Архив рубрики: Здравоохранение

«ЯхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара»

АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий хъунмур экспертну зий бур Рита Мурачуева. Ва даврий лайкь дурсса ванил наградарттавух дур Читать далее

«Анаварсса кумагращал» архIал дуртсса ца кьини

Гьарца нава машинарттал чIутIлихьхьун биривтари, найбунува я тIайла бацIай сирена лархъсса «Анаварсса кумаграл» машиналий. Муссят итталун дагьай ца фильмравасса сурат: жагьил­сса хIакин, ивкIлакIисса къашайшала Читать далее

«КъашайшалачIан нанийни, жу ссятрах къабуругайссару»

Ваччиял шярава Хъусрахьхьун бияннин буссар асфальт бавкьу­сса кьасса ххуллу. Лагмава буссар дакI тирх учин дуллалисса, аьламатсса щамарал лиссурду чулухух дирчусса зунттурду.Мар­ххалттал кIучI бувсса зунттурду бургъил тIинттал пар-партIи бувну, Читать далее

Вероника Скворцова: «ЦIуллушиву дуруччаврил ххуллий хьхьичIуннайшивуртту хьуну дур»

Мартрал 6-нний Дагъусттаннайн бувкIсса Аьрасатнал цIуллушиву дуруччаврил министр Вероника Скворцовал ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлущал цачIу ххал бунни цаппара Дагъусттаннал азарханарду. Читать далее

СалихIатлул культуралул дуниял

Ва хъамитайпа ттул янилун багьуна 3 шинал хьхьичI Хъювхъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну дия ванил лархсса янналуцIун. Читать далее