Архив рубрики: Юбилей

МахIачкъалаллал музыкалул училищалун 90 шин

fto_9Апрельданул 28-нний Г. ХIасановлул цIанийсса МахIач­къа­лаллал музыкалул училищалул кIицI ларгунни 90 шинал юбилей.

Бадрижамал Аьлиева
Ва училищалул коллектив цIанихсса юбилейращал барча буван бувкIун бия чIявусса хъамал, миннавух – ДР-лул культуралул министр Зарема Бу­ттаевагу. Цилва ихтилатраву ванил кIицI лавгунни училищалул педагогтурал коллектив сакин хъанай байбивхьушиву рес­публикалийн оьвкуну бучIан бувсса, Читать далее

«Илчилул» юбилей

depositphotos_60499799-OpenХхирасса лакрал жямат!
Ххирасса «Илчилул» буккулт!
Гьашину июль зурул 15-нний А. Къапиевлул цIанийсса Лак­рал музыкалул ва драмалул театрданул залдануву хьунтIиссар «Илчи» кказит цIуницIакул дунияллийн буклай байбивхьусса кьинилия шиннай там хъанахъисса 25 шинал юбилейрацIун бавхIусса хъунмасса мажлис. Читать далее

Ххувшаврихлу жан дуллусса жул ниттиуссу

fto_5Жул ниттиуссу Хизриев (Штанчаев) ТIалхIат увну ур 1917-ку шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. ЧIивину уна, 3 шин хьусса чIумал, ппугу ивкIуну, ниттил хъуни бувну бур 4 оьрчI (Шагьун, Зубейр, ТIалхIат, Аьйша). ТIалхIат хъинну итххявхсса уссия тIий, буслан дикIайва жул дада. ХьхьичIва оьрчIру кьуран лахьхьин гьан байсса бивкIун бур. Читать далее

Шама уссу – шама нарт

Хъун дакъасса Къичурлухиял шяравату Хъун дяъвилийн лавгун ур 38 чув-адамина. Миннава 19 ливчIун ур аьраяллил майданнай. Ххинугу къачанну чIалай бур Ххувшаву ласаврил ххуллий хIайп къакуну харж бувсса Къичурлухиял жяматралмур бутIагу.
Мува бутIувун бухлахисса бур Амирханхъал агьлу-авладраясса шама уссил бувтсса шанма оьрмугу. Читать далее

Лениннул орденнал кавалер

fto_3КIиссурттай бувкку гьант­ри ливчIун бур жулва билаятрай Ххувшаву ларсун 71-сса интнил байран кIицI лаган. ЧIявур ттигу дяъвилул майданнай виртталну талай бивкIминная жагьилмур никирахь бусансса, миннал кьадардая чичланссагу.
Ватандалул цIаний жаннай жард къаувкусса тай жагьилтурая цимил чичирчагу, цал ялагу тикрал буллайнма ччайгу бур. БивкIун тIий тай мяйжаннугу буттал аьрщарах жанну дулун хIучI къаувкусса, дакIурдиву вас-ццах бакъасса. Читать далее

Гвардиялул капитан Шахшаевлуя кIул бувмур

fto_2Брянскаллал аьрщарай талай бивкIсса Дагъусттаннаясса азарахъул вирттаврава чIявуссаннал оьхIалсса душмантуращал талай жанну харж дурссар. Совет аьралуннал аьпа абад буллай 2013 шинал Брянскаллал областьрайсса Севск тIисса шагьрулий Буйнакскаллал райондалул администрациялул цала чулухасса гьайкал дацIан дурссар.
Шикку лухIисса мармарчарил улттуй чирчуну дуссар сайки 400-ксса дагъусттанлувнал цIа-бакI. Читать далее

Дагъусттаннал луттирду итабакьай идаралун 90 шин

16_11Юбилейрал шадлугърай гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов, республикалул печатьрал ва информациялул министр Бурлият Токболатова, Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама Аьли Камалов, Читать далее

