Архив рубрики: Юбилей

СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин там шаврин хасну

1941-ку шинал Совет хIукуматрайн бувкссар хъунмасса бала. Байбивхьуссар немецнал фашистуращалсса дяъви. Дагъусттанная дяъвилийн лавгссар чIявусса чиваркI, миннавух – чIявусса лакгу. Читать далее

«Кьюкьаласса иширахьхьун агьан къаавцIуссара»

МахIаммадов Айгун Халидлул арс

Увну ур Къяннал шяраву. Каспийскалив зунттал халкьуннал интернат къуртал бувну, дуклан увххун ур Озово-Черноморскрайсса шяраваллил хозяйствалул институтрал шяраваллил хозяйствалул производствалул Читать далее

Хасиятрайн хаин къавхьусса актриса

Ларина Оьмарова бур тамашачитуран багьавай ххира хьусса, лавайсса пишакаршиврул ва яргсса хасиятрал акт­риса, ца Лакрал театрданул тарихраву бакъасса, республикалул театрал магьирлугърал тарихраву лайкьсса кIану бугьан бювхъусса. Читать далее

Тикрал къашайсса арулцIалла сипат

Ларгсса нюжмаркьини Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва музыкалул театрдануву хьунни хъуннасса байран, Дагъусттаннал халкьуннал артистка Ларина Оьмаровал оьрмулун 75 ва творчествалун 45 шин там шаврил кIира хъуннасса юбилейран хас дурсса. Читать далее

«ДакIнил куртIнива, щин кунма, экьинанисса»

МахIачкъалалив, Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий ларайсса даражалий кIицI ларгунни Дагъусттаннал халкьуннан нукIува ххира хьусса машгьурсса шаэр, чичу Миясат Щурпаевал «Арцул мухIлу» тIисса луттирал презентация. Читать далее

ЦIаххуй Маккаев

 

Бусалардайн кIура авсса артиллерист, «танкардал душман», ццах цирив къакIулсса талатала, Маккашариплул арс ЦIаххуй Маккаевлул бивтссар, Сталинградрая байбивхьуну, Берлиннайн бияннинсса цIарал ххуллу. Читать далее

Чивчусса чани

Художник-фотограф, фотокорреспондент.
Увссар 1937 шинал Гъази-Гъу­мучиял шяраву.
Дагъусттан Республикалул культуралул лайкь хьусса зузала, «Золотой перорал» ва «Золотой орелданул» лауреат. Читать далее

Заннала лекторну ляхъан увсса аьлимчу

Дагъусттаннал паччахIлугърал университетраву 70-кусса шиннардий математикалул факультетрай дуклай бивкIсса студентътал хIакьинусса интернет-сайтрай тIий бур укун: «Ванал лекциярттах жу вичIи дирхьуну бикIайссияв, Читать далее

Оьрмулул ва элмулул лахъазан

Лакку билаятрал аьрщарай ца буллугъсса кюруну ккалли хъанахъисса Ккуллал шяраву ванияр 85 шинал хьхьичI лявхъуну ур Аьвдуллагьлул арс АьлилхIажи Аьбдуллаев.
Жула республикалул элмулул дунияллий ва аьлимчунал цIа та духьурчагу кьадрулий ва Читать далее