Архив рубрики: Юбилей

МицIкIиссурттайсса оьрму

«Поэзиялул театрданувусса хьунабакьавуртту» тIисса проектрал лагрулий ттигъанну хьунни ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса деятель,ПаччахIлугърал премиялул лауреат, «Лезгинка» паччахIлугърал академический ансамбльданул Читать далее

Ванал цIа театрданул хьхьичIххуттай чирчуну дуссар

Гьашину жула миллатрал машгьурсса артистнан, Аьрасатнал лайкь хьусса артист, Дагъусттаннал халкьуннал артист МахIаммадов Садикьлун 85 шин там хъанай дур.Лакрал, Ккуллал,ЦIуссалакрал районнайсса щархъавугу,цайми районнайсса лакрал шяраваллавугу Читать далее

ЧIу бювхъусса балайчи ва гьунар бусса муаьллим

Инсаннал оьрмулул гьарцагу чIумул, шиннал дур цилла ххуйшиву, ляличIишинна. Оьрмулул 60 шин – му, ттул пикрилий, дур ца яла ххуйми муттардивасса ца – инсан, цала бивтсса ххуллух махъунайгу урувгун,цала дурмунил хIисав-ккалгу дурну, оьр­мулул гихунмайсса ххуллийх ачинсса. Читать далее

СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин там шаврин хасну

1941-ку шинал Совет хIукуматрайн бувкссар хъунмасса бала. Байбивхьуссар немецнал фашистуращалсса дяъви. Дагъусттанная дяъвилийн лавгссар чIявусса чиваркI, миннавух – чIявусса лакгу. Читать далее