Архив рубрики: Юбилей

ШавкIуллал МахIаммадлул лахъазанну

foto9_4Аьвдуллагьлул арс Айгунов МахIаммад ув­ссар 1941 шинал апрельданул 8-нний Лакрал райондалий ШавкIуллал шяраву.
1958 шинал, Гъумучиял дянивмур даражалул шко­ла къуртал байхту, захI­матрал ххуллу байбивхьуссар МахIачкъалаллал уссал фабрикалий ученикну зий. Фабрикалий зий МахIаммад цехрал мастерная лавхъун ур хъунама инженернал шачIанттуйн. Читать далее

Машгьурсса аьлимчу ва тарбиячи

8_3Профессор ХIаммаццаев увну 80 шин шаврищал барча уллай

Буттахъаяра нанисса оьрмулул кьануннай гьарца зун­ттал шяраву чара бакъа ялун личай цалва аькьлу-кIулшилул, мукъу-къелул, багьу-бизулул, инсаншиврул жяматрал дянив сий дусса, хIурмат бусса, агьалинайн асар биян буллалисса, Читать далее

Дяъвилул шиннардил ккаши-мякь ккавкма

6nom_1Февральданул 19-нний цалва оьрмулул ххаллилсса юбилей – 80 шин кIицI лаглай ур Совет заманалул захIматкашнавасса ца, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул кьянатсса шиннардий ккаши-мякьгу бувхIусса, чIивиниява шинай захIмат буллай айивхьусса, захIмат ххирану тарбия хьусса Мурадов Ярагъи Загьидинал арс. Читать далее

«Балай тIий бур Мариян»

4foto_3Ттун хъинну ххуй бизай Лакрал радиолул «Балай тIий бур Мариян» увкуну баян байсса куц. ХьхьичIва-хьхьичI мукун тIун щин дакIнийн багьссарив къакIулли, цума ухьурчагу зума-бакI цIуллу даннав цал.

Цимигу шин хьунни Мариян лавгун. Амма танийгу та ца бия. Уттигу ца бур. Цумур Марияннив балай тIисса бувчIин буллан аьркиншивугу дакъар. Читать далее

Дагъусттан Республикалун 95 шин

3foto_10Январь зурул 21-нний Гъумучиял лицейраву хьунни Дагъус­ттан Республика сакин дурну 95 шин там шаврил юбилейран хас дурсса линейка. Муний гьуртту хьунни лицейрал директор МахIаммад Хъунбуттаев, Читать далее

Дагъусттаннал Автономия баян бувсса кьинилун хас дурсса батIаву

3foto_8Январь зурул 20-нний Ккуллал райондалул Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул къатлуву хьунни Да­гъусттаннал Автономия баян бувну 95 шин там шаврин хас дурсса батIаву.

БатIавриву гьуртту хъанай бия райондалийсса шяраваллал бакIчитал, школардал директортал, идарарттал хъуними, интеллигенция ва цаймигу. Читать далее

Лажин кIялану бивтсса ххуллу

3foto_3ЦIувкIратусса Абакаров Абакардул оьрмулуву хъанай дур агьамсса юбилей. Мунияту дакI марцIсса, пишалуву бюхъу, хIарачат бивхьуну зузисса ххаллилсса зунтталчуная чичингу пик­ри хьуна.

1974 шинал школагу къуртал бувну, Абакар дуклан увхссар МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул техникумравун, Читать далее

МахIачкъалалив дунни Дагъусттаннал АССР-данун 95 шин шаврил шадлугъру

foto2_15Шадлугъирттай гьуртту хьунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председательнал 1-ма хъиривчу Юрий Левицкий, министерстварттал ва ведомствар­ттал каялувчитал, шагьрурдал ва районнал бакIчитал. Читать далее

«Музыка бачай ттул дакIнива»

foto2_14Ларгсса нюжмардий республикалий, чIявусса хъамалгу бувкIун, лахъа-хъунну кIицI ларгунни машгьурсса композитор, дирижер, педагог, СССР-данул халкьуннал артист, профессор Мурад Къажлаевлул оьрмулул 85 шинал юбилей. Читать далее

Инсан захIматралли бюхттул айсса

53_5ЦIусса шинал дайдихьулий цалва оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI лаган тIий ур ЧIяйннал шяравасса МухIадлул арс ХIабибуллагь ХIанапиев. ХIабибуллагь ур цалва бусса оьрму лайкьну ва дакI марцIну бувтсса, чIярусса шиннардий МахIачкъалаллал ДСУ-лий эбратранну зий ивкIсса зузала, дугърисса хасиятрал чув. Читать далее

Лакрал театрданул ххаллилсса юбилей


IMG_5401Ларгсса нюжмардий Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул кIицI ларгунни 80 шинал юбилей. Мунин хас дурсса хъуннасса батIаву хьунни Оьруснал театрданул Хъунмур залдануву. Читать далее

Шяравучунал юбилей

51_5Декабрь зурул 10-нний Цалчинмур ЦIувкIратусса Ма­­хIаммадлул арснан Аьбидов Сулайманнун оьрмулул 80 шин хьунтIиссар.