Гьунар ххисса аьлимчу, педагог, ппу, ттатта

IMG-20160101-WA0037Инсан цукунсса уссарив кIул ан ччай ухьурча, га акъаний, ганал ттиликIрах тIутIимунил хIисав ласира учай жулва. МахIачкъалалив ХIамидовлул кIичIиравусса Педагогикалул институтрал физикалул ва математикалул факультет бусса корпусравун бувххун, пулансса инсанная ттухьва цаппара затру бусансса преподавательтурал ккуран Читать далее

Аьламрал заманалун 55 шин

12image_131961 шинал апрельданул 12-нний Совет Союзрай Аьрщарал лагма гьанагьи був­ссар дунияллий цалчинсса аьламрал жами – инсан щяивтсса спутник «Восток». Му спутник-жамилул пилот-космонавтгу ивкIссар СССР-данул гражданин, летчик, майор Юрий Алексеевич Гагарин.

Цалчинсса инсан космосравун левххун 55 шин бартлаглаги­сса кьини Гъумук Совет Союзрал Виричу, летчик-космонавт Муса Маннаровлул цIанийсса музейрал зузалтрал Гъумучиял школалул дук­лаки оьрчIру бувцунни БурхIай къалалулчIаравсса ракеталучIан. Музейрал директор Бадиулжамал Мусиевал бувсунни аьламрал тарихрая, Читать далее

«Илчи» кказитран – 25 шин


На цалгу-кIийлагу къалавгссара ттулла хъуннабава Ххадижатлущал «Илчи» кказит­рал редакциялийн. Ва жул яла ххирамур, гьарцаннал буккаймур кказитри кулпатраву. Ва жул, лакрал, ниттил мазрайсса жяматийсса ва сиясийсса кказитри. Ва кказитраву дур личIи-личIисса рубрикарду, чIюлу бувну бур суратирттал, ххуйну личIи бувну бур компьютерданий шрифт.
Читать далее

Ина дурмур виричушиврул ххуллийссар

12_fhotoИнт дайдихьулул чIумал, апрель зурул 1-нний 1946-ку шинал, Хъусращиял шяраву, лакрал цIанихсса аьлимчунал ва шаэрнал къушлий, чIаку мурадирал ххуллий, бувну бур хIакьину жунма цинявннан ххуйну кIулсса, илданий цIа бусравсса, гьарцагу даймуниву, дитаймуниву итххявхсса, исвагьисса душ – Аьрасатнал Федерациялул культуралул лайкь хьу­сса зузала, «Илчи» кказит дунияллийн буклай байбивхьусса кьинилия шинмай 25 шинал мутталий жард Читать далее

Ва Заннала шаэрну ляхъан увну ия

11fot_4Щаллагу дунияллул Поэзиялул кьинилул гьантрай ДГУ-лул филологиялул факультетрай хьунни машгьурсса шаэр МахIаммад-Загьид Аминовлул поэзиялун хас бувсса мажлис.

И. Саидова
Шаэрнал поэзиялул вечерданул программа сакин дурну дия АьФ-лул ва ДР-лул Халкьуннал артист, АьФ-лул Читать далее

Занная ливксса гьунар

10_16foto_4Сурат дишаврил магьирлугъ на ккалли дувара ца цинналусса дунияллун. Му магьирлугъраха зузисса халкьгу, циваннив къакIулли, ттун лащай пилча щуну, цукуннив ца караматсса чани лахъан бан шай­сса ссихIирчитураха.
Уттигъанну Ярагъскийл цIанийсса кIичIиравусса ДГПУ-рал худграфрал факультет бусса корпусравун буххайхтурив, Читать далее

ШавкIуллал МахIаммадлул лахъазанну

foto9_4Аьвдуллагьлул арс Айгунов МахIаммад ув­ссар 1941 шинал апрельданул 8-нний Лакрал райондалий ШавкIуллал шяраву.
1958 шинал, Гъумучиял дянивмур даражалул шко­ла къуртал байхту, захI­матрал ххуллу байбивхьуссар МахIачкъалаллал уссал фабрикалий ученикну зий. Фабрикалий зий МахIаммад цехрал мастерная лавхъун ур хъунама инженернал шачIанттуйн. Читать далее

