Архив рубрики: Ттулмур пикри

Лакрал ца шамма виттирикIлай

Ца нузгу тIиртIуну,
Цагу ларкьуну,
Зурухгу ялугьлай,
АьтIий лякъара.

Качар ХIусайнаева
Лакрал халкьуннал поэзиялуву ва шамма яла язимур ягу яла дакIний личIаймур бакъахьунссар. Амма, циваннив, ляличIину бюхлай бур. Читать далее