ПатIимат Рамазанова
Шяраваллил жяматрал, дустурал, гьалмахтурал мунайн хIурматрай Аьбидов учай. Сулайманнул ххаллилсса ппу аьрая зана къавхьуссар, мунан чIярусса Читать далее

Халкьуннал театр ччаннай бацIан бувма

48_gal_1Ларгсса итни кьини ЦIуссалакрал райондалий, Культуралул центрданий, дия хъуннасса шадлугъ: чIявусса агьали бавтIун бия Дагъусттаннал лайкь хьусса зузала Ярагъи Аьлиевлун 75 шин шаврил ва творчествалул Читать далее

Ванал махъ тачIав щялмахъ къавхьуссар

47_8Апаннинал арс Хайруттин ХIажиев увну ур ноябрь зурул 13-нний 1920-кусса шинал Лакку улклул дямахIлалий, мубараксса ВацIилу-Зунттул ухнилусса Хьур­ттал шяраву.

Ванал цIаницIун дархIуну дур Дагъусттаннал медициналуву хьусса ца яла ккалли данми хьхьичIуннайшивуртту. Ванал кIунттилу бивкIсса госпитальный терапиялул кафедра гьаз хьуну бур бюхттулсса даражалийн. Читать далее

ЦIанихсса хирургнан хасну

47_5Ноябрьданул 6-нний МахIачкъалалив Къумукьнал театрдануву хьунни цIа дурксса хирург, СССР-данул медициналул элмурдал Аьрасатнал академиялул член-корреспондент Рашид Аскерханов ниттил увну 95 шин шаврин хас бувсса щалагу Аьрасатнал конференция.

Бадрижамал Аьлиева
Рашид Аскерхановлущал архIал зий бивкIсса, пахрулий му цала учительнан ккалли уллалисса цикссагу хIакинтал бавтIун бия ва кьини му дакIнийн утан, мунаясса аьпалул махъру учин. Читать далее

Ризкьи-кьинилул маэшат абад буллай

diet_2Вай гьантрай 80 шинал юбилей кIицI ларгунни республикалул шяраваллил хозяйство лядуккавриву хъунмасса бутIа бивхьусса, ГьунчIукьатIрал шяравасса, МахIаммадлул арс Чавтараев Раминнул. Увну ур Рамин жулла республикалий цIаларгсса инженер-гидротехник, тай шиннардий гидростанцияртту буллалисса давурттаву агьамсса гьурттушиву дурсса Чавтараев МахIаммадлул ва ПатIимал (Фатьмал) кулпатраву Читать далее

Къизлар шагьрулул юбилейрайнсса хIадуршинна

41_6МахIачкъалалив, «Дагестан» РИА-лул редакциялий, сентябрьданул 29-нний хьунни Къизлардал шагьрулун 280 шин шаврин хас дурсса хIадуршиннардая бусласисса пресс-конференция.

Имара Саидова
Шикку гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Читать далее

Аьлимчунал юбилейрацIунсса элмийсса сессия

39_4Сентябрь зурул 18-нний ХI. ЦIадассал цIанийсса Мазрал, литературалул ва искусствалул институтрал конференц-залдануву хьунни филологиялул элмурдал доктор, профессор Ханнал арс Сулайман АхIмадовлул оьрмулул 80 шинан хас бувсса элмийсса сессия.

Сессия тIигу-тIивтIуну, нани бувну ия институтрал директор, профессор Ибрагьимлул арс МахIаммад МахIаммадов. Читать далее

«Илчи» ттул оьрмулуву

160002Ххирасса редакцияй!
На, чунчIавгу буккан къа­хъанай, ялугьлан бикIара жулва миллатрал кказит бучIа­ннин. Жулмур почтальонгу ххуйсса бур, на Финансовый техникумрал райондалий ялапар хъанай бура. Кказит чIумуй биян бувай. Читать далее

Барча, Дарбант, вил юбилей!

38_13Дарбантуллал жяматрахь ва циняв дагъусттанлувтурахь барча тIий ура дунияллул цивилизациялул ххазинану хъанахъисса Дарбант шагьрулун 2000 шин шаву. Жува барчаллагьрай буру Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путиннуйн, цалва хIукмулийну Дарбантуллал юбилейрал шадлугъру щалла паччахIлугърал лагрулий дантIишиву ккаккан баврихлу. Читать далее

Дагъусттаннал цалчинма президентнал юбилей

yun_9Августрал 1-нний Хъунзахъиял райондалий хьунни Дагъусттаннал цалчинма президент МухIу Аьлиевлун 75 шин шаврин хас дурсса шадлугъ. Аьрасатнал халкьуннал аьдатсса культуралул центрданий райондалул жяматрал цIанияту МухIу Аьлиев барча уллалисса ихтилат бунни райондалул хъунама Сяид Юсуповлул. Читать далее

Республикалул ПаччахIлугърал премиярттан лайкь хьунни

31-2015_10Июль зурул 28-нний, ДР-лул БакIчинал хIукмулийн бувну, 2013 шинал элмулул, техникалул, литературалул, публицистикалул, искусствалул ва архитектуралул аралуву хьхьичIун ливчуминнан дуллунни Республикалул ПаччахIлугърал премияртту.

Имара Саидова
Литературалул аралуву Рес­публикалул ПаччахIлугърал премияртту дуллунни «Сердце матери» тIисса шеърирдал Читать далее