Архив рубрики: Здравоохранение

«КъашайшалачIан нанийни, жу ссятрах къабуругайссару»

Ваччиял шярава Хъусрахьхьун бияннин буссар асфальт бавкьу­сса кьасса ххуллу. Лагмава буссар дакI тирх учин дуллалисса, аьламатсса щамарал лиссурду чулухух дирчусса зунттурду.Мар­ххалттал кIучI бувсса зунттурду бургъил тIинттал пар-партIи бувну, Читать далее

Вероника Скворцова: «ЦIуллушиву дуруччаврил ххуллий хьхьичIуннайшивуртту хьуну дур»

Мартрал 6-нний Дагъусттаннайн бувкIсса Аьрасатнал цIуллушиву дуруччаврил министр Вероника Скворцовал ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлущал цачIу ххал бунни цаппара Дагъусттаннал азарханарду. Читать далее

СалихIатлул культуралул дуниял

Ва хъамитайпа ттул янилун багьуна 3 шинал хьхьичI Хъювхъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну дия ванил лархсса янналуцIун. Читать далее

Барча бавуртту ва конкурсру

ЦIуллушиву дуруччаврил зузалал кьинилун хас дурсса тяхъашивуртту, медициналул зузалт барча баву ва медсестрахъал дянивсса конкурсру хьуна июньдалул 30-нний Ваччавсса Культуралул къатлуву. Читать далее

Цуми пишакартал багьайссар «Земский доктор» программалийн?

Нара хIадур дурсса «Ттинин Да­гъусттаннай къабувсса операцияртту буллай бур Гъумук» тIисса макьалалий ттуща итххявххун бур гъалатI. «Земский доктор» программалий зузисса жагьилсса хIакинтурал цIардавух дагьну дур Лиана Аминтаевал цIагу. Читать далее

Ттинин Дагъусттаннай къабувсса операцияртту буллай бур Гъумук

Мукьра шин хьуну дур Дибиров АьвдурахIин Дибирдул арс Лакрал райондалул азарханалий хъунама хIакинну зий. Ва чIумул манзилданий чIярусса ххуй чулийннайсса дахханашиннарду хьунни райондалул цIуллу-сагъшиву дуруччавриву. Читать далее

«БакIраву кIулшиву духьурча, ка нигьа къадусайссар»

ХIакиннал пиша бур ца яла бусравсса ва чара бакъа аьркинсса пиша. ХIакин-хирургналмур пиша тIурча – сайки ссихIирчинал пишалун ккаллисса. ЩинчIав къакIулссар кьадарданул цумур кьини цукунсса чирчуну дуссарив хирургнан. Читать далее