Архив рубрики: Здравоохранение

СалихIатлул культуралул дуниял

Ва хъамитайпа ттул янилун багьуна 3 шинал хьхьичI Хъювхъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну дия ванил лархсса янналуцIун. Читать далее

Барча бавуртту ва конкурсру

ЦIуллушиву дуруччаврил зузалал кьинилун хас дурсса тяхъашивуртту, медициналул зузалт барча баву ва медсестрахъал дянивсса конкурсру хьуна июньдалул 30-нний Ваччавсса Культуралул къатлуву. Читать далее

Цуми пишакартал багьайссар «Земский доктор» программалийн?

Нара хIадур дурсса «Ттинин Да­гъусттаннай къабувсса операцияртту буллай бур Гъумук» тIисса макьалалий ттуща итххявххун бур гъалатI. «Земский доктор» программалий зузисса жагьилсса хIакинтурал цIардавух дагьну дур Лиана Аминтаевал цIагу. Читать далее

Ттинин Дагъусттаннай къабувсса операцияртту буллай бур Гъумук

Мукьра шин хьуну дур Дибиров АьвдурахIин Дибирдул арс Лакрал райондалул азарханалий хъунама хIакинну зий. Ва чIумул манзилданий чIярусса ххуй чулийннайсса дахханашиннарду хьунни райондалул цIуллу-сагъшиву дуруччавриву. Читать далее

«БакIраву кIулшиву духьурча, ка нигьа къадусайссар»

ХIакиннал пиша бур ца яла бусравсса ва чара бакъа аьркинсса пиша. ХIакин-хирургналмур пиша тIурча – сайки ссихIирчинал пишалун ккаллисса. ЩинчIав къакIулссар кьадарданул цумур кьини цукунсса чирчуну дуссарив хирургнан. Читать далее

Бурувччуну бикIияра оьсса азардания

Майрал 21-нний хьхьирицIсса шагьрулул паркраву «Стоп ВИЧ/ СПИД» тIисса щалва Аьрасатнал акциялул лагрулийсса батIаву хьунни. Ва акция гьар шинах жула билаятрай дувайссар щалла дунияллий СПИД-рал азарданул ливтIусса халкьуннал аьпалун. Читать далее