Архив рубрики: Образование

Хъинмур буллайру тIий, оьмур буллай къалякъиннав

Ттухь цIувххуну, Аьрасатнаву уттинин кIулшивуртту дулаврил аралуву кунма чIявусса, бакI-магъ дурчIин къабюхъайсса, ххуймур буллай буна, оьккимур бувну лявкъусса, бачIи ххишалагу дузрайн къабувксса экспериментру билаятрал вайми агьамсса арардаву къабувхьунссар. Читать далее

Пиша ва аякьа

МахIачкъалаливсса Республикалул автомашинарттал ххуллурдал колледж хъанай бур, жулла республикалий хьуннав, Аьрасатнаву хьуннав, цIа ларгсса, хъинну хьхьичIавасса, дянивсса кIулшиврул пишакартал итабакьлакьисса хасъсса дуккаврил учреждение. Читать далее

ЕГЭ: Хайрмур ва заралмур

marsh_7Ларгунни ахиргу щаллусса шинал дуклаки оьрчIругу, нину-ппу ва учительталгу вас-ццахлий бувгьуну бивкIсса ЕГЭ-ду. Ми буниялагу, шинал лажиндарай буслай бивкIсса куццуй, гьашину кьянкьасса низамрай ларгунни. Амма цуксса дюъ дихьлай бивкIун бунугу, ЕГЭ-дай кумаг бансса Читать далее

Оьрмулул шаттирду

Ванал мина-гьану ча­сса диркIссарив цIана ттун дакIний къалирчIунни. Миллат хIисаврай халисъсса турк ивкIшиву къакIулли. Ванан иттихIадчийталгу* къаххирая. Ванал политикалул хиял «хIурият ва иътилафрал»* чулухунмай бия. Халисъсса турк маз гьаз бан, утта буккан бан ччисса «турк-юрдий»* ва «турк ужагъчийталгу»* ванан къаххирая.
Читать далее

РУССКО–ЛАКСКИЕ ТЕРМИНЫ

Цила лябукку бусса ххуллий мазгу, культурагу хьхьичIуннай нанаврил ххуллий хъунмасса ва бакъа чара ба­къасса кIантту бугьлагьи­ссар личIи-личIисса словарьдал. Лакку мазрай ттинин сакин бувну бур кIива-шанма словарь: Читать далее

На тIайлабацIу бусса бухьунссара…

saj_2ЧIяйннал шяравасса ПатIимат Бугъраеващал кIулну ттул чIярусса шиннур. На ванищал кIул бувссияв, аьпа баннав цал, ттула шяравучу Буттаев МахIаммадлул. Вай нукIура дусшиву дусса кулпатру бия.
ПатIиматлул цила оьрмулия, бакIрачIан бувкIмуния бусласиний, на мудангу гъирарай вичIидишара. Читать далее

Ккуллал райондалийгу ЕГЭ

Майрал 26-нний байбивхьунни, ккаккан бувсса графикрайн бувну, Ккуллал райондалийгу ЕГЭ-рду дуллай. Миннул хIакъираву цIуххаву дуван на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул бакIчи АхIмадов Шамил Аьвдурашидовичлущал. Читать далее

Цалчинмур школалийсса махъра-махъсса занг

l_7Нитти-буттал, оьрчIал дакIру гьулусан дуллалисса кьинину дикIай майрал 25-мур, Махъра-махъсса занг ришлашисса, кьини. ЧIюлуну лархсса оьрчIал, вайннал нитти-буттахъал, хъунбавахъал, хъунттаттахъал ххаришивурттал дуцIин дувай ва кьини школардал хIаятру, шагьрурдал, Читать далее

«Африкалул бакIссавний»

ntitle_2Мукьулчинмур кьини бивру маркIачIаннин 12 ссятраву. Дяркъу асар хъанай дия. 45 минутIравату зунттул бакIуйн бачин аьркинни. ЦIан дур, щяв багьлай бур так фонарьданул чани. Иширайну жун бачин аьркинну бур тик бивкIсса, Читать далее

КIулшиврул кьинилул байран Вихьуллал школалий

lok_27Сентябрьданул 2-ннийн дагьсса КIулшиврул кьинилул байран Вихьуллал школалий, сир-сир тIий лачIлачIисса гъарал багьана хьуну, духIиннарай хьунадакьин къархьуна. Мунийн бувну, дуклаки оьрчIал, учительтурал, нитти-буттахъал батIаву хьуна школданул вив. Ва кьини оьрчIру байрандалущал барча буван шиккун бувкIун бия Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаева, Ккуллал райондалул МО-рал хъунама Сяид Сулайманов, ванал хъиривма Читать далее

ЦIунилгу школалийн, дустурачIан

lok_17Дайдирхьунни цIусса 2013-2014 дуккаврил шин. Каникуллай, кIани-кIанттайх кIама бивщуну, бигьалаглай бивкIун, гъинтнил шанмагу зуруй къаккавксса архIал дуклакиминнахгу, ххирасса учительтурахгу, цалва кIилчинмур къаттану хъанахъисса школалухгу Читать далее

Учительнал цIа бюхттул дуллай

ЧIун-чIумуй модалувун багьай личIи-личIисса пишарду. Бу­ссия хьхьичIвагу сийлий арцу-мусил усттартал, заргалтал, зюннавчитал, дачIучитал, чарил усттартал ва цаймигу. ЦIанасса заманалий модалувун багьну бур духтурнал, экономистурал, юристурал пишарду, яни халкь буруглай бур пиша бугьайний, цалчин, цуксса харж-хурж бурив ва цуксса хайр ласун бюхълай бурив га пишарая. Читать далее

Чув ликканна ина, жул ссаламращал

voyadjer«Вояджер-1» ва «Вояджер-2» — ми бур кIива космосрал аппарат-кIинничу, гьарцаннул дур 723 кило. Ми хIакьинугу зий, ккаккияртту дучIан дуллай бур. Ми мадара хъунисса аькьилсса роботрур. Ми зий буссар атомрал батареярттайну, миннуву буссар ракетарттал двигателлу, компьютерду, радиосвязьрал управлениялул ва элмийсса приборду, цайми планетартту ахттар буллан. Читать далее

Лаккуй детсадру тIитIин най бур

photo_11Ларгсса нюжмардий Кьубиял шяраву хьунни райондалул идарарттал каялувчитурал агьалинащалсса хьунабакьаву.

Зулайхат Тахакьаева
Хьунабакьаву тIитIлай, шяраваллил администрациялул бакIчи Заурбаг Исуповлул бувсунни ларг­сса шинал шяраву дан бювхъусса ва гьашину дан дакIнийсса давур­ттая. Читать далее

Шеърирдал конкурс

МахIачкъалалив хьунни, Ниттил мазурдил кьинилун хас бувсса, Дагъусттаннал шаэртурал назмурду дакIних дуккаврил республикалул конкурс. Гьашинусса конкурс бия шамилчинсса. Ттинин хьусса кIива конкурсрай цалчинсса кIантту бувгьуссар Лакрал райондалул Ккурккуллал школалул дуклаки душарал: Ссунгъурова ПатIиматлул ва МахIаммадова ХIуруннул. Читать далее

Яла хьхьичIунма лакку мазрал учитель

Лакку мазрал ва литературалул дарсру дихьлахьисса учительтуран кабакьулун, кIулшиву дулаврил процессраву миллатирттал мазурдил агьамшиву ларай даву мурадрай, Ниттил мазрал кьинилун хас дурсса давурттал лагрулуву, Лак­рал райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну, гьарца шинал байссар «Яла хьхьичIунма лакку мазрал учитель» тIисса конкурс. Читать далее

Варистал

folto_13ХIакьину жу жулва кказитрай цIусса рубрикалул хъиндайдихьу дуллай буру. Му рубрикалун цIагу дизлай буру «Варистал». Ялун нанисса ник, му жулла культуралул, аьдатирттал, багьу-бизулул, рувхIанийсса ирс-ххазиналул варистал хъанай дуну тIий. Дагъусттаннал университетраву филологиялул факультетрай лакрал отделениялий дуклакицири студентътал – ми ла­кку мазрал тIайланмасса варисталли. Мири ла­кку мазраха зунтIимигу, лакку маз лахьхьин буллантIимигу. Гъирарай ва рубрика тапшур дуллай буру лакрал отделениялул студентътурайн. Читать далее

Канил кушурдайну, дунияллул ххуйшивручIан

fs_3ОьрчI-душ дунияллийн бу­ккайхтува, оьрчIал кIанттул ялув лавхъсса цалчин ххал шайсса чирахъраяту байбихьлай бур гайннал дуниял кIул дуллалавричIансса ххуллу. Хъуна хъанахъиссаксса къатта-къушливу хьунадакьлакьи­сса тIахIни-кIичIулул хъирив янилун дагьлагьимий затру чIяру хъанай, кIулшиврул луртангу авадан хъанай дур. Читать далее

Мушакъатсса оьрчIан – тирххандарал лахIзарду

sds_1

Недавно я побывалана благотворительном мероприятии в «Центре социальной помощи семье и детям»в Новострое.Необычность этого праздника заключалась стом, что инициатором мероприятия были не работники центра, а жители села Чапаево. Гендиректор ООО «Нормо» меценат Курбанов Камалутдин Амирбегович изъявилжелание помочь устроить праздник для детей-инвалидов. Ну и конечно, руководитель Центра Абидат Абдуллаевна с радостью поддержала идею и вместе со своим коллективом  помогли организовать праздник. Читать далее

Ниттил мазрал учительтурал конкурс

«Илчи» кказитрал хьхьичIвами номердайгу чивчусса куццуй, Дагъусттан Республикалул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул, КIулшиву дулаврил зузалтрал профсоюзрал Республикалул комитетрал, педагогикалул кадрардал пишакаршиву ларай дайсса Дагъусттаннал институтрал ва Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттаннал Читать далее

Язимур проектрайнсса конкурс

yaziki ДР-лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул ва педагогикалул кадрардал пишакаршиву ларай дайсса Дагъусттаннал институтрал сипталийну, республикалул лавайми классирттал дуклаки оьрчIал дянив хьун тIий дур «Лучший проект на иностранном языке» конкурс. Читать далее

Щаллу хьусса хиял

foto_4Инсантал бавтIсса кIанай хьуннав, интернетраву хьуннав, чIявуну бяст-ччал шай жулва хIакьинусса балайчитурал ялув, цаннал «вари яла хъинма балайчи», таманал «мугу цирча, чIувагу бакъасса, ва пуланни яла ххуймур чIунил заллу» тIисса. ХIакьину сахIналийн буклакисса балайчитурал бур цалва-цалва тамашачитал, цалла-цалла публика. Читать далее

Лакку байран 11-мур гимназиялий

Шагьрурдайсса школардай дуклаки оьрчIан ниттил маз лахьхьин баву ца агьамсса масъалалун ккалли буллалисса школарду МахIачкъалалив, гьай-гьай, къачIявусса бур. Миннувасса ца бур МахIачкъалаллал МБОУ №11 гимназия. Читать далее