Архив рубрики: Здравоохранение

«ЯхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара»

АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий хъунмур экспертну зий бур Рита Мурачуева. Ва даврий лайкь дурсса ванил наградарттавух дур Читать далее

«Анаварсса кумагращал» архIал дуртсса ца кьини

Гьарца нава машинарттал чIутIлихьхьун биривтари, найбунува я тIайла бацIай сирена лархъсса «Анаварсса кумаграл» машиналий. Муссят итталун дагьай ца фильмравасса сурат: жагьил­сса хIакин, ивкIлакIисса къашайшала Читать далее

«КъашайшалачIан нанийни, жу ссятрах къабуругайссару»

Ваччиял шярава Хъусрахьхьун бияннин буссар асфальт бавкьу­сса кьасса ххуллу. Лагмава буссар дакI тирх учин дуллалисса, аьламатсса щамарал лиссурду чулухух дирчусса зунттурду.Мар­ххалттал кIучI бувсса зунттурду бургъил тIинттал пар-партIи бувну, Читать далее

Вероника Скворцова: «ЦIуллушиву дуруччаврил ххуллий хьхьичIуннайшивуртту хьуну дур»

Мартрал 6-нний Дагъусттаннайн бувкIсса Аьрасатнал цIуллушиву дуруччаврил министр Вероника Скворцовал ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлущал цачIу ххал бунни цаппара Дагъусттаннал азарханарду. Читать далее

СалихIатлул культуралул дуниял

Ва хъамитайпа ттул янилун багьуна 3 шинал хьхьичI Хъювхъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну дия ванил лархсса янналуцIун. Читать далее

Барча бавуртту ва конкурсру

ЦIуллушиву дуруччаврил зузалал кьинилун хас дурсса тяхъашивуртту, медициналул зузалт барча баву ва медсестрахъал дянивсса конкурсру хьуна июньдалул 30-нний Ваччавсса Культуралул къатлуву. Читать далее