Машгьурсса аьлимчу ва тарбиячи

8_3Профессор ХIаммаццаев увну 80 шин шаврищал барча уллай

Буттахъаяра нанисса оьрмулул кьануннай гьарца зун­ттал шяраву чара бакъа ялун личай цалва аькьлу-кIулшилул, мукъу-къелул, багьу-бизулул, инсаншиврул жяматрал дянив сий дусса, хIурмат бусса, агьалинайн асар биян буллалисса, Читать далее

Дяъвилул шиннардил ккаши-мякь ккавкма

6nom_1Февральданул 19-нний цалва оьрмулул ххаллилсса юбилей – 80 шин кIицI лаглай ур Совет заманалул захIматкашнавасса ца, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул кьянатсса шиннардий ккаши-мякьгу бувхIусса, чIивиниява шинай захIмат буллай айивхьусса, захIмат ххирану тарбия хьусса Мурадов Ярагъи Загьидинал арс. Читать далее

«Балай тIий бур Мариян»

4foto_3Ттун хъинну ххуй бизай Лакрал радиолул «Балай тIий бур Мариян» увкуну баян байсса куц. ХьхьичIва-хьхьичI мукун тIун щин дакIнийн багьссарив къакIулли, цума ухьурчагу зума-бакI цIуллу даннав цал.

Цимигу шин хьунни Мариян лавгун. Амма танийгу та ца бия. Уттигу ца бур. Цумур Марияннив балай тIисса бувчIин буллан аьркиншивугу дакъар. Читать далее

Дагъусттан Республикалун 95 шин

3foto_10Январь зурул 21-нний Гъумучиял лицейраву хьунни Дагъус­ттан Республика сакин дурну 95 шин там шаврил юбилейран хас дурсса линейка. Муний гьуртту хьунни лицейрал директор МахIаммад Хъунбуттаев, Читать далее

Дагъусттаннал Автономия баян бувсса кьинилун хас дурсса батIаву

3foto_8Январь зурул 20-нний Ккуллал райондалул Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул къатлуву хьунни Да­гъусттаннал Автономия баян бувну 95 шин там шаврин хас дурсса батIаву.

БатIавриву гьуртту хъанай бия райондалийсса шяраваллал бакIчитал, школардал директортал, идарарттал хъуними, интеллигенция ва цаймигу. Читать далее

Лажин кIялану бивтсса ххуллу

3foto_3ЦIувкIратусса Абакаров Абакардул оьрмулуву хъанай дур агьамсса юбилей. Мунияту дакI марцIсса, пишалуву бюхъу, хIарачат бивхьуну зузисса ххаллилсса зунтталчуная чичингу пик­ри хьуна.

1974 шинал школагу къуртал бувну, Абакар дуклан увхссар МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул техникумравун, Читать далее

МахIачкъалалив дунни Дагъусттаннал АССР-данун 95 шин шаврил шадлугъру

foto2_15Шадлугъирттай гьуртту хьунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председательнал 1-ма хъиривчу Юрий Левицкий, министерстварттал ва ведомствар­ттал каялувчитал, шагьрурдал ва районнал бакIчитал. Читать далее

«Музыка бачай ттул дакIнива»

foto2_14Ларгсса нюжмардий республикалий, чIявусса хъамалгу бувкIун, лахъа-хъунну кIицI ларгунни машгьурсса композитор, дирижер, педагог, СССР-данул халкьуннал артист, профессор Мурад Къажлаевлул оьрмулул 85 шинал юбилей. Читать далее

Инсан захIматралли бюхттул айсса

53_5ЦIусса шинал дайдихьулий цалва оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI лаган тIий ур ЧIяйннал шяравасса МухIадлул арс ХIабибуллагь ХIанапиев. ХIабибуллагь ур цалва бусса оьрму лайкьну ва дакI марцIну бувтсса, чIярусса шиннардий МахIачкъалаллал ДСУ-лий эбратранну зий ивкIсса зузала, дугърисса хасиятрал чув. Читать далее

Лакрал театрданул ххаллилсса юбилей


IMG_5401Ларгсса нюжмардий Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул кIицI ларгунни 80 шинал юбилей. Мунин хас дурсса хъуннасса батIаву хьунни Оьруснал театрданул Хъунмур залдануву. Читать далее