Архив рубрики: Юбилей

Эбратрансса ххуллу

Вай гьантрай 80 шинал юбилей кIицI ларгунни цала оьрмулул хъунмур бутIа оьрчIру тарбия баврин ва миннан кIулшивуртту дулаврин хас бувсса ххаллилсса учитель ва каялувчи, Читтурдал шяравасса Пайзуллагь Къушиевлул. Читать далее

ХIакьсса оьрмугу, аькьилсса далиллугу

Вай гьантрай Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама, Аьрасатнал Журналистурал союзрал секретарь, яруссаннал «ХIакъикьат» кказитрал хъунама редактор, «Илчи» кказит­рал редакциялулгу хьхьичIунсса дус-ихтивар Аьли Камаловлул оьр­мулун бартларгунни 70 шин. Читать далее

Сийгу, цIагу

Цува зий ивкIсса давурттай хъуни-хъунисса мурадругу хьхьичIунну ва лажин кIялану бартбивгьуну, полковникнал чиндалуву чулийн увксса чувнан, ЧIяйннал жяматрал лайкьсса вакилнан Читать далее

МицIкIиссурттайсса оьрму

«Поэзиялул театрданувусса хьунабакьавуртту» тIисса проектрал лагрулий ттигъанну хьунни ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса деятель,ПаччахIлугърал премиялул лауреат, «Лезгинка» паччахIлугърал академический ансамбльданул Читать далее

Ванал цIа театрданул хьхьичIххуттай чирчуну дуссар

Гьашину жула миллатрал машгьурсса артистнан, Аьрасатнал лайкь хьусса артист, Дагъусттаннал халкьуннал артист МахIаммадов Садикьлун 85 шин там хъанай дур.Лакрал, Ккуллал,ЦIуссалакрал районнайсса щархъавугу,цайми районнайсса лакрал шяраваллавугу Читать далее

ЧIу бювхъусса балайчи ва гьунар бусса муаьллим

Инсаннал оьрмулул гьарцагу чIумул, шиннал дур цилла ххуйшиву, ляличIишинна. Оьрмулул 60 шин – му, ттул пикрилий, дур ца яла ххуйми муттардивасса ца – инсан, цала бивтсса ххуллух махъунайгу урувгун,цала дурмунил хIисав-ккалгу дурну, оьр­мулул гихунмайсса ххуллийх ачинсса. Читать далее