Архив рубрики: Юбилей

«Уссар тIар ччаврил Аллагь»

ПАТIИМАТЛУЛ АДАВ ВА МАССАВ

Жула буттахъал жуйнма тапшур бувсса ниттил маз ябавриву, му кьадрулий буруччавриву, жула оьрчIалгу му цанма бутIурай бивсса яла ххирамур ххазинану кьамул бавриву ца агьам­сса кIану бугьлай бур, Читать далее

Лахъа-хъунсса даражалий

Лахъа-хъунну кIицI ларгунни март зурул 22-нний Гъумук халкьу­н­нал просвещениялул отличник, учитель-методист Нураттин Маммаевлул 90 шинал юбилей Хъунасса учитель дакIнийн утан бувкIун бия чIявусса бусравсса хъамал: Аьлишаев Мухтар, профессор Читать далее

ЧIивисса миллатрал хъунасса арс

Гьашинусса шин жула миллатрал цIанихсса шаэртурал ва чичултрал юбилейрдал буллугъсса дур.
Лахъа-хъун ан ва цIунилгу ххаллилсса «Хъявринсса ччаврил» гьарнал оьрмулуву кьабивтсса асарду дакIнийн бичин арвахIкьини Читать далее

СахIналул Мажнун

1973-ку шинал, ссуттихунмай, Дагъусттаннал циняв­ппагу театрдал хъуними Лак­рал театрданийсса мяшшиврул щекьи буккавай бия. Ереванная, Магьирлугърал институтгу къуртал бувну, Лакрал театрданувун бувкIун бия театр­данул студия.Цаннаяр ца исвагьисса, бювхъусса, тяхъасса оьрчIру ва душру – 14 жагьил. Читать далее

Эбратрансса ххуллу

Вай гьантрай 80 шинал юбилей кIицI ларгунни цала оьрмулул хъунмур бутIа оьрчIру тарбия баврин ва миннан кIулшивуртту дулаврин хас бувсса ххаллилсса учитель ва каялувчи, Читтурдал шяравасса Пайзуллагь Къушиевлул. Читать далее

ХIакьсса оьрмугу, аькьилсса далиллугу

Вай гьантрай Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама, Аьрасатнал Журналистурал союзрал секретарь, яруссаннал «ХIакъикьат» кказитрал хъунама редактор, «Илчи» кказит­рал редакциялулгу хьхьичIунсса дус-ихтивар Аьли Камаловлул оьр­мулун бартларгунни 70 шин. Читать далее

Сийгу, цIагу

Цува зий ивкIсса давурттай хъуни-хъунисса мурадругу хьхьичIунну ва лажин кIялану бартбивгьуну, полковникнал чиндалуву чулийн увксса чувнан, ЧIяйннал жяматрал лайкьсса вакилнан Читать далее

МицIкIиссурттайсса оьрму

«Поэзиялул театрданувусса хьунабакьавуртту» тIисса проектрал лагрулий ттигъанну хьунни ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса деятель,ПаччахIлугърал премиялул лауреат, «Лезгинка» паччахIлугърал академический ансамбльданул Читать далее