Архив рубрики: Юбилей

Ванал цIа театрданул хьхьичIххуттай чирчуну дуссар

Гьашину жула миллатрал машгьурсса артистнан, Аьрасатнал лайкь хьусса артист, Дагъусттаннал халкьуннал артист МахIаммадов Садикьлун 85 шин там хъанай дур.Лакрал, Ккуллал,ЦIуссалакрал районнайсса щархъавугу,цайми районнайсса лакрал шяраваллавугу Читать далее

ЧIу бювхъусса балайчи ва гьунар бусса муаьллим

Инсаннал оьрмулул гьарцагу чIумул, шиннал дур цилла ххуйшиву, ляличIишинна. Оьрмулул 60 шин – му, ттул пикрилий, дур ца яла ххуйми муттардивасса ца – инсан, цала бивтсса ххуллух махъунайгу урувгун,цала дурмунил хIисав-ккалгу дурну, оьр­мулул гихунмайсса ххуллийх ачинсса. Читать далее

СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин там шаврин хасну

1941-ку шинал Совет хIукуматрайн бувкссар хъунмасса бала. Байбивхьуссар немецнал фашистуращалсса дяъви. Дагъусттанная дяъвилийн лавгссар чIявусса чиваркI, миннавух – чIявусса лакгу. Читать далее

«Кьюкьаласса иширахьхьун агьан къаавцIуссара»

МахIаммадов Айгун Халидлул арс

Увну ур Къяннал шяраву. Каспийскалив зунттал халкьуннал интернат къуртал бувну, дуклан увххун ур Озово-Черноморскрайсса шяраваллил хозяйствалул институтрал шяраваллил хозяйствалул производствалул Читать далее

Хасиятрайн хаин къавхьусса актриса

Ларина Оьмарова бур тамашачитуран багьавай ххира хьусса, лавайсса пишакаршиврул ва яргсса хасиятрал акт­риса, ца Лакрал театрданул тарихраву бакъасса, республикалул театрал магьирлугърал тарихраву лайкьсса кIану бугьан бювхъусса. Читать далее