шяраву бур хъинну ххуйну, ял­ттугу, вивхгу бакьин бувсса Аьрасатнал халкьуннал аслий­сса культуралул центр. Шикку дувай сайки циняв райондалий шай­сса тяхъашивуртту, Читать далее

Кьиблалул Кореянавасса туристал Ккуллал райондалий

foto2_11Ччянива щиллив: «Зун­ттаяр ххуйсса так зунттурдур бусса», — куну бур. Буниялагу, зунттурдащал «махъ» лявкъуну, вайннул кьувватшиву цалва пикрирдавун кIункIу дуван бюхъайма хъанай ур оьрмулуву тIайлабацIу хьуману. Читать далее

Ккуллал райондалул депутатътурал сессия

foto1_12Декабрьданул 28-нний Ккуллал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни ирглийсса Ккуллал райондалул депутатътурал мажлисрал сессия. Сессиялий, райондалул депутатътал бакъагу, гьуртту хъанай бия шяраваллал школардал директортал, идарарттал бакIчитал, жяматийсса ишккаккулт, Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяид, ванал хъиривми ва отделлал каялувчитал. Читать далее

Культуралул давурттайну инсантурал дакIурдичIан

foto1_11Цаппара шиннардил хьхьичI, ялун дир­­сса захIматсса дахха­нашивурттацIун дархIуну, шяраваллавусса культуралул давурттив ссуссукьу хьуну дуссия. Амма, хIукуматран, инсантуран цанма хьуннав чIалан бивкIунни культура дакIния гьан дитарча, иш ххуйну къабагьлан най бушиву. Ккуллал райондалийсса шяраваллал культуралул къатригу кIура баен бувунни Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул къатрайн. Читать далее

Идарарттал цIусса бакIчитал бивтунни

53_8Уттигъанну Ккуллал райондалул жямат социал чулуха буруччаврил буржру биттур бувайсса идаралул (хьхьичIава «собес» учайссия) цIусса бакIчи ивтунни – ХIасаннул арс Зураб МахIаммадов.

Зураб увссар 1981-ку шинал Ваччиял шяраву. Ваччиял дянивмур даражалул школа къуртал бувну махъ, 2003-ку шинал був­ккуссар ДГУ-лул Читать далее

Даву дакъанан кумаг буллай

51_11Махъсса шиннардий жулла хIукуматрал экономикалуву хъанахъисса дахханашивуртту багьана хьуну, чIявусса инсантал давурттив дакъа буруккинттаралун багьлай бур. Шиккува жулла хIукуматрайн баян бувсса санкциярдалгу хъиннува ишру къуманивун бивчунни. Читать далее

Чупалав Оьмаровлул цIа абад дуллай

51_10Ноябрьданул 28-нний Ккуллал шяравусса спортрал комплексраву хьунни Республикалул ка дишаврил (армспортрал) турнир. Му хас дурну дия Ккуллал шяравасса кIийла ка дишаврил дунияллул чемпион, Аьрасатнал «Заслуженный мастер спорта» цIа ларсъсса, лачIун уккаврил мастер, жяматийсса ишккакку, ахиратравун гьаннин Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутатну ивкIсса Оьмаров Чупалав Аьлил арснал аьпалун. Читать далее

«Дагъусттаннал пахру» конкурс дайдирхьунни

50_2Ноябрьданул 24-нний МахIачкъалалив Культуралул дворецраву шадлугърал тагьарданий тIиртIунни «Гордость Дагестана» конкурс. Ва хъанай дур Республикалул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул Читать далее

ЦIунилгу райондалул бакIчину увчIунни Юсуп МахIаммадов

49_9Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалий хьунни депутатътурал ирглийсса сессия. Муний гьуртту хьунни райондалул собраниялул 20 депутат, шяраваллал бакIчитал, идарарттал каялувчитал. Хасну сессиялийн бувкIун бия ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул правовой Читать далее

Электроток хайрданун ишла буллан

Ккуллал райондалул вив най дуссар 3 журасса гуж бусса токрал ххаллу. Му­ххал вышкардайх най буссар 35 азарва вольт. Вай ххаллу дуруччаврил утташиву дуссар 15 метра ххаллачIату ца-ца чулухуннай. Вай ххаллачIан гъан хьурча, 0,6 метралул манзилданийх токрал дуга рирщуну утайссар. Читать далее

Творчествалул зузалт Ккуллал райондалий

48_7Ноябрь зурул 5-нний ттун бавуна Ккуллал райондалийн Ма­хIач­къалалия творчествалул зузалтрал десант най бушиву. 2014-ку шиналгу бувкIуна мукунма чIявусса творчествалул зузалт райондалийн. ТIайланма учин, къачIяву шай укунсса хъамал Ккуллал райондалий. Мунийн бувну, укунсса хъамал бувкIсса чIумал, гьай-гьай, чIявусса инсантал вайннащал Читать далее

Магьирлугърал зузалтрал десант Ккуллал райондалий

47_11Литературалул шинал лагрулий, ларгсса нюжмардий Ккуллал райондалий хьунни творчествалул десант: Лакрал театрданул хъуни-хъунисса проектирдал («ПартIу ПатIима», «Хан-Муртазяли», «Камаллул Башир», Читать далее

Зунттаву ттигу кьюлтIнурасса аваданшиву

46_7Жу цакьнива бувсъссия октябрьданул 7-нний Ккуллал райондалийн бувкIун бивкIшиву, шиккусса этнокультуралущал кIул хьун, Москавлиясса 10 журналист.
Ва кьини Хъювхъиял шяраву, «Щунудагъ» фестиваль дувайсса анфитеатрданул хIаятраву, ккаккан дурна Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал зунттаву Читать далее

Гьану бивзунни нагь-нис дувай заводрал

diet_7Цалнияр-цал жулва зунттаву яхъанахъисса хъузалтран бувчIлан бивкIунни, социал зумунусса иширтталсса булларча бакъа, ХIукуматрал аьрщараха, ятту-гъаттараха зузисса инсантуран вари чинсса кумаг къабуллалишиву. Читать далее

Фольклорданул фестиваль «Авадан»

44_lakОктябрь зурул 7-нний Ккуллал райондалийсса Хъювхъиял шяраву хьунни райондалийсса циняв шяраваллу гьуртту хьусса фольклорданул фестиваль. Балайрду учаврил, къавтIавуртту ккаккан даврил фестиваль ххал дуван ва мукунма жулва аслийсса къатта-къушлийсса кушурдащал, ишла дуллалисса матахIращал, лакрал материал культуралущал кIул хьун увкIун бия ва кьини Ккуллал райондалийн Москавлиясса 10 журналист. Читать далее

Щакъалихлахисса хьунабакьаву хьунни

44_11Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школа мудангу хьхьичIунсса, ххуйсса ккаккияртту чIалачIи дуллалисса, лавайсса даражалул пишакартал зузисса школалун ккаллину бивкIссар. 80-хъайсса шиннардил лажиндарайсса тарихрай ва школалия итабавкьусса оьрчIру хьхьичIунсса пишакартал хьуну, личIи-личIисса жаваб­лувсса къуллугъирттай зий бур.sound Читать далее

Ккуллал райондалул МФЦ зух ялугьлай бур

004Махъсса шиннардий шагьрурдай ва шяраваллаву яхъанахъисса инсантуран личIи-личIисса хIаллихшиннарду хIасул даншиврул тIитIлан бивкIунни МФЦ-ду. Сайки цалчинминнавух 2012-ку шинал тIивтIуссия мукунсса идара Ваччав. Уттигъанну на хьунаавкьура мунил директор Кьурбайтаев Нуруллагьлущал. Читать далее

Ккуллал райондалийсса шяраваллал собраниярттал депутатътал бувчIаврил сияхI

Сентябрьданул 13-нний хьунни Ккуллал райондалийсса 14 шяраваллил 12 муниципал сакиншиндарал собраниярттавунсса депутатътал бувчIавуртту. Шяраваллал собраниярттал депутатътурал сияхI хьунни укунсса: Читать далее

ЧIумул масъалартту ххал бигьлай

Ккуллал райондалул администрациялул залдануву хьунни хъинну агьамсса, райондалул личIи-личIисса масъалар­ттан хас дурсса батIаву. БатIавриву гьуртту хъанай ия райондалул бакIчи Сяид Сулайманов, ванал хъиривми Сабрина Илиясова, МахIаммад Чаринов, райондалул администрациялул отделлал каялувчитал ва шяраваллал бакIчитал. Читать далее

Ирсирай нанисса байран цIудуккан дунни

41_13ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу Шарип Шариповлул Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлухьхьун буллуна, 2014 шиналсса социал-экономикалул ккаккиярттал хIасиллайн бувну, Республикалул Читать далее