Архив рубрики: ЦIуссалакрал райондалия

Агъвалив абад увссар лакрал Виричу


gor_6Цал хьхьичIмукъун кIанай

МахIаммад Берцинаевлул чIявуну тикрал байсса бивкIун бур: «Умереть не страшно, но важно очень, как умереть» куну. Му калималул мяъна лакку мазрай, бивкIулуву бакъар иш бусса, агьаммур иш — инсан цукун ивкIуну урив, мунивур бусса, тIисса куннасса дур.

МахIаммадлун цува увсса билаятрай, Германиянаву къуллугъ буллан багьну бур. Читать далее

Миллатрал лаххиялул сий гьаз дуллай

saj_4Гьашинусса шин Культуралул шинну баян бувния шихунмай, ЦIуссалакрал райондалул культуралул центрданий мунин хасну дунни цикссагу мероприятиярду. ЦIуссалакрал райондалий жулва миллатрал культура дуруччаврих мудангу хъуннасса къулагъас дуссар. Ва ххуллухгу шикку хьунни «Халкьуннал костюмрал поэзия» цIанилусса, райондалул искусствардал школардал, оьрчIал библиотекарьдал зузалт ва дуклаки оьрчIру гьуртту хьусса чIирисса байран. Читать далее

ЦIуссалакрал райондалул дандибуккулт хьхьичIунмину бур

je_11Февральданул 20-нния 23-нин Москавлив най дия кьяйдарду дакъасса дандибуккавур­ттал «ММА» журалул Аьрасатнал чемпионат. Тикку ххув хьуну бур ЦIуссалакрал райондалиясса лакку оьрчIру. Читать далее

Культура хIурматрай ядуллай

je_9Ларгсса нюжмардий ЦIуссалакрал райондалий ларгунни Культуралул шин тIитIлатIисса хъуннасса шадлугъ. Ва хIадур дурну дия райондалул Культуралул управлениялул зузалтрал.

Шадлугърал мероприятие тIитIлай, ихтилат бунни Культуралул Читать далее