Архив рубрики: Юбилей

Ванал махъ тачIав щялмахъ къавхьуссар

47_8Апаннинал арс Хайруттин ХIажиев увну ур ноябрь зурул 13-нний 1920-кусса шинал Лакку улклул дямахIлалий, мубараксса ВацIилу-Зунттул ухнилусса Хьур­ттал шяраву.

Ванал цIаницIун дархIуну дур Дагъусттаннал медициналуву хьусса ца яла ккалли данми хьхьичIуннайшивуртту. Ванал кIунттилу бивкIсса госпитальный терапиялул кафедра гьаз хьуну бур бюхттулсса даражалийн. Читать далее

ЦIанихсса хирургнан хасну

47_5Ноябрьданул 6-нний МахIачкъалалив Къумукьнал театрдануву хьунни цIа дурксса хирург, СССР-данул медициналул элмурдал Аьрасатнал академиялул член-корреспондент Рашид Аскерханов ниттил увну 95 шин шаврин хас бувсса щалагу Аьрасатнал конференция.

Бадрижамал Аьлиева
Рашид Аскерхановлущал архIал зий бивкIсса, пахрулий му цала учительнан ккалли уллалисса цикссагу хIакинтал бавтIун бия ва кьини му дакIнийн утан, мунаясса аьпалул махъру учин. Читать далее

Ризкьи-кьинилул маэшат абад буллай

diet_2Вай гьантрай 80 шинал юбилей кIицI ларгунни республикалул шяраваллил хозяйство лядуккавриву хъунмасса бутIа бивхьусса, ГьунчIукьатIрал шяравасса, МахIаммадлул арс Чавтараев Раминнул. Увну ур Рамин жулла республикалий цIаларгсса инженер-гидротехник, тай шиннардий гидростанцияртту буллалисса давурттаву агьамсса гьурттушиву дурсса Чавтараев МахIаммадлул ва ПатIимал (Фатьмал) кулпатраву Читать далее

Къизлар шагьрулул юбилейрайнсса хIадуршинна

41_6МахIачкъалалив, «Дагестан» РИА-лул редакциялий, сентябрьданул 29-нний хьунни Къизлардал шагьрулун 280 шин шаврин хас дурсса хIадуршиннардая бусласисса пресс-конференция.

Имара Саидова
Шикку гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Читать далее

Аьлимчунал юбилейрацIунсса элмийсса сессия

39_4Сентябрь зурул 18-нний ХI. ЦIадассал цIанийсса Мазрал, литературалул ва искусствалул институтрал конференц-залдануву хьунни филологиялул элмурдал доктор, профессор Ханнал арс Сулайман АхIмадовлул оьрмулул 80 шинан хас бувсса элмийсса сессия.

Сессия тIигу-тIивтIуну, нани бувну ия институтрал директор, профессор Ибрагьимлул арс МахIаммад МахIаммадов. Читать далее

«Илчи» ттул оьрмулуву

160002Ххирасса редакцияй!
На, чунчIавгу буккан къа­хъанай, ялугьлан бикIара жулва миллатрал кказит бучIа­ннин. Жулмур почтальонгу ххуйсса бур, на Финансовый техникумрал райондалий ялапар хъанай бура. Кказит чIумуй биян бувай. Читать далее

Барча, Дарбант, вил юбилей!

38_13Дарбантуллал жяматрахь ва циняв дагъусттанлувтурахь барча тIий ура дунияллул цивилизациялул ххазинану хъанахъисса Дарбант шагьрулун 2000 шин шаву. Жува барчаллагьрай буру Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путиннуйн, цалва хIукмулийну Дарбантуллал юбилейрал шадлугъру щалла паччахIлугърал лагрулий дантIишиву ккаккан баврихлу. Читать далее

Дагъусттаннал цалчинма президентнал юбилей

yun_9Августрал 1-нний Хъунзахъиял райондалий хьунни Дагъусттаннал цалчинма президент МухIу Аьлиевлун 75 шин шаврин хас дурсса шадлугъ. Аьрасатнал халкьуннал аьдатсса культуралул центрданий райондалул жяматрал цIанияту МухIу Аьлиев барча уллалисса ихтилат бунни райондалул хъунама Сяид Юсуповлул. Читать далее

Республикалул ПаччахIлугърал премиярттан лайкь хьунни

31-2015_10Июль зурул 28-нний, ДР-лул БакIчинал хIукмулийн бувну, 2013 шинал элмулул, техникалул, литературалул, публицистикалул, искусствалул ва архитектуралул аралуву хьхьичIун ливчуминнан дуллунни Республикалул ПаччахIлугърал премияртту.

Имара Саидова
Литературалул аралуву Рес­публикалул ПаччахIлугърал премияртту дуллунни «Сердце матери» тIисса шеърирдал Читать далее

ЦIанил сий цалар гьаз дайсса

gta_1Гъинтнил каникуллу. Дуклаки оьрчIру школалиягу, дарсирдаягу бигьалаглагисса чIун. Ххюлчинмур классравун лавгсса Амирма, цала чIунархIалсса ва цаярва хъунисса оьрчIру куна, кьинил-кьинибархан компьютердай аьлахълай ягу кьатIув ссанчIав дакъа чIун гьан дуллай акъассарча, школалиягу увкIун Читать далее

Рамазан АьбдуллатIиповлул МахIаммадаьли МахIаммадовлухь барча увкунни оьрмулул 85 шин

dudic_7Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул июньдалул 15-нний барча увкунни ДР-лул ПаччахIлугърал Советрал Бусравсса Председатель МахIаммадаьли МахIаммадовлухь ванал оьрмулул 85 шин шаву. Читать далее

Къуллугъчинал кьимат халкьуннал хIурматрал чIалачIи бувайссар

uduev_11ЧIалкъархьуну республикалий кIицI лагантIиссар паччахIлугърал хьхьичIунсса ишккакку, яла захIматсса шиннардий Дагъусттаннал бакIчину ивкIсса МахIаммадаьли МахIаммадовлул 85 шинал юбилей. Читать далее

Чаннал ва бургъил тIиму

sra_8Цила чIумал хъунмасса захIмат бувсса, кIусса давугума кIу къадирзун, дакIнийхтуну зий бивкIсса инсантураха барчаллагьрайсса аякьа даву – му жулва цинявннала буржри. Буйнакск шагьрулул администрациялул бакIчи ХIамзатов ХIусайннул барча дунни оьрму Буйнакскаллал оьрчIру хъин буллай гьан бувсса, Гъумучатусса Жяъпардул душ Ахккуева Шарипатлул 90 шинал Читать далее

Циняв гьунарду — ца майданнив

I_3Дарбантуллан 2000 шин шаврил лагрулуву, 2015 шинал хьунадакьинтIисса му юбилейрал хьунийн, республикалий дуллай бур цикссагу давурттив, щаллу дуллай бур хъунисса проектру. Ца мукунсса даву хьунни вай гьантрай МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал Читать далее

Наниналли ххуллу битайсса

ЧIявусса директортал баххана хьуссар Вихьуллал дянивмур даражалул школалий га тIивтIуния шинмай. Гай директортурал кьюкьлуву ца яргсса кIану бугьлай ур 22 шинай ва школалий каялувшиву дуллай ивкIсса Чупанов Зайнуттин Аьбдуллаевичлул. Ванал цIагу, цувагу къакIулсса Ккуллал райондалул учительтураву ва къуллугъчитураву бюхъай чансса бакъа къабикIан. Читать далее

Инсанналли кIану ххуй байсса

dol_5Декабрьданул 3-нний оьрмулул 55 шин хьунни ххаллилсса лакку хъамитайпа СалихIова Зинаида Аьбдуллаевнан. Оьрмулул ва манзил бур инсаннал муниннин цалла дурмуних махъунайгу урувгун, гихуннай дулланмунил пикри бувну, шиннардил аькьилшиврущал, аькьлулущал гьарцагу ша ласлай гихунайсса ххуллийх ачинсса лахIза. Зинаида Аьбдуллаевнал Читать далее

Надиршагь Хачилаев 55 шин

x_4МухIадлул арс Надиршагь Хачилаевлун июнь зурул 10-нний 2014 шинал хьунтIиссия ниттил увну 55 шин. Надир жула дянив акъагу август зурул 11-нний хьунтIиссар 11 шин.
Язисса бивкIулуцIун ягу цакуну ялун лирксса дард-хажа­латрацIун бавхIуну, чIявуну тикрал хъанан бикIайсса лакку махъруну шай «Аьрщи лаллай, дакI лаллай, къюву хьхьара хъанантIиссар» тIисса махъру. Гьай-гьай, аькьилсса махъру бур, хIакьмуничIан хъинну гъан­сса махъру бур. Амма ми мукъурттил хIакьшиву лиян дан кунма, тIайла бувкссагу шай кув Читать далее

Парснал культуралун хасну

pg_21Март зурул 14-нний Дагъусттаннал ПаччахIлугърал университетраву хьунни щалла дунияллул халкьуннал конференция «Парснал ирс-ххазина Ккавкказнаву» цIанилусса. Му хас дурну дия цIа дурксса профессор, филологиялул элмурдал доктор МухIаммад-Нури ХIусмановлул 90 шинал юбилейран. Читать далее

Элмулун хас бувсса оьрму

je_6ДакIнийхтуну барча уллай буру ялун нанисса юбилейращал жула хьхьичIунсса шяравачу, Москавлив яхъа­нахъисса ХIамидлул арс АхIмадов Энвер. Ванал цалва оьрмулуву ххуй-ххуйсса лахъшивуртту ларсунни, зузисса кIанай ларайсса ккаккияртту хьун дунни, цува кIулминнал дянив мудангу бусравну ия. Читать далее

«БургъичIан бивгьуну нанисса шаэр»

tto_13Лакрал театрдануву миллатрал агьамсса иширан хас дурсса мероприятие ягу театрданул премьера бусса кьини дуниял дарщу-дарккуну-за духьурча, на даингу хажалатрай бикIара, аман, агьлу биялнувагу батIививав, тIий. Цанчирча, мукунсса кьинирдай шагьру сайки щинаву гьузуй бикIавай тIий. Ларгсса нюжмар кьини, кIюрххила чIавахьулттивух бургайхту, сир-сир тIисса гъарал бизаршиву ттул дакIнивун дурагу къадурххуна. КьатIувппай буккан нуз тIитIайхтура, лажиндаравух рирщусса дяркъугу къамуксса кьуртIуна. Читать далее

Чумартну оьрму бувтссар

saved_23Ккурклиясса Аьбдуллаев МахIаммадлун гьашину июльданул кьуния арунний ялун уруган жагьилну чIалай уна, аькьлулул мискин къавхьуна, там хъанай дур мяйцIалла шин. МахIаммад нитти-буттал цIанил увсса ттюнгъа оьрчI акъая. Му хъуна хьуссар хъудугьул кулпатраву. ХIакьсса захIмат буллалисса нитти-буттая эбрат ларсхьунссия, МахIаммадлул зузаврил оьрму байбивхьуссар цуваксса цайминнан кIулши хьуннинна. Читать далее

50 шин луттирду ххираминнан бусравну

chi_7Кьадиева Амалия Нажму­ттиннул душ ШавкIуллал библиотекалий зий гьашину там хъанай дур 50 шин. Му юбилейран хас бувсса мажлис хьунни ттигъанну Лакрал райондалул магьирлугърал къатлуву. Амалия барча бан бувкIун бия райондалул магьирлугърал къатлул ва библиотекардал зузалт, райондалул хъунама Абакар Къюннуев, ШавкIуллал шяраваллил хъунама Аьбдул Аьлиев. Читать далее