Архив рубрики: Ккуллал райондалия

СалихIатлул культуралул дуниял

Ва хъамитайпа ттул янилун багьуна 3 шинал хьхьичI Хъювхъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну дия ванил лархсса янналуцIун. Читать далее

ЦIусса шинал кьинирду

Инсан дакIнийсса умудру бартлагаврил кьинирдах муданагу ялугьлан икIай. Мукунсса цинявннан аьмсса кьинину жула оьрмулуву хъанай дур ЦIусса шин дайдишайсса январьданул 1-мур кьини. Хьунабакьлай бур «Ва жула байран дакъар» тIимигу. Читать далее

Футболданул турнир

Октябрь зурул 29-нний Ккуллал райондалий ЧIяйннал шяраву аэродромрай хьунни райондалул школарттал дуклаки оьрчIал дянивсса СССР-данул кIийла Виричу хьусса АхIмадхан Султаннул цIанийсса занази завалул турнир. Читать далее

«Мусил ссут» – Вихьуллал оьрчIал багъраву

Ялун нанисса никиран кIулшиву ва тарбия дулавриву хъунмасса кIану бугьлай бур нитти-буттал. Мунищала чIивитIуву ххуйсса, хъинсса, гьарта-гьарзасса багьу-бизулул, лагмасса оьрмулул хIисав ласаврил ва цаймигу оьрмулул чIявусса иширттал луртан дихьлай бур оьрчIал багъирдаву. Читать далее

МарцIну дуруччинну зума-къирагъру

Экологиялул ва Каспи хьхьирил шинан хасну Лакрал райондалий чIумуя-чIумуйн дайссар неххардил ва бярдал зума-къирагъру ччюрклицIа марцI дуллалисса субботникру. Ца мукун хъуннасса субботник хьунни ларгсса ххуллункьинигу. Читать далее

Цуппа архнугу, дакIничIан гъансса Хъусрал-ЧIар

Цумарив ца аькьлукарнал зумату дурккун дур: «Инсаннал талихI ниттил чIанччанналур бикIайсса», — тIисса калима. Лув­сса аьрщарал гъилишиву кIул хьуншиврул, га аьрщарайх кьинилий цалвагу ачIаччаннахь занан багьлай бур. Читать далее