Архив рубрики: Ккуллал райондалия

Яла чIявусса «Илчи» кказитру хIакьину чичай Ккуллал жяматрал

Кказит-журнал буккулт­рачIан биян баврил давриву хъинну агьамсса кIану бугьлай бур почталул зузалтрал. Гайннал цала даву хIарачатрал чулуха цукун дачин дурдив, муницIун чIиригу, хъунгу хъанай дур кказит-журналлал тиражгу. Читать далее

«ЯхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара»

АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий хъунмур экспертну зий бур Рита Мурачуева. Ва даврий лайкь дурсса ванил наградарттавух дур Читать далее

Ттул бутталгу лавхъссар Хъун дяъви

Ттул бутта ХIайдаров МахIру хьхьичIа-хьхьичI къуллугъ бан лавгун ур 1938-кусса шинал августрай.Буслан икIайва ца Ккуллал шярава 58 ххаллилсса,бювхъусса жагьилтал буссия тIий. Вайнная махъунай 3 акъа зана къавхьуссар.


Ттул буттагу, Мусиев Паша ва МахIадов АхIмадигу къуллугъ буллай бивкIун бур тай яла оьккисса бандеровцы бусса Читать далее

Къуллугъ буллай бур жула арсру

ДакI ххари шай, пахру багьай жула дагъусттан­чу­ная ххуйсса хавар баяйхту. Вана, уттигъанну ЦIу­щар­ниясса, Гьамиящиял ветеринар участокрай гъаттарал хIакинну зузисса МахIаммадов АьбдулвагьидлучIан Читать далее

Вана интнийн буккавай

Ккуллал райондалул Вет­управлениялий зий бур хъинну цала даву канилух дурксса пишакартал. Ванил баранугу хъанай дур махъсса шиннардий райондалий цукунчIавсса ятту-гъаттарал лахъай цIуцIаву ппив хьун къадитаву. Читать